Privacy Verklaring AZ

AZ hecht grote waarde aan de privacy van haar fans. Om die reden hanteert AZ een strikt privacybeleid, dat de veiligheid van uw persoonsgegevens waarborgt.

Hieronder vindt u een nadere toelichting op ons privacybeleid. Hierin wordt uitgelegd welke gegevens door AZ worden verzameld en waarom, wat er met uw gegevens gebeurt, hoe u correcties kunt aanbrengen of zich kunt verzetten tegen verwerking van uw gegevens en wat u kunt doen als u nog vragen heeft.

AZ verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  • Het kunnen nakomen van verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten die AZ met u aangaat;
  • Het verstrekken van informatie en producten, die specifiek zijn afgestemd op uw wensen. De denken valt bijvoorbeeld aan abonnementen voor nieuwsvoorzieningen, seizoenclubkaarten, lidmaatschappen voor diverse clubs en speciale aanbiedingen van AZ of haar zorgvuldig geselecteerde partners.


Gebruik van persoonsgegevens:
De door AZ verzamelde gegevens zijn nodig om de hiervoor beschreven doeleinden te kunnen bereiken. Enkel indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de gestelde doeleinden zal AZ uw gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Verstrekking van uw gegevens zal niet geschieden zonder voorafgaande aankondiging op deze website.

De veiligheid van persoonsgegevens:
AZ betracht de uiterste zorgvuldigheid bij de verwerking van uw gegevens. Zij waarborgt dat uw gegevens zijn beveiligd tegen verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Inzage, correctie, verwijdering van persoonsgegevens:
Zoals gezegd zullen de door u verstrekte persoonsgegevens door AZ enkel worden gebruikt in verband met de hierboven beschreven doeleinden. Indien u echter bezwaren heeft tegen de verwerking van uw gegevens, kunt u zich hiertegen schriftelijk verzetten. U kunt uw bezwaar richten aan AZ NV, Afdeling Marketing, Stadionweg 1, 1812 AZ Alkmaar.