Voorwaarden (Seizoen)Clubcard

VOORWAARDEN VERSTREKKING (SEIZOEN) CLUB CARD
Uitgiftedatum 4 juli 2005

1. Definities
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. 'KNVB': de vereniging Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, statutair gevestigd te Zeist, alsmede de vereniging KNVB ClubSupport, statutair gevestigd te Zeist.
2. 'World Ticketing System': het onder verantwoordelijkheid van KNVB ontworpen geautoma¬tiseerd kaartverkoop- en toegangscontrolesysteem. 3. 'Club': de KNVB, alsmede de betaaldvoetbalorganisatie die lid is van de KNVB.
4. 'Publiek’: de personen die een Evenement in het betaald voetbal bijwonen, dan wel anderszins aanwezig zijn in of rond het stadion voor, tijdens of na het tijdstip van aanvang van een Evenement, hieronder begrepen (Seizoen) Club Card-houders.
5. 'Seizoen': de periode van 1 juli van enig jaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.
6. a) ‘Club Card': de door de Club tegen betaling uitgegeven hardcard waarmee een Aankooprecht is verkregen.
b) ‘Seizoen Club Card': de door de Club tegen betaling uitgegeven hardcard waarmee een Aankooprecht en Toegangsrecht is verkregen.
c) 'Uitkaartrecht': het aan een Club Card of Seizoen Club Card verbonden Aankooprecht voor de koop van Toegangskaarten voor uitwedstrijden van de Club.
d) (Seizoen) Club Card': een verzamelwoord voor alle onder 6 a), b) en c) beschreven rechten.
7. '(Seizoen) Club Card-houder': een ieder die een (Seizoen) Club Card heeft aangevraagd en verkregen van de Club.
8. ‘Aankooprecht’: de bevoegdheid van een (Seizoen) Club Card-houder tot het kopen van een of meer Toegangskaarten.
9. ‘Toegangsrecht’: de bevoegdheid om toegang te krijgen om in het stadion een Evenement bij te wonen.
10. 'Toegangskaart': geldig bewijs waaruit de bevoegdheid blijkt om in het stadion een Evenement bij te wonen.
11. 'Evenement': gebeurtenis die plaatsvindt in een stadion of op een voetbalterrein - waaronder in ieder geval begrepen een voetbalwedstrijd in het betaald voetbal dan wel een gebeurtenis waaraan een betaaldvoetbalorganisatie deelneemt.
12. 'Stadion’: stadion of voetbalterrein waar Evenementen plaatsvinden, alsmede de bijbehorende gebouwen en terreinen, daaronder begrepen de toegangen en toegangswegen.
13. ‘KNVB Standaardvoorwaarden’: de Standaardvoorwaarden van de KNVB.
14. ‘Gedragscode’: het door KNVB opgestelde reglement betreffende de registratie en gebruik van de persoonsgegevens.
15. ‘Voorwaarden’: de onderhavige voorwaarden.

2. Toepasselijkheid van deze Voorwaarden
De overeenkomst tussen de Club en de (Seizoen) Club Card-houder komt tot stand op het moment dat de Club de aanvraag voor een (Seizoen) Club Card accepteert. Door de (Seizoen) Club Card aan te vragen, verklaart de aanvrager zich akkoord met de toepasselijkheid van de Voorwaarden, de KNVB Standaardvoorwaarden en de Gedragscode op de tussen hem en de Club tot stand te komen overeenkomst.

3. Eigendom en gebruik van de (Seizoen) Club Card
1. De Club behoudt zich het recht voor een aanvraag van een (Seizoen) Club Card om welke reden dan ook te weigeren.
2. De (Seizoen) Club Card blijft te allen tijde eigendom van de Club. De (Seizoen) Club Card-houder dient zijn (Seizoen) Club Card op eerste aanzegging van de Club bij de Club in te leveren, indien één van de in artikelen 5 en/of 9 bedoelde gevallen zich voordoet.
3. Een (Seizoen) Club Card-houder kan niet tegelijkertijd een Seizoen Club Card en een Club Card bezitten.
4. De Club Card-houder kan de Club Card gebruiken gedurende de daarop vermelde periode.
5. Het is niet toegestaan meer dan één Club Card op dezelfde naam te bezitten.
6. Het gebruik van de Club Card is strikt persoonlijk. Het is de Club Card-houder dus nooit toegestaan die Club Card door een ander te laten gebruiken.
7. Het is de houder van een Seizoen Club Card toegestaan om die Seizoen Club Card v.w.b. het Toegangsrecht te laten gebruiken door een ander persoon doch niet v.w.b. het Aankooprecht.
8. Het is een (Seizoen) Club Card-houder niet toegestaan de (Seizoen) Club Card te laten gebruiken door een persoon aan wie een strafrechtelijk of civielrechtelijk stadionverbod is opgelegd.
9. Het is wel toegestaan meerdere Seizoen Club Cards te bezitten.
10. De Seizoen Club Card is geldig voor één Seizoen.
11. Het Uitkaartrecht kan alleen worden toegekend aan personen die houder zijn van een geldige (Seizoen) Club Card in het seizoen waarvoor het Uitkaartrecht wordt aangevraagd.
12. Het Uitkaartrecht is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is de houder van de (Seizoen) Club Card waaraan een Uitkaartrecht is verbonden niet toegestaan dat recht door een ander te laten gebruiken noch voor wat betreft de aankoop van kaarten voor uitwedstrijden noch voor wat betreft de toegang tot uitwedstrijden.

4. De overige rechten en plichten van de (Seizoen) Club Card-houder
1. De Seizoen Club Card alsmede de Club Card geeft een Aankooprecht op de koop van Toegangskaarten voor Evenementen van Clubs via de daartoe aangewezen verkoopkanalen en op andere door de Club te bepalen voordelen. Dit recht houdt geen garantie in voor het verkrijgen van een Toegangskaart voor een Evenement.
2. Het totale aantal uit te geven Uitkaartrechten, alsmede de wijze van uitgifte hiervan wordt door de Club bepaald.
3. Op verlangen van stewards, het beveiligingspersoneel en/of de politie is de houder van een (Seizoen) Club Card verplicht zijn (Seizoen) Club Card aan deze personen te tonen.
4. De Club is ervoor verantwoordelijk dat de (Seizoen) Club Card-houder zijn rechten verbonden aan de (Seizoen) Club Card kan uitoefenen, waaronder in ieder geval de beschikbaarheid van het aantal plaatsen dat overeenstemt met het aantal Toegangskaarten dat door de (Seizoen) Club Card-houder voor een Evenement is aangeschaft.
5. De (Seizoen) Club Card-houder is verplicht om op eerste verzoek van de Club een kleuren pasfoto met een duidelijke afbeelding van de houder aan de Club te verstrekken. De (Seizoen) Club Card-houder is verplicht zich bij het verstrekken van de pasfoto te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
6. De Club is gerechtigd om een door een (Seizoen) Club Card-houder aan haar verstrekte pasfoto ter beschikking te stellen van de KNVB indien de KNVB aan de (Seizoen) Club Card-houder een stadionverbod oplegt. De Club zal daarbij aan de KNVB als voorwaarde stellen dat de KNVB de pasfoto alleen mag gebruiken ter identificatie in het kader van de handhaving van een stadionverbod.

5. Sancties
1. De Club zal de geldigheid van de (Seizoen) Club Cards al dan niet tijdelijk geheel of gedeeltelijk kunnen beëindigen indien:
a. de (Seizoen) Club Card-houder, of iemand die via de (Seizoen) Club Card-houder of met gebruikmaking van de (Seizoen) Club Card toegang heeft verkregen tot een Evenement of Stadion, zich tijdens dat Evenement of in dat Stadion naar de mening van de Club heeft schuldig gemaakt aan wangedrag;
b. de (Seizoen) Club Card-houder niet de verplichtingen, zoals vastgelegd in de artikelen 3 en 4, naleeft;
c. de (Seizoen) Club Card-houder, of iemand die via de (Seizoen) Club Card-houder of met gebruikmaking van de (Seizoen) Club Card toegang heeft verkregen tot een Evenement of Stadion,enige maatregel is opgelegd naar aanleiding van wangedrag bij enig Evenement of in enig Stadion;
d. de (Seizoen) Club Card-houder, of iemand die via de (Seizoen) Club Card-houder of met gebruikmaking van de (Seizoen) Club Card toegang heeft verkregen tot een Evenement of Stadion, op enigerlei wijze de Voorwaarden of de KNVB Standaardvoorwaarden overtreedt;
e. de (Seizoen) Club Card-houder onjuiste gegevens verstrekt heeft bij de aanvraag voor de (Seizoen) Club Card;
f. de (Seizoen) Club Card-houder anderszins onjuiste informatie verstrekt of frauduleus handelt in het kader van zijn registratie als (Seizoen) Club Card-houder of in het kader van enige activiteit die samenhangt met zijn hoedanigheid van (Seizoen) Club Card-houder;
g. de (Seizoen) Club Card-houder fraude pleegt bij het verkrijgen van Toegangskaarten;
h. beëindiging of opschorting om andere redenen naar het oordeel van de Club noodzakelijk is.
2. De geldigheid van de (Seizoen) Club Card zal in ieder geval eindigen indien en zodra de (Seizoen)
Club Card-houder komt te overlijden, dan wel indien de (Seizoen) Club Card-houder zijn
toestemming als vermeld in artikel 6 geheel of gedeeltelijk intrekt.
3. De (Seizoen) Club Card-houder zal ingeval van beëindiging van de geldigheid van de (Seizoen) Club Card geen gebruik meer kunnen maken van de hieraan verbonden rechten.

6. Registratie
1. De naam, het adres, woonplaats, geboortedatum, soort identiteitsbewijs alsmede het nummer hiervan en het telefoonnummer van de (Seizoen)Club Card-houder zullen worden geregistreerd in een gegevensbestand van de Club of een organisatie die de gegevens in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de Club verwerkt, voor het uitvoeren van de (Seizoen) Club Card-overeenkomst.
2. Daarnaast kunnen de gegevens van de (Seizoen) Club Card-houder worden verstrekt aan de KNVB voor het opleggen en handhaven van stadionverboden en kan het (Seizoen) Club Card nummer van de (Seizoen) Club Card in het gegevensbestand van de KNVB op een "blacklist" worden geregistreerd, indien en zodra de Club de geldigheid van zijn (Seizoen) Club Card beëindigt of schorst op grond van het bepaalde in artikel 5 lid 1, waarbij ingeval van tijdelijke beeindiging die vermelding slechts plaats vindt tijdens de duur van de beëindiging.
3. De pasfoto van de (Seizoen) Club Card-houder wordt geregistreerd in een gegevensbestand van een Club. Deze registratie heeft tot doel het identificeren van personen die zich misdragen in of in de directe omgeving van het Stadion en het identificeren van personen aan wie een stadionverbod is opgelegd teneinde hen de toegang tot het stadion te kunnen ontzeggen. In het geval van het opleggen van een stadionverbod kan de Club de foto ook aan de KNVB verstrekken voor de doeleinden en onder de voorwaarden als bepaald in artikel 4 lid 6.
4. De KNVB zal het (Seizoen) Club Card nummer als vermeld op de blacklist en de pasfoto ter beschikking stellen aan de Clubs voor de in dit artikel vermelde doeleinden.
5. De naam, adres, woonplaats en geboortedatum van de(Seizoen) Club Card- zijn aan de KNVB ter inzage om te verifiëren of een aanvrager van een (Seizoen) Club Card reeds over een Club Card beschikt teneinde naleving van artikel 3 lid 3 van de Voorwaarden te bewerkstelligen alsmede ten behoeve van de handhaving van stadionverboden.
6. De gegevens van de (Seizoen) Club Card-houder kunnen tussen de KNVB en de Clubs worden uitgewisseld voor de doeleinden bepaald onder 2 en 3. Voor zover de Club in het kader van deze uitwisseling aanvullende gegevens over de (Seizoen) Club Card-houder ontvangt, zullen deze slechts worden gebruikt voor deze doeleinden.
7. De (Seizoen) Club Card-houder heeft het recht een overzicht te verlangen van de over hem door de Club geregistreerde gegevens en daarvan correctie, verwijdering of afscherming te verzoeken indien de gegevens onjuist zijn, irrelevant voor de doeleinden of anderszins in strijd met de wet bescherming persoonsgegevens worden verwerkt. Hij kan zich daartoe wenden tot de KNVB, afdeling juridische zaken. Postbus 515, 3700 AM Zeist.
8. De verwerking van de gegevens door de KNVB is geregeld in de Gedragscode voor de verwerking van persoonsgegevens en de commissie stadionverboden van de KNVB.
9. De verwerking van de gegevens van de (Seizoen) Club Card-houder is gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.
10. Op deze voorwaarden (Seizoen)Clubcard is de Privacy Verklaring AZ van toepassing. Deze is terug te lezen op www.az.nl of op te vragen bij AZ NV.

7. Verlies of diefstal van de (Seizoen) Club Card
1. De (Seizoen) Club Card-houder is verplicht om verlies of diefstal van de (Seizoen) Club Card zo spoedig mogelijk te melden aan de Club en daarvan aangifte te doen bij de politie.
2. De Club verstrekt de (Seizoen) Club Card-houder zo spoedig mogelijk een vervangende (Seizoen) Club Card tegen de werkelijke kosten, tegenover overlegging van een afschrift van het proces-verbaal van aangifte.

8. Annulering van de (Seizoen) Club Card (door de (Seizoen) Club Card-houder)
1. De (Seizoen) Club Card-houder kan de Club schriftelijk verzoeken de (Seizoen) Club Card te annuleren, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
2. Na beëindiging van het (Seizoen) Club Card-houderschap zullen de gegevens van de betreffende (Seizoen) Club Card-houder door de KNVB of de Club uit hun administratie worden verwijderd, tenzij de desbetreffende (Seizoen) Club Card-houder in een periode van vijf jaar voorafgaande aan beëindiging van het (Seizoen) Club Card-houderschap zich schuldig heeft gemaakt aan wangedraging als bedoeld in artikel 5 lid 1. Indien daarvan sprake is dan wel sprake is van een situatie zoals vermeld in artikel 5 lid 2 zal de registratie nog gedurende drie jaar na beëindiging worden gehandhaafd.
3. Bij het annuleren van de (Seizoen) Club Card vindt geen restitutie plaats.

9. Wijziging van de Voorwaarden
1. De KNVB kan deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen. De (Seizoen) Club Card-houder zal van deze wijziging op de hoogte worden gebracht.
2. Indien de (Seizoen) Club Card-houder zich niet kan verenigen met enige wijziging, kan de (Seizoen) Club Card-houder de (Seizoen) Club Card annuleren op de wijze als bepaald in artikel 8. Bij gebreke van annulering binnen twee maanden nadat de (Seizoen) Club Card-houder van de wijziging op de hoogte is gebracht na publicatie of mededeling, zal de (Seizoen) Club Card-houder geacht worden de gewijzigde Voorwaarden te hebben geaccepteerd.

10. Toepasselijk recht
Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.