ACTIEVOORWAARDEN “Maak kans op het overhandigen van het nieuwe uit-shirt van AZ actie”

ACTIEVOORWAARDEN
“Maak kans op het overhandigen van het nieuwe uit-shirt van AZ actie”

LEES DEZE ACTIEVOORWAARDEN ZORGVULDIG. DEZE BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE. DOOR DEELNAME AAN DEZE ACTIE VERKLAART DEELNEMER ZICH AKKOORD MET DE TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ACTIEVOORWAARDEN.

I. Algemeen
1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de “Maak kans op het overhandigen van het nieuwe uit-shirt van AZ actie” (verder te noemen: de “Actie”) van Under Armour Europe B.V. (verder te noemen: de “Organisator"), gevestigd te 1076 DE Amsterdam aan de Olympisch Stadion 8, Nederland.
2 Deze Actie loopt van 01 Augustus 2015, 16:00 tot en met 03 Augustus 2015, 16:00 (de “Actieperiode”).
3 De actievoorwaarden zijn beschikbaar op www.az.nl en verkrijgbaar op aanvraag bij Organisator op adres; Olympisch Stadion 8, 1076 DE Amsterdam, Nederland.
4 Het betreft een tijdelijke actie op basis van een prijsvraag naar aanleiding 1 persoon de kans krijgt om het uit shirt persoonlijk te overhandigen aan alle spelers van de AZ Alkmaar selectie.

II. Deelname eisen
5 Deelname aan deze Actie staat uitsluitend open voor een ieder die in Nederland woonachtig is en de leeftijd van 14 (veertien) jaar heeft bereikt – met uitzondering van de hierna genoemde personen.
6 Deelname is uitgesloten voor: (a) medewerkers van Organisator en hun inwonende gezinsleden en overige eerste- en/of tweedegraads familieleden, alsmede (b) een ieder die op eniger wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie en hun inwonende gezinsleden.
7 Het deelnemen aan de Actie is kosteloos (met uitzondering van de kosten voor het internet gebruik).
8 De Actie is een actie zonder aankoopverplichting.
9 De deelnemer kan onbeperkt meedoen aan de actie.
10 Door deelname aan de Actie verklaart deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van onderhavige actievoorwaarden als opgenomen op de Actiepagina’s.
11 De deelnemer kan uitsluitend rechtsgeldig deelnemen in de Actieperiode.

III. Speelwijze
Deelname aan deze actie vindt plaats door:
• Gedurende de Actieperiode deel te nemen;
• De actievoorwaarden op www.az.nl en www.facebook.com/underarmour in acht te nemen;

1 Vanaf zaterdag 01 augustus om 16:00 plaatst Under Armour en Az Alkmaar een vraag op Facebook en Twitter.
2 Uit alle juiste antwoorden op quizvraag welke op het bovengenoemde tijdstip geplaatst wordt, kiest Under Armour via loting een winnaar.
3 Indien er meerdere deelnemers zijn die de vraag goed hebben dan wordt er 1 winnaars geloot.
4 De Jury bestaat uit één persoon van Under Armour die uit een blinde test 1 deelnemers selecteert die de prijs in ontvangst mag nemen.
5 De winnaar worden op maandag 03 juni om 17.00 uur via de Facebook of Twitter pagina, van Under Armour of AZ Alkmaar persoonlijk
6 Inzendingen die na 03 augustus 2015, 16:00 zijn ingezonden zijn uitgesloten van deelname aan de actie en worden niet in behandeling genomen.
7 Alle inzendingen die door de deelnemers zelf worden verwijderd, dingen niet meer mee naar de prijs.
8 Een inzending kan op aanvraag van een consument door de Organisator binnen een dag worden verwijderd. Verwijderde inzendingen dingen niet meer mee naar de prijs.

IV. Prijzen en vaststelling winnaar
Het totale prijzenpakket dat Organisator weg zal geven, beslaat de volgende prijzen:
Prijzen
1 De winnaar krijgt de mogelijkheid om het uit- shirt bij het AFAS stadion aan de selectie van AZ Alkmaar te overhandigen op woensdag 5 Augustus 08:00.
2 De winnaar wordt op 03 augustus 2015 om 17:00 via social media benaderd, waarna het gesprek telefonisch zal worden afgehandeld. Voor de finalisten geldt dat hij/zij binnen 1 uur moet reageren (voor 03 augustus 2015, 18.01), anders zal er een andere finalist benaderd worden op 03 augustus 2015, 19:01. Voor de nieuwe finalist zal ook weer 1 uur gelden om te reageren. Dit proces herhaalt zich totdat een finalist binnen 1 uur heeft gereageerd. De finalist zal na telefonisch contact te hebben gehad met Organisator direct de actievoorwaarden moeten accepteren per e-mail.

V. Uitkering prijzen
Elk van de deelnemers die bericht heeft ontvangen dat hij/zij een van de dagprijzen heeft gewonnen zal, indien hij/zij binnen 1 uur reageert op het bericht en de actievoorwaarden per e-mail heeft geaccepteerd, om zijn of haar prijs te innen.
De winnaar en de Organisator zullen vervolgens per e-mail en telefoon contact houden over de uit te keren prijs.
De prijzen zijn persoonsgebonden en niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.
Alle eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van de Organisator.
Prijzen die om welke reden niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van de Organisator. Bij weigering van de prijs komt deze eveneens toe aan de Organisator.
De Organisator behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs uit te keren indien de hierboven genoemde prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is c.q. niet kan worden uitgekeerd.
Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten.
Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers op basis van redelijke gronden te allen tijde te weigeren of te diskwalificeren, zonder dat deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens Organisator.
Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer die vals speelt, waarvan het vermoeden bestaat dat hij/zij vals speelt of die op enige (andere) wijze deze actievoorwaarden schendt, van deelname uit te sluiten.
De Organisator behoudt zich het recht voor de prijs niet toe te kennen in geval van fraude of misbruik of bij inbreuk op deze actievoorwaarden, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen jegens de Organisator.
Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

VI. Publicatie
De deelnemers stemmen door middel van deelname aan deze Actie toe dat hun naam en reactie met de vermeldingen mag worden gepubliceerd zonder dat Organisator ter zake enige vergoeding verschuldigd is.
Indien de winnaars op verzoek van Organisator meewerken aan andere vormen van publiciteit zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de winnaars. De winnaars zijn dan niet gerechtigd tot enige vergoeding. Alle eventuele (publicatie)materialen zullen het volledig eigendom zijn, en blijven van de Organisator.

VII. Persoonsgegevens
NAW-gegevens en/of andere persoonsgegevens die Organisator in verband met de deelname aan de Actie verkrijgt, worden opgenomen in het gegevensbestand van Organisator en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
De deelnemers hebben een toegangsrecht en een verbeteringsrecht met betrekking tot hun eigen gegevens en beschikken over een verzetrecht in geval van gebruik van dergelijke gegevens met “direct marketing” doeleinden.
Fouten in het drukken, spelling, zetwerk evenals elke gelijksoortige fout kunnen niet aangevoerd worden als rechtsmiddel ten opzichte van de Organisator.
Elke inbreuk op het reglement evenals elke poging tot fraude en/of bedrog zullen bestraft worden met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

VIII. Aansprakelijkheid
Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie.
Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden en sluit iedere aansprakelijkheid uit voor: (i) netwerk- (kabel, internet of andere relevante netwerken), computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of verlies van inzendingen tot gevolg hebben, (ii) andere problemen of calamiteiten, van welke aard dan ook, die verband houden met de werking van een netwerk (kabel, internet of andere relevante netwerken), de Actiepagina’s, computerhardware en/of software, en (iii) eventuele foutieve invoer en/of verwerking van inzendingen of persoonlijke gegevens, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Organisator.
De Organisator is, behoudends in gevallen van opzet of grove schuld aan haar zijde, niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën, in de breedste zin, bij de Actie en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.
Iedere aansprakelijkheid van Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met de Actie, wordt, behoudends in gevallen van opzet of grove schuld aan de zijde van Organisator of de door haar ingeschakelde hulppersonen, nadrukkelijk uitgesloten.

IX. Slotbepalingen
41 Aan deze Actie of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.
42 Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator.
43 Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of deze actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de Actiepagina’s worden geplaatst, voorzien van een datum.
44 Alle data en termijnen die staan vermeld in deze actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van wijzigingen door Organisator.
45 Klachten of vragen omtrent deze actievoorwaarden en de Actie kunnen schriftelijk worden ingediend bij: Olympisch Stadion 8, 1076 DE Amsterdam, Nederland.
46 Op de Actie is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen voortvloeiende uit deze actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Door deze actievoorwaarden te aanvaarden bevestigt de deelnemer dat alle door hem verstrekte inlichtingen correct zijn en verklaart hij deze actievoorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd.
****