Stadion en Cameratoezicht

Dit is het protocol cameratoezicht van AZ.

1. Hoofdstuk I – Inleiding en definities

AZ N.V. (hierna: “AZ”) maakt zowel in het AFAS Stadion als op het AFAS Trainingscomplex gebruik van cameratoezicht. Daardoor worden persoonsgegevens verwerkt. Met dit Protocol Cameratoezicht (hierna: dit "Protocol") geeft AZ informatie over de wijze waarop AZ het cameratoezicht heeft geïmplementeerd binnen haar organisatie en hoe zij omgaat met (de verwerking van) persoonsgegevens in dit kader. Hieronder treft u de definities aan welke in dit Protocol worden gebruikt.

AP: Autoriteit Persoonsgegevens;

AVG: verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);

AZ: Een naamloze vennootschap en betaaldvoetbalorganisatie, statutair gevestigd te Alkmaar, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 412.38.026, waarvan haar eerste team (AZ 1) de thuiswedstrijden in de Eredivisie speelt in het AFAS Stadion te Alkmaar en haar tweede team (Jong AZ) de thuiswedstrijden hoofdzakelijk speelt op het AFAS Trainingscomplex te Wijdewormer;

KNVB: de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, statutair gevestigd te Zeist, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40478591;

Protocol: het onderhavige Protocol Cameratoezicht.

2. Hoofdstuk II – Informatievoorziening cameratoezicht

2.1. Contactgegevens AZ

Voor vragen over dit Protocol is AZ bereikbaar op telefoonnummer 072-5478006. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is privacy@az.nl.

2.2. Gebieden en soort camera's

Cameratoezicht wordt door AZ in het AFAS Stadion en op het AFAS Trainingscomplex ingezet met een statisch en dynamisch camerasysteem en wel in de volgende gebieden:
* toeschouwersvakken;
* plaatsen waar fouilleringwerkzaamheden worden verricht;
* toegangspunten tot het stadion/ stadionterrein;
* toegangswegen en het stadionplein.

24 uur per dag nemen de camera’s beelden op. Vanuit een commandoruimte en de centrale receptie kunnen camera's direct worden bediend en kunnen camerabeelden rechtstreeks worden bekeken door beveiligingsmedewerkers.

2.3. Doeleinden van de verwerkingen van persoonsgegevens

Door AZ wordt cameratoezicht op de in artikel 2.2 van dit Protocol genoemde manier ingezet om de goederen en personen van AZ, waaronder haar personeel, eventueel ingeschakelde (hulp)personen en haar bezoekers gedurende een voetbalwedstrijd preventief te beschermen. Door het cameratoezicht kunnen incidenten (zoals: diefstal van goederen, vernieling, het gebruik van fysiek of verbaal geweld, het gooien van voorwerpen op het speelveld, het afsteken van vuurwerk en/of overige wanordelijkheden) daarnaast vroegtijdig worden gesignaleerd, waardoor proactief kan worden ingegrepen zodat de situatie niet (verder) escaleert. In het geval een incident plaatsvindt, kan de vermoedelijke dader door de inzet van cameratoezicht ook sneller worden opgespoord en kan het bewijsmateriaal dienen als bewijs in een procedure voor de door AZ ingestelde gedragscommissie, de KNVB Commissie Stadionverboden en/of de overheidsrechter (repressief). Zonder dit cameratoezicht zou AZ niet in staat zijn om de voorgenoemde doeleinden te verwezenlijken. Voorts stelt de KNVB, middels de door haar uitgevaardigde licentie-eisen, als voorwaarde voor deelneming aan de competities betaald voetbal door AZ 1 en Jong AZ, dat door AZ bij alle thuiswedstrijden van deze teams gebruik wordt gemaakt van cameratoezicht. Om de in dit artikel 2.3 genoemde redenen is cameratoezicht voor AZ noodzakelijk.

2.4. Grondslag van de verwerkingen van persoonsgegevens

De met het cameratoezicht gepaard gaande verwerkingen van persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van AZ, haar personeel, eventueel ingeschakelde (hulp)personen en bezoekers van het AFAS Stadion en/of het AFAS Trainingscomplex (art. 6 lid 1 onder f AVG). Deze belangen bestaan onder meer uit het beheer van de goederen van AZ en uit de veiligheid van het personeel, eventueel ingeschakelde (hulp)personen en bezoekers van AZ. Voorts liggen deze belangen in het feit dat, ingevolge de licentie-eisen van de KNVB, geen wedstrijden van AZ 1 en Jong AZ mogen worden gespeeld zonder het gebruik van cameratoezicht. AZ heeft bij haar overwegingen omtrent het cameratoezicht zoveel als mogelijk rekening gehouden met de belangen van de personen van wie gegevens verwerkt worden. Dat blijkt uit de overwegingen die in het kader van het cameratoezicht door AZ zijn gemaakt. Het cameratoezicht door AZ wordt bovendien uitgevoerd in lijn met de Beleidsregels cameratoezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens.

2.5. Informeren van betrokkenen

AZ informeert de betrokkenen over het cameratoezicht door middel van borden bij de (hoofd)ingang van zowel het AFAS Stadion als het AFAS Trainingscomplex alsmede aan de randen van de cameragebieden. Daarnaast is dit Protocol in zijn geheel gepubliceerd op de website van AZ (www.az.nl).

2.6. Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van AZ worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen daarbij te allen tijde onder verantwoordelijkheid van AZ en mogen in geen geval eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens.

Persoonsgegevens kunnen door AZ aan (opsporings)instanties en andere betaaldvoetbalorganisaties worden verstrekt als AZ daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Voor zover het betreft de verstrekking van de gegevens aan (opsporings)instanties geldt dat dit uitsluitend geschiedt binnen de kaders van het door AZ met de lokale driehoek afgesloten Convenant Gegevensuitwisseling In alle voornoemde gevallen geldt dat de verstrekking van persoonsgegevens geschiedt binnen de wettelijke regels over het gebruik van camerabeelden.

2.7. Bewaartermijn

AZ bewaart de camerabeelden uiterlijk 48 uur gerekend vanaf het moment dat de camerabeelden gemaakt zijn, dan wel, in geval van een incident, tot het moment dat dit incident is afgehandeld. In het laatste geval worden de camerabeelden bewaard tot uiterlijk het moment dat een uitspraak van de door AZ ingestelde gedragscommissie, de KNVB Commissie Stadionverboden en/of een overheidsrechter onherroepelijk is geworden. Hierna worden de camerabeelden door AZ verwijderd.

2.8. Rechten van betrokkenen

Op basis van de AVG heeft de betrokkene diverse rechten. De betrokkene heeft het recht om AZ te verzoeken om inzage van (art 15 AVG) ,rectificatie van (art. 16 AVG) en/of wissing van persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft de betrokkene het recht om AZ te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft de betrokkene het recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de AP is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. Dit is namelijk niet in alle gevallen mogelijk.

Als u van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met AZ via de in artikel 2.1 van dit Protocol genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de AP.

2.9. Wijzigingen

Dit Protocol kan door AZ worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit Protocol op de website van AZ te raadplegen. De huidige versie van het Protocol is opgesteld en gepubliceerd op 23 oktober 2018.

Stadionreglement

AZ NV / AFAS Stadion / AFAS Trainingscomplex

Artikel 1 

Onderhavige voorwaarden zijn bindend voor een ieder (hierna te noemen ‘toeschouwer’ die op enig moment aanwezig is in of rond het AFAS Stadion, het AFAS Trainingscomplex of in of rond bijbehorende gebouwen en terreinen, daaronder begrepen toegangen en toegangswegen (hierna in totaliteit aangeduid als AFAS Stadion en AFAS Trainingscomplex). Dus in onderhavige voorwaarden zal onder AFAS Stadion, mochten er wedstrijden gespeeld worden, ook het AFAS Trainingscomplex bedoeld worden. 

Artikel 2 

De standaardvoorwaarden van de KNVB, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, d.d. juni 2002 (nr. 181-2002) zijn tevens van toepassing. 

Artikel 3 

De voorwaarden veiligheidsbeleid van 31 juli 2001, voorschriften wedstrijdorganisatie van 31 juli 2001 en de voorwaarden verstrekking (Seizoen)ClubCard van 31 juli 2001 zijn tevens van toepassing. 

Artikel 4 

Het betreden van het AFAS Stadion is op eigen risico. AZ is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade, zelfs niet indien deze het gevolg mocht zijn van enige mate van onachtzaamheid, onjuist of gebrekkig handelen van één of meer van voornoemde instellingen/rechtspersonen. 

Artikel 5 

Aanwijzingen van de stewards en/of de politie moeten door de toeschouwers te allen tijde worden opgevolgd en zijn bindend. Ter bescherming van de veiligheid van de toeschouwer kunnen toeschouwers worden gefouilleerd. Bij weigering van fouillering kan de toeschouwer worden verwijderd vanuit het stadion van AZ. 

Artikel 6 

Het is een toeschouwer te allen tijde verboden het speelveld te betreden op straffe van de maximale straf die AZ op grond van artikel 28 van dit huishoudelijk reglement kan opleggen. 

Artikel 7 

Het is verboden het AFAS Stadion van AZ te betreden of daarin te verblijven terwijl de toeschouwer verkeert onder invloed van alcohol, hard- of softdrugs of in bezit is van alcohol en/of hard- of softdrugs dan wel verkeert onder invloed van of in bezit is van enige andere het gedrag mogelijk beïnvloedbare stof en waardoor naar het oordeel van de steward, belast met de toegangscontrole, blijkt dat een toeschouwer door onder invloed van of in het bezit te zijn van voornoemde stoffen voor de openbare orde en veiligheid van hem/haar of anderen kan worden gevreesd. 

Artikel 8 

Wanneer naar het oordeel van AZ blijkt tijdens de wedstrijd dat een toeschouwer zodanig onder invloed is van alcoholhoudende drank of drugs, dat daardoor de openbare orde en veiligheid van hem/haar kan worden bedreigd, zal de betreffende toeschouwer worden verwijderd uit het stadion van AZ. 

Artikel 9 

Het meevoeren, voorhanden hebben of tonen van spandoeken met naar het oordeel van AZ discriminerende, aanstootgevende of kwetsende teksten en/of tekens is ten strengste verboden. 

Artikel 10 

Het gooien in het AFAS Stadion van AZ met enig materiaal, vast of vloeibaar, is verboden. 

Artikel 11 

Bij het aantreffen bij een toeschouwer van kettingen, slag-, steek- of stootwapens, dan wel (naar oordeel van AZ en/of politie) dergelijke ongeoorloofde voorwerpen, zal betreffende toeschouwer worden overgedragen aan de politie. 

Artikel 12 

Het meevoeren, voorhanden hebben en gebruiken van elke vorm van vuurwerk is verboden. Bij het aantreffen van vuurwerk in welke vorm dan ook bij de fouillering bij de toegangscontrole, wordt door de steward het vuurwerk ingenomen en het vuurwerk en de toeschouwer (tevens bezitter van het vuurwerk) overgedragen aan de politie. 

Artikel 13 

Bij het constateren in het stadion van het afsteken van vuurwerk zal de betreffende toeschouwer worden aangehouden door politie of steward en zal proces verbaal worden opgemaakt, de boete opgelegd door de KNVB naar aanleiding van het afsteken van het vuurwerk zal verhaald worden bij de supporter. 

Artikel 14 

Professionele foto- of filmapparatuur mag niet worden meegenomen door toeschouwers. Persfotografen of fotograferende toeschouwers die foto’s maken ten behoeve van commerciële doeleinden of anderszins dienen vooraf toestemming te krijgen van de Persvoorlichter van AZ. Het is verboden voor toeschouwers om videocamera’s het stadion mee in te nemen. 

Artikel 15 

Ongeoorloofde voorwerpen/materialen (o.a. blikjes, flesjes etc.) kunnen door de steward of politie in beslag genomen of ingenomen worden. Ingenomen voorwerpen/materialen kunnen na de wedstrijd bij de betreffende uitgang afgehaald worden tegen inlevering van een bij inname afgegeven bon. 

Artikel 16 

Met een geldig toegangsbewijs voorzien van de vereiste controlestroken dan wel een deugdelijk ander schriftelijk bewijs wat men te allen tijde moet kunnen tonen, mag men alleen de sector / of het tribunedeel betreden waarvoor het geldig is. Het is verboden zich op te houden in, of zich te begeven naar een ander gedeelte van het AFAS Stadion van AZ of elders plaats te nemen zonder dat dit noodzakelijk is dan op de zitplaats, waarvoor het toegangsbewijs geldig is. 

Artikel 17 

Alle aanwezige trappen, gangpaden, toegangen en bordessen moeten te allen tijde vrijgehouden worden. Dit geldt tevens voor vluchtroutes, -deuren en -poorten. 

Artikel 18 

Wanneer men niet plaatsneemt op de zitplaats, waarop het toegangsbewijs recht geeft, kan men na constatering hiervan, door een steward en/of politie om een legitimatie worden gevraagd. Indien men weigerachtig blijft om op de goede plaats te gaan zitten c.q. überhaupt te gaan zitten kan men verwijderd worden uit het stadion van AZ. Staan voor de stoel binnen de doelstelling van sfeerverhoging wordt alleen getolereerd in de aangewezen sfeervakken. In voorkomende gevallen kan een stadionverbod het gevolg zijn. 

Artikel 19 

In het geval de toeschouwer met behulp van zijn/haar (Seizoen)Club-Card toegangskaarten koopt, dan wel toegangskaarten laat kopen en deze toegangskaarten vervolgens aan derden verstrekt, dan wel aan derden laat verstrekken blijft de toeschouwer tevens verantwoordelijk voor de gedragingen van de persoon, die met behulp van voornoemde toegangskaart het AFAS Stadion van AZ betreedt. Het is de toeschouwers verboden om de op de voornoemde wijze verkregen toegangskaarten ter beschikking te stellen, cq te verkopen aan supporters van de tegenpartij. Het vorenstaande geldt tevens in het geval met behulp van de (Seizoen)Club-Card toegangsbewijzen worden gekocht bij TicketBox of een dergelijke andere instelling (waarbij de toeschouwer tevens zelf verantwoordelijk is voor het in ontvangst nemen van de juiste, met de eigen (Seizoen)Club-Card gekochte, toegangskaart bij voornoemde instelling). 

Artikel 19a 

In het geval de sponsor met behulp van zijn/haar sponsorschap of (Bussiness)Club-Card, toegangskaarten koopt, dan wel toegangskaarten laat kopen en deze toegangskaarten vervolgens aan derden verstrekt, dan wel aan derden laat verstrekken blijft de sponsor tevens verantwoordelijk voor de gedragingen van de persoon, die met behulp van voornoemde toegangskaart het stadion van AZ betreedt. Het is de sponsors verboden om de op de voornoemde wijze verkregen toegangskaarten ter beschikking te stellen, cq te verkopen aan supporters van de tegenpartij. Het vorenstaande geldt tevens in het geval met behulp van de (Bussiness)Club-Card toegangsbewijzen worden gekocht bij TicketBox of een dergelijke andere instelling (waarbij de sponsor tevens zelf verantwoordelijk is voor het in ontvangst nemen van de juiste, met de eigen (Bussiness)Club-Card gekochte, toegangskaart bij voornoemde instelling). 

Artikel 20 

Sponsors en businessclubleden van AZ zijn verantwoordelijk voor het feit dat hun genodigden op de hoogte zijn van de gedragsregels beschreven in het huishoudelijk reglement. Genodigden worden bestraft als zij het huishoudelijk reglement overtreden.

Artikel 21 

Het is de toeschouwer verboden om in het stadion of direct in de omgeving van het stadion handelswaar te verkopen. 

Artikel 22 

Wanneer men in het bezit is van enige parkeerkaart, uitgegeven door AZ dan dient men bij gebruik van deze kaart, de betreffende kaart bij aankomst te tonen aan de externe parkeerwacht. 

Artikel 23 

Voor Vak LM (actievak) in het stadion van AZ geldt tevens het Huishoudelijk reglement. 

Artikel 24 

Wanneer geconstateerd wordt dat een toeschouwer aanwezig is in het AFAS Stadion van AZ al of niet tijdens een wedstrijd, waarvan de toegang tot het AFAS Stadion van AZ hem/haar is ontzegd middels een stadionverbod zal betreffende zich moeten kunnen legitimeren aan AZ en zal hij/zij verwijderd worden uit het AFAS Stadion van AZ. Dit zal tevens tot gevolg hebben dat de overtreding zal worden gerapporteerd aan de KNVB. 

Artikel 25 

Als een toeschouwer het stadion van AZ bezoekt, stemt deze ermee in dat het mogelijk is dat video- en audio opnamen worden gemaakt. Na onregelmatigheden, ongevallen of andere gebeurtenissen in het stadion van AZ of in verband met incidenten buiten het stadion waarbij supporters betrokken zijn, kan AZ opnamen aan derden ter beschikking stellen. 

Artikel 26 

Het is toeschouwers verboden zich in het stadion van AZ schuldig te maken aan racisme en/of discriminatie door ondermeer spreekkoren. 

Artikel 27 

Het is niet toegestaan fietsen te plaatsen in of nabij het stadion van AZ waardoor gevaar of hinder kan ontstaan. Aanwijzingen hieromtrent dienen te worden opgevolgd. 

Artikel 28 

Overtredingen en/of handelingen in strijd met de bepalingen uit onderhavig huishoudelijk reglement worden per overtreding bestraft met een geldboete van maximaal € 5.000 en/of verwijdering uit het stadion van AZ en/of het opleggen van een stadionverbod, onverminderd het recht van AZ om ontstane schade (ten gevolge van ondermeer vernieling, beschadiging, opgelegde boetes door de KNVB door gedrag van supporters etc.) integraal te verhalen op de veroorzaker (s) of andere aansprakelijke.

Begripsbepalingen

In dit Reglement wordt verstaan onder:

 • AZ: De betaaldvoetbalorganisatie AZ N.V.
 • AFAS Stadion: Het voetbalstadion dat is gelegen aan de Stadionweg 1, 1812 AZ te Alkmaar.
 • AFAS Trainingscomplex: Het trainingscomplex van AZ dat is gelegen aan de Zuiderweg 72A, 1456 NH te Wijdewormer
 • De Directie: De (statutaire) directie van AZ.
 • De Veiligheidscoördinator: De door de Directie aangewezen persoon die functie van Veiligheidscoördinator binnen AZ bekleedt.
 • De Supporters Liaison Officer (SLO): De door de Directie aangewezen persoon die de functie van Supporters Liaison Officer binnen AZ bekleedt.
 • De Lokale Driehoek: Het overleg tussen de burgemeester, politie en Openbaar Ministerie van Alkmaar, zijnde de gemeente waarin het eerste team van AZ haar thuiswedstrijden speelt.
 • Supportersvereniging AZ: De officiële supportersvereniging van AZ.
 • De Regels en Voorwaarden: De regelgeving zoals uitgevaardigd door de KNVB, UEFA en AZ, waaronder doch niet uitsluitend wordt verstaan de door de KNVB opgestelde Standaardvoorwaarden en het door AZ opgestelde Huishoudelijk Reglement alsmede de afspraken die tussen de AZ en de Supportersvereniging AZ zijn gemaakt.
 • Betrokkene: De persoon die ervan wordt verdacht c.q. beschuldigd de Regels en Voorwaarden te hebben overtreden.
 • De Gedragscommissie AZ: De door de AZ opgerichte commissie die adviseert over het al dan niet sanctioneren van een Betrokkene vanwege het overtreden van de Regels en Voorwaarden.
 • Lokaal Stadionverbod: Het door AZ, vanwege de overtreding van de Regels en Voorwaarden door een Betrokkene, aan die Betrokkene opgelegde verbod om zich gedurende de looptijd van het stadionverbod in, op of rondom het AFAS Stadion, het AFAS Trainingscomplex en overige terreinen van AZ te begeven alsmede om uitwedstrijden van AZ te bezoeken. 
 • Landelijk Stadionverbod: Het door de KNVB, vanwege de overtreding van de Regels en Voorwaarden door een Betrokkene, aan die Betrokkene opgelegde verbod om gedurende de looptijd van het stadionverbod betaald voetbal wedstrijden of wedstrijden van Nederlandse vertegenwoordigende elftallen te bezoeken.
 • Alternatieve Sanctie: De door AZ, vanwege de overtreding van de Regels en Voorwaarden, aan een Betrokkene opgelegde sanctie, niet zijnde een Lokaal Stadionverbod of Landelijk Stadionverbod.
 • Dit Reglement: Het onderhavige Reglement inzake de samenstelling, werkwijze en procedures betreffende de Gedragscommissie AZ.

Artikel 1 Vaststelling Reglement

Dit Reglement is door AZ vastgelegd in overleg met zowel de Supportersvereniging AZ als de Lokale Driehoek en beschrijft de wijze waarop de Gedragscommissie AZ is samengesteld, de Gedragscommissie AZ zijn werkzaamheden uitvoert alsmede de procedures die van toepassing zijn ingeval een Betrokkene wordt verdacht c.q. beschuldigd van het overtreden van de Regels en Voorwaarden. 

Artikel 2 Doel Gedragscommissie AZ

De Gedragscommissie AZ geeft advies aan de Directie betreffende de vraag of Betrokkene dient te worden gesanctioneerd voor het overtreden van de Regels en Voorwaarden alsmede over de aard en omvang van die sanctie.

Artikel 3 Samenstelling Gedragscommissie AZ

1. De Gedragscommissie AZ bestaat uit drie leden:
   a. De Veiligheidscoördinator
   b. De SLO
   c. Een afgevaardigde van de Politie Noord-Holland

Artikel 4 Procedure Gedragscommissie AZ

1. Naar aanleiding van een (beweerdelijke) overtreding van de Regels en Voorwaarden door een Betrokkene, ontvangt die Betrokkene een schriftelijke oproep om te verschijnen voor een persoonlijk gesprek met de Gedragscommissie AZ. Uitgangspunt is dat dit gesprek wordt gehouden binnen twee (2) weken na de desbetreffende overtreding. Indien een opgeroepen Betrokkene om hem moverende redenen besluit om geen gehoor te geven aan de oproep, zal de Gedragscommissie AZ de zaak behandelen op basis van het dossier zoals dat voorhanden is.
2. Een Betrokkene is gerechtigd om zich bij het in lid 1 van dit artikel genoemde gesprek te laten vergezellen door een (juridisch) adviseur en/of een bestuurslid van de Supportersvereniging AZ.
3. De Gedragscommissie AZ adviseert naar aanleiding van het in lid 1 van dit artikel genoemde gesprek aan de Directie of de Betrokkene dient te worden gesanctioneerd en voor zover van toepassing, tevens wat de aard en omvang van die sanctie zou moeten zijn.
4. De Gedragscommissie AZ laat zich bij de beoordeling van een zaak leiden door de gerechtvaardigde belangen van alle belanghebbenden en oordeelt met inachtneming van redelijkheid en billijkheid, waarbij het standpunt c.q. de verklaring van de Betrokkene nadrukkelijk dient te worden meegewogen in de beoordeling van de zaak.
5. De Gedragscommissie AZ hanteert als uitgangspunt dat indien geen sprake is van recidive en er geen sprake is van een overtreding van de Regels en Voorwaarden waardoor de openbare orde en/of veiligheid in het geding is gebracht (waarvan bijvoorbeeld wel sprake is bij bedreiging van een steward, mishandeling van een steward, openlijke geweldpleging tegen personen of goederen, racistische en/of beledigende spreekkoren en het afsteken van vuurwerk), in dat geval wordt volstaan met een waarschuwing aan Betrokkene.

Artikel 5 Voorlopige maatregel

1. In geval een Betrokkene wordt verdacht c.q. beschuldigd van een dusdanige overtreding van de Regels en Voorwaarden, dat de openbare orde en/of veiligheid daarmee wel in het geding is gebracht, kan de Gedragscommissie AZ aan de Directie adviseren om aan die Betrokkene een voorlopige maatregel op te leggen. Deze voorlopige maatregel houdt specifiek in dat de desbetreffende Betrokkene tot het moment dat de procedure is afgerond, geen thuis- en uitwedstrijden van de teams van de AZ mag bezoeken en het die Betrokkene niet is toegestaan het AFAS Stadion en/of het AFAS Trainingscomplex te betreden.
2. De voorlopige maatregel als genoemd in lid 1 van dit artikel kan aan een Betrokkene worden opgelegd voor de periode totdat de Directie een besluit heeft genomen over de sanctionering van Betrokkene.

Artikel 6 (Voorwaardelijke) Sancties & Bijzondere voorwaarden

1. Indien de Gedragscommissie AZ van mening is dat niet kan worden volstaan met een waarschuwing en derhalve aan Betrokkene een sanctie dient te worden opgelegd, kan zij de Directie adviseren om de navolgende sancties of een combinatie daarvan aan een Betrokkene op te leggen:
     a. Een melding / verzoek aan de KNVB voor het opleggen van een Landelijk Stadionverbod.
     b. Een Lokaal Stadionverbod.
     c. Een Alternatieve Sanctie.
2. De Gedragscommissie AZ kan aan haar advies verbinden dat een sanctie al dan niet gedeeltelijk in voorwaardelijke vorm aan de Betrokkene moet worden opgelegd en daar bijzondere voorwaarden aan verbinden, mits redelijk en uitvoerbaar.
3. Als niet-limitatieve opsomming van voorbeelden van bijzondere voorwaarden als bedoeld in lid 2 van dit artikel kunnen worden beschouwd: een meldingsplicht van een Betrokkene, het laten uitvoeren door een Betrokkene van activiteiten ten algemene nutte en een verbod voor een Betrokkene op het bezoeken van uitwedstrijden van de AZ.
4. De Gedragscommissie AZ laat zich bij haar advies ter zake van de aard en omvang van de sanctie in beginsel leiden door de richtlijnen die de KNVB hanteert (en zijn neergelegd in het KNVB Handboek Competitiezaken), maar is vrij om daarvan om haar moverende redenen af te wijken.
5. Ingeval de Gedragscommissie AZ de Directie adviseert om aan een Betrokkene een Lokaal Stadionverbod of Landelijk Stadionverbod op te leggen, kan de Directie besluiten om de Gedragscommissie AZ respectievelijk de KNVB te verzoeken om toestemming te verlenen om die Betrokkene een alternatieve straf te laten uitvoeren, zulks echter niet voordat 1/4e van de termijn van het desbetreffende stadionverbod is verstreken. Nadat deze toestemming is verleend en de alternatieve straf door de Betrokkene is uitgevoerd, wordt de resterende looptijd van het stadionverbod omgezet van een onvoorwaardelijk stadionverbod naar een voorwaardelijk stadionverbod.
6. Indien aan een Betrokkene een Landelijk Stadionverbod is opgelegd voor de duur van tenminste negen (9) maanden, kan die Betrokkene op vrijwillige basis een meldingsovereenkomst aangaan met de KNVB. Indien KNVB, Politie en AZ hiermee instemmen, kan Betrokkene als onderdeel van de meldingsovereenkomst de helft van het onvoorwaardelijke gedeelte van het landelijk stadionverbod laten omzetten in een voorwaardelijk gedeelte. In een voorkomend geval bepaalt de KNVB in samenspraak met het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV) bij welk politiebureau Betrokkene zich dient te melden tijdens alle officiële wedstrijden van AZ (of te wel alle wedstrijden in de Eredivisie, Eredivisie Play-offs, KNVB Beker, UEFA Champions League, UEFA Europa League en Johan Cruijff Schaal). Ondanks dat de meldingsplicht niet geldt voor vriendschappelijke wedstrijden van AZ, is het Betrokkene op basis van het opgelegde Landelijk Stadionverbod niet toegestaan deze wedstrijden te bezoeken.
7. Indien aan een Betrokkene een Landelijk Stadionverbod wordt opgelegd voor de duur van tenminste twaalf (12) maanden, wordt aan de desbetreffende Betrokkene door de KNVB een geldboete opgelegd van € 450,-, tenzij sprake is van minderjarigheid van die Betrokkene, in welk geval de boete respectievelijk € 250,- (voor personen van 16 tot 18 jaar) of € 100,- (voor personen van 12 tot 16 jaar) bedraagt.
8. Indien een Betrokkene gedurende de looptijd van een aan hem / haar opgelegd Landelijk Stadionverbod toch een of meerdere wedstrijden van AZ bezoekt, wordt bij de eerste constatering door de KNVB aan die Betrokkene een boete opgelegd van € 900,-, bij de tweede overtreding een boete van € 1.500,- en bij de derde overtreding een boete van € 2.000,-. Deze boetes zullen door de KNVB worden aangewend ter bevordering van de veiligheid in het betaald voetbal. In alle voornoemde gevallen wordt de duur van het Landelijk Stadionverbod verlengd vanwege overtreding van de voorwaarden behorende bij het Landelijk Stadionverbod.

Artikel 7 Besluit & Beroep

1. De Directie neemt het uiteindelijke besluit ten aanzien van het al dan niet sanctioneren van een Betrokkene, zulks met uitdrukkelijke inachtneming van het advies van de Gedragscommissie AZ.
2. Indien naar de mening van de Directie sprake is van zwaarwegende redenen, is zij bevoegd het advies van de Gedragscommissie AZ naast zich neer te leggen en een daarvan afwijkend besluit ten aanzien van een Betrokkene te nemen. De Directie dient een dergelijk afwijkend besluit deugdelijk gemotiveerd te melden aan de Gedragscommissie AZ.
3. De Directie communiceert het besluit aan de Betrokkene. In de communicatie over het besluit wordt vermeld dat het besluit na advies van de Gedragscommissie AZ tot stand is gekomen.
4. Indien de Directie besluit om een Betrokkene bij de KNVB aan te melden voor een Landelijk Stadionverbod, staat voor die Betrokkene, bij wijze van beroep, de rechtsgang via de Commissie Stadionverboden van de KNVB open.
5. Indien de Directie besluit om aan een Betrokkene een Lokaal Stadionverbod of een andersoortige sanctie (niet zijnde het aanmelden bij de KNVB voor een Landelijk Stadionverbod) op te leggen, staat daartegen voor de Betrokkene geen beroep of bezwaar open.