Voorwaarden

Algemene voorwaarden van de naamloze vennootschap A.Z. N.V., gevestigd te Alkmaar

1. Toepassing 

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de naamloze vennootschap A.Z. N.V., verder te noemen 'AZ', evenals op alle door AZ te sluiten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende werkzaamheden, de levering van goederen en diensten daaronder begrepen, zulks met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de wederpartij. 
  2. Het tot stand komen van een overeenkomst, zoals in artikel 3 van deze voorwaarden omschreven, houdt in dat deze voorwaarden door de wederpartij zijn aanvaard. 
  3. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Afwijkingen gelden alsdan alleen voor de betreffende aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn. 
  4. Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, blijven de artikelen van deze voorwaarden, of de onderdelen daar van, die onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij omdat ze voorkomen op de lijst als bedoeld in artikel 6: 236 BW dan wel in strijd zijn met de bepalingen van dwingend consumentenrecht, buiten toepassing. De overige bepalingen blijven in dat voorkomende geval onverkort van toepassing. 

2. Aanbiedingen 

  1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tenzij zij een termijn voor aanvaarding bevatten. 
  2. Indien een aanbieding of offerte een vrijblijvend aanbod bevat en door de wederpartij wordt aanvaard, heeft AZ het recht het aanbod binnen 7 dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 
  3. Mondelinge aanbiedingen en offertes kunnen niet bindend zijn, tenzij deze door AZ naderhand schriftelijk zijn bevestigd. 

3. Overeenkomsten 

  1. Alle onderhandelingen door of namens AZ vinden plaats onder het formele voorbehoud van goedkeuring door het bestuur van AZ, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Een overeenkomst wordt eerst bindend door de schriftelijke bevestiging door het bestuur van AZ, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. 
  2. De tekst van een bevestiging, zoals in lid 1 van dit artikel omschreven, is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst. 
  3. Wordt tegen de tekst en inhoud van een bevestiging, zoals in lid 1 van dit artikel omschreven, binnen 8 dagen na ontvangst niet door de wederpartij geprotesteerd, dan bindt deze de wederpartij. 
  4. Mocht de overeenkomst namens de wederpartij worden gesloten door een derde, dan staat deze derde ervoor in, dat de wederpartij deze voorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden al ware hij zelf wederpartij. 
  5. AZ is gerechtigd om ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. 
  6. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AZ is het de wederpartij verboden rechten of plichten uit hoofde van een overeenkomst aan derden over te dragen. 
  7. Annulering van de overeenkomst door de wederpartij is slechts mogelijk wanneer AZ daarmee schriftelijk instemt. In dat geval is de wederpartij een minimale schadeloosstelling verschuldigd van 25% van het door AZ ingevolge de overeenkomst in rekening te brengen bedrag inclusief omzetbelasting, onverminderd het recht van AZ op volledige schadevergoeding. Alsdan is de wederpartij bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart hij AZ terzake. 

4. Levering 

  1. Levering door AZ geschiedt franco, tenzij anders overeengekomen. 
  2. AZ is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport tot levering. 
  3. Opgegeven levertijden kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. 
  4. Bij niet tijdige levering dient AZ eerst schriftelijk door de wederpartij in gebreke te worden gesteld, waarbij AZ een redelijke termijn tot nakoming dient te worden gegeven, welke termijn nooit korter kan zijn dan 7 dagen. AZ kan binnen deze termijn nimmer schadeplichtig zijn. 
  5. AZ heeft het recht om een overeenkomst in deelleveringen na te komen. Bij levering in gedeelten dient iedere levering als een afzonderlijke transactie te worden beschouwd. 

5. Reclame 

  1. De wederpartij is verplicht onmiddellijk na de uitvoering van de overeenkomst, de levering van goederen en diensten daaronder begrepen, de door AZ geleverde prestaties grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan AZ onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen. 
  2. Indien de wederpartij niet binnen 8 dagen na de dag van de levering AZ wijst op de gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de wederpartij geacht met de staat waarin de prestaties voornoemd zijn geleverd in te stemmen en vervalt het recht op reclame. 
  3. De wederpartij is gehouden de klachten nauwkeurig te specificeren onder overlegging van relevant bewijsmateriaal. 
  4. AZ dient onmiddellijk in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien reclame naar het oordeel van AZ juist is, zal AZ de keuze hebben hetzij een billijke schadevergoeding tot ten hoogste het factuurbedrag van de geleverde prestatie toe te kennen, hetzij het geleverde, indien en voor zover mogelijk, kosteloos te vervangen na teruglevering van het aanvankelijk geleverde, dan wel in overleg met de wederpartij zorg te dragen voor een adequate oplossing. 
  5. AZ is niet verplicht tot verdere vergoeding van schade en kosten, hoe dan ook genaamd. 
  6. Reclames geven de wederpartij geen recht op ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten, op te schorten dan wel uit te stellen. 

6. Aansprakelijkheid/schade 

  1. AZ aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de wederpartij geleden schade indien die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis of uit onrechtmatige daad en dan slechts voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering van AZ wordt gedekt, en wel tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering. 
  2. Indien de verzekeraar van AZ om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst met een maximum van € 2.500,--. 
  3. AZ is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht, zoals omschreven in artikel 7 van deze voorwaarden. 
  4. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van AZ. 
  5. AZ is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade of enige gevolgschade, hoe ook genaamd en van welke aard dan ook. 
  6. Wanneer AZ ter uitvoering van een overeenkomst van de wederpartij materialen aangeleverd krijgt die bestemd zijn voor schriftelijke dan wel audiovisuele publicatie en verspreiding door of namens AZ, zoals beelddragers, geluidsdragers, logo's, advertenties en foto's, dan staat de wederpartij ervoor in, dat er op deze materialen geen enkele eigendomsbeperkingen, eigendomsrechten, auteursrechten en intellectuele eigendomsaanspraken rusten die door derden kunnen worden ingeroepen om deze publicatie en verspreiding tegen te gaan dan wel te beletten. De wederpartij vrijwaart AZ tegen aanspraken van eventuele derden dienaangaande, onverminderd het recht van AZ om van de wederpartij aanvullende schadevergoeding te vorderen. 

7. Overmacht 

  1. Omstandigheden buiten de wil en toedoen van AZ om, al dan niet ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet langer van AZ kan worden verlangd, gelden als overmacht, ongeacht blijvend of tijdelijk, en bevrijden AZ van de verplichtingen tot nakoming. 
  2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: oorlog, onrusten, natuurrampen, stormschade, overstromingen, abnormale weersomstandigheden, sneeuw, sneeuwval, vorst, werkstakingen, veiligheidsrisico, uitsluiting van of gebrek aan personeel, wanprestatie van derden die door AZ ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst werden ingeschakeld, alsmede alle belemmeringen, veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Overmacht van de zijde van leveranciers valt ook onder deze overmachtbepaling. 
  3. Onder overmacht wordt tevens verstaan afgelasting dan wel verplaatsing van wedstrijden op last van de overheid, de KNVB/UEFA/FIFA dan wel door de KNVB/UEFA/FIFA aangestelde en aangewezen derden, zoals scheidsrechters. 
  4. Ingeval van overmacht heeft AZ het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op schadevergoeding. 

8. Ontbinding/beëindiging 

  1. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst dan wel zich omstandigheden voordoen als vermeld in lid 2 van dit artikel, heeft AZ het recht de overeenkomst onmiddellijk tussentijds te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. In dat geval zal de wederpartij niet gerechtigd zijn tot enigerlei schadeloosstelling en is de wederpartij gehouden om alle schade, kosten en interessen als gevolg van de tussentijdse ontbinding/beëindiging aan AZ te vergoeden. 
  2. AZ is onder meer gerechtigd de overeenkomst tussentijds te ontbinden indien de wederpartij in gebreke blijft tijdig te betalen of andere verplichtingen uit de overeenkomst (inclusief deze voorwaarden) na te komen, of conservatoir of executoriaal beslag gelegd wordt op één of meerdere vermogensbestanddelen van de wederpartij, of de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, of de wederpartij overlijdt of onder curatele wordt gesteld, of de wederpartij wordt ontbonden of geliquideerd, of de wederpartij handelingen verricht of nalaat waardoor de goede naam van AZ in ernstige mate in diskrediet wordt gebracht, of AZ in staat van faillissement wordt verklaard, of de wederpartij melding maakt van betalingsonmacht. 

9. Betaling 

  1. De in het kader van de overeenkomst verschuldigde bedragen worden door middel van een factuur in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, zijnde de fatale betalingstermijn, tenzij hiervan met toestemming van AZ wordt afgeweken. 
  2. De wederpartij kan zich niet beroepen op enig recht van korting, opschorting of inhouding. Compensatie door de wederpartij is slechts toegestaan indien AZ de vordering van de wederpartij schriftelijk heeft erkend. 
  3. Betalingen worden, ongeacht de benoeming, eerst geacht te zijn geschied ter voldoening van de opengevallen renten en kosten, en vervolgens ter voldoening van de oudste, openstaande factuur. 
  4. Bij overschrijding van de fatale betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is hij vervolgens een contractuele rente verschuldigd van 1 % per maand (cumulatief) over het verschuldigde, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, onverminderd de overige rechten die AZ ten opzichte van de wederpartij wegens niet of niet tijdige betaling geldend kan maken. 
  5. AZ is gerechtigd en bevoegd, wanneer zich een situatie van verzuim voordoet, zoals omschreven in lid 3 van dit artikel, om de aan de wederpartij in het kader van de met hem gesloten overeenkomst ter beschikking gestelde faciliteiten onverwijld tijdelijk in te trekken en op te schorten, totdat de wederpartij integraal aan zijn openstaande financiële verplichtingen heeft voldaan. 
  6. Indien AZ genoodzaakt is zijn vordering uit handen te geven, komen, afgezien van zijn verdere afspraken op schadevergoeding, alle kosten daaronder vallende voor rekening van de wederpartij, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke laatste gefixeerd wordt op 15 % van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,--. 

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

  1. Op overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
  2. Alle geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn dan wel uit nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, de uitvoering ervan inbegrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar.


Voorwaarden Webshop

(Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AZ Fancentrum voor consumenten)

Artikel 1. Toepasselijkheid

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de naamloze vennootschap AZ N.V., alsmede op alle bestellingen en overeenkomsten tussen de naamloze vennootschap AZ N.V. en haar klanten. 
  2. AZ N.V. heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden alsmede de inhoud van haar website te wijzigen.
  3. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud aanvaardt.
  4. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend ten aanzien van de betreffende aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

  1. Alle aanbiedingen en offertes van AZ N.V. zijn vrijblijvend en AZ N.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
  2. AZ N.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten op/in haar website. Aan onjuiste of onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
  3. Indien een aanbieding of offerte een vrijblijvend aanbod bevat en door de wederpartij wordt aanvaard, heeft AZ N.V. het recht het aanbod binnen 7 dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
  4. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
  5. Mondelinge aanbiedingen en offertes kunnen zijn slechts bindend, indien en voorzover deze door AZ N.V. naderhand schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3. Prijzen en betalingen 

  1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
  2. Betaling dient onmiddellijk bij bestelling te geschieden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  3. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijke bankrekening van AZ N.V.
  4. Indien de klant met enige betaling in gebreke blijft, is AZ N.V. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
  5. Indien een prijs abusievelijk foutief op de site van AZ N.V. is vermeld en dit door AZ N.V. aan de klant schriftelijk is medegedeeld, heeft de klant het recht de bestelling te annuleren of de bestelling tegen de juiste prijs te laten uitvoeren. Zie tevens artikel 9.

Artikel 4. Levering

  1. De door AZ N.V. opgegeven levertijd zijn slechts indicatief, opgegeven levertijden kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
  2. De levering van de producten geschiedt op het moment waarop de producten gereed zijn voor verzending. 
  3. De verzendkosten zullen worden afgerekend tegen het dan geldende tarief. Dit tarief is op de website van AZ N.V. vermeld en wordt tevens tijdens het orderproces vermeld.
  4. AZ N.V. heeft het recht om een overeenkomst in deelleveringen na te komen. 
  5. AZ N.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade als ontstaan doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven afleveradres.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

  1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen hij of zij op grond van enige overeenkomst aan AZ N.V. verschuldigd is, volledig heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment waarop de producten op het door de klant vooraf opgegeven afleveradres worden afgeleverd. 

Artikel 6. Garantie

  1. De termijnen en voorwaarden zijn altijd gelijk aan die, welke de fabrikant van het betreffende product hanteert. Bij de garantieaanvraag dient een geldig aankoopbewijs te worden overlegd. 

Artikel 7. Reclames, garantie en aansprakelijkheid

  1. AZ N.V. garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs kunnen worden gesteld. 
  2. De klant is verplicht om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is dient de klant AZ N.V. hiervan onmiddellijk per ommegaande schriftelijk op de hoogte te brengen.
  3. Indien AZ N.V. niet binnen 8 dagen na de dag van aflevering door de klant wordt gewezen op eventuele gebreken, die bij een grondig onderzoek konden worden opgemerkt, alsdan wordt de klant geacht in te stemmen met de staat waarin de bestelde producten zijn afgeleverd en alsdan vervalt tevens het recht op reclame.
  4. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft AZ N.V. de keuze het desbetreffende product tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw product dan wel het aankoopbedrag volledig of gedeeltelijk aan de klant te restitueren.
  5. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat e.d. kunnen nimmer grond voor reclame opleveren.
  6. Indien het geleverde product niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is AZ N.V. niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
  7. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken als aan de klant toekomend uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de klant is verkocht en geleverd.
  8. Wanneer de producent van een gebrekkig product aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van AZ N.V. beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van het aankoopbedrag.
  9. Onverminderd het bovenstaande is AZ N.V. niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de klant.

Artikel 8. Overmacht

  1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft AZ N.V. in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de gedane bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat AZ N.V. gehouden is tot enige schadevergoeding.
  2. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop AZ N.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor AZ N.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen. Overmacht van de zijde van leveranciers valt ook onder deze overmachtbepaling.

Artikel 9. Disclaimer

  1. Hoewel bij het gereedmaken van de site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. AZ N.V. is dat ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de website.

Artikel 10. Diversen

  1. Indien de klant aan AZ N.V. schriftelijk opgave doet van een adres, is AZ N.V. gerechtigd naar dat opgegeven adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan AZ N.V. schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden verzonden.
  2. Wanneer door AZ N.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat AZ N.V. deze voorwaarden soepel toepast.
  3. Indien een (1) of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met AZ N.V. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door AZ N.V. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de klant aldaar woonplaats heeft.
  2. Alle geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn dan wel uit nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolgd mochten zijn, de uitvoering ervan inbegrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar.


VOORWAARDEN VERSTREKKING (SEIZOEN) CLUB CARD 

Uitgiftedatum 4 juli 2005 

1. Definities 
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: 
 1. 'KNVB': de vereniging Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, statutair gevestigd te Zeist, alsmede de vereniging KNVB ClubSupport, statutair gevestigd te Zeist. 
 2. 'World Ticketing System': het onder verantwoordelijkheid van KNVB ontworpen geautoma¬tiseerd kaartverkoop- en toegangscontrolesysteem. 3. 'Club': de KNVB, alsmede de betaaldvoetbalorganisatie die lid is van de KNVB. 
 3. 'Publiek’: de personen die een Evenement in het betaald voetbal bijwonen, dan wel anderszins aanwezig zijn in of rond het stadion voor, tijdens of na het tijdstip van aanvang van een Evenement, hieronder begrepen (Seizoen) Club Card-houders. 
 4. 'Seizoen': de periode van 1 juli van enig jaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. 

  1. ‘Club Card': de door de Club tegen betaling uitgegeven hardcard waarmee een Aankooprecht is verkregen. 
  2. ‘Seizoen Club Card': de door de Club tegen betaling uitgegeven hardcard waarmee een Aankooprecht en Toegangsrecht is verkregen. 
  3. 'Uitkaartrecht': het aan een Club Card of Seizoen Club Card verbonden Aankooprecht voor de koop van Toegangskaarten voor uitwedstrijden van de Club. 
  4. (Seizoen) Club Card': een verzamelwoord voor alle onder 6 a), b) en c) beschreven rechten. 
 5. '(Seizoen) Club Card-houder': een ieder die een (Seizoen) Club Card heeft aangevraagd en verkregen van de Club. 
 6. ‘Aankooprecht’: de bevoegdheid van een (Seizoen) Club Card-houder tot het kopen van een of meer Toegangskaarten. 
 7. ‘Toegangsrecht’: de bevoegdheid om toegang te krijgen om in het stadion een Evenement bij te wonen. 
 8. 'Toegangskaart': geldig bewijs waaruit de bevoegdheid blijkt om in het stadion een Evenement bij te wonen. 
 9. 'Evenement': gebeurtenis die plaatsvindt in een stadion of op een voetbalterrein - waaronder in ieder geval begrepen een voetbalwedstrijd in het betaald voetbal dan wel een gebeurtenis waaraan een betaaldvoetbalorganisatie deelneemt. 
 10. 'Stadion’: stadion of voetbalterrein waar Evenementen plaatsvinden, alsmede de bijbehorende gebouwen en terreinen, daaronder begrepen de toegangen en toegangswegen. 
 11. ‘KNVB Standaardvoorwaarden’: de Standaardvoorwaarden van de KNVB. 
 12. ‘Gedragscode’: het door KNVB opgestelde reglement betreffende de registratie en gebruik van de persoonsgegevens. 
 13. ‘Voorwaarden’: de onderhavige voorwaarden. 
2. Toepasselijkheid van deze Voorwaarden 

De overeenkomst tussen de Club en de (Seizoen) Club Card-houder komt tot stand op het moment dat de Club de aanvraag voor een (Seizoen) Club Card accepteert. Door de (Seizoen) Club Card aan te vragen, verklaart de aanvrager zich akkoord met de toepasselijkheid van de Voorwaarden, de KNVB Standaardvoorwaarden en de Gedragscode op de tussen hem en de Club tot stand te komen overeenkomst. 

3. Eigendom en gebruik van de (Seizoen) Club Card 
 1. De Club behoudt zich het recht voor een aanvraag van een (Seizoen) Club Card om welke reden dan ook te weigeren. 
 2. De (Seizoen) Club Card blijft te allen tijde eigendom van de Club. De (Seizoen) Club Card-houder dient zijn (Seizoen) Club Card op eerste aanzegging van de Club bij de Club in te leveren, indien één van de in artikelen 5 en/of 9 bedoelde gevallen zich voordoet. 
 3. Een (Seizoen) Club Card-houder kan niet tegelijkertijd een Seizoen Club Card en een Club Card bezitten. 
 4. De Club Card-houder kan de Club Card gebruiken gedurende de daarop vermelde periode. 
 5. Het is niet toegestaan meer dan één Club Card op dezelfde naam te bezitten. 
 6. Het gebruik van de Club Card is strikt persoonlijk. Het is de Club Card-houder dus nooit toegestaan die Club Card door een ander te laten gebruiken. 
 7. Het is de houder van een Seizoen Club Card toegestaan om die Seizoen Club Card v.w.b. het Toegangsrecht te laten gebruiken door een ander persoon doch niet v.w.b. het Aankooprecht. 
 8. Het is een (Seizoen) Club Card-houder niet toegestaan de (Seizoen) Club Card te laten gebruiken door een persoon aan wie een strafrechtelijk of civielrechtelijk stadionverbod is opgelegd. 
 9. Het is wel toegestaan meerdere Seizoen Club Cards te bezitten. 
 10. De Seizoen Club Card is geldig voor één Seizoen. 
 11. Het Uitkaartrecht kan alleen worden toegekend aan personen die houder zijn van een geldige (Seizoen) Club Card in het seizoen waarvoor het Uitkaartrecht wordt aangevraagd. 
 12. Het Uitkaartrecht is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is de houder van de (Seizoen) Club Card waaraan een Uitkaartrecht is verbonden niet toegestaan dat recht door een ander te laten gebruiken noch voor wat betreft de aankoop van kaarten voor uitwedstrijden noch voor wat betreft de toegang tot uitwedstrijden. 
4. De overige rechten en plichten van de (Seizoen) Club Card-houder 
 1. De Seizoen Club Card alsmede de Club Card geeft een Aankooprecht op de koop van Toegangskaarten voor Evenementen van Clubs via de daartoe aangewezen verkoopkanalen en op andere door de Club te bepalen voordelen. Dit recht houdt geen garantie in voor het verkrijgen van een Toegangskaart voor een Evenement. 
 2. Het totale aantal uit te geven Uitkaartrechten, alsmede de wijze van uitgifte hiervan wordt door de Club bepaald. 
 3. Op verlangen van stewards, het beveiligingspersoneel en/of de politie is de houder van een (Seizoen) Club Card verplicht zijn (Seizoen) Club Card aan deze personen te tonen. 
 4. De Club is ervoor verantwoordelijk dat de (Seizoen) Club Card-houder zijn rechten verbonden aan de (Seizoen) Club Card kan uitoefenen, waaronder in ieder geval de beschikbaarheid van het aantal plaatsen dat overeenstemt met het aantal Toegangskaarten dat door de (Seizoen) Club Card-houder voor een Evenement is aangeschaft. 
 5. De (Seizoen) Club Card-houder is verplicht om op eerste verzoek van de Club een kleuren pasfoto met een duidelijke afbeelding van de houder aan de Club te verstrekken. De (Seizoen) Club Card-houder is verplicht zich bij het verstrekken van de pasfoto te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. 
 6. De Club is gerechtigd om een door een (Seizoen) Club Card-houder aan haar verstrekte pasfoto ter beschikking te stellen van de KNVB indien de KNVB aan de (Seizoen) Club Card-houder een stadionverbod oplegt. De Club zal daarbij aan de KNVB als voorwaarde stellen dat de KNVB de pasfoto alleen mag gebruiken ter identificatie in het kader van de handhaving van een stadionverbod. 
5. Sancties 
 1. De Club zal de geldigheid van de (Seizoen) Club Cards al dan niet tijdelijk geheel of gedeeltelijk kunnen beëindigen indien: 
  1. de (Seizoen) Club Card-houder, of iemand die via de (Seizoen) Club Card-houder of met gebruikmaking van de (Seizoen) Club Card toegang heeft verkregen tot een Evenement of Stadion, zich tijdens dat Evenement of in dat Stadion naar de mening van de Club heeft schuldig gemaakt aan wangedrag; 
  2. de (Seizoen) Club Card-houder niet de verplichtingen, zoals vastgelegd in de artikelen 3 en 4, naleeft; 
  3. de (Seizoen) Club Card-houder, of iemand die via de (Seizoen) Club Card-houder of met gebruikmaking van de (Seizoen) Club Card toegang heeft verkregen tot een Evenement of Stadion,enige maatregel is opgelegd naar aanleiding van wangedrag bij enig Evenement of in enig Stadion; 
  4. de (Seizoen) Club Card-houder, of iemand die via de (Seizoen) Club Card-houder of met gebruikmaking van de (Seizoen) Club Card toegang heeft verkregen tot een Evenement of Stadion, op enigerlei wijze de Voorwaarden of de KNVB Standaardvoorwaarden overtreedt; 
  5. de (Seizoen) Club Card-houder onjuiste gegevens verstrekt heeft bij de aanvraag voor de (Seizoen) Club Card; 
  6. de (Seizoen) Club Card-houder anderszins onjuiste informatie verstrekt of frauduleus handelt in het kader van zijn registratie als (Seizoen) Club Card-houder of in het kader van enige activiteit die samenhangt met zijn hoedanigheid van (Seizoen) Club Card-houder; 
  7. de (Seizoen) Club Card-houder fraude pleegt bij het verkrijgen van Toegangskaarten; 
  8. beëindiging of opschorting om andere redenen naar het oordeel van de Club noodzakelijk is. 
 2. De geldigheid van de (Seizoen) Club Card zal in ieder geval eindigen indien en zodra de (Seizoen) Club Card-houder komt te overlijden, dan wel indien de (Seizoen) Club Card-houder zijn toestemming als vermeld in artikel 6 geheel of gedeeltelijk intrekt. 
 3. De (Seizoen) Club Card-houder zal ingeval van beëindiging van de geldigheid van de (Seizoen) Club Card geen gebruik meer kunnen maken van de hieraan verbonden rechten.
6. Registratie 
 1. De naam, het adres, woonplaats, geboortedatum, soort identiteitsbewijs alsmede het nummer hiervan en het telefoonnummer van de (Seizoen)Club Card-houder zullen worden geregistreerd in een gegevensbestand van de Club of een organisatie die de gegevens in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de Club verwerkt, voor het uitvoeren van de (Seizoen) Club Card-overeenkomst. 
 2. Daarnaast kunnen de gegevens van de (Seizoen) Club Card-houder worden verstrekt aan de KNVB voor het opleggen en handhaven van stadionverboden en kan het (Seizoen) Club Card nummer van de (Seizoen) Club Card in het gegevensbestand van de KNVB op een "blacklist" worden geregistreerd, indien en zodra de Club de geldigheid van zijn (Seizoen) Club Card beëindigt of schorst op grond van het bepaalde in artikel 5 lid 1, waarbij ingeval van tijdelijke beeindiging die vermelding slechts plaats vindt tijdens de duur van de beëindiging. 
 3. De pasfoto van de (Seizoen) Club Card-houder wordt geregistreerd in een gegevensbestand van een Club. Deze registratie heeft tot doel het identificeren van personen die zich misdragen in of in de directe omgeving van het Stadion en het identificeren van personen aan wie een stadionverbod is opgelegd teneinde hen de toegang tot het stadion te kunnen ontzeggen. In het geval van het opleggen van een stadionverbod kan de Club de foto ook aan de KNVB verstrekken voor de doeleinden en onder de voorwaarden als bepaald in artikel 4 lid 6. 
 4. De KNVB zal het (Seizoen) Club Card nummer als vermeld op de blacklist en de pasfoto ter beschikking stellen aan de Clubs voor de in dit artikel vermelde doeleinden. 
 5. De naam, adres, woonplaats en geboortedatum van de(Seizoen) Club Card- zijn aan de KNVB ter inzage om te verifiëren of een aanvrager van een (Seizoen) Club Card reeds over een Club Card beschikt teneinde naleving van artikel 3 lid 3 van de Voorwaarden te bewerkstelligen alsmede ten behoeve van de handhaving van stadionverboden. 
 6. De gegevens van de (Seizoen) Club Card-houder kunnen tussen de KNVB en de Clubs worden uitgewisseld voor de doeleinden bepaald onder 2 en 3. Voor zover de Club in het kader van deze uitwisseling aanvullende gegevens over de (Seizoen) Club Card-houder ontvangt, zullen deze slechts worden gebruikt voor deze doeleinden. 
 7. De (Seizoen) Club Card-houder heeft het recht een overzicht te verlangen van de over hem door de Club geregistreerde gegevens en daarvan correctie, verwijdering of afscherming te verzoeken indien de gegevens onjuist zijn, irrelevant voor de doeleinden of anderszins in strijd met de wet bescherming persoonsgegevens worden verwerkt. Hij kan zich daartoe wenden tot de KNVB, afdeling juridische zaken. Postbus 515, 3700 AM Zeist. 
 8. De verwerking van de gegevens door de KNVB is geregeld in de Gedragscode voor de verwerking van persoonsgegevens en de commissie stadionverboden van de KNVB. 
 9. De verwerking van de gegevens van de (Seizoen) Club Card-houder is gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. 
 10. Op deze voorwaarden (Seizoen)Clubcard is de Privacy Verklaring AZ van toepassing. Deze is terug te lezen op www.az.nl of op te vragen bij AZ NV.
7. Verlies of diefstal van de (Seizoen) Club Card 
 1. De (Seizoen) Club Card-houder is verplicht om verlies of diefstal van de (Seizoen) Club Card zo spoedig mogelijk te melden aan de Club en daarvan aangifte te doen bij de politie. 
 2. De Club verstrekt de (Seizoen) Club Card-houder zo spoedig mogelijk een vervangende (Seizoen) Club Card tegen de werkelijke kosten, tegenover overlegging van een afschrift van het proces-verbaal van aangifte. 
8. Annulering van de (Seizoen) Club Card (door de (Seizoen) Club Card-houder) 
 1. De (Seizoen) Club Card-houder kan de Club schriftelijk verzoeken de (Seizoen) Club Card te annuleren, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 
 2. Na beëindiging van het (Seizoen) Club Card-houderschap zullen de gegevens van de betreffende (Seizoen) Club Card-houder door de KNVB of de Club uit hun administratie worden verwijderd, tenzij de desbetreffende (Seizoen) Club Card-houder in een periode van vijf jaar voorafgaande aan beëindiging van het (Seizoen) Club Card-houderschap zich schuldig heeft gemaakt aan wangedraging als bedoeld in artikel 5 lid 1. Indien daarvan sprake is dan wel sprake is van een situatie zoals vermeld in artikel 5 lid 2 zal de registratie nog gedurende drie jaar na beëindiging worden gehandhaafd. 
 3. Bij het annuleren van de (Seizoen) Club Card vindt geen restitutie plaats.
9. Wijziging van de Voorwaarden 
 1. De KNVB kan deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen. De (Seizoen) Club Card-houder zal van deze wijziging op de hoogte worden gebracht. 
 2. Indien de (Seizoen) Club Card-houder zich niet kan verenigen met enige wijziging, kan de (Seizoen) Club Card-houder de (Seizoen) Club Card annuleren op de wijze als bepaald in artikel 8. Bij gebreke van annulering binnen twee maanden nadat de (Seizoen) Club Card-houder van de wijziging op de hoogte is gebracht na publicatie of mededeling, zal de (Seizoen) Club Card-houder geacht worden de gewijzigde Voorwaarden te hebben geaccepteerd. 
10. Toepasselijk recht 

Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

KNVB Standaardvoorwaarden geldend vanaf 1 juli 2023. Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, onder nummer 181/2002.


Titel I: Inleidende bepalingenInleiding

Deze Standaardvoorwaarden zijn door de KNVB opgesteld teneinde een aantal doelen te verwezenlijken. Uitgangspunt is dat eenieder die betrokken is bij de voetbalsport in Nederland, en niet in de laatste plaats het Publiek, er belang bij heeft dat voetbalevenementen op een ordelijke en veilige wijze verlopen. Gedragingen van personen (alleen of in een groep) die de openbare orde en/of de veiligheid bij voetbalevenementen verstoren dan wel in gevaar brengen, zijn schadelijk voor het aanzien en het belang van het Nederlandse voetbal. Teneinde een ordelijk en veilig verloop in de ruimste zin van het woord te kunnen bewerkstelligen en onordelijk en onveilig gedrag bij voetbalevenementen te kunnen beteugelen, heeft de KNVB onder meer de onderhavige Standaardvoorwaarden opgesteld. Deze Standaardvoorwaarden dienen strikt te worden nageleefd.

Artikel 1 Definities

In deze Standaardvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Aankooprecht: de bevoegdheid van een (S)CC-houder tot het kopen van één of meer Toegangsbewijzen;
b. Alcoholhoudende dranken: een drank die bij een temperatuur van 20 graden Celsius voor meer dan een half volumeprocent uit alcohol bestaat, als bedoeld in de Drank- en Horecawet;
c. Club: de KNVB en/of een vereniging, stichting, naamloze vennootschap of besloten vennootschap die is toegelaten tot deelneming aan de competities van de sectie betaald voetbal (eredivisie en eerste divisie);
d. Club Card: de door een Club uitgegeven card, waaronder mede begrepen de digitale card, waarmee een Aankooprecht is verkregen;
e. Commissie Stadionverboden: de commissie stadionverboden van de KNVB;
f. Drugs: (verboden) middelen als bedoeld in de Opiumwet onder lijst I en lijst II alsmede andere middelen die het bewustzijn en gedrag van een persoon ongunstig kunnen beïnvloeden en bij gebruik door een persoon kunnen leiden tot schade aan de gezondheid en gevaar voor het publiek;
g. Evenement: gebeurtenis die plaatsvindt in een Stadion of op een (voetbal)terrein, waaronder in ieder geval begrepen een Voetbalwedstrijd als bedoeld onder w., dan wel een gebeurtenis waaraan een Club deelneemt;
h. KNVB: de vereniging Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, statutair gevestigd te Zeist;
i. Legitimatiebewijs: een geldig bewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht;
j. Persoonlijke beschermingsmiddelen: uitrusting die bestemd is om te worden gedragen of vastgehouden teneinde de eigen of een andere persoon zoveel mogelijk te beschermen tegen overdracht van het virus SARS-CoV-2;
k. Publiek: eenieder die in of buiten Nederland een Evenement bijwoont, dan wel anderszins aanwezig is in of rond het Stadion vóór, tijdens of na het tijdstip van aanvang van een Evenement;
l. Reglement commissie stadionverboden: het door de KNVB opgestelde reglement betreffende beroepschriften als bedoeld in de Standaardvoorwaarden;
m. SCC: Seizoen Club Card: de door de Club uitgegeven card, waaronder mede begrepen de digitale card, waarmee zowel een Aankooprecht als een Toegangsrecht is verkregen;
n. (S)CC: (Seizoen) Club Card: een verzamelwoord voor alle onder d.) en m.) beschreven cards;
o. (S)CC-houder: (Seizoen) Club Card-houder: eenieder die een (Seizoen) Club Card (al dan niet met een Uitkaartrecht) heeft aangevraagd en verkregen van de Club;
p. Seizoen: de periode van 1 juli van enig jaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar;
q. Stadion: het Stadion of (voetbal)terrein waar Evenementen plaatsvinden, alsmede de bijbehorende gebouwen en terreinen, daaronder begrepen de toegangen en toegangswegen;
r. Stadionverbod: het verbod om gedurende een bepaalde tijd in en/of in de directe nabijheid van een Stadion aanwezig te zijn, tenzij hiervoor voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend door de KNVB;
s. Standaardvoorwaarden: de onderhavige Standaardvoorwaarden;
t. Toegangsbewijs: een geldig (digitaal) bewijs voorzien van de vereiste controlevoorzieningen dan wel een ander geldig (digitaal) bewijsstuk waaruit de bevoegdheid zich in het Stadion te bevinden blijkt en waaraan een Toegangsrecht is verbonden;
u. Toegangsrecht: de bevoegdheid om met een geldig (digitaal) bewijs toegang te krijgen tot een Stadion om een Evenement bij te wonen;
v. Uitkaartrecht: het aan een (S)CC verbonden Aankooprecht voor de koop van Toegangsbewijzen voor uitwedstrijden van een Club.
w. Voetbalwedstrijden:

• Voetbalwedstrijden van Clubs in het kader van de mannen veldvoetbalcompetities eredivisie betaald voetbal, eerste divisie betaald voetbal, tweede divisie amateurvoetbal, Onder 21 competitie betaald voetbal en de Onder 18 competitie betaald voetbal;
• Voetbalwedstrijden van Clubs in het kader van de vrouwen veldvoetbalcompetities vrouwen eredivisie en vrouwen eerste divisie (beloften vrouwen);
• Voetbalwedstrijden in het kader van het toernooi om de KNVB beker (mannen) en de KNVB beker (vrouwen);
• Voetbalwedstrijd om de Johan Cruijff-schaal;
• Voetbalwedstrijden in binnen- en buitenland van Clubs in het kader van de FIFA en/of UEFA clubcompetities;
• overige voetbalwedstrijden, waaronder mede begrepen vriendschappelijke wedstrijden, in binnen- en buitenland waaraan een Club deelneemt;
• Voetbalwedstrijden in binnen- en buitenland van vertegenwoordigende elftallen van de KNVB;
• Voetbalwedstrijden van vertegenwoordigende elftallen van buitenlandse voetbalbonden, die plaatsvinden in Nederland
• Overige voetbalwedstrijden waarop de Standaardvoorwaarden van toepassing zijn verklaard;
x. Vuurwerk: ieder pyrotechnisch artikel zoals omschreven in het Vuurwerkbesluit, ter vermaak of anderszins, dat explosieve stoffen of een explosief mengsel van stoffen bevat die tot doel hebben warmte, licht, geluid, gas of rook dan wel een combinatie van dergelijke verschijnselen te produceren door middel van zichzelf onderhoudende exotherme chemische reacties waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend begrepen alle soorten en categorieën van consumentenvuurwerk, professioneel vuurwerk en theatervuurwerk (pyrotechnische artikelen voor theatergebruik), maar ook noodseinmiddelen zoals (hand)fakkels, handstakels en rookpotten.


Artikel 2 Toepasselijkheid

De Standaardvoorwaarden zijn verbindend voor eenieder die een Toegangsbewijs heeft gekocht en/of verkregen, dan wel een (S)CC heeft gekocht en/of verkregen, alsmede voor het Publiek. Het maakt daarbij niet uit op welke manier een Toegangsbewijs dan wel een (S)CC is gekocht dan wel verkregen.

Titel II: Rechten en plichten van het Publiek en Clubs

Artikel 3 Toegang tot het stadion en opvolgen aanwijzingen
3.1 Het Publiek dient, bij het betreden van het Stadion en gedurende de periode dat het in het Stadion aanwezig is, te beschikken over een geldig Toegangs- en Legitimatiebewijs. Het Publiek dient te allen tijde op eerste verzoek van een steward, het beveiligingspersoneel en/of de politie aan te kunnen tonen over een geldig Toegangs- en Legitimatiebewijs te beschikken, deze te kunnen overleggen en de identiteit te laten controleren.
3.2 Het is voor het Publiek verboden om zich op te houden in en/of te begeven naar een ander gedeelte van het Stadion dan waartoe het Toegangsbewijs de houder van het Toegangsbewijs uitdrukkelijk het recht geeft.
3.3 Het Publiek mag slechts daar plaatsnemen waartoe het Toegangsbewijs uitdrukkelijk het recht geeft.
3.4 Bij het verlaten van dat gedeelte van het Stadion waartoe het Toegangsbewijs het recht geeft, vervalt de geldigheid van het Toegangsbewijs voor het betreffende Evenement onherroepelijk.
3.5 Toegangen, trappen en gangpaden zijn mede bedoeld om in geval van calamiteiten een gemakkelijke toegang dan wel uitweg te bieden. Het is het Publiek dan ook verboden zich bij of op dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden dan wel het verlaten van het Stadion.
3.6 Aanwijzingen van/namens de directie en/of het bestuur van het Stadion en/of van de Club, stewards, stadionspeakers, het beveiligingspersoneel en/of de politie dienen te allen tijde onmiddellijk door het Publiek te worden opgevolgd.

Artikel 4 Datum en tijdstip Voetbalwedstrijden
4.1 Voetbalwedstrijden worden zoveel als mogelijk gespeeld op de vastgestelde en/of op het Toegangsbewijs vermelde dag(en), tijdstip(pen) en locatie(s). De organisatoren van Voetbalwedstrijden behouden zich echter te allen tijde het recht voor ter zake wijzigingen aan te brengen, indien dit naar hun oordeel nodig is.
4.2 Het Publiek heeft geen recht op restitutie van (enig deel van) de prijs van een Toegangsbewijs en/of enige andere (financiële) compensatie in de volgende gevallen:

a. het afgelasten van een Voetbalwedstrijd die nog niet is aangevangen, maar op enig moment alsnog wordt gespeeld; en/of
b. het staken of het niet uitspelen van een Voetbalwedstrijd die is aangevangen; en/of
c. het op grond van een uitspraak van een tuchtrechtelijk orgaan, de KNVB of het openbaar gezag zonder Publiek over- of uitspelen van een reeds eerder gespeelde of gestaakte Voetbalwedstrijd; en/of
d. het verplaatsen van een Voetbalwedstrijd in tijd en/of locatie,
terwijl er wel toegang is, of zal worden verleend, tot het Stadion waar de Voetbalwedstrijd heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden.

Artikel 5 Overdraagbaarheid en aansprakelijkheid
5.1 Het is verboden om Toegangsbewijzen aan te bieden, (door) te verkopen en/of af te geven, tenzij sprake is van een individuele transactie in de privésfeer en dit de veiligheid niet in gevaar brengt.
5.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Club is het verboden om direct en/of indirect Toegangsbewijzen voor Voetbalwedstrijden als bedoeld in artikel 1 onder f. en Toegangskaarten voor Evenementen als bedoeld in artikel 1 onder e. te gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals doch niet uitsluitend voor de promotie en/of reclame van artikelen, als prijs in prijsvragen en/of als een onderdeel van een arrangement (daaronder mede begrepen arrangementen aangeboden door busondernemingen, (bus) touroperators of reisbureaus).
5.3. Handelen in strijd met deze bepalingen leidt tot verval van de geldigheid van het Toegangsbewijs, zonder recht op restitutie van de aankoopprijs.
5.4. Personen die een Toegangsbewijs hebben aangekocht en/of verkregen en dit Toegangsbewijs doorverkopen en/of vrijwillig afstaan aan derden zijn en blijven, onverminderd de aansprakelijkheid van deze derden zelf, hoofdelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze derden in en/of aan het Stadion.

Artikel 6 Reglementen, statuten en overige toepasselijke regelingen

Voetbalwedstrijden worden gespeeld met in achtneming van de statuten, reglementen en overige toepasselijke regelingen van de KNVB en/of de organisaties waarbij de KNVB te eniger tijd aangesloten is dan wel waaraan de KNVB zich onderworpen heeft, alsmede de overige toepasselijke wetten en regelingen van de Rijksoverheid en/of lokale overheden.
Het Publiek is verplicht deze statuten, reglementen en overige toepasselijke wetten en regelingen na te leven.

Artikel 7 Alcohol, Drugs en handelswaren

7.1 Het is het Publiek verboden om in staat van dronkenschap en/of onder invloed van Drugs het Stadion te betreden en/of in het Stadion aanwezig te zijn.
7.2 Het meebrengen van Alcoholhoudende dranken en/of Drugs in het Stadion is te allen tijde verboden. Het nuttigen van Alcoholhoudende dranken is uitsluitend toegestaan in het Stadion, indien en voor zover daartoe expliciete toestemming is verkregen van de directie en/of het bestuur van het Stadion en/of van de thuisspelende en/of uitspelende Club en onder de voorwaarde dat de daartoe van overheidswege vereiste vergunningen voorhanden zijn.
7.3 Het in het Stadion verkopen dan wel aanbieden dan wel met het oog daarop aanwezig hebben van handelswaren, inclusief doch niet uitsluitend dranken, etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals en vlaggetjes, is slechts toegestaan indien en voor zover daartoe expliciete toestemming is verkregen van de directie en/of het bestuur van het Stadion en/of van de thuisspelende en/of uitspelende Club en onder de voorwaarde dat de daartoe van overheidswege vereiste vergunningen voorhanden zijn.
7.4 De KNVB behoudt zich te allen tijde het recht voor om reclame-uitingen, daaronder mede begrepen reclame-uitingen die verband houden met en/of het gevolg zijn van directe dan wel indirecte reclameacties/reclamehandelingen van een niet rechtstreeks aan de KNVB gelieerde sponsor, te weren uit een Stadion alwaar een voetbalwedstrijd plaatsvindt van (een) vertegenwoordigend(e) elftal(len) van de KNVB dan wel een voetbalwedstrijd in het kader van het toernooi om de KNVB Beker of om de Johan Cruijff-schaal.
7.5 De directie en/of het bestuur van het Stadion en/of van de thuisspelende en/of uitspelende Club behouden zich het recht voor om de verkoop van handelswaren, daaronder mede begrepen de verkoop van Alcoholhoudende dranken, in zijn geheel dan wel op bepaalde tijden en/of in bepaalde delen van het Stadion te verbieden of te doen staken.

Artikel 8 Ongeoorloofde voorwerpen en gedrag

8.1 Het is verboden om voorwerpen in het Stadion mee te nemen die een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid, de veiligheid en/of de openbare orde, waaronder doch niet uitsluitend:
- flessen;
- glazen;
- blikjes;
- stokken (langer dan 1 meter en met een grotere diameter dan 2 cm);
- spandoeken en/of andere voorwerpen waarop, naar het oordeel van de stewards, het
beveiligingspersoneel en/of de politie, discriminerende en/of provocerende teksten, afbeeldingen of vormen staan afgebeeld;
- kettingen;
- slagwapens;
- steekwapens;
- stootwapens.

8.2 Het is verboden in het Stadion Vuurwerk mee te nemen dan wel voorhanden en/of in bezit te hebben en/of dit te ontsteken. Bovenstaande geldt niet voor een gespecialiseerd pyrotechnisch bedrijf dat is ingehuurd door de Club, waarbij de Club beschikt over de in dit verband benodigde vergunning(en) respectievelijk de schriftelijke toestemming van overheidswege.
8.3 Het is verboden in het Stadion te gooien met enig voorwerp en/of enige vloeistof.
8.4 Het is verboden in het Stadion middelen aan te wenden dan wel voorhanden en/of in bezit te hebben die, naar het oordeel van de directie en/of het bestuur van het Stadion en/of van de thuisspelende en/of uitspelende Club, stewards, het beveiligingspersoneel en/of de politie, onnodige hinder en/of overlast aan derden veroorzaken of kunnen veroorzaken, gevaar kunnen doen ontstaan voor en/of schade kunnen toebrengen aan een anders persoon of goed. Daaronder zijn mede begrepen middelen tot het produceren van geluid, dat het niveau dat normaliter door een supporter pleegt te worden voortgebracht, te boven gaat.
8.5 Het is verboden zich in het Stadion te gedragen op een wijze die anderen als provocerend, bedreigend of beledigend kunnen ervaren. Voorts is het verboden enig gevaar voor de gezondheid en/of de veiligheid van zichzelf of anderen te scheppen dan wel aan anderen schade toe te brengen.
8.6 Het is verboden in het Stadion lichtmasten, hekken, daken, dug-outs en andere toestellen en/of bouwwerken te beklimmen. Het is voorts verboden het (speel)veld te betreden (waaronder ook het zonder expliciete toestemming van de Club betreden van het terrein direct grenzend aan het (speel)veld dat niet vrij toegankelijk is voor het Publiek).
8.7 Het is verboden dieren mee te nemen in het Stadion. Dit geldt niet voor de stewards, het beveiligingspersoneel en/of de politie. Ook voor personen met een handicap of chronische ziekte is het toegestaan om, na voorafgaande goedkeuring van de Club, een assistentiehond mee te nemen naar het Stadion. Goedkeuring kan worden onthouden indien naar het oordeel van de Club sprake is of kan zijn van een situatie waarin de assistentiehond niet kan worden toegelaten tot het Stadion, bijvoorbeeld indien de veiligheid en/of de gezondheid van het Publiek in gevaar komt dan wel zou kunnen komen.
8.8 Stewards, het beveiligingspersoneel en/of de politie zijn gerechtigd het Publiek te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in beslag te nemen, nadat daarvoor toestemming is verleend of indien sprake is van een verdenking in de zin van artikel 27 Wetboek van Strafvordering. Wanneer de gevraagde toestemming niet wordt verleend hebben de stewards, het beveiligingspersoneel en/of de politie het recht betrokkene de toegang tot het Stadion te weigeren/de betrokkene te bevelen het Stadion te verlaten/de betrokkene uit het Stadion te verwijderen.
In bewaring genomen voorwerpen worden op verzoek van de eigenaar na afloop van de wedstrijd aan de eigenaar teruggegeven, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen.
8.9 Het Publiek dient zich herkenbaar en identificeerbaar in het Stadion te bevinden, dat wil zeggen dat het niet is toegestaan het gezicht zodanig te bedekken door middel van hoofddeksels, shawls en/of andere materialen waardoor herkenning door stewards en/of het beveiligingspersoneel en/of de politie en/of biometrische toepassingen (deels) onmogelijk wordt gemaakt. Dit artikel vindt geen toepassing voor zover de op grond van dit artikel verboden gezichtsbedekking geheel of gedeeltelijk het gevolg is van het dragen van Persoonlijke beschermingsmiddelen.
8.10 Ter beveiliging van goederen en personen wordt door Clubs gebruikgemaakt van videocameratoezicht.
8.11 Indien door de lokale autoriteit is besloten tot verplicht georganiseerd vervoer naar het Stadion van een thuisspelende Club (zogeheten “combiregeling”), is het een (S)CC-houder van de uitspelende Club niet toegestaan om zich in en/of rondom het Stadion waar het betreffende Evenement plaatsvindt, op te houden zonder in het bezit te zijn van een geldig Toegangsbewijs,
8.12 Het is niet toegestaan om te roken in een Stadion.

Artikel 9 Beeld- en/of geluidsopnamen en data van Voetbalwedstrijden

9.1 Het is, voor enig ander doel dan gebruik in de privésfeer, verboden om 1) beeld- en/of geluidsopnamen te maken en/of daaraan mee te werken van (enige activiteit van) het Evenement en/of van de aanwezige bezoekers en 2) data van Voetbalwedstrijden ten behoeve van kansspelen te verzamelen en/of door te geven.
Bovenstaande geldt niet voor, naar het oordeel van de Club, bevoegde persfotografen, -filmers of journalisten of andere door de Club aangewezen personen voor zover deze de grenzen van hun accreditatie niet overschrijden. Het (medewerken aan het) maken van beeld- en/of geluidsopnamen van (enige activiteit van) het Evenement en/of van de aanwezige bezoekers ten behoeve van bijvoorbeeld radio, televisie, internet en/of mobiele toepassingen in welke vorm dan ook, en het verzamelen en/of doorgeven van data van Voetbalwedstrijden ten behoeve van kansspelen, zulks met uitzondering van data die betrekking hebben op gebeurtenissen die ingevolge de Regeling kansspelen op afstand zijn uitgesloten van weddenschappen, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Club die hieromtrent zeggenschap geniet.
9.2 Eenieder die zich in het Publiek bevindt bij een Evenement:

a. erkent dat het Evenement een publiek, openbaar en commercieel Evenement is;
b. stemt in met, dan wel heeft geen bezwaar tegen, het maken van opnamen en/of het gebruik en/of het publiceren van zijn/haar, portret en/of afbeelding door middel van al dan niet live uitgezonden of opgenomen audio en video display, uitzending of andere vorm van distributie, zoals foto's of andere huidige of toekomstige media technologieën, waaronder mede begrepen het uitzenden van Evenementen en campagnes van de Club die gerelateerd zijn aan Evenementen; c. stelt noch de Club noch partijen die met toestemming van de Club gebruik maken van het beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het gebruik van dit beeld- en/of geluidsmateriaal.

Artikel 10 Sanctie

10.1 Eenieder die handelt in strijd met de Standaardvoorwaarden dan wel ten aanzien van wie een vermoeden bestaat dat hij/zij zich schuldig maakt aan voetbalgerelateerd wangedrag dan wel zich zodanig heeft gedragen dat daardoor het aanzien en/of het belang van het voetbal wordt geschaad, kan door stewards, het beveiligingspersoneel en/of de politie zonder voorafgaande waarschuwing:
- de toegang tot het Stadion worden geweigerd;
- uit het Stadion worden verwijderd; dan wel
- worden overgedragen aan de politie.
Dit heeft tot onmiddellijk gevolg dat het Toegangsbewijs van betrokkene(n) zijn geldigheid verliest en kan worden ingenomen, zonder dat enig recht op restitutie ontstaat.
10.2 De KNVB is gerechtigd om, met inachtneming van de voor het betreffende Seizoen vastgestelde Richtlijn termijn stadionverbod, welke is in te zien en te downloaden op https://www.knvb.nl, Stadionverboden op te leggen aan eenieder die volgens een melding van een Club of het Openbaar Ministerie in en/of buiten het Stadion in het kader van een Evenement:
- heeft gehandeld in strijd met de Standaardvoorwaarden; en/of
- een strafbaar feit heeft begaan; en/of
- ten aanzien van wie een vermoeden bestaat dat deze zich schuldig heeft gemaakt aan voetbalgerelateerd wangedrag; en/of
- zich zodanig heeft gedragen dat daardoor het aanzien en/of het belang van het voetbal wordt geschaad;
zulks onverminderd enige plicht tot schadevergoeding. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van Clubs om lokale stadionverboden op te leggen.
10.3 Indien de KNVB op grond van artikel 10.2 van de Standaardvoorwaarden een Stadionverbod heeft opgelegd, verbeurt betrokkene aan de KNVB een voor onmiddellijke opeising vatbare geldboete van maximaal € 450,- per handeling in strijd met de Standaardvoorwaarden of per strafbaar feit en/of gedraging waardoor het aanzien en/of het belang van het voetbal wordt geschaad, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is. Het boetebedrag zal door de KNVB worden aangewend ter bevordering van de veiligheid in het betaalde voetbal. Deze geldboete laat onverlet de bevoegdheid van de Club en/of een derde tot het eisen van schadevergoeding.
10.4 Indien aan een persoon een Stadionverbod wordt opgelegd, is deze persoon verplicht om binnen zes weken een officiële, goed gelijkende, recente kleurenpasfoto ter beschikking te stellen aan de KNVB, zodat op een behoorlijke naleving van het Stadionverbod kan worden toegezien. Indien niet of niet tijdig aan deze verplichting wordt voldaan, dan wordt de duur van het Stadionverbod verdubbeld op een door de KNVB aangegeven wijze. De KNVB is gerechtigd de kleurenpasfoto te verstrekken aan de Clubs ten behoeve van het identificeren van personen aan wie een Stadionverbod is opgelegd.
10.5 Onverminderd het bepaalde in de Standaardvoorwaarden is de KNVB tevens bevoegd om een Stadionverbod op te leggen op grond van een door een Club aan de KNVB verstrekte volmacht.
10.6 De KNVB is gerechtigd om de duur van een Stadionverbod te verlengen, indien sprake is van het overtreden van een op grond van artikel 10.2 dan wel artikel 10.5 van de Standaardvoorwaarden opgelegd Stadionverbod.
10.7 Indien sprake is van overtreding van een door de KNVB opgelegd Stadionverbod, ongeacht of dit Stadionverbod is opgelegd op grond van artikel 10.2 dan wel artikel 10.5 van de Standaardvoorwaarden, verbeurt betrokkene aan de KNVB een voor onmiddellijke opeising vatbare geldboete van maximaal € 900,- voor de eerste overtreding, maximaal € 1500,- voor de tweede overtreding en maximaal € 2000,- voor de derde en elke volgende overtreding, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is. Het boetebedrag zal door de KNVB worden aangewend ter bevordering van de veiligheid in het betaalde voetbal. Deze geldboete laat onverlet de bevoegdheid tot het eisen van schadevergoeding.
10.8 De KNVB kan die maatregelen nemen die, naar zijn oordeel, voor de handhaving van een op grond van artikel 10.2, 10.5 en 10.6 van de Standaardvoorwaarden opgelegd Stadionverbod noodzakelijk zijn.
10.9 De maatregelen als bedoeld in artikel 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 en 10.7 van de Standaardvoorwaarden worden de betrokkene bij deurwaardersexploot aangezegd. De kosten daarvan komen ten laste van de betrokkene.
10.10 De KNVB is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die is ontstaan als gevolg van een - naar achteraf blijkt - ten onrechte opgelegd Stadionverbod, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de KNVB.

Artikel 11 Beroep

11.1 In geval de KNVB conform het bepaalde in artikel 10 van de Standaardvoorwaarden een persoon een Stadionverbod en/of een geldboete heeft opgelegd, kan diegene beroep aantekenen bij de Commissie Stadionverboden, met inachtneming van het Reglement commissie stadionverboden. Het beroep heeft geen schorsende werking en laat de mogelijkheden om het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen onverlet.
11.2 Het beroepschrift dient binnen 14 dagen na dagtekening van het besluit van de KNVB door de Commissie Stadionverboden te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan het beroep niet-ontvankelijk is.
11.3 Het beroepschrift dient, tenzij dit niet mogelijk is omdat betrokkene niet beschikt over een e-mailadres, in de vorm van een pdf-bestand per e-mail te worden verzonden aan de Commissie Stadionverboden via beroep.stadionverboden@knvb.nl. Indien het voor betrokkene niet mogelijk is om het beroepschrift per e-mail te verzenden, dan dient het beroepschrift aangetekend te worden verzonden aan de Commissie Stadionverboden.
11.4 Als tijdstip waarop het beroepschrift door de Commissie Stadionverboden is ontvangen, geldt het tijdstip waarop de e-mail het systeem van de gegevensverwerking van de KNVB heeft bereikt respectievelijk de datum van ontvangst van het aangetekende beroepschrift.
11.5 De Commissie Stadionverboden zal op een ontvankelijk beroepschrift binnen 30 dagen na ontvangst beslissen en het besluit aan betrokkene toezenden. Deze beslistermijn kan door de Commissie Stadionverboden eenmalig met 30 dagen worden verlengd.
11.6 De termijn voor het nemen van een besluit wordt door de Commissie Stadionverboden opgeschort:

a. met ingang van de dag na die waarop de Commissie Stadionverboden betrokkene uitnodigt om het beroep aan te vullen, tot de dag waarop het beroep is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken;
b. met ingang van de dag na die waarop de Commissie Stadionverboden betrokkene mededeelt dat voor het besluit op het beroep redelijkerwijs noodzakelijke informatie is opgevraagd, tot de dag waarop deze informatie is ontvangen of verder uitstel niet meer redelijk is;
c. gedurende de termijn waarvoor betrokkene schriftelijk met een uitstel heeft ingestemd;
d. zolang de opschorting aan betrokkene kan worden toegerekend; of
e. zolang de Commissie Stadionverboden door overmacht niet in staat is een besluit te nemen.
In geval van overmacht deelt de Commissie Stadionverboden zo spoedig mogelijk aan betrokkene mede dat de beslistermijn is opgeschort, alsmede binnen welke termijn het besluit wel tegemoet kan worden gezien. Indien de opschorting eindigt, doet de Commissie Stadionverboden daarvan in de gevallen bedoeld onder sub b, d en e, zo spoedig mogelijk mededeling aan betrokkene, onder vermelding van de termijn binnen welke het besluit alsnog zal worden genomen.
11.7 Ieder bericht van de Commissie Stadionverboden geschiedt langs elektronische weg, met gebruikmaking van het e-mailadres dat door betrokkene is gebruikt voor de indiening van het beroepschrift, tenzij betrokkene niet beschikt over een e-mailadres, in dat geval zal ieder bericht worden verzonden per aangetekende brief.
11.8 De Commissie Stadionverboden kan het besluit van de KNVB om een Stadionverbod en/of geldboete op te leggen bevestigen dan wel (geheel of gedeeltelijk) wijzigen of vernietigen en is bevoegd om uitstel te verlenen ten aanzien van de termijn genoemd in artikel 11.2 van de Standaardvoorwaarden.
11.9 Een afschrift van de bij de KNVB beschikbare informatie die de basis heeft gevormd voor het besluit om een Stadionverbod en/of een geldboete op te leggen en/of in het kader van de behandeling van een beroepschrift is opgenomen in het (beroeps)dossier van de Commissie Stadionverboden, zal in beginsel op eerste verzoek en kosteloos met betrokkene worden gedeeld. Betrokkene dient een verzoek hiertoe te sturen naar: beroep.stadionverboden@knvb.nl. Indien het voor betrokkene niet mogelijk is om het verzoek per e-mail te verzenden, dan dient het verzoek aangetekend te worden verzonden aan de afdeling veiligheidszaken van de KNVB, Postbus 515, 3700 AM Zeist. Informatie die na verzending aan betrokkene is opgenomen in het (beroeps)dossier, zal zo spoedig mogelijk worden nagezonden. De KNVB behoudt zich het recht voor om informatie uitsluitend i) geanonimiseerd te zenden en/of ii) ter inzage aan te bieden.
11.10 Beroepen worden door de Commissie Stadionverboden schriftelijk behandeld tenzij de Commissie Stadionverboden een mondelinge behandeling noodzakelijk en/of wenselijk acht.


Titel III: Bepalingen met betrekking tot (S)CC-houders


Artikel 12 Aanvraag, Eigendom en gebruik van de (S)CC

12.1 De Club behoudt zich te allen tijde het recht voor om een aanvraag voor het aanschaffen van een (S)CC en/of ander Toegangsbewijs aan voorwaarden te verbinden, te weigeren respectievelijk niet te honoreren. Een aanvraag voor het aanschaffen van een (S)CC en/of ander Toegangsbewijs zal door een Club in ieder geval worden geweigerd respectievelijk niet worden gehonoreerd voor zover het personen betreft aan wie een Stadionverbod is opgelegd, gedurende de looptijd van dit Stadionverbod.
12.2 De (S)CC blijft te allen tijde eigendom van de Club. De (S)CC-houder dient zijn (S)CC op eerste verzoek/aanzegging van de Club bij de Club in te leveren indien één van de in artikelen 10, 12, 14 en/of 17 van de Standaardvoorwaarden bedoelde gevallen zich voordoet.
12.3 Het is niet toegestaan om tegelijkertijd een SCC en een Club Card op dezelfde naam te bezitten. Het is ook niet toegestaan om meer dan één Club Card op dezelfde naam te bezitten. Het bezit van meerdere SCC op dezelfde naam is wel toegestaan, zulks met in achtneming van artikel 5 van de Standaardvoorwaarden.
12.4 Het gebruik van de Club Card is strikt persoonlijk. Het is de houder van de Club Card niet toegestaan om een Club Card door een ander te laten gebruiken.
12.5 Het is de houder van een SCC toegestaan om een SCC voor wat betreft het Toegangsrecht te laten gebruiken door een ander persoon, doch niet voor wat betreft het Aankooprecht.
12.6 Het Uitkaartrecht wordt alleen toegekend aan personen die in het Seizoen waarvoor het Uitkaartrecht wordt aangevraagd geregistreerd zijn als (S)CC-houder. Het Uitkaartrecht is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 13 De overige rechten en plichten van de (S)CC-houder

13.1 De (S)CC geeft een Aankooprecht tot koop van Toegangsbewijzen voor Evenementen van Clubs via de daartoe door de Club aangewezen verkoopkanalen. Dit Aankooprecht houdt geen garantie in voor het verkrijgen van een Toegangsbewijs voor een Evenement. Daarnaast kan een Club aan een (S)CC andere voordelen verbinden.
13.2 De Club bepaalt het aantal uit te geven Uitkaartrechten, alsmede de wijze van uitgifte hiervan.
13.3 Op verzoek van stewards, het beveiligingspersoneel en/of de politie is de (S)CC-houder verplicht om op eerste verzoek zijn/haar (S)CC aan deze genoemde personen te tonen.
13.4 De (S)CC-houder is verplicht om op eerste verzoek van de Club een officiële kleurenpasfoto met een duidelijke afbeelding van de (S)CC-houder aan de Club te verstrekken. De (S)CC-houder is verplicht zich bij het verstrekken van de pasfoto te legitimeren door middel van een geldig Legitimatiebewijs of een door de Club gehanteerde digitale identificatiemogelijkheid.
13.5 Naast de Standaardvoorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van Clubs verbonden worden aan een (S)CC. Deze aanvullende voorwaarden mogen geen bepalingen inhouden die in strijd zijn met de bepalingen van de Standaardvoorwaarden.

Artikel 14 Beëindiging geldigheid (S)CC

14.1 De Club is bevoegd om de geldigheid van de (S)CC al dan niet tijdelijk (geheel of gedeeltelijk) te beëindigen, indien:
a. de (S)CC-houder, of iemand die via de (S)CC-houder of met gebruikmaking van de (S)CC toegang heeft verkregen tot een Evenement of Stadion, in strijd heeft gehandeld met de Standaardvoorwaarden, een strafbaar feit heeft begaan, zich vermoedelijk schuldig heeft gemaakt aan voetbalgerelateerd wangedrag dan wel zich zodanig heeft gedragen dat daardoor het aanzien en/of het belang van het voetbal wordt geschaad;
b. de (S)CC-houder niet de verplichtingen naleeft, zoals vastgelegd in de Standaardvoorwaarden;
c. de (S)CC-houder, of iemand die via de (S)CC-houder of met gebruikmaking van de (S)CC toegang heeft verkregen tot een Evenement of Stadion, enige maatregel is opgelegd naar aanleiding van (voetbalgerelateerd) wangedrag bij enig Evenement of in enig Stadion;
d. de (S)CC-houder onjuiste gegevens heeft verstrekt bij de aanvraag van de (S)CC;
e. de (S)CC-houder anderszins onjuiste informatie heeft verstrekt of frauduleus handelt in het kader van zijn registratie als (S)CC-houder of in het kader van enige activiteit die samenhangt met zijn hoedanigheid van (S)CC-houder;
f. de (S)CC-houder fraude pleegt bij het verkrijgen van Toegangsbewijzen;
g. beëindiging of opschorting om andere redenen naar het oordeel van de Club noodzakelijk is.
14.2 De geldigheid van een Club Card zal per direct eindigen indien en zodra de Club Card-houder komt te overlijden.
14.3 De geldigheid van een SCC zal per de overeengekomen einddatum eindigen indien en zodra de SCC-houder is komen te overlijden. Tot aan deze overeengekomen einddatum kan door de erfgenamen van de SCC-houder gebruik worden gemaakt van de SCC, doch uitsluitend voor zover het betreft het Toegangsrecht dat is verbonden aan de SCC en een en ander met inachtneming van het bepaalde in de Standaardvoorwaarden.
14.4 De (S)CC-houder kan ingeval van (be)ëindiging van de geldigheid van de (S)CC geen gebruik (meer) maken van de aan de (S)CC verbonden rechten.

Artikel 15 Verwerking van persoonsgegevens

15.1 De voorwaarden waaronder persoonsgegevens door de KNVB worden verwerkt, zijn in te zien op de website van de KNVB (https://www.knvb.nl/info/3043/privacy).
15.2 De voorwaarden waaronder persoonsgegevens door een Club worden verwerkt, zijn in te zien op de website van de betreffende Club en/of op te vragen bij de betreffende Club.

Artikel 16 Verlies of diefstal van de (S)CC

16.1 De (S)CC-houder is verplicht om bij verlies of diefstal van de (S)CC direct melding daarvan te doen aan de Club alsmede aangifte te doen bij de politie.
16.2 De Club verstrekt de (S)CC-houder zo spoedig mogelijk een vervangende (S)CC tegen de werkelijke kosten, tegenover overlegging van een afschrift van het proces-verbaal van aangifte.

Artikel 17 Geldigheidsduur van een (S)CC en annulering

17.1 Tenzij anders is overeengekomen, is een SCC geldig voor de duur van één Seizoen.
17.2 De SCC-houder kan zijn/haar SCC schriftelijk (tussentijds) annuleren, doch uitsluitend ingeval van een overeengekomen onbepaalde duur kan restitutie plaatsvinden. Restitutie beperkt zich in dat geval uitsluitend tot de resterende duur van het Seizoen.
17.3 Een Club Card kan worden afgesloten voor een of meer Seizoenen. De Club Card is geldig gedurende de daarop vermelde periode. De houder van een Club Card kan zijn/haar Club Card tussentijds annuleren, doch heeft alsdan geen recht op restitutie.

Titel IV: Slotbepalingen

Artikel 18 Inwerkingtreding en wijziging van de Standaardvoorwaarden

18.1 Deze versie van de Standaardvoorwaarden is in werking getreden op 1 juli 2023.
18.2 De KNVB kan de Standaardvoorwaarden te allen tijde wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn onmiddellijk na wijziging van kracht.

Artikel 19 Toepasselijk recht
Op deze Standaardvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21 Inlichtingen en afschriften
Inlichtingen omtrent en afschriften van deze Standaardvoorwaarden worden, binnen redelijke grenzen, op aanvraag verstrekt door KNVB Contact, Postbus 515, 3700 AM Zeist (telefoon: 088 – 0275050, e-mail: contact@knvb.nl). Deze Standaardvoorwaarden zijn tevens op internet te raadplegen/downloaden via https://www.knvb.nl en gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.


Voorwaarden tegemoetkoming Coronacrisis 2021/2022 van de betaaldvoetbalorganisatie AZ N.V., gevestigd te Alkmaar

 1. Uitsluitend een door AZ uitgegeven Kortingscode/voucher is rechtsgeldig.
 2. De Kortingscode/voucher kan uitsluitend gebruikt worden bij de verlenging van de seizoenkaart voor het seizoen 2022/2023.
 3. De Kortingscode/voucher heeft een looptijd van 9 maanden, welke looptijd aanvangt op moment van verstrekking door AZ van de Kortingscode/voucher aan u.
 4. De Kortingscode/voucher is éénmalig bruikbaar.
 5. Er kan per seizoenkaart één Kortingscode/voucher verzilverd worden.
 6. Het is niet mogelijk om de Kortingscode/voucher uitbetaalt te krijgen in een geldelijke tegemoetkoming. 
 7. Wanneer u afziet van gebruik van de Kortingscode/voucher betekent dit dat er in dit verband over en weer tussen u en AZ geen rechten en verplichtingen meer zijn.
 8. AZ behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden Tegemoetkoming Coronacrisis 2021/2022 op elk moment naar redelijkheid te wijzigen.
 9. AZ heeft te allen tijde het recht om bij u aanvullende gegevens op te vragen. 
 10. Handelen in strijd met deze Voorwaarden Tegemoetkoming Coronacrisis 2021/2022 en/of fraude kan leiden tot verval van de geldigheid van de Kortingscode/voucher.
 11. Indien één van de artikelen in deze Voorwaarden Tegemoetkoming Coronacrisis 2021/2022 ongeldig wordt verklaard, blijven de overige artikelen onverkort van toepassing.
 12. Naast deze Voorwaarden Tegemoetkoming Coronacrisis 2021/2022 zijn mede op de Kortingscode/voucher van toepassing de KNVB Standaardvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van AZ. Ingeval van strijdigheid tussen de voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit deze Voorwaarden Tegemoetkoming Coronacrisis 2021/2022. 
 1. De seizoenkaart geeft uitsluitend recht van toegang bij voor het publiek toegankelijke thuiswedstrijden van het eerste elftal van AZ in de Eredivisie, exclusief de wedstrijden in de eventueel te spelen play-offs.
 2. De seizoenkaart blijft te allen tijde eigendom van AZ. Verlies van de seizoenkaart dient onmiddellijk gemeld te worden bij AZ.
 3. Het betreden van het stadion geschiedt geheel op eigen risico. AZ kan derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor enige schade, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van AZ. AZ is niet aansprakelijk voor het gedrag van andere bezoekers in het stadion.
 4. De seizoenkaart is persoonsgebonden. Het is mogelijk om de seizoenkaart incidenteel over te dragen aan iemand in dezelfde leeftijdscategorie. Een dergelijke overdracht is eveneens mogelijk van ouder op kind. De seizoenkaarthouder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van de seizoenkaart. Indien de vervanger zich niet aan de voorwaarden en/of regels houdt, heeft dit mede gevolgen voor de seizoenkaarthouder.
 5. Het meenemen en/of ontsteken van vuurwerk en het meenemen en/of onder invloed zijn van alcoholische dranken en/of enige stof die het gedrag mogelijk beïnvloedt in het stadion is ten strengste verboden. Het is verboden zich in staat van dronkenschap en/of onder invloed van enige stof die het gedrag mogelijk beïnvloedt in het stadion te begeven.
 6. Het is ten strengste verboden in het stadion te gooien met een voorwerp of vloeistof.
 7. Het is verboden om voorwerpen in het stadion mee te nemen, voorhanden te hebben of te bezitten die een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid, de veiligheid en/of de openbare orde.
 8. Het is verboden om in het stadion te roken.
 9. Het is verboden binnen het stadion beeld- en/of geluidsopnamen te maken en/of daaraan mee te werken voor enig ander doel dan gebruik in de privésfeer. Het maken van beeld- en/of geluidsmateriaal ten behoeve van openbaarmaking via radio, televisie, internet of mobiele toepassingen in welke vorm dan ook is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van AZ. De thuiswedstrijden van AZ waarvoor de seizoenkaart recht op toegang biedt, zijn evenementen met een commercieel karakter die openbaar worden gemaakt. In het kader van de door AZ, of door derden met schriftelijke toestemming van AZ, in dat verband te maken beeld- en/of geluidsopnamen van de wedstrijden is het mogelijk dat jouw portret openbaar wordt gemaakt c.q. wordt verveelvoudigd. Je kunt hiertegen geen bezwaar maken, en voor zover vereist doe je afstand van jouw portretrechten middels aanschaf van de seizoenkaart.
 10. Het is strikt verboden om vóór, tijdens en/of na het bijwonen van wedstrijden van AZ wanordelijkheden te veroorzaken, dan wel aan wanordelijkheden deel te nemen. Onder wanordelijkheden wordt in elk geval verstaan: gedragingen die onder meer zouden kunnen leiden tot 1) verstoring van een wedstrijd en/of 2) het ontstaan van gevaar voor één of meerdere personen en/of 3) het ontstaan van schade en/of 4) het ernstig kwetsen van een bepaalde bevolkingsgroep of perso(o)n(en). Indien naar het uitsluitend oordeel van AZ komt vast te staan dat je wanordelijkheden hebt veroorzaakt, dan wel daarbij betrokken bent geweest, dan wel zich zodanig heeft gedragen dat daardoor de reputatie van AZ wordt geschaad, dan wel de voorwaarden en regels van toepassing op de seizoenkaart hebt overtreden, zal een stadionverbod worden opgelegd ofwel door de KNVB ofwel door AZ. Daarnaast zal AZ de door haar als gevolg van je gedragingen geleden en te lijden schade (waaronder begrepen een door een tuchtrechtelijk orgaan van de KNVB, FIFA of de UEFA opgelegde boete) op je verhalen. Ook handelingen buiten het stadion, die de goede naam en de belangen van de club schaden, naar het oordeel van AZ, kunnen leiden tot het opleggen van een stadionverbod en/of starten van een verhaalsactie.
 11. Indien een tuchtrechtelijk orgaan van de KNVB, FIFA of UEFA aan AZ een sanctie oplegt, die tot gevolg heeft dat AZ je geen toegang mag verschaffen tot het stadion, ontstaat geen recht op terugbetaling van gelden en evenmin op schadevergoeding, schadeloosstelling of enige vorm van compensatie.
 12. Het opleggen van een stadionverbod leidt tot blokkade en inname van de seizoenkaart die op naam staat van de betreffende persoon en/of waarmee deze toegang tot de betreffende wedstrijd(en) heeft verkregen, zonder recht op restitutie. Hetzelfde geldt ten aanzien van fraude en misbruik van de seizoenkaart. Indien AZ van mening is dat in een individueel geval een minder vergaande maatregel dan de in dit artikel 11 beschreven maatregel de voorkeur verdient, staat het haar vrij een minder vergaande maatregel op te leggen aan de betreffende seizoenkaarthouder.
 13. Het is verboden plaats te nemen op een andere plek dan waar de seizoenkaart recht op geeft. De vakaanduiding en, indien van toepassing, de stoelnummering moet strikt worden aangehouden. AZ behoudt zich het recht voor in specifieke gevallen een plaatswijziging toe te passen.
 14. Een aanvraag voor een seizoenkaart ten aanzien van het mindervalidenvak en de blindentribune dient te worden onderbouwd met een medische verklaring die deugdelijk is in de ogen van AZ. Een dergelijke seizoenkaart kan worden aangevraagd per e-mail ( klantenservice@az.nl) of telefonisch (072 547 80 36) via de klantenservice van AZ.  
 15. Een ingevulde en ingediende aanvraag voor een seizoenkaart voor het seizoen 2023/2024 kan niet meer worden herroepen. AZ behoudt zich het recht voor om een aanvraag te weigeren als zij dit goeddunkt. Indien AZ de aanvraag accepteert, ontstaat er een bindende overeenkomst tussen AZ en de aanvrager, waarvan de hier genoemde voorwaarden en regels onderdeel uitmaken.
 16. Een seizoenkaart wordt aangegaan voor de periode van één voetbalseizoen, lopende van 1 juli tot en met 30 juni. Tussentijdse beëindiging door een seizoenkaarthouder is niet mogelijk.
 17. Een seizoenkaarthouder heeft bij verlenging van de seizoenkaart niet per definitie recht op dezelfde plek als waarop zijn geldende seizoenkaart recht gaf. AZ houdt zich het recht voor om indien zij het nodig acht, bijvoorbeeld omdat dit ten goede komt aan de indeling van de tribune, de seizoenkaarthouder te verplaatsen.
 18. Betaling van de seizoenkaart geschiedt via iDeal of indien gewenst via een ander door AZ aangewezen betaalmiddel. Indien AZ het verschuldigde bedrag niet tijdig volledig heeft ontvangen, kan van de seizoenkaart geen gebruik worden gemaakt. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
 19. Op de verkoop van seizoenkaarten en het bezoeken van wedstrijden zijn de Standaardvoorwaarden van de KNVB, de Algemene Voorwaarden van AZ, het Stadionreglement van AZ en het Protocol Cameratoezicht van AZ van toepassing. 
 20. Het bezoeken van een thuiswedstrijd van AZ met een seizoenkaart kan onderhavig zijn aan aanvullende overheidsmaatregelen (bijvoorbeeld het dragen van een mondmasker). Een seizoenkaarthouder is verplicht dergelijke overheidsmaatregelen te volgen. Het niet kunnen bezoeken van een thuiswedstrijd van AZ vanwege het niet voldoen aan de aanvullende overheidsmaatregelen geeft geen recht tot restitutie.
 21. Op basis van de regelgeving en het beleid van de GGD kan AZ verplicht zijn om gegevens te delen van haar supporters, indien bron- en contactonderzoek is vereist.
 22. AZ behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden en regels te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden en regels worden onmiddellijk na wijziging van kracht. Meer in het bijzonder behoudt AZ zich het recht voor om de voorwaarden en regels te wijzigen indien toepasselijke wet- en/of regelgeving van overheidswege of vanuit de KNVB, FIFA en/of UEFA wijzigt.  
 23. Met het ondertekenen van de aanvraag voor een seizoenkaart, geef je AZ toestemming om je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres in haar bestanden op te nemen. Deze gegevens mogen voorts worden gebruikt om je schriftelijk, telefonisch en per e-mail op de hoogte te houden van alle informatie die verband houdt met AZ en/of haar partners. Mocht je geen prijs stellen op voornoemde informatie dan kun je AZ door middel van een e-mail naar klantenservice@az.nl op de hoogte stellen, of je afmelden middels de daarvoor bedoelde link onderaan dergelijke door AZ verzonden e-mails.
 24. De seizoenkaarthouder staat voor de juistheid van de verstrekte persoons- en adresgegevens. Wijzigingen hierin dienen te worden doorgegeven aan AZ. 

Artikel 1. Definities

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

a. Stadion: het AFAS Stadion gevestigd aan de Stadionweg 1, 1812 AZ te Alkmaar, het terrein rondom het AFAS Stadion, het terrein van het AFAS Trainingscomplex, overige bijbehorende gebouwen en terreinen bij en rond het AFAS Stadion en AFAS Trainingscomplex gevestigd aan de Zuiderweg 72A, 1456 NH te Wijdewormer, daaronder begrepen toegangen en toegangswegen;

b. Gebruiker: gebruiker van het huishoudelijk reglement, waaronder AZ NV evenals de organisatoren van andere evenementen in het AFAS Stadion;

c. Bezoeker: een ieder die op enig moment aanwezig is in het Stadion, evenals de oorspronkelijke rechthebbende van een toegangsbewijs voor het Stadion en de houder van een toegangsbewijs;

d. Lid (of Leden) AZ Netwerk: een ieder waarmee AZ NV een overeenkomst tot het gebruik van een Business Seat, Skybox of Logeplaats heeft gesloten;

e. Toegangsbewijs: een bewijs, voorzien van de vereiste controlestroken, dat toegang geeft tot een voetbalwedstrijd of ander evenement in het Stadion, dan wel een ander schriftelijk bewijsstuk waaruit de bevoegdheid om zich ter plaatse te bevinden, blijkt;

f. Legimitatiebewijs: een geldig bewijs zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht of een geldig rijbewijs zoals bedoeld in artikel 107 van de Wegenverkeerswet 1994. Als legitimatiebewijs in de zin van dit huishoudelijk reglement wordt eveneens geaccepteerd een toeristenkaart;

g. Clubcard: pas met foto verstrekt door AZ NV of de KNVB, waaronder seizoensclubkaart en KNVB-pas.


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1     Dit huishoudelijk reglement is van toepassing tussen de Gebruiker en de Bezoeker(s) evenals Leden van het AZ Netwerk.

2.2     Naast dit huishoudelijk reglement zijn tussen de Gebruiker en de Bezoeker(s) evenals Leden van het AZ Netwerk tevens van toepassing de standaardvoorwaarden van de KNVB, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Utrecht onder nummer 181/2002. Op de Leden van het AZ Netwerk waarmee AZ NV een overeenkomst tot het gebruik van een Skybox heeft gesloten, is tevens het Huishoudelijk Reglement Business Rooms en Business Units van toepassing.

2.3     Daarnaast zijn als integraal verbindend tussen de Gebruiker en de Bezoeker(s) evenals de Leden van het AZ Netwerk van toepassing wetgeving, verordeningen, besluiten, bepalingen en algemene voorwaarden van overheidswege evenals van de KNVB, UEFA en/of FIFA. Ook de bepalingen van de strafwetgeving zijn, voor zover dit gedragingen op de openbare weg betreft, van (overeenkomstige) toepassing.


Artikel 3. Toegang tot het Stadion

3.1     Iedere Bezoeker dient wanneer hij in het Stadion en op de satelliet parkeerplaatsen aanwezig is, dan wel gebruik maakt van de shuttlebussen, te beschikken over een geldig toegangs- en legitimatiebewijs. De Bezoeker heeft slechts toegang via de daartoe bestemde paden.

3.2     Elke medewerker van Gebruiker, dan wel een door haar aangewezen derde, heeft te allen tijde de bevoegdheid te verlangen dat de Bezoeker aantoont dat hij over een geldig toegangsbewijs beschikt en gerechtigd is zich daar te bevinden waar hij ten tijde van controle wordt getroffen of mogelijk doende is zich te begeven. Desgevraagd dient de Bezoeker zich te legitimeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs of clubcard.

3.3     Het is verboden zich op te houden in, of te begeven naar een ander gedeelte van het Stadion dan dat gedeelte waartoe het toegangsbewijs de Bezoeker recht geeft (zijnde de plaats zelf, de ruimte noodzakelijk om de plaats te bereiken en om het Stadion te verlaten en de bijbehorende publieke voorzieningen).

3.4     Bij het verlaten van het gedeelte van het Stadion waartoe het toegangsbewijs recht geeft, vervalt de geldigheid van het toegangsbewijs onherroepelijk.

3.5     Personen onder de 18 jaar hebben geen toegang tot de sponsorruimtes in het Stadion zonder begeleiding van een volwassene.

3.6     Kinderen onder 10 jaar hebben geen toegang tot het Stadion zonder begeleiding van een volwassene.

3.7     De Bezoeker mag slechts daar plaatsnemen waarop het toegangsbewijs recht geeft, waarbij de nummering van de zitplaatsen moet worden aangehouden. Gebruiker behoudt zich het recht voor de oorspronkelijke rechthebbenden van een toegangsbewijs een andere plaats toe te wijzen dan de plaats die op het toegangsbewijs staat aangegeven, zonder dat daarbij recht ontstaat op restitutie en/of schadevergoeding.

3.8     Aanwijzingen van medewerkers van Gebruiker, evenals politie, brandweer, GGD en/of ieder ander bevoegd gezag, dienen door de Bezoeker onverwijld te worden opgevolgd.


Artikel 4. Toegangsbewijs

4.1     Een ieder dient zich bij de aankoop van een toegangsbewijs te kunnen legitimeren met een legitimatiebewijs. Voor de aankoop van toegangsbewijzen voor voetbalwedstrijden geldt dat tevens een clubcard dient te worden getoond.

4.2     Bezoeker geeft de medewerkers van Gebruiker het recht op de gegevens op het legitimatiebewijs direct of indirect over te nemen, onder andere door het maken van een fotokopie.

4.3     Voor zover er een bijzondere procedure van kaartverkoop wordt opgelegd door regelgeving van de KNVB, de FIFA en/of de UEFA of anderszins van overheidswege, dan wordt de regelgeving met betrekking tot die kaartverkoop geacht onderdeel uit te maken van dit huishoudelijk reglement. Een ieder, die op een andere dan de aldus beschreven wijze een toegangskaart heeft verkregen, kan onder innemen van het toegangsbewijs de toegang tot het Stadion ontzegd worden.

4.4     Het is verboden toegangsbewijzen al dan niet commercieel te verkopen.

4.5     Evenementen, waaronder wedstrijden, worden zoveel mogelijk gehouden c.q. gespeeld op de op het toegangsbewijs vermelde tijdstip(pen), en dag(en). Het recht op het aanbrengen van wijzigingen, dan wel het herstellen van fouten terzake, wordt door de gebruiker echter te allen tijde voorbehouden.

4.6     De afgelasting, het spelen zonder publiek, het staken en/of niet uitspelen, dan wel de verplaatsing van wedstrijden c.q. evenementen op last van de landelijke, provinciale of gemeentelijke overheid, de KNVB/UEFA/FIFA dan wel door laatstgenoemden aangestelde of aangewezen derden, wordt aangemerkt als overmacht en bevrijden de Gebruiker van de verplichting tot nakoming zonder dat de Bezoeker aanspraak kan maken op restitutie van (enig deel van) de toegangsprijs of andere compensatie dan wel schadevergoeding.


Artikel 5. Parkeren

5.1     Er bestaat voor de Bezoekers de mogelijkheid tot parkeren (tot twee uur na afloop van een voetbalwedstrijd of ander evenement) op het terrein van het Stadion, evenals op satellietparkeerplaatsen die door Gebruiker zijn aangewezen.

5.2     Op het parkeerterrein gelden, naast dit huishoudelijk reglement, de regels van het openbaar verkeer evenals de regels welke door middel van verkeersborden of aanwijzingen van medewerkers van Gebruiker zijn aangegeven.


Artikel 6. Vluchtwegen

6.1     De Bezoeker dient zich bij aankomst in het Stadion op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt moeten worden.

6.2     Toegangen, trappen, gangpaden, bordessen en dergelijken zijn mede bestemd om, in geval van gevaar, een makkelijke toegang dan wel uitgang te bieden. Het is de Bezoeker dan ook ten strengste verboden zich onnodig op of bij dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is.


Artikel 7. Lift en roltrap

7.1     Het is verboden de personenliften zwaarder te belasten dan staat aangegeven.

7.2     Het is verboden de roltrappen en liften anders dan voor het vervoer van personen en handzame voorwerpen te gebruiken. Voor eventuele schade veroorzaakt door gebruik op niet toegestane wijze dan wel ondeugdelijk gebruik van de liften en/of roltrappen is hij of/zij die de schade heeft veroorzaakt aansprakelijk jegens AZ NV en/of de Gebruiker.

7.3     In geval van calamiteiten is het gebruik van de liften verboden.


Artikel 8. Ongeoorloofde voorwerpen en gedrag

8.1     Het is verboden in het Stadion de volgende voorwerpen evenals daarbij en daarmee vergelijkbare voorwerpen mee te nemen, dan wel voorhanden en/of in het bezit te hebben:

- flessen;

- glazen;

- blikjes;

- stokken;

- spandoeken met, naar de mening van medewerkers van Gebruiker, discriminerende of provocerende teksten;

- kettingen;

- slag-, steek- of stootwapens;

- voorwerpen die een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid, de veiligheid en/of de openbare orde.

8.2     Het is verboden in het Stadion vuurwerk mee te nemen, dan wel voorhanden te hebben en/of te bezitten, alsook het ontsteken daarvan.

8.3     Het is verboden in het Stadion te gooien met enig voorwerp of enige vloeistof.

8.4     Het is verboden zich in het Stadion te gedragen op een wijze die door anderen als provocerend, bedreigend, beledigend, discriminerend of hinderlijk kan worden ervaren, een en ander ter beoordeling van de Gebruiker.

8.5     Het is verboden in het Stadion middelen te gebruiken dan wel voorhanden te hebben die naar het oordeel van de medewerkers van de Gebruiker, onnodige hinder of overlast aan derden veroorzaken dan wel de mogelijkheid hebben om gevaar te doen ontstaan voor of schade toe te brengen aan een ander persoon of andermans goed.

8.6     Het is de Bezoeker verboden om in het Stadion op welke wijze dan ook zodanig geluid te produceren dat dit hinder of overlast veroorzaakt voor de Gebruiker evenals voor andere Bezoekers van het Stadion.

8.7     Het is verboden enig gevaar voor goederen of voor het leven of de gezondheid van zichzelf dan wel anderen te creëren. Met name is het verboden lichtmasten, hekken, daken, dug-outs en/of andere voorwerpen of bouwwerken in en om het Stadion te beklimmen, het speelveld te betreden en/of op de stoelen te gaan staan.

8.8     Het is de Bezoeker verboden schade toe te brengen aan eigendommen toebehorend aan de Gebruiker evenals aan eigendommen toebehorend aan andere Gebruikers. Eventuele schade zal worden verhaald op de overtreder.

8.9     Het meebrengen van dieren in het Stadion door anderen dan daartoe door de Gebruiker gemachtigde medewerkers is verboden.

8.10   Medewerkers van de Gebruiker, evenals de politie, zijn steeds gerechtigd de Bezoeker te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in voorkomend geval in bewaring te nemen dan wel te vernietigen.


Artikel 9. Dranken, drugs, roken en handelswaar

9.1     Het is de Bezoeker verboden het Stadion, de satellietparkeerplaatsen dan wel de shuttlebussen te betreden of daarin te verblijven terwijl men verkeert onder invloed van alcohol en/of drugs (zowel hard- als softdrugs).

9.2     Het meebrengen van dranken en/of drugs in het Stadion is verboden.

9.3     De koop en het nuttigen van (alcoholhoudende) dranken is slechts toegestaan in de daartoe aangewezen plaatsen c.q. ruimtes.

9.4     Roken is niet toegestaan in het Stadion.

9.5     Het in en om het Stadion verkopen dan wel aanbieden van handelswaren zoals dranken, etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals, vlaggen, is slechts toegestaan voor zover daartoe schriftelijke toestemming is verkregen van Gebruiker en op voorwaarde dat de daartoe van overheidswege vereiste vergunningen voorhanden zijn. Op verzoek van medewerkers van Gebruiker dient deze schriftelijke toestemming op eerste verzoek te worden overhandigd.

9.6     Gebruiker behoudt zich het recht voor om de verkoop van handelswaren, dranken en etenswaren in zijn geheel of gedeeltelijk te (doen) staken op bepaalde tijden en/of in bepaalde delen van het Stadion.

9.7     Bezoeker dient afval van onder meer de genuttigde dranken en etenswaren te deponeren in de daartoe bestemde afvalbakken.


Artikel 10. Beeld- en/of geluidsopnamen

10.1   Met uitzondering van, naar het oordeel van Gebruiker, bevoegde persfotografen, - filmers of -journalisten, is het maken van beeld en/of geluidsopnamen in het Stadion verboden.

10.2   Het maken en openbaar maken van beeld- en/of geluidsopnamen ten behoeve van radio en/of televisie is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker en/of de KNVB.

10.3   In het Stadion is een videobewakingssysteem operationeel. Bezoeker realiseert zich en gaat ermee akkoord dat er video-opnames van hem of haar gemaakt kunnen worden.


Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1   Het betreden van het Stadion is op eigen risico. Gebruiker, noch haar medewerkers zijn aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook die door de oorspronkelijke rechthebbende of de houder van een toegangsbewijs of door een Bezoeker is geleden.

11.2   Bezoeker is aansprakelijk voor alle directe en/of indirecte schade die hij/zij veroorzaakt jegens Gebruiker en/of derden, al dan niet ten gevolge van het niet naleven van dit huishoudelijk reglement en vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden ter zake.

11.3   De oorspronkelijk rechthebbende van het toegangsbewijs is in het kader van dit huishoudelijk reglement medeverantwoordelijk en medeaansprakelijk voor schade veroorzaak door de houder van dit toegangsbewijs.

11.4   Indien om veiligheidsredenen door Gebruiker, politie, KNVB of van andere (overheids)instanties noodzakelijk wordt geoordeeld dat één of meer Bezoekers in het Stadion geweerd of verwijderd dienen te worden, dient deze Bezoeker c.q. dienen deze Bezoekers de desbetreffende instructies op te volgen en heeft Bezoeker geen recht op restitutie en/of schadevergoeding.


Artikel 12. Overige bepalingen

12.1   Gebruiker heeft het recht derden aan te wijzen om datgene wat in dit huishoudelijk reglement staat te effectueren.

12.2   Indien één of meer van bovengenoemde bepalingen niet (geheel) rechtsgeldig zijn of zullen worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van ongeldigheid van een bepaling treedt hiervoor in de plaats een nieuwe bepaling die met de oude, niet-rechtsgeldige bepaling zoveel mogelijk overeenkomst, qua inhoud en qua strekking.

12.3   Gebruiker behoudt zich het recht voor dit huishoudelijk reglement te wijzigen en/of aan te vullen indien zij dit noodzakelijk acht.


Artikel 13. Sancties

13.1   Een ieder die op enigerlei wijze in strijd handelt met het in dit huishoudelijk reglement bepaalde, kan door medewerkers van Gebruiker dan wel door Gebruiker aangewezen personen evenals door politie, zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot het Stadion worden geweigerd ofwel uit het Stadion worden verwijderd, dan wel overgedragen worden aan de politie. Een en ander heeft tot onmiddellijk en onherroepelijk gevolg dat het toegangsbewijs van de overtreder ingenomen kan worden en zijn geldigheid verliest zonder dat enig recht op restitutie ontstaat.

13.2   Gebruiker is gerechtigd, in geval van strijdig handelen als hiervoor bedoeld, dan wel indien sprake is van een strafbaar feit of van een gedraging waardoor het aanzien van Gebruiker en/of de KNVB en/of daarbij betrokken derden wordt geschaad, zowel in als buiten het Stadion, doch in relatie staande tot een voetbalwedstrijd en/of evenement in het Stadion, de betrokkene(n) voor de toekomst de toegang tot een of meerdere wedstrijden en/of evenementen en wedstrijden te ontzeggen, al dn niet onder tijdslimiet en voorts al die maatregelen te nemen, die tot handhaving van een dergelijke matregel noodzakelijk zijn. Ditzelfde geldt onverkort voor de oorspronkelijk rechthebbende op basis van het gedrag van de houder van het toegangsbewijs.

13.3   Indien bezoeker onrechtmatig c.q. onbevoegd het speelveld van het Stadion betreedt, zal Gebruiker direct een landelijk stadionverbod bij de KNVB aanvragen voor de betreffende Bezoeker. Voorts zal aan Bezoeker een stadionverbod voor de duur van 5 jaar voor het Stadion worden opgelegd. Tevens verbeurt Bezoeker alsdan een direct opeisbare boete van € 5.000,-.

13.4   Indien Bezoeker in strijd handelt met artikel 8.3 van dit huishoudelijk reglement, en het betreffende voorwerp of vloeistof op het speelveld terecht komt en/of een speler of medewerker van Gebruiker raakt, zal naast de strafbedreiging die voortvloeit uit de standaardvoorwaarden van de KNVB, een stadionverbod voor de duur van 5 jaar voor het Stadion worden opgelegd door Gebruiker. Tevens verbeurt Bezoeker alsdan een direct opeisbare boete van € 5.000,-.

13.5   Indien aan Bezoeker een stadionverbod in de zin van artikel 10.2 standaardvoorwaarden is opgelegd en deze Bezoeker handelt in strijd met de standaardvoorwaarden, het huishoudelijk reglement dan wel een strafbaar feit pleegt en/of zich zodanig gedraagt dat daarmee het aanzien van het voetbal wordt geschaad, alsdan verbeurt voornoemde Bezoeker een onmiddellijk opeisbare geldboete van € 500,- per keer, zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk zal zijn.

13.6   Indien ten gevolge van enig handelen van Bezoeker in strijd met dit huishoudelijk reglement, aan Gebruiker een sanctie wordt opgelegd door de KNVB/UEFA/FIFA, zal Gebruiker de daaruit voorvloeiende schade verhalen op de overtreder.

13.7   Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een achteraf gebleken ten onrechte opgelegde sanctie, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Gebruiker.

Bring a fan-actie

Indien een Huidige Seizoenkaarthouder al zijn of haar seizoenkaarten verlengt voor het seizoen 2022/2023 én via zijn of haar account een of meerdere seizoenkaarten bestelt voor het seizoen 2022/2023 voor en op naam van een Nieuwe Seizoenkaarthouder, ontvangt de Huidige Seizoenkaarthouder een zogeheten “Bring a fan”-tegoedbon ter waarde van 10% van de aanschafwaarde van de in totaal voor en op naam van de Nieuwe Seizoenkaarthouder bestelde seizoenkaarten voor het seizoen 2022/2023.

Lees hieronder alle actievoorwaarden:

 1. Uitsluitend een door AZ uitgegeven tegoedbon is rechtsgeldig.
 2. Onder Huidige Seizoenkaarthouder wordt verstaan een seizoenkaarthouder die i) in het bezit is van een geldige AZ-seizoenkaart voor het seizoen 2021/2022; én ii) al zijn of haar seizoenkaarten reeds heeft verlengd voor het seizoen 2022/2023.
 3. Een Nieuwe Seizoenkaarthouder is een AZ-supporter die i) in het seizoen 2021/2022 niet in het bezit was van een AZ-seizoenkaart, én ii) die de AZ-seizoenkaart voor het seizoen 2022/2023 niet heeft verkregen door middel van een overschrijving van een reeds bestaande AZ-seizoenkaart voor het seizoen 2021/2022 op de naam van een andere AZ-seizoenkaarthouder op zijn of haar naam.
 4. De “Bring a fan”-tegoedbon is geldig vanaf het moment van afgifte tot en met 30 juni 2024.
 5. De “Bring a fan”-tegoedbon is enkel te verzilveren voor (losse) tickets in het seizoen 2022/2023 of bij de verlenging van de seizoenkaart voor het seizoen 2023/2024.
 6. De waarde van de “Bring a fan”-tegoedbon komt overeen met 10% van de aanschafwaarde van de seizoenkaart(en) op naam van de Nieuwe seizoenkaarthouder die via het account van de Huidige seizoenkaarthouder zijn besteld.
 7. De seizoenkaart op naam van de Nieuwe Seizoenkaarthouder dient te worden besteld via het account van de Huidige Seizoenkaarthouder. In alle andere gevallen vervalt het recht op een “Bring a fan”-tegoedbon.

Bring a fan-winteractie

Indien een Huidige Seizoenkaarthouder via zijn of haar account een of meerdere halve seizoenkaarten bestelt voor de tweede helft van het seizoen 2022/2023 voor en op naam van een Nieuwe Seizoenkaarthouder, ontvangt de Huidige Seizoenkaarthouder een toegangsbewijs voor de Round of 16 van de UEFA Europa Conference League.

Lees hieronder alle actievoorwaarden:

 1. De actie is geldig van 15 december 2022 t/m 5 januari 2023.
 2. Uitsluitend een door AZ uitgegeven toegangsbewijs is rechtsgeldig.
 3. Onder Huidige Seizoenkaarthouder wordt verstaan een seizoenkaarthouder die in het bezit is van een geldige AZ-seizoenkaart voor het seizoen 2022/2023.
 4. Een Nieuwe Seizoenkaarthouder is een AZ-supporter die nog niet in het bezit is van een AZ-seizoenkaart voor het seizoen 2022/2023.
 5. Het toegangsbewijs dat voor de Round of 16 van de UEFA Europa Conference League wordt verstrekt, betreft een opwaardering van de eigen seizoenkaart van de Huidige Seizoenkaarthouder, tenzij hij/zij meer Nieuwe Seizoenkaarthouders aanbrengt dan het aantal seizoenkaarten dat Huidige Seizoenkaarthouder heeft. Indien dit het geval is, ontvangt de Huidige Seizoenkaarthouder een ticket voor een plaats zo dicht mogelijk bij de seizoenkaart.
 6. Huidige Seizoenkaarthouders die een Nieuwe Seizoenkaarthouder hebben aangebracht, worden na de loting van de UEFA Europa Conference League op 24 februari zo spoedig mogelijk geïnformeerd over het toegangsbewijs voor de Round of 16.
 7. De halve seizoenkaart op naam van de Nieuwe Seizoenkaarthouder dient te worden besteld via het account van de Huidige Seizoenkaarthouder. In alle andere gevallen vervalt het recht op het toegangsbewijs voor de Round of 16.

Voorwaarden tegemoetkoming Coronacrisis 2019-2020 van de naamloze vennootschap A.Z. N.V., gevestigd te Alkmaar

 1. Uitsluitend een door AZ uitgegeven Tegoedbon of Coupon is rechtsgeldig.
 2. De Tegoedbon/Coupon kent een limitatief aantal mogelijkheden tot inwisseling.
 3. De gewenste keuze van tegemoetkoming dient tijdig en schriftelijk te worden doorgegeven aan AZ. AZ behoudt zich het recht voor om deze keuze goed te keuren.
 4. Indien u uw keuze niet of niet tijdig schriftelijk heeft doorgegeven aan AZ, wordt ervan uitgegaan dat u alsnog heeft gekozen voor het steunen van AZ en dat u afziet van de mogelijkheid tot tegemoetkoming.
 5. De Tegoedbon heeft in beginsel een looptijd van vierentwintig (24) maanden, welke looptijd aanvangt op moment van verstrekking door AZ van de Tegoedbon aan u.
 6. De Coupon voor merchandise artikelen kan uitsluitend ingewisseld worden in het seizoen 2020/2021.
 7. Indien u een geldelijke tegemoetkoming wenst, is het uitsluitend mogelijk de restwaarde van de Tegoedbon/Coupon voor merchandise artikelen in de twaalfde of vierentwintigste maand van de looptijd middels een schriftelijk verzoek in te wisselen voor de geldelijke waarde van de Tegoedbon.
 8. Wanneer u afziet van een tegemoetkoming en kiest voor ‘Steun je club’ dan wel de Tegoedbon/Coupon voor merchandise artikelen verzilvert voor een van de inwisselmogelijkheden, betekent dit dat er in dit verband over en weer tussen u en AZ geen rechten en verplichtingen meer zijn.
 9. Op de door u gemaakte keuze is geen wettelijke bedenktijd van toepassing.
 10. AZ behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden Tegemoetkoming Coronacrisis op elk moment naar redelijkheid te wijzigen.
 11. AZ heeft te allen tijde het recht om bij u aanvullende gegevens (zoals het Toegangsbewijs) op te vragen. Wanneer deze gegevens niet worden overgelegd heeft AZ het recht de Tegoedbon/Coupon voor merchandise artikelen niet te verstrekken dan wel ongeldig te verklaren.
 12. Handelen in strijd met deze Voorwaarden Tegemoetkoming Coronacrisis en/of fraude kan leiden tot verval van de geldigheid van de Tegoedbon/Coupon voor merchandise artikelen.
 13. Slechts de koper van het Toegangsbewijs is gerechtigd de Tegoedbon/Coupon voor merchandise artikelen in te wisselen. Het is niet toegestaan de Tegoedbon/Coupon voor merchandise artikelen te kopiëren of na te maken, bij overtreding waarvan het recht op c.q. de geldigheid van de Tegoedbon/Coupon voor merchandise artikelen komt te vervallen.
 14. Indien één van de artikelen in deze Voorwaarden Tegemoetkoming Coronacrisis ongeldig wordt verklaard, blijven de overige artikelen onverkort van toepassing.
 15. Naast deze Tegemoetkoming Voorwaarden zijn mede op de Tegoedbon/Coupon voor merchandise artikelen van toepassing de KNVB Standaardvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van AZ. Ingeval van strijdigheid tussen de voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit deze Voorwaarden Tegemoetkoming Coronacrisis. 

Artikel 1 Definities
1. Additionele Vergoeding: de door de Luxe Stoelhouder, die heeft gekozen voor het afnamepakket Alle Competitiewedstrijden, aan AZ verschuldigde extra vergoeding voor het gebruik van de Business Seats of Business Loge Seats bij Overige Wedstrijden, een en ander zoals nader omschreven in artikel 9 en 11 van de Voorwaarden.
2. AFAS Stadion:  het voetbalstadion waar het eerste elftal van AZ haar thuiswedstrijden speelt.
3. Alle Competitiewedstrijden: alle thuiswedstrijden van het eerste team van AZ in de Eredivisie en derhalve exclusief alle overige thuiswedstrijden van het eerste team van AZ zoals doch niet uitsluitend wedstrijden in de Eredivisie Play-offs, wedstrijden in het kader van de KNVB Beker, wedstrijden in het kader van Europese clubcompetities (thans: UEFA Champions League, UEFA Europa League en UEFA Europa Conference League) en oefenwedstrijden die worden gespeeld in het AFAS Stadion.
4. Alle Wedstrijden: alle thuiswedstrijden van het eerste team van AZ, waaronder doch niet uitsluitend wedstrijden in de Eredivisie, wedstrijden in de Eredivisie Play-offs, wedstrijden in het kader van de KNVB Beker (tot de finale), wedstrijden in het kader van Europese clubcompetities (thans: UEFA Champions League, UEFA Europa League en UEFA Europa Conference League) en oefenwedstrijden die worden gespeeld in het AFAS Stadion.
5. AZ N.V. (hierna: “AZ”):  de gebruiker van deze Algemene Business Seat en Business Loge Seat Voorwaarden.
6. AZ Netwerk Seizoenkaart: De plastic, losse of online kaarten met barcode die op vertoning aan medewerkers van AZ of de door AZ ingeschakelde derden toegang verschaffen tot het hoofdgebouw van het AFAS Stadion.
7. Business Loge Seats: de comfortabele stoelen in het AFAS Stadion op het zogeheten “Business Loge Terras” met business to business faciliteiten die bestemd zijn voor de zakelijke markt.
8. Business Loge Seathouder: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die met AZ een Overeenkomst aangaat met betrekking tot het gebruik van 1 of meerdere Business Loge Seats dan wel ter zake onderhandelt evenals de rechtspersoon of natuurlijke persoon die bij AZ een offerte opvraagt en door AZ een offerte wordt toegezonden.
9. Business Seats: de comfortabele stoelen in het AFAS Stadion op het zogeheten “Business Seats Terras” met business to business faciliteiten die bestemd zijn voor de zakelijke markt.
10. Business Seathouder: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die met AZ een Overeenkomst aangaat met betrekking tot het gebruik van 1 of meerdere Business Seats dan wel ter zake onderhandelt evenals de rechtspersoon of natuurlijke persoon die bij AZ een offerte opvraagt en door AZ een offerte wordt toegezonden. 
11. Huishoudelijk Reglement AZ: de door AZ geformuleerde voorwaarden die gelden voor een ieder die op enig moment aanwezig is in en/of rondom het AFAS Stadion, het terrein van het AFAS Trainingscomplex, daaronder begrepen toegangen en toegangswegen. Het Huishoudelijk Reglement AZ maakt integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.
12. Luxe Stoelen: een verzamelterm waaronder zowel Business Seats als de Business Loge Seats worden verstaan.
13. Luxe Stoelhouder: de Business Loge Seathouder en/of de Business Seathouder.
14. Netto Vergoeding: het op de offerte vermelde bedrag dat door de Luxe Stoelhouder aan AZ daadwerkelijk moet worden betaald na aftrek van een eventueel door AZ aan de Luxe Stoelhouder verleende korting in verband met het afsluiten van een meerjarige overeenkomst.
15. Offerte: het door de Luxe Stoelhouder ingevulde formulier inhoudende een aanbod van AZ om Luxe Stoelen te gebruiken, welk formulier door AZ volledig ingevuld, ondertekend en leesbaar retour moet worden ontvangen.
16. Overeenkomst: de bindende overeenkomst tussen AZ en de Luxe Stoelhouder, in welke vorm dan ook, evenals de wijziging(en) en aanvulling(en) daarop.
17. Overige Wedstrijden: alle thuiswedstrijden van het eerste team van AZ die niet vallen onder Alle Competitiewedstrijden, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend worden verstaan: wedstrijden in de Eredivisie Play-Offs, wedstrijden in het toernooi om de KNVB beker (tot de finale), de UEFA Europa Conference League, de UEFA Europa League en de UEFA Champions League. 
18. Partijen: AZ en de Luxe Stoelhouder wanneer zij gezamenlijk worden bedoeld.
19. Vergoeding: het op de offerte vermelde standaard bedrag voor het gebruik van de Luxe Stoelen bij wedstrijden als omschreven in respectievelijk artikel 8 (voor Business Seats) en artikel 9 (voor Business Loge Seats) van deze Voorwaarden.
20. Standaardvoorwaarden KNVB: De Standaardvoorwaarden KNVB, die zijn gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 181/2002, zijn verbindend voor het publiek dat voetbalwedstrijden van betaald voetbal organisaties bezoekt in Nederland. Deze voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst, met dien verstande dat de Voorwaarden altijd prevaleren boven de Standaardvoorwaarden van de KNVB ingeval deze twee sets voorwaarden in strijd zijn met elkaar. De Standaardvoorwaarden van de KNVB zijn kosteloos te downloaden op https://www.knvb.nl/themas/vei... of zullen op eerste verzoek kosteloos door AZ aan de Luxe Stoelhouder worden verzonden.
21. Voetbalseizoen: het seizoen lopende van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar.
22. Voorwaarden: onderhavige Algemene Business Seat en Business Loge Seat Voorwaarden AZ N.V. 2021.

Artikel 2 Toepassing
1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van AZ met betrekking tot het gebruik van Luxe Stoelen, evenals op alle door AZ te sluiten Overeenkomsten met betrekking tot het gebruik van Luxe Stoelen, een en ander met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Luxe Stoelhouder.
2. Het tot stand komen van een Overeenkomst, zoals in artikel 4 van deze Voorwaarden omschreven, houdt in dat deze Voorwaarden door de Luxe Stoelhouder zijn aanvaard.
3. Afwijkingen van deze Voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Afwijkingen gelden alsdan alleen voor de betreffende aanbiedingen, offertes, aanvraagformulieren en Overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn.
4. Indien AZ niet steeds de strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich dat deze Voorwaarden niet van toepassing zijn en/of dat AZ het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen strikte naleving van deze Voorwaarden te verlangen.
5. Indien de Luxe Stoelhouder een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, blijven de artikelen van deze Voorwaarden, of de onderdelen daarvan, die onredelijk bezwarend zijn voor de Luxe Stoelhouder omdat ze voorkomen op de lijst als bedoeld in artikel 6:236 BW dan wel in strijd zijn met de bepalingen van dwingend consumentenrecht, buiten toepassing. De overige bepalingen blijven in dat voorkomende geval onverkort van toepassing.
6. De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverlet. De strijdige, niet rechtsgeldige bepaling, wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling waarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 
1. Alle door AZ verstrekte aanbiedingen en offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, of indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.
2. Alle door AZ verstrekte opgaven van aantallen, plaatsen, tarieven en degelijke worden met de grootst mogelijke zorg kenbaar gemaakt, zonder echter dat er door of vanwege AZ voor wordt ingestaan dat er zich geen afwijkingen kunnen of zullen voordoen. Mochten deze zich onverhoopt wel voordoen dan binden zij AZ in geen geval.

Artikel 4 Overeenkomst
1. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand door de schriftelijke bevestiging en aanvaarding door AZ van een door de Luxe Stoelhouder volledig ingevuld en ondertekende offerte.
2. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van AZ is het de Luxe Stoelhouder verboden rechten of plichten uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.
3. AZ is bevoegd om een verzoek tot het aangaan van een Overeenkomst om haar moverende redenen geheel of gedeeltelijk te weigeren of de uitvoering van al lopende Overeenkomsten op te schorten. Deze bevoegdheid kan onder meer worden ingeroepen vanwege de inhoud, de aard, de strekking of de vorm van een dergelijk verzoek, evenals vanwege technische bezwaren, weigering van (vooruit)betaling of strijdigheid van het verzoek met de belangen van AZ dan wel derden waaronder andere Luxe Stoelhouders, klanten en relaties van AZ.

Artikel 5 Inhoud, wijziging en annulering van de Overeenkomst
1. De Luxe Stoelhouder draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door AZ niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de Luxe Stoelhouder daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon,  e-mail en soortgelijke transmissiemedia.
2. Gehele of gedeeltelijke wijziging van de Overeenkomst door de Luxe Stoelhouder is slechts mogelijk indien AZ daarmee schriftelijk instemt. AZ kan aan de schriftelijke instemming voorwaarden verbinden. Ongeacht de door AZ bedongen voorwaarden, is de Luxe Stoelhouder bij een gehele of gedeeltelijke wijziging van de Overeenkomst tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de wijziging en vrijwaart zij AZ ter zake.
3. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AZ is de Luxe Stoelhouder niet gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren. AZ kan aan haar schriftelijke toestemming voorwaarden verbinden. Ongeacht de door AZ bedongen voorwaarden, is de Luxe Stoelhouder bij een gehele of gedeeltelijke annulering tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart zij AZ ter zake.

Artikel 6 Prijzen, tarieven en vergoedingen 
1. Alle door AZ opgegeven prijzen, tarieven en vergoedingen zijn in euro’s en gelden exclusief omzetbelasting en overige van overheidswege opgelegde heffingen en verhogingen. 
2. De prijzen, tarieven en vergoedingen die AZ voor de door haar te verrichten prestaties heeft opgegeven, gelden uitsluitend voor de prestaties conform de overeengekomen specificaties.

Artikel 7 Gebruik van de Luxe Stoelen 
1. De Luxe Stoelhouder is bekend met en aanvaardt de Luxe Stoelen zoals die door AZ aan haar ter beschikking worden gesteld. Bij het indelen van de stoelen probeert AZ zo veel mogelijk rekening te houden met de wensen van de Luxe Stoelhouder, doch de Luxe Stoelhouder kan daar op geen enkele wijze rechten aan ontlenen. De Luxe Stoelhouder is zodoende gebonden aan het door AZ aangegeven vak-, stoel- en rijnummer van de Luxe Stoelen.
2. De Luxe Stoelhouder is ermee bekend dat de mogelijkheid bestaat dat AZ bij bepaalde wedstrijden op basis van de regelgeving van de KNVB en/of de UEFA verplicht is om een aantal Luxe Stoelen af te staan aan KNVB en/of UEFA, hetgeen tot gevolg kan hebben dat de Luxe Stoelhouder bij de desbetreffende wedstrijden geen gebruik kan maken van haar Luxe Stoelen. In een voorkomend geval zal AZ ervoor zorg dragen dat aan de Luxe Stoelhouder andere tribuneplaatsen ter beschikking zullen worden gesteld, waaraan de Luxe Stoelhouder alsdan ook gebonden is.
3. De Luxe Stoelhouder kan van de Luxe Stoelen gebruik maken bij of tijdens voor het publiek toegankelijke thuiswedstrijden van het eerste elftal van AZ die onder verantwoordelijkheid van AZ in het AFAS Stadion worden gespeeld, een en ander met inachtneming van hetgeen in de Voorwaarden is bepaald ten aanzien van de Overige Wedstrijden. Indien aan AZ een sanctie wordt opgelegd inhoudende dat één of meer van voornoemde wedstrijden zonder publiek moeten worden gespeeld, geeft dat de Luxe Stoelhouder nimmer het recht op restitutie van enig deel van de Vergoeding en ontstaat er evenmin een recht op een schadevergoeding voor de Luxe Stoelhouder. Voor andere evenementen dan de thuiswedstrijden van het eerste elftal van AZ geldt de Overeenkomst in het geheel niet. De Luxe Stoelen kunnen alsdan derhalve op basis van deze Overeenkomst niet door de Luxe Stoelhouder worden gebruikt, maar wel door derden.
4. De Luxe Stoelhouder draagt ervoor zorg dat zowel zijzelf als eventuele genodigden zich correct gedragen conform hetgeen is bepaald in het Huishoudelijk Reglement AZ en conform hetgeen in zakelijke kringen als gepast wordt beschouwd. De Luxe Stoelhouder is volledig verantwoordelijk voor het gedrag van haar genodigden. Voorts dienen de Luxe Stoelhouder en haar genodigden de Standaardvoorwaarden KNVB na te leven. Aanwijzingen van veiligheidspersoneel, stewards en/of medewerkers van AZ dienen door de Luxe Stoelhouder en haar genodigden onmiddellijk en stipt te worden opgevolgd.
5. Het is de Luxe Stoelhouder of eventuele genodigden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AZ niet toegestaan om reclame-uitingen, in welke vorm dan ook, tegen of aan de Luxe Stoelen aan te (doen) brengen, dan wel (andere) veranderingen aan te (doen) brengen in het uiterlijk van de Luxe Stoelen.
6. Indien de Luxe Stoelhouder tevens de beschikking heeft over parkeerkaarten dient zij haar auto te parkeren op de op deze kaarten aangeduide plaats. AZ adviseert om tijdig doch tenminste 1 uur voor aanvang van de wedstrijd de auto te parkeren. Het parkeren geschiedt op eigen risico van de Luxe Stoelhouder.
7. Alle kosten die verband houden met het gebruik van communicatie- en commerciële mogelijkheden ingevolge de Overeenkomst komen voor rekening van de Luxe Stoelhouder.

Artikel 8 Vergoeding voor het gebruik van de Business Seats
1. De Business Seathouder is verplicht en gehouden aan AZ een Vergoeding te betalen voor het gebruik van de Business Seats bij de thuiswedstrijden van het eerste team van AZ. Deze reikwijdte van deze Vergoeding is afhankelijk van het feit of de Business Seathouder heeft gekozen voor Alle Wedstrijden of Alle Competitiewedstrijden. 
2. Indien de Business Seathouder heeft gekozen voor Alle Wedstrijden behelst de Vergoeding de volgende thuiswedstrijden van het eerste team van AZ:
   a. In de reguliere competitie (thans: Eredivisie), inclusief Eredivisie Play-Offs; 
   b. Tot de finale van het toernooi om de KNVB beker; 
   c. Wedstrijden in de Europese clubcompetitie tot de finale van het desbetreffende toernooi (thans: UEFA Champions League, UEFA Europa League en UEFA Europa Conference League); 
   d. In het AFAS Stadion door AZ gespeelde oefenwedstrijden. 
3. Indien de Business Seathouder heeft gekozen voor Alle Competitiewedstrijden behelst de Vergoeding de volgende thuiswedstrijden van het eerste team van AZ:
   a.   In de reguliere competitie (thans: Eredivisie), exclusief Eredivisie Play-Offs; 
   b.   In het AFAS Stadion door AZ gespeelde oefenwedstrijden.
4. In de door de Business Seathouder aan AZ te betalen Vergoeding voor het gebruik van de Business Seats is voorts inbegrepen:
   a. de vrije toegang tot de Kees Kist Lounge in het AFAS Stadion vanaf twee uur voor de wedstrijd tot twee uur na de wedstrijd; 
   b. drank (doch beperkt tot bier, wijn, frisdrank, koffie of thee) tijdens de rust van de wedstrijd;
   c. 1 parkeerkaart per twee Business Seats;
   d. lidmaatschap van het AZ Netwerk met business to business faciliteiten.
5. Voor het gebruik van de Business Seats bij de Overige Wedstrijden is de Business Seathouder die heeft gekozen voor het afnamepakket Alle Competitiewedstrijden per thuiswedstrijd een Additionele Vergoeding verschuldigd aan AZ overeenkomstig het in artikel 9 van de Voorwaarden weergegeven (betaal)schema. 
 
Artikel 9 Additionele Vergoeding voor Overige Wedstrijden 
1. De hoogte van de door de Business Seathouder aan AZ per Overige Wedstrijd verschuldigde Additionele Vergoeding correspondeert met een vooraf (afhankelijk van de soort wedstrijd) voor de desbetreffende wedstrijd vastgesteld percentage van de oorspronkelijke Vergoeding (dus zonder eventueel verleende korting) voor het gebruik van de Business Seats, zulks overeenkomstig het navolgende schema:
   a. per thuiswedstrijd in de Eredivisie Play-Offs: maximaal 9% van de oorspronkelijke Vergoeding (dus zonder eventueel verleende korting) voor het gebruik van de Business Seats;
   b. per thuiswedstrijd in het kader van het toernooi om de KNVB Beker: maximaal 9% van de oorspronkelijke Vergoeding (dus zonder eventueel verleende korting) voor het gebruik van de Business Seats; 
   c. per thuiswedstrijd in de UEFA Europa League of UEFA Europa Conference League (inclusief kwalificatieronden indien van toepassing): maximaal 12% van de oorspronkelijke Vergoeding (dus zonder eventueel verleende korting) voor het gebruik van de Business Seats;
   d. per thuiswedstrijd in de UEFA Champions League (inclusief kwalificatieronden): maximaal 15% van de oorspronkelijke Vergoeding (dus zonder eventueel verleende korting) voor het gebruik van de Business Seats;
   e. per oefenwedstrijd: maximaal 3% van de oorspronkelijke Vergoeding (dus zonder eventueel verleende korting) voor het gebruik van de Business Seats;
   f. De in dit artikellid genoemde percentages betreffen maximum percentages. AZ kan altijd besluiten een lager percentage te hanteren.
2. Het bepaalde in dit artikel is gebaseerd op de opzet van de diverse competities en toernooien zoals die ten tijde van het opstellen van deze Overeenkomst bekend is. Indien hierin gedurende de looptijd van de Overeenkomst verandering optreedt, is AZ gerechtigd eenzijdig de percentages vast te stellen en/of te wijzigen, waarbij dit zoveel als mogelijk zal geschieden in overeenstemming met de geest van het bepaalde in dit artikel. 

Artikel 10 Vergoeding voor het gebruik van de Business Loge Seats
1. De Business Loge Seathouder is verplicht en gehouden aan AZ een Vergoeding te betalen voor het gebruik van de Business Loge Seats bij Alle Wedstrijden van het eerste team van AZ. 
2. In de onder artikel 1 onder (i) door de Business Loge Seathouder aan AZ te betalen Vergoeding voor het gebruik van de Business Loge Seats is voorts inbegrepen:
   a. de vrije toegang tot de Georg Kessler Lounge in het AFAS Stadion, inclusief gebruik van een voor de Business Loge Seathouder gereserveerde plaats aan een tafel, vanaf twee uur voor de wedstrijd tot twee uur na de wedstrijd;
   b. 1 stadionparkeerkaart per 2 Business Loge Seats;
   c. het gebruik van een driegangendiner / lunchbuffet (afhankelijk van het tijdstip van de wedstrijd) in de Georg Kessler Lounge;
   d. lidmaatschap van het AZ Netwerk met business to business faciliteiten.
3. Het gebruik van het driegangendiner / lunchbuffet / drank is reeds inbegrepen bij het afnamepakket voor Alle Wedstrijden van de Business Loge Seathouder. Indien de Business Loge Seathouder een of meerdere extra gasten meeneemt bij een Wedstrijd, is de Business Loge Seathouder verplicht aan AZ een Extra Vergoeding te betalen voor iedere extra gast, bestaande uit enerzijds (i) een Vergoeding voor het gebruik van de Extra Business Loge Seat(s), en anderzijds (ii) een Vergoeding van respectievelijk € 37,50 voor het driegangendiner of € 27,50 voor het lunchbuffet (afhankelijk van het tijdstip van de wedstrijd) en € 25,- per persoon voor de drank.

Artikel 11 Betaling
1. De in het kader van de Overeenkomst aan AZ verschuldigde Vergoeding en de eventueel aan AZ verschuldigde Additionele Vergoeding worden (steeds) door middel van een factuur bij de Luxe Stoelhouder naar het door de Luxe Stoelhouder opgegeven adres in rekening gebracht. Betaling door de Luxe Stoelhouder dient te allen tijde te geschieden in euro’s en te worden voldaan door middel van storting of overschrijving op de door AZ opgegeven bankrekening.
2. De door de Luxe Stoelhouder aan AZ verschuldigde Netto Vergoeding voor het betreffende Voetbalseizoen dient volledig te zijn voldaan voor of uiterlijk op 1 juli bij aanvang van het Voetbalseizoen of, indien de Overeenkomst door de Luxe Stoelhouder later dan 1 juli wordt aangegaan, binnen 14 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst. Een door de Luxe Stoelhouder aan AZ verschuldigde Additionele Vergoeding dient volledig te zijn voldaan binnen 14 dagen na de Overige Wedstrijd waarvoor de Additionele Vergoeding verschuldigd is. 
3. De overeengekomen en/of door AZ opgegeven betalingstermijnen gelden steeds als fatale betalingstermijnen.
4. De Luxe Stoelhouder kan zich niet beroepen op enig recht van korting, opschorting of inhouding. Compensatie door de Luxe Stoelhouder is slechts toegestaan indien AZ de vordering van de Luxe Stoelhouder schriftelijk heeft erkend.
5. Betalingen worden, ongeacht de benoeming, eerst geacht te zijn geschied ter voldoening van de opengevallen rente en kosten, en vervolgens ter voldoening van de oudste, openstaande factuur.
6. Bij overschrijding van de fatale betalingstermijn is de Luxe Stoelhouder van rechtswege in verzuim en is AZ gerechtigd om zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling incassomaatregelen te treffen. Vanaf het moment dat de Luxe Stoelhouder in verzuim is, is zij aan AZ een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand (cumulatief) over het verschuldigde, waarbij elke ingetreden maand als volle maand geldt, onverminderd de overige rechten die AZ ten opzichte van de Luxe Stoelhouder wegens niet of niet tijdige volledige betaling geldend kan maken.
7. Indien AZ genoodzaakt is haar vordering uit handen te geven, komen, afgezien van haar verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten daaronder vallende voor rekening van de Luxe Stoelhouder, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke laatste gefixeerd wordt op 15 % van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 750,-.
8. AZ is gerechtigd en bevoegd, wanneer zich een situatie van verzuim voordoet, zoals omschreven in lid 6 van dit artikel, om de uitvoering van de Overeenkomst onverwijld op te schorten en te staken, totdat de Luxe Stoelhouder integraal aan haar openstaande financiële verplichtingen heeft voldaan. In dat kader verleent AZ de Luxe Stoelhouder slechts dan (weer) toegang tot de Luxe Stoelen en de daaraan gekoppelde ruimtes en/of het parkeerterrein nadat de Luxe Stoelhouder jegens AZ aan al haar (lopende) financiële verplichtingen heeft voldaan. AZ gaat in het verlengde daarvan pas over tot de uitgifte van de AZ Netwerk Seizoenkaart of de losse toegangskaarten aan de Luxe Stoelhouder indien de Luxe Stoelhouder aan al haar (lopende) financiële verplichtingen heeft voldaan. Indien om welke reden dan ook reeds een AZ Netwerk Seizoenkaart is uitgegeven aan de Luxe Stoelhouder, terwijl de Luxe Stoelhouder nog niet volledig aan haar (lopende) financiële verplichtingen jegens AZ heeft voldaan, zal AZ de AZ Netwerk Seizoenkaart of de losse toegangskaarten blokkeren en wordt aan de Luxe Stoelhouder geen toegang (meer) tot de Luxe Stoelen en de daaraan gekoppelde ruimtes en het parkeerterrein verleend.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en schade
1. De Luxe Stoelhouder en haar genodigden houden zich geheel op eigen risico op in en rondom het AFAS Stadion en in de aan de Luxe Stoelen gekoppelde ruimtes. AZ is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van de Luxe Stoelen of toetreding tot het AFAS Stadion of voornoemde gekoppelde ruimtes of het parkeerterrein.
2. AZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door de Luxe Stoelhouder geleden schade, tenzij deze het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een onrechtmatige daad van AZ. In dat geval is AZ enkel en alleen aansprakelijk voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering van AZ wordt gedekt, en wel tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
3. Indien de verzekeraar van AZ om welke reden dan ook niet overgaat tot uitkering, dan wel de schade onverhoopt niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van AZ in het voorkomende geval beperkt tot de Netto Vergoeding van de Overeenkomst. AZ is niet verplicht tot verdere vergoeding van schade en kosten, hoe dan ook genaamd en van welke aard dan ook, bedrijfsschade (waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst), immateriële schade of andere gevolgschade van de Luxe Stoelhouder daarbij inbegrepen.
4. AZ is voorts niet aansprakelijk in geval van overmacht, zoals omschreven in artikel 14 van deze Voorwaarden.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van AZ.
6. De Luxe Stoelhouder vrijwaart AZ volledig ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van enige schade welke beweerdelijk zou zijn ontstaan als gevolg van of in verband met het gebruik van de Luxe Stoelen door de Luxe Stoelhouder zelf en/of door haar genodigden. Voorts vrijwaart de Luxe Stoelhouder AZ tegen boetes die aan AZ worden opgelegd door gedragingen en/of nalatigheden van de Luxe Stoelhouder en/of haar genodigden.
7. De Luxe Stoelhouder is zelf volledig verantwoordelijk voor het rechtsreeks betalen en afdragen van alle belastingen, mogelijke naheffingen en/of boetes die zij verschuldigd is aan de desbetreffende autoriteiten die op welke wijze ook gerelateerd zijn aan de uitvoering van de rechten onder de Overeenkomst, zoals doch niet uitsluitend de verkrijging van toegangskaarten voor voetbalwedstrijden en vrijwaart AZ volledig in geval AZ hieromtrent wordt aangesproken vanwege het nalaten van betaling van de hiervoor genoemde bedragen door de Luxe Stoelhouder.

Artikel 13 Overmacht
1. Omstandigheden buiten de wil en toedoen van AZ om, al dan niet ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de Overeenkomst redelijkerwijs niet langer van AZ kan worden verlangd, gelden als overmacht, ongeacht blijvend of tijdelijk, en bevrijden AZ van de verplichtingen tot nakoming.

Artikel 14 Looptijd 
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de op de offerte vermelde en door AZ geaccordeerde periode. De Overeenkomst eindigt, behoudens tussentijdse beëindiging overeenkomstig de bepalingen van deze Voorwaarden, na ommekomst van deze periode, doch uitsluitend indien een van Partijen (AZ enerzijds en de Luxe Stoelhouder anderzijds) de Overeenkomst per aangetekende brief en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie (3) maanden voor de einddatum van deze periode heeft opgezegd.
2. Indien de Overeenkomst niet overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel is opgezegd, wordt de Overeenkomst telkens, automatisch en stilzwijgend voor een periode van één (1) jaar verlengd. De Overeenkomst eindigt (behoudens tussentijdse beëindiging overeenkomstig de bepalingen van deze voorwaarden) alsdan indien een van Partijen (AZ enerzijds en de Luxe Stoelhouder anderzijds) de Overeenkomst per aangetekende brief heeft opgezegd tegen de alsdan geldende einddatum met een opzegtermijn van drie (3) maanden.
3. De verlenging van de Overeenkomst als bedoeld in lid 2 vindt telkens plaats tegen de alsdan door AZ, voor het Voetbalseizoen waarop de verlenging ziet, vastgestelde tarieven en condities. AZ is in dat kader verplicht uiterlijk 1 maart van ieder Voetbalseizoen de tarieven en condities betreffende het daaropvolgende Voetbalseizoen aan de Luxe Stoelhouder kenbaar te maken.

Artikel 15 Ontbinding en beëindiging
1. Indien de Luxe Stoelhouder tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst (inclusief de toepasselijke voorwaarden) heeft AZ het recht de Overeenkomst tussentijds te ontbinden, doch niet voordat AZ de Luxe Stoelhouder eerst tevergeefs schriftelijk in gebreke heeft gesteld en haar daarbij een redelijke termijn van acht (8) dagen heeft vergund om alsnog na te komen.
2. In afwijking van het in lid 1 bepaalde is AZ gerechtigd en bevoegd de Overeenkomst onmiddellijk tussentijds te ontbinden zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist en zonder schadeplichtig te zijn, indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet of dreigt te gaan doen:
   a. op één of meerdere vermogensbestanddelen van de Luxe Stoelhouder wordt conservatoir of executoriaal beslag gelegd;
   b. het faillissement van de Luxe Stoelhouder wordt aangevraagd;
   c. de Luxe Stoelhouder in staat van faillissement wordt verklaard;
   d. aan de Luxe Stoelhouder wordt, al dan niet voorlopig, surseance van betaling verleend of zodanige surseance van betaling door de Luxe Stoelhouder wordt aangevraagd;
   e. de Luxe Stoelhouder overlijdt, handelingsonbekwaam is, onder curatele en/of onder bewind wordt gesteld;
   f. de onderneming van de Luxe Stoelhouder wordt gestaakt en/of ontbonden en/of geliquideerd en/of aan een derde overgedragen;
   g. AZ in staat van faillissement wordt verklaard;
   h. de Luxe Stoelhouder handelingen verricht of nalaat, waardoor de goede naam van AZ en/of haar relaties, klanten en opdrachtgevers in ernstige mate in diskrediet wordt gebracht;
   i. de Luxe Stoelhouder niet langer voldoet aan door of krachtens de wet gestelde regels of voorschriften.
3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 laat onverlet dat AZ steeds (gehele of gedeeltelijke) nakoming en/of schadevergoeding van de Luxe Stoelhouder kan vorderen.
4. Indien AZ op het moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Dit houdt onder meer in dat AZ in geen geval verplicht is om over te gaan tot restitutie van de door de Luxe Stoelhouder gedane betalingen van de Vergoeding.

Artikel 16 Rechten van industriële en intellectuele eigendom
1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AZ is het de Luxe Stoelhouder niet toegestaan logo’s, merken, handelsnamen of andere intellectuele eigendommen van AZ te gebruiken in haar communicatie (advertenties en andere reclame uitingen daaronder begrepen) met derden.
2. In geval van overtreding van dit artikel verbeurt de Luxe Stoelhouder per overtreding aan AZ een direct en zonder ingebrekestelling opeisbare boete van € 10.000,-, alsmede een boete van € 1.000,- voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd haar gehoudenheid tot betaling aan AZ van een volledige schadevergoeding te dezer zake indien deze meer dan gemelde boetebedragen mocht belopen.

Artikel 17 Overige bepalingen
1. Partijen zijn jegens elkaar verplicht tot wederzijdse geheimhouding van vertrouwelijke bedrijfsaangelegenheden waarvan zij bij de uitvoering van de Overeenkomst kennis nemen. Ook na beëindiging van de Overeenkomst blijft deze verplichting op Partijen rusten.
2. Het is AZ al dan niet door gebruikmaking van naam, logo’s, afbeeldingen, merken en/of andere rechten van intellectuele eigendom van de Luxe Stoelhouder toegestaan kenbaar te maken dat de Luxe Stoelhouder een van haar contractspartijen is.
3. AZ neemt de bedrijfsgegevens van de Luxe Stoelhouder op in haar bestanden. De Luxe Stoelhouder geeft AZ toestemming om de Luxe Stoelhouder op de hoogte te stellen van acties en aanbiedingen van AZ en van haar commerciële partners.
4. De Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden treden in de plaats van alle tussen Partijen hieraan voorafgaand gevoerde onderhandelingen, toezeggingen, correspondentie en bestaande overeenkomsten.
5. De Luxe Stoelhouder zal zich op geen enkele wijze mengen in het beleid van AZ en heeft dan ook geen inspraak in de besteding van de door haar beschikbaar gestelde gelden uit hoofde van de Overeenkomst.
6. AZ verleent aan de Luxe Stoelhouder geen branche-exclusiviteit. Het is AZ derhalve toegestaan om met meerdere partijen uit dezelfde branche soortgelijke Overeenkomsten te sluiten.
7. Indien AZ wijzigt van betaald voetbal divisie waarin zij uitkomt (van Eredivisie naar Eerste Divisie en vice versa) heeft dat geen invloed op de Overeenkomst. Het geeft de Luxe Stoelhouder dan ook niet het recht de Overeenkomst tussentijds te beëindigen. 
8. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Daarnaast zijn het Huishoudelijk Reglement AZ, de Standaardvoorwaarden KNVB en overige reglementen van de KNVB, UEFA en FIFA van toepassing. De Luxe Stoelhouder accepteert dat de reglementen een beperking van de gebruiksrechten kunnen inhouden doch dat deze beperking niet verder gaat dan strikt noodzakelijk.
9. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn zullen worden beslecht door de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar. 

Artikel 18 Wijziging en uitleg van de voorwaarden
1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
2. Deze Voorwaarden kunnen worden gewijzigd en aangepast. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. De wijzigingen en aanpassingen treden in werking 21 dagen na bekendmaking, tenzij anders is vermeld bij bekendmaking.

1. Inleiding
De laatste jaren is AZ Business enorm gegroeid, van zzp’ers, mkb’ers tot internationale bedrijven. Bij AZ Business draait het niet alleen om het kijken naar een aanvallende pot voetbal, maar ook om het uitbreiden en versterken van je netwerk. Samenwerken is ook bij ons de ‘key’ naar succes. Together we’ll create more. Vindt die ene vriend met zijn start-up, je buurman, zwager of sportmaat AZ Business al een tijd interessant maar twijfelt om in te stappen? Haal diegene over, geef dit door aan je accountmanager en krijg er een beloning voor terug!

2. Hoe werkt het beloningssysteem
Zoals hierboven uitgelegd willen wij met het beloningsysteem graag onze zakelijke relaties belonen die ons helpen met het creëren van een optimale wedstrijdbeleving en sfeer in het AFAS Stadion, door nieuwe business leden aan te dragen om in het seizoen 2023/2024 plaats te nemen op onze business tribune.

Indien het jou lukt een nieuwe klant te laten aansluiten bij de AZ Business, dan heb je de keuze uit één van de volgende twee beloningen: 

A. Een kortingsbedrag op jouw contract voor het seizoen 2024/2025.
Dit kortingsbedrag wordt verrekend als eenmalige korting op het bedrag van jouw eigen business seats in het seizoen 2024/2025. Het bedrag van de korting wordt berekend op basis van het aantal business seats dat de nieuwe klant bij AZ afneemt:

 • 2 business seats verkocht          1 x €500 korting
 • 4 business seats verkocht          1 x €1.200 korting
 • 6 business seats verkocht          1 x €2.000 korting
 • 10 business seats verkocht        1 x €3.500 korting

B. Beloning in de vorm van exposure
Als tegenprestatie voor de door jouw nieuw verkochte business seats ontvang je één van de volgende exposure mogelijkheden:

 • 2 business seats verkocht          Tegoed 8 kaarten voor een UEFA Europa Conference League (Groepsfase) wedstrijd naar keuze o.b.v. beschikbaarheid
 • 4 business seats verkocht          Videowall banner voor 1 geheel seizoen
 • 6 business seats verkocht          Narrowcasting video 10 seconden voor 1 geheel seizoen
 • 10 business seats verkocht        Wedstrijdsponsorschap 8 seats in de dug-out inclusief diner Dusseldorp BMW Lounge + fotomoment Man of the Match   

 3. (Actie-)voorwaarden

Naast de Algemene Voorwaarden van AZ zijn eveneens onderstaande actievoorwaarden van toepassing op het beloningssysteem, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Door gebruik te maken van deze actie ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden van AZ en de actievoorwaarden zoals weergegeven op deze pagina.

 1. De actie geldt uitsluitend voor het seizoen 2023/2024. Een eventuele verlenging van de actie in het seizoen 2024/2025 zal tijdig door AZ worden gecommuniceerd.
 2. De actie geldt niet op verkochte business seats vóór het begin van de actie (1 juli 2023) en geldt niet met terugwerkende kracht.
 3. “Nieuwe klant” in het kader van deze actie wordt als volgt gedefinieerd: De persoon die i) minimaal één seizoen geen lid is geweest bij of van AZ Business; ii) niet eerder is benaderd door AZ; iii) niet zelf proactief AZ heeft benaderd in verband met AZ Business in het algemeen of de afname van business seats of een andere dienst van AZ in het bijzonder, en iv) die door jou als relatie van AZ wordt geïntroduceerd bij jouw accountmanager van AZ.
 4. De nieuwe klant moet de overeenkomst inzake de afname van business seats bij AZ daadwerkelijk hebben getekend. Daarna gelden pas de actievoorwaarden.  
 5. De beoordeling of iemand kwalificeert als nieuwe klant onder deze actie is uitsluitend voorbehouden aan AZ en een dergelijke beoordeling is niet voor discussie vatbaar.
 6. De bestaande relatie kiest per aangedragen nieuwe klant of hij/zij kiest voor het kortingsbedrag van 2.A of korting in vorm van exposure van 2.B. Een gemaakte keuze kan niet worden herroepen.
 7. De verkregen toegangskaarten op basis van deze actie moeten worden ingezet in hetzelfde seizoen als waarin de nieuwe klant is aangedragen.
 8. De mogelijkheid tot wedstrijdsponsorschap is onder voorbehoud van beschikbaarheid en de keuze voor een wedstrijd wordt in overleg met AZ gemaakt.
 9. Alle vermelde bedragen zijn exclusief btw.
 10. Het kortingsbedrag wordt als korting verwerkt op de factuur van het seizoen 2024/2025 en kan niet als credit worden teruggestort.
 11. Indien het aantal verkochte business seats tussen een van de staffels als weergegeven onder 2.A of 2.B valt geldt de voorafgaande beloning. Voorbeeld: Als je vijf (5) nieuwe business seats verkoopt, heb je recht op een beloning behorend bij het aandragen van vier (4) nieuwe business seats.
 12. Het kortingsbedrag of exposure tegoed kan alleen geëffectueerd worden door de desbetreffende zakelijke relatie, deze beloningen zijn niet overdraagbaar.
 13. Het aantal verkochte stoelen aan een nieuwe klant wordt alleen berekend op het daadwerkelijke aantal verkochte stoelen en niet op basis van de totale contractwaarde.