Voorwaarden

Algemene voorwaarden van de naamloze vennootschap A.Z. N.V., gevestigd te Alkmaar

1. Toepassing 

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de naamloze vennootschap A.Z. N.V., verder te noemen 'AZ', evenals op alle door AZ te sluiten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende werkzaamheden, de levering van goederen en diensten daaronder begrepen, zulks met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de wederpartij. 
  2. Het tot stand komen van een overeenkomst, zoals in artikel 3 van deze voorwaarden omschreven, houdt in dat deze voorwaarden door de wederpartij zijn aanvaard. 
  3. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Afwijkingen gelden alsdan alleen voor de betreffende aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn. 
  4. Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, blijven de artikelen van deze voorwaarden, of de onderdelen daar van, die onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij omdat ze voorkomen op de lijst als bedoeld in artikel 6: 236 BW dan wel in strijd zijn met de bepalingen van dwingend consumentenrecht, buiten toepassing. De overige bepalingen blijven in dat voorkomende geval onverkort van toepassing. 

2. Aanbiedingen 

  1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tenzij zij een termijn voor aanvaarding bevatten. 
  2. Indien een aanbieding of offerte een vrijblijvend aanbod bevat en door de wederpartij wordt aanvaard, heeft AZ het recht het aanbod binnen 7 dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 
  3. Mondelinge aanbiedingen en offertes kunnen niet bindend zijn, tenzij deze door AZ naderhand schriftelijk zijn bevestigd. 

3. Overeenkomsten 

  1. Alle onderhandelingen door of namens AZ vinden plaats onder het formele voorbehoud van goedkeuring door het bestuur van AZ, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Een overeenkomst wordt eerst bindend door de schriftelijke bevestiging door het bestuur van AZ, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. 
  2. De tekst van een bevestiging, zoals in lid 1 van dit artikel omschreven, is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst. 
  3. Wordt tegen de tekst en inhoud van een bevestiging, zoals in lid 1 van dit artikel omschreven, binnen 8 dagen na ontvangst niet door de wederpartij geprotesteerd, dan bindt deze de wederpartij. 
  4. Mocht de overeenkomst namens de wederpartij worden gesloten door een derde, dan staat deze derde ervoor in, dat de wederpartij deze voorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden al ware hij zelf wederpartij. 
  5. AZ is gerechtigd om ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. 
  6. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AZ is het de wederpartij verboden rechten of plichten uit hoofde van een overeenkomst aan derden over te dragen. 
  7. Annulering van de overeenkomst door de wederpartij is slechts mogelijk wanneer AZ daarmee schriftelijk instemt. In dat geval is de wederpartij een minimale schadeloosstelling verschuldigd van 25% van het door AZ ingevolge de overeenkomst in rekening te brengen bedrag inclusief omzetbelasting, onverminderd het recht van AZ op volledige schadevergoeding. Alsdan is de wederpartij bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart hij AZ terzake. 

4. Levering 

  1. Levering door AZ geschiedt franco, tenzij anders overeengekomen. 
  2. AZ is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport tot levering. 
  3. Opgegeven levertijden kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. 
  4. Bij niet tijdige levering dient AZ eerst schriftelijk door de wederpartij in gebreke te worden gesteld, waarbij AZ een redelijke termijn tot nakoming dient te worden gegeven, welke termijn nooit korter kan zijn dan 7 dagen. AZ kan binnen deze termijn nimmer schadeplichtig zijn. 
  5. AZ heeft het recht om een overeenkomst in deelleveringen na te komen. Bij levering in gedeelten dient iedere levering als een afzonderlijke transactie te worden beschouwd. 

5. Reclame 

  1. De wederpartij is verplicht onmiddellijk na de uitvoering van de overeenkomst, de levering van goederen en diensten daaronder begrepen, de door AZ geleverde prestaties grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan AZ onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen. 
  2. Indien de wederpartij niet binnen 8 dagen na de dag van de levering AZ wijst op de gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de wederpartij geacht met de staat waarin de prestaties voornoemd zijn geleverd in te stemmen en vervalt het recht op reclame. 
  3. De wederpartij is gehouden de klachten nauwkeurig te specificeren onder overlegging van relevant bewijsmateriaal. 
  4. AZ dient onmiddellijk in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien reclame naar het oordeel van AZ juist is, zal AZ de keuze hebben hetzij een billijke schadevergoeding tot ten hoogste het factuurbedrag van de geleverde prestatie toe te kennen, hetzij het geleverde, indien en voor zover mogelijk, kosteloos te vervangen na teruglevering van het aanvankelijk geleverde, dan wel in overleg met de wederpartij zorg te dragen voor een adequate oplossing. 
  5. AZ is niet verplicht tot verdere vergoeding van schade en kosten, hoe dan ook genaamd. 
  6. Reclames geven de wederpartij geen recht op ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten, op te schorten dan wel uit te stellen. 

6. Aansprakelijkheid/schade 

  1. AZ aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de wederpartij geleden schade indien die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis of uit onrechtmatige daad en dan slechts voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering van AZ wordt gedekt, en wel tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering. 
  2. Indien de verzekeraar van AZ om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst met een maximum van € 2.500,--. 
  3. AZ is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht, zoals omschreven in artikel 7 van deze voorwaarden. 
  4. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van AZ. 
  5. AZ is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade of enige gevolgschade, hoe ook genaamd en van welke aard dan ook. 
  6. Wanneer AZ ter uitvoering van een overeenkomst van de wederpartij materialen aangeleverd krijgt die bestemd zijn voor schriftelijke dan wel audiovisuele publicatie en verspreiding door of namens AZ, zoals beelddragers, geluidsdragers, logo's, advertenties en foto's, dan staat de wederpartij ervoor in, dat er op deze materialen geen enkele eigendomsbeperkingen, eigendomsrechten, auteursrechten en intellectuele eigendomsaanspraken rusten die door derden kunnen worden ingeroepen om deze publicatie en verspreiding tegen te gaan dan wel te beletten. De wederpartij vrijwaart AZ tegen aanspraken van eventuele derden dienaangaande, onverminderd het recht van AZ om van de wederpartij aanvullende schadevergoeding te vorderen. 

7. Overmacht 

  1. Omstandigheden buiten de wil en toedoen van AZ om, al dan niet ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet langer van AZ kan worden verlangd, gelden als overmacht, ongeacht blijvend of tijdelijk, en bevrijden AZ van de verplichtingen tot nakoming. 
  2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: oorlog, onrusten, natuurrampen, stormschade, overstromingen, abnormale weersomstandigheden, sneeuw, sneeuwval, vorst, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, wanprestatie van derden die door AZ ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst werden ingeschakeld, alsmede alle belemmeringen, veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Overmacht van de zijde van leveranciers valt ook onder deze overmachtbepaling. 
  3. Onder overmacht wordt tevens verstaan afgelasting dan wel verplaatsing van wedstrijden op last van de overheid, de KNVB/UEFA/FIFA dan wel door de KNVB/UEFA/FIFA aangestelde en aangewezen derden, zoals scheidsrechters. 
  4. Ingeval van overmacht heeft AZ het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op schadevergoeding. 

8. Ontbinding/beëindiging 

  1. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst dan wel zich omstandigheden voordoen als vermeld in lid 2 van dit artikel, heeft AZ het recht de overeenkomst onmiddellijk tussentijds te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. In dat geval zal de wederpartij niet gerechtigd zijn tot enigerlei schadeloosstelling en is de wederpartij gehouden om alle schade, kosten en interessen als gevolg van de tussentijdse ontbinding/beëindiging aan AZ te vergoeden. 
  2. AZ is onder meer gerechtigd de overeenkomst tussentijds te ontbinden indien de wederpartij in gebreke blijft tijdig te betalen of andere verplichtingen uit de overeenkomst (inclusief deze voorwaarden) na te komen, of conservatoir of executoriaal beslag gelegd wordt op één of meerdere vermogensbestanddelen van de wederpartij, of de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, of de wederpartij overlijdt of onder curatele wordt gesteld, of de wederpartij wordt ontbonden of geliquideerd, of de wederpartij handelingen verricht of nalaat waardoor de goede naam van AZ in ernstige mate in diskrediet wordt gebracht, of AZ in staat van faillissement wordt verklaard, of de wederpartij melding maakt van betalingsonmacht. 

9. Betaling 

  1. De in het kader van de overeenkomst verschuldigde bedragen worden door middel van een factuur in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, zijnde de fatale betalingstermijn, tenzij hiervan met toestemming van AZ wordt afgeweken. 
  2. De wederpartij kan zich niet beroepen op enig recht van korting, opschorting of inhouding. Compensatie door de wederpartij is slechts toegestaan indien AZ de vordering van de wederpartij schriftelijk heeft erkend. 
  3. Betalingen worden, ongeacht de benoeming, eerst geacht te zijn geschied ter voldoening van de opengevallen renten en kosten, en vervolgens ter voldoening van de oudste, openstaande factuur. 
  4. Bij overschrijding van de fatale betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is hij vervolgens een contractuele rente verschuldigd van 1 % per maand (cumulatief) over het verschuldigde, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, onverminderd de overige rechten die AZ ten opzichte van de wederpartij wegens niet of niet tijdige betaling geldend kan maken. 
  5. AZ is gerechtigd en bevoegd, wanneer zich een situatie van verzuim voordoet, zoals omschreven in lid 3 van dit artikel, om de aan de wederpartij in het kader van de met hem gesloten overeenkomst ter beschikking gestelde faciliteiten onverwijld tijdelijk in te trekken en op te schorten, totdat de wederpartij integraal aan zijn openstaande financiële verplichtingen heeft voldaan. 
  6. Indien AZ genoodzaakt is zijn vordering uit handen te geven, komen, afgezien van zijn verdere afspraken op schadevergoeding, alle kosten daaronder vallende voor rekening van de wederpartij, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke laatste gefixeerd wordt op 15 % van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,--. 

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

  1. Op overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
  2. Alle geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn dan wel uit nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, de uitvoering ervan inbegrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar.


Voorwaarden Webshop

(Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AZ Fancentrum voor consumenten)

Artikel 1. Toepasselijkheid

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de naamloze vennootschap AZ N.V., alsmede op alle bestellingen en overeenkomsten tussen de naamloze vennootschap AZ N.V. en haar klanten. 
  2. AZ N.V. heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden alsmede de inhoud van haar website te wijzigen.
  3. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud aanvaardt.
  4. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend ten aanzien van de betreffende aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

  1. Alle aanbiedingen en offertes van AZ N.V. zijn vrijblijvend en AZ N.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
  2. AZ N.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten op/in haar website. Aan onjuiste of onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
  3. Indien een aanbieding of offerte een vrijblijvend aanbod bevat en door de wederpartij wordt aanvaard, heeft AZ N.V. het recht het aanbod binnen 7 dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
  4. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
  5. Mondelinge aanbiedingen en offertes kunnen zijn slechts bindend, indien en voorzover deze door AZ N.V. naderhand schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3. Prijzen en betalingen 

  1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
  2. Betaling dient onmiddellijk bij bestelling te geschieden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  3. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijke bankrekening van AZ N.V.
  4. Indien de klant met enige betaling in gebreke blijft, is AZ N.V. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
  5. Indien een prijs abusievelijk foutief op de site van AZ N.V. is vermeld en dit door AZ N.V. aan de klant schriftelijk is medegedeeld, heeft de klant het recht de bestelling te annuleren of de bestelling tegen de juiste prijs te laten uitvoeren. Zie tevens artikel 9.

Artikel 4. Levering

  1. De door AZ N.V. opgegeven levertijd zijn slechts indicatief, opgegeven levertijden kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
  2. De levering van de producten geschiedt op het moment waarop de producten gereed zijn voor verzending. 
  3. De verzendkosten zullen worden afgerekend tegen het dan geldende tarief. Dit tarief is op de website van AZ N.V. vermeld en wordt tevens tijdens het orderproces vermeld.
  4. AZ N.V. heeft het recht om een overeenkomst in deelleveringen na te komen. 
  5. AZ N.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade als ontstaan doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven afleveradres.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

  1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen hij of zij op grond van enige overeenkomst aan AZ N.V. verschuldigd is, volledig heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment waarop de producten op het door de klant vooraf opgegeven afleveradres worden afgeleverd. 

Artikel 6. Garantie

  1. De termijnen en voorwaarden zijn altijd gelijk aan die, welke de fabrikant van het betreffende product hanteert. Bij de garantieaanvraag dient een geldig aankoopbewijs te worden overlegd. 

Artikel 7. Reclames, garantie en aansprakelijkheid

  1. AZ N.V. garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs kunnen worden gesteld. 
  2. De klant is verplicht om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is dient de klant AZ N.V. hiervan onmiddellijk per ommegaande schriftelijk op de hoogte te brengen.
  3. Indien AZ N.V. niet binnen 8 dagen na de dag van aflevering door de klant wordt gewezen op eventuele gebreken, die bij een grondig onderzoek konden worden opgemerkt, alsdan wordt de klant geacht in te stemmen met de staat waarin de bestelde producten zijn afgeleverd en alsdan vervalt tevens het recht op reclame.
  4. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft AZ N.V. de keuze het desbetreffende product tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw product dan wel het aankoopbedrag volledig of gedeeltelijk aan de klant te restitueren.
  5. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat e.d. kunnen nimmer grond voor reclame opleveren.
  6. Indien het geleverde product niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is AZ N.V. niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
  7. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken als aan de klant toekomend uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de klant is verkocht en geleverd.
  8. Wanneer de producent van een gebrekkig product aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van AZ N.V. beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van het aankoopbedrag.
  9. Onverminderd het bovenstaande is AZ N.V. niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de klant.

Artikel 8. Overmacht

  1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft AZ N.V. in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de gedane bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat AZ N.V. gehouden is tot enige schadevergoeding.
  2. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop AZ N.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor AZ N.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen. Overmacht van de zijde van leveranciers valt ook onder deze overmachtbepaling.

Artikel 9. Disclaimer

  1. Hoewel bij het gereedmaken van de site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. AZ N.V. is dat ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de website.

Artikel 10. Diversen

  1. Indien de klant aan AZ N.V. schriftelijk opgave doet van een adres, is AZ N.V. gerechtigd naar dat opgegeven adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan AZ N.V. schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden verzonden.
  2. Wanneer door AZ N.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat AZ N.V. deze voorwaarden soepel toepast.
  3. Indien een (1) of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met AZ N.V. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door AZ N.V. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de klant aldaar woonplaats heeft.
  2. Alle geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn dan wel uit nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolgd mochten zijn, de uitvoering ervan inbegrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar.


VOORWAARDEN VERSTREKKING (SEIZOEN) CLUB CARD 

Uitgiftedatum 4 juli 2005 

1. Definities 
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: 
 1. 'KNVB': de vereniging Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, statutair gevestigd te Zeist, alsmede de vereniging KNVB ClubSupport, statutair gevestigd te Zeist. 
 2. 'World Ticketing System': het onder verantwoordelijkheid van KNVB ontworpen geautoma¬tiseerd kaartverkoop- en toegangscontrolesysteem. 3. 'Club': de KNVB, alsmede de betaaldvoetbalorganisatie die lid is van de KNVB. 
 3. 'Publiek’: de personen die een Evenement in het betaald voetbal bijwonen, dan wel anderszins aanwezig zijn in of rond het stadion voor, tijdens of na het tijdstip van aanvang van een Evenement, hieronder begrepen (Seizoen) Club Card-houders. 
 4. 'Seizoen': de periode van 1 juli van enig jaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. 

  1. ‘Club Card': de door de Club tegen betaling uitgegeven hardcard waarmee een Aankooprecht is verkregen. 
  2. ‘Seizoen Club Card': de door de Club tegen betaling uitgegeven hardcard waarmee een Aankooprecht en Toegangsrecht is verkregen. 
  3. 'Uitkaartrecht': het aan een Club Card of Seizoen Club Card verbonden Aankooprecht voor de koop van Toegangskaarten voor uitwedstrijden van de Club. 
  4. (Seizoen) Club Card': een verzamelwoord voor alle onder 6 a), b) en c) beschreven rechten. 
 5. '(Seizoen) Club Card-houder': een ieder die een (Seizoen) Club Card heeft aangevraagd en verkregen van de Club. 
 6. ‘Aankooprecht’: de bevoegdheid van een (Seizoen) Club Card-houder tot het kopen van een of meer Toegangskaarten. 
 7. ‘Toegangsrecht’: de bevoegdheid om toegang te krijgen om in het stadion een Evenement bij te wonen. 
 8. 'Toegangskaart': geldig bewijs waaruit de bevoegdheid blijkt om in het stadion een Evenement bij te wonen. 
 9. 'Evenement': gebeurtenis die plaatsvindt in een stadion of op een voetbalterrein - waaronder in ieder geval begrepen een voetbalwedstrijd in het betaald voetbal dan wel een gebeurtenis waaraan een betaaldvoetbalorganisatie deelneemt. 
 10. 'Stadion’: stadion of voetbalterrein waar Evenementen plaatsvinden, alsmede de bijbehorende gebouwen en terreinen, daaronder begrepen de toegangen en toegangswegen. 
 11. ‘KNVB Standaardvoorwaarden’: de Standaardvoorwaarden van de KNVB. 
 12. ‘Gedragscode’: het door KNVB opgestelde reglement betreffende de registratie en gebruik van de persoonsgegevens. 
 13. ‘Voorwaarden’: de onderhavige voorwaarden. 
2. Toepasselijkheid van deze Voorwaarden 

De overeenkomst tussen de Club en de (Seizoen) Club Card-houder komt tot stand op het moment dat de Club de aanvraag voor een (Seizoen) Club Card accepteert. Door de (Seizoen) Club Card aan te vragen, verklaart de aanvrager zich akkoord met de toepasselijkheid van de Voorwaarden, de KNVB Standaardvoorwaarden en de Gedragscode op de tussen hem en de Club tot stand te komen overeenkomst. 

3. Eigendom en gebruik van de (Seizoen) Club Card 
 1. De Club behoudt zich het recht voor een aanvraag van een (Seizoen) Club Card om welke reden dan ook te weigeren. 
 2. De (Seizoen) Club Card blijft te allen tijde eigendom van de Club. De (Seizoen) Club Card-houder dient zijn (Seizoen) Club Card op eerste aanzegging van de Club bij de Club in te leveren, indien één van de in artikelen 5 en/of 9 bedoelde gevallen zich voordoet. 
 3. Een (Seizoen) Club Card-houder kan niet tegelijkertijd een Seizoen Club Card en een Club Card bezitten. 
 4. De Club Card-houder kan de Club Card gebruiken gedurende de daarop vermelde periode. 
 5. Het is niet toegestaan meer dan één Club Card op dezelfde naam te bezitten. 
 6. Het gebruik van de Club Card is strikt persoonlijk. Het is de Club Card-houder dus nooit toegestaan die Club Card door een ander te laten gebruiken. 
 7. Het is de houder van een Seizoen Club Card toegestaan om die Seizoen Club Card v.w.b. het Toegangsrecht te laten gebruiken door een ander persoon doch niet v.w.b. het Aankooprecht. 
 8. Het is een (Seizoen) Club Card-houder niet toegestaan de (Seizoen) Club Card te laten gebruiken door een persoon aan wie een strafrechtelijk of civielrechtelijk stadionverbod is opgelegd. 
 9. Het is wel toegestaan meerdere Seizoen Club Cards te bezitten. 
 10. De Seizoen Club Card is geldig voor één Seizoen. 
 11. Het Uitkaartrecht kan alleen worden toegekend aan personen die houder zijn van een geldige (Seizoen) Club Card in het seizoen waarvoor het Uitkaartrecht wordt aangevraagd. 
 12. Het Uitkaartrecht is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is de houder van de (Seizoen) Club Card waaraan een Uitkaartrecht is verbonden niet toegestaan dat recht door een ander te laten gebruiken noch voor wat betreft de aankoop van kaarten voor uitwedstrijden noch voor wat betreft de toegang tot uitwedstrijden. 
4. De overige rechten en plichten van de (Seizoen) Club Card-houder 
 1. De Seizoen Club Card alsmede de Club Card geeft een Aankooprecht op de koop van Toegangskaarten voor Evenementen van Clubs via de daartoe aangewezen verkoopkanalen en op andere door de Club te bepalen voordelen. Dit recht houdt geen garantie in voor het verkrijgen van een Toegangskaart voor een Evenement. 
 2. Het totale aantal uit te geven Uitkaartrechten, alsmede de wijze van uitgifte hiervan wordt door de Club bepaald. 
 3. Op verlangen van stewards, het beveiligingspersoneel en/of de politie is de houder van een (Seizoen) Club Card verplicht zijn (Seizoen) Club Card aan deze personen te tonen. 
 4. De Club is ervoor verantwoordelijk dat de (Seizoen) Club Card-houder zijn rechten verbonden aan de (Seizoen) Club Card kan uitoefenen, waaronder in ieder geval de beschikbaarheid van het aantal plaatsen dat overeenstemt met het aantal Toegangskaarten dat door de (Seizoen) Club Card-houder voor een Evenement is aangeschaft. 
 5. De (Seizoen) Club Card-houder is verplicht om op eerste verzoek van de Club een kleuren pasfoto met een duidelijke afbeelding van de houder aan de Club te verstrekken. De (Seizoen) Club Card-houder is verplicht zich bij het verstrekken van de pasfoto te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. 
 6. De Club is gerechtigd om een door een (Seizoen) Club Card-houder aan haar verstrekte pasfoto ter beschikking te stellen van de KNVB indien de KNVB aan de (Seizoen) Club Card-houder een stadionverbod oplegt. De Club zal daarbij aan de KNVB als voorwaarde stellen dat de KNVB de pasfoto alleen mag gebruiken ter identificatie in het kader van de handhaving van een stadionverbod. 
5. Sancties 
 1. De Club zal de geldigheid van de (Seizoen) Club Cards al dan niet tijdelijk geheel of gedeeltelijk kunnen beëindigen indien: 
  1. de (Seizoen) Club Card-houder, of iemand die via de (Seizoen) Club Card-houder of met gebruikmaking van de (Seizoen) Club Card toegang heeft verkregen tot een Evenement of Stadion, zich tijdens dat Evenement of in dat Stadion naar de mening van de Club heeft schuldig gemaakt aan wangedrag; 
  2. de (Seizoen) Club Card-houder niet de verplichtingen, zoals vastgelegd in de artikelen 3 en 4, naleeft; 
  3. de (Seizoen) Club Card-houder, of iemand die via de (Seizoen) Club Card-houder of met gebruikmaking van de (Seizoen) Club Card toegang heeft verkregen tot een Evenement of Stadion,enige maatregel is opgelegd naar aanleiding van wangedrag bij enig Evenement of in enig Stadion; 
  4. de (Seizoen) Club Card-houder, of iemand die via de (Seizoen) Club Card-houder of met gebruikmaking van de (Seizoen) Club Card toegang heeft verkregen tot een Evenement of Stadion, op enigerlei wijze de Voorwaarden of de KNVB Standaardvoorwaarden overtreedt; 
  5. de (Seizoen) Club Card-houder onjuiste gegevens verstrekt heeft bij de aanvraag voor de (Seizoen) Club Card; 
  6. de (Seizoen) Club Card-houder anderszins onjuiste informatie verstrekt of frauduleus handelt in het kader van zijn registratie als (Seizoen) Club Card-houder of in het kader van enige activiteit die samenhangt met zijn hoedanigheid van (Seizoen) Club Card-houder; 
  7. de (Seizoen) Club Card-houder fraude pleegt bij het verkrijgen van Toegangskaarten; 
  8. beëindiging of opschorting om andere redenen naar het oordeel van de Club noodzakelijk is. 
 2. De geldigheid van de (Seizoen) Club Card zal in ieder geval eindigen indien en zodra de (Seizoen) Club Card-houder komt te overlijden, dan wel indien de (Seizoen) Club Card-houder zijn toestemming als vermeld in artikel 6 geheel of gedeeltelijk intrekt. 
 3. De (Seizoen) Club Card-houder zal ingeval van beëindiging van de geldigheid van de (Seizoen) Club Card geen gebruik meer kunnen maken van de hieraan verbonden rechten.
6. Registratie 
 1. De naam, het adres, woonplaats, geboortedatum, soort identiteitsbewijs alsmede het nummer hiervan en het telefoonnummer van de (Seizoen)Club Card-houder zullen worden geregistreerd in een gegevensbestand van de Club of een organisatie die de gegevens in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de Club verwerkt, voor het uitvoeren van de (Seizoen) Club Card-overeenkomst. 
 2. Daarnaast kunnen de gegevens van de (Seizoen) Club Card-houder worden verstrekt aan de KNVB voor het opleggen en handhaven van stadionverboden en kan het (Seizoen) Club Card nummer van de (Seizoen) Club Card in het gegevensbestand van de KNVB op een "blacklist" worden geregistreerd, indien en zodra de Club de geldigheid van zijn (Seizoen) Club Card beëindigt of schorst op grond van het bepaalde in artikel 5 lid 1, waarbij ingeval van tijdelijke beeindiging die vermelding slechts plaats vindt tijdens de duur van de beëindiging. 
 3. De pasfoto van de (Seizoen) Club Card-houder wordt geregistreerd in een gegevensbestand van een Club. Deze registratie heeft tot doel het identificeren van personen die zich misdragen in of in de directe omgeving van het Stadion en het identificeren van personen aan wie een stadionverbod is opgelegd teneinde hen de toegang tot het stadion te kunnen ontzeggen. In het geval van het opleggen van een stadionverbod kan de Club de foto ook aan de KNVB verstrekken voor de doeleinden en onder de voorwaarden als bepaald in artikel 4 lid 6. 
 4. De KNVB zal het (Seizoen) Club Card nummer als vermeld op de blacklist en de pasfoto ter beschikking stellen aan de Clubs voor de in dit artikel vermelde doeleinden. 
 5. De naam, adres, woonplaats en geboortedatum van de(Seizoen) Club Card- zijn aan de KNVB ter inzage om te verifiëren of een aanvrager van een (Seizoen) Club Card reeds over een Club Card beschikt teneinde naleving van artikel 3 lid 3 van de Voorwaarden te bewerkstelligen alsmede ten behoeve van de handhaving van stadionverboden. 
 6. De gegevens van de (Seizoen) Club Card-houder kunnen tussen de KNVB en de Clubs worden uitgewisseld voor de doeleinden bepaald onder 2 en 3. Voor zover de Club in het kader van deze uitwisseling aanvullende gegevens over de (Seizoen) Club Card-houder ontvangt, zullen deze slechts worden gebruikt voor deze doeleinden. 
 7. De (Seizoen) Club Card-houder heeft het recht een overzicht te verlangen van de over hem door de Club geregistreerde gegevens en daarvan correctie, verwijdering of afscherming te verzoeken indien de gegevens onjuist zijn, irrelevant voor de doeleinden of anderszins in strijd met de wet bescherming persoonsgegevens worden verwerkt. Hij kan zich daartoe wenden tot de KNVB, afdeling juridische zaken. Postbus 515, 3700 AM Zeist. 
 8. De verwerking van de gegevens door de KNVB is geregeld in de Gedragscode voor de verwerking van persoonsgegevens en de commissie stadionverboden van de KNVB. 
 9. De verwerking van de gegevens van de (Seizoen) Club Card-houder is gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. 
 10. Op deze voorwaarden (Seizoen)Clubcard is de Privacy Verklaring AZ van toepassing. Deze is terug te lezen op www.az.nl of op te vragen bij AZ NV.
7. Verlies of diefstal van de (Seizoen) Club Card 
 1. De (Seizoen) Club Card-houder is verplicht om verlies of diefstal van de (Seizoen) Club Card zo spoedig mogelijk te melden aan de Club en daarvan aangifte te doen bij de politie. 
 2. De Club verstrekt de (Seizoen) Club Card-houder zo spoedig mogelijk een vervangende (Seizoen) Club Card tegen de werkelijke kosten, tegenover overlegging van een afschrift van het proces-verbaal van aangifte. 
8. Annulering van de (Seizoen) Club Card (door de (Seizoen) Club Card-houder) 
 1. De (Seizoen) Club Card-houder kan de Club schriftelijk verzoeken de (Seizoen) Club Card te annuleren, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 
 2. Na beëindiging van het (Seizoen) Club Card-houderschap zullen de gegevens van de betreffende (Seizoen) Club Card-houder door de KNVB of de Club uit hun administratie worden verwijderd, tenzij de desbetreffende (Seizoen) Club Card-houder in een periode van vijf jaar voorafgaande aan beëindiging van het (Seizoen) Club Card-houderschap zich schuldig heeft gemaakt aan wangedraging als bedoeld in artikel 5 lid 1. Indien daarvan sprake is dan wel sprake is van een situatie zoals vermeld in artikel 5 lid 2 zal de registratie nog gedurende drie jaar na beëindiging worden gehandhaafd. 
 3. Bij het annuleren van de (Seizoen) Club Card vindt geen restitutie plaats.
9. Wijziging van de Voorwaarden 
 1. De KNVB kan deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen. De (Seizoen) Club Card-houder zal van deze wijziging op de hoogte worden gebracht. 
 2. Indien de (Seizoen) Club Card-houder zich niet kan verenigen met enige wijziging, kan de (Seizoen) Club Card-houder de (Seizoen) Club Card annuleren op de wijze als bepaald in artikel 8. Bij gebreke van annulering binnen twee maanden nadat de (Seizoen) Club Card-houder van de wijziging op de hoogte is gebracht na publicatie of mededeling, zal de (Seizoen) Club Card-houder geacht worden de gewijzigde Voorwaarden te hebben geaccepteerd. 
10. Toepasselijk recht 

Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

KNVB Standaardvoorwaarden geldend vanaf 1 juli 2013 1
Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 181/2002.


Titel I: Inleidende bepalingenInleiding

Deze Standaardvoorwaarden zijn door de KNVB opgesteld teneinde een aantal doelen te verwezenlijken. Uitgangspunt is dat een ieder die betrokken is bij de voetbalsport in Nederland, en niet in de laatste plaats het Publiek, er belang bij heeft dat voetbalevenementen op een ordelijke en veilige wijze verlopen. Gedragingen van personen (alleen of in een groep) die de openbare orde en/of de veiligheid bij voetbalevenementen verstoren dan wel in gevaar brengen, zijn schadelijk voor het aanzien en het belang van het Nederlandse voetbal. Teneinde een ordelijk en veilig verloop in de ruimste zin van het woord te kunnen bewerkstelligen en een dergelijk onordelijk en onveilig gedrag bij voetbalevenementen te kunnen beteugelen, heeft de KNVB de onderhavige Standaardvoorwaarden opgesteld. Deze Standaardvoorwaarden dienen strikt te worden nageleefd.

Artikel 1 Definities

In deze Standaardvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. KNVB: de vereniging Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, statutair gevestigd te Zeist;
b. Standaardvoorwaarden: de onderhavige Standaardvoorwaarden;
c. Publiek: een ieder die in of buiten Nederland een Evenement bijwoont, dan wel anderszins aanwezig is in of rond het Stadion vóór, tijdens of na het tijdstip van aanvang van een Evenement;
d. Stadion: het Stadion of (voetbal)terrein waar Evenementen plaatsvinden, alsmede de bijbehorende gebouwen en terreinen, daaronder begrepen de toegangen en toegangswegen;
e. Evenement: gebeurtenis die plaatsvindt in een Stadion of op een (voetbal)terrein, waaronder in ieder geval begrepen een Voetbalwedstrijd als bedoeld onder f., dan wel een gebeurtenis waaraan een Club deelneemt;
f. Voetbalwedstrijden:
 Voetbalwedstrijden van Clubs in de eredivisie, eerste divisie, BeNe League Orange en Woman’s BeNe League;
 Voetbalwedstrijden in het kader van de KNVB Bekercompetitie;
 Voetbalwedstrijden van belofte-elftallen van Clubs;
 Voetbalwedstrijden in binnen- en buitenland van Clubs in de UEFA club competities;
 overige Voetbalwedstrijden, daaronder begrepen vriendschappelijke wedstrijden, in binnen- en buitenland waaraan een Club deelneemt;
 Voetbalwedstrijden in binnen- en buitenland van alle vertegenwoordigende elftallen van de KNVB;
 Internationale Voetbalwedstrijden in de UEFA club competities of van vertegenwoordigende elftallen van buitenlandse voetbalbonden, die plaatsvinden in Nederland;
 Voetbalwedstrijden van aan de eredivisie vrouwen deelnemende betaaldvoetbalorganisaties dan wel de eredivisie vrouwen deelnemende stichtingen.
g. Stadionverbod: het verbod om gedurende een bepaalde tijd in en/of in de directe nabijheid van een Stadion aanwezig te zijn, tenzij hiervoor voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend door de KNVB;
h. Club: de KNVB en/of een vereniging, stichting, naamloze vennootschap of besloten vennootschap die is toegelaten tot deelneming aan de competities van de sectie betaald voetbal (eredivisie en eerste divisie) en/of BeNe League Orange en Woman’s BeNe League);

i. Seizoen: de periode van 1 juli van enig jaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar;
j. Toegangsbewijs: een geldig bewijs voorzien van de vereiste controlevoorzieningen dan wel een ander geldig bewijsstuk waaruit de bevoegdheid zich ter plaatse te bevinden blijkt en waaraan een Toegangsrecht is verbonden;
k. Club Card: de door een Club uitgegeven hardcard waarmee een Aankooprecht is verkregen;
l. SCC: Seizoen Club Card: de door de Club uitgegeven hardcard waarmee zowel een Aankooprecht als een Toegangsrecht is verkregen;
m. Toegangsrecht: de bevoegdheid om met een geldig bewijs toegang te krijgen tot een Stadion om een Evenement bij te wonen;
n. Uitkaartrecht: het aan een (S)CC verbonden Aankooprecht voor de koop van Toegangsbewijzen voor uitwedstrijden van een Club.
o. (S)CC: (Seizoen) Club Card: een verzamelwoord voor alle onder k.) en l.) beschreven cards;
p. (S)CC-houder: (Seizoen) Club Card-houder: een ieder die een (Seizoen) Club Card (al dan niet met een Uitkaartrecht) heeft aangevraagd en verkregen van de Club;
q. Aankooprecht: de bevoegdheid van een (S)CC-houder tot het kopen van één of meer Toegangsbewijzen;
r. Legitimatiebewijs: een geldig bewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht;
s. Drugs: (verboden) middelen als bedoeld in de Opiumwet onder lijst I en lijst II alsmede andere middelen die het bewustzijn en gedrag van een persoon ongunstig kunnen beïnvloeden en bij gebruik door een persoon kunnen leiden tot schade aan de gezondheid en gevaar voor het publiek;
t. Alcoholhoudende dranken: een drank die bij een temperatuur van 20 graden Celsius voor meer dan een half volumeprocent uit alcohol bestaat, als bedoeld in de Drank- en Horecawet;
u. Vuurwerk: producten waarin of waarop een ontstekingsmiddel aanwezig is en die bestemd zijn om voor vermakelijkheidsdoeleinden tot ontbranding gebracht te worden als bedoeld in het Vuurwerkbesluit, daaronder in ieder geval begrepen fakkels;
v. Gedragscode KNVB: het door de KNVB opgestelde reglement betreffende registratie en gebruik van persoonsgegevens.

Artikel 2 Toepasselijkheid
De Standaardvoorwaarden zijn verbindend voor een ieder die een Toegangsbewijs koopt en/of verkrijgt, dan wel een (S)CC koopt en/of verkrijgt, alsmede voor het Publiek. Het maakt daarbij niet uit op welke manier een Toegangsbewijs dan wel een (S)CC is gekocht dan wel verkregen.

Titel II: Rechten en plichten van het Publiek en Clubs

Artikel 3 Toegang tot het stadion
3.1 Het Publiek dient, bij het betreden van het Stadion en gedurende de periode dat het in het Stadion aanwezig is, te beschikken over een geldig Toegangs- en Legitimatiebewijs. Het Publiek dient te allen tijde op eerste verzoek van een steward, het beveiligingspersoneel en/of de politie aan te kunnen tonen over een geldig Toegangs- en Legitimatiebewijs te beschikken en deze te kunnen overleggen.
3.2 Het is voor het Publiek verboden om zich op te houden in en/of te begeven naar een ander gedeelte van het Stadion dan waartoe het Toegangsbewijs de houder van het Toegangsbewijs uitdrukkelijk het recht geeft.
3.3 Het Publiek mag slechts daar plaatsnemen waartoe het Toegangsbewijs uitdrukkelijk het recht geeft.
3.4 Bij het verlaten van dat gedeelte van het Stadion waartoe het Toegangsbewijs het recht geeft, vervalt de geldigheid van het Toegangsbewijs onherroepelijk.
3.5 Toegangen, trappen en gangpaden zijn mede bedoeld om in geval van calamiteiten een gemakkelijke toegang dan wel uitweg te bieden. Het is het Publiek dan ook verboden zich bij of op dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden dan wel het verlaten van het Stadion.
3.6 Aanwijzingen van de stadiondirectie en/of clubbestuur, stewards, stadionspeaker, het beveiligingspersoneel en/of de politie dienen te allen tijde onmiddellijk door het Publiek te worden opgevolgd.

Artikel 4 Datum en tijdstip Voetbalwedstrijden
4.1 Voetbalwedstrijden worden zoveel als mogelijk gespeeld op de vastgestelde en/of op het Toegangsbewijs vermelde dag(en) en tijdstip(pen). De organisatoren van Voetbalwedstrijden behouden zich echter te allen tijde het recht voor terzake wijzigingen aan te brengen, indien dit naar hun oordeel nodig is.
4.2 De afgelasting, het staken, het niet uitspelen en/of het op grond van een uitspraak van een tuchtrechtelijk orgaan, de KNVB of het openbaar gezag spelen van een Voetbalwedstrijd zonder Publiek geeft het Publiek geen recht op restitutie van (enig deel van) de prijs van een Toegangsbewijs en/of enige andere (financiële) compensatie. Dit geldt ook indien er sprake is van het verplaatsen van een Evenement in tijd en/of locatie en/of een beslissing van de scheidsrechter dat de Voetbalwedstrijd (gedeeltelijk) geen doorgang kan vinden.

Artikel 5 Overdraagbaarheid en aansprakelijkheid
5.1 Het is verboden om Toegangsbewijzen aan te bieden, (door) te verkopen en/of af te geven, tenzij sprake is van een individuele transactie in de privésfeer en dit de veiligheid niet in gevaar brengt.
5.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Club is het verboden om direct en/of indirect Toegangsbewijzen voor Voetbalwedstrijden als bedoeld in artikel 1 onder f. en Toegangskaarten voor Evenementen als bedoeld in artikel 1 onder e. te gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals doch niet uitsluitend voor de promotie en/of reclame van artikelen, als prijs in prijsvragen en/of als een onderdeel van een arrangement (daaronder mede begrepen arrangementen aangeboden door busondernemingen, (bus) touroperators of reisbureaus).
5.3. Handelen in strijd met deze bepalingen leidt tot verval van de geldigheid van het Toegangsbewijs, zonder recht op restitutie van de aankoopprijs.
5.4. Personen die een Toegangsbewijs hebben aangekocht en/of verkregen en dit Toegangsbewijs doorverkopen en/of vrijwillig afstaan aan derden zijn en blijven, onverminderd de aansprakelijkheid van deze derden zelf, hoofdelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze derden in en/of aan het Stadion.

Artikel 6 Reglementen, statuten en overige toepasselijke regelingen
Voetbalwedstrijden worden gespeeld met in achtneming van de statuten, reglementen en overige toepasselijke regelingen van de KNVB en/of die organisaties waarbij de KNVB te eniger tijd aangesloten is dan wel waaraan de KNVB zich onderworpen heeft.

Artikel 7 Alcohol, Drugs en handelswaren
7.1 Het is het Publiek verboden om in staat van dronkenschap en/of onder invloed van Drugs het Stadion te betreden en/of in het Stadion aanwezig te zijn.
7.2 Het meebrengen van Alcoholhoudende dranken en/of Drugs in het Stadion is te allen tijde verboden. Het nuttigen van Alcoholhoudende dranken is uitsluitend toegestaan in de kantine(s) van het Stadion, indien en voor zover daartoe toestemming is verkregen van de stadiondirectie en/of het clubbestuur van de ontvangende Club en onder de voorwaarde dat de daartoe van overheidswege vereiste vergunningen voorhanden zijn.
7.3 Het in het Stadion verkopen dan wel aanbieden dan wel met het oog daarop aanwezig hebben van handelswaren, inclusief doch niet uitsluitend dranken, etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals en vlaggetjes, is slechts toegestaan indien en voorzover daartoe toestemming is verkregen van de stadiondirectie en/of het clubbestuur van de ontvangende Club en onder de voorwaarde dat de daartoe van overheidswege vereiste vergunningen voorhanden zijn.
7.4. De KNVB behoudt zich te allen tijde het recht voor om reclame-uitingen, daaronder mede begrepen reclame-uitingen die verband houden met en/of het gevolg zijn van directe dan wel indirecte reclameacties/reclamehandelingen van een niet rechtstreeks aan de KNVB gelieerde sponsor, te weren uit een Stadion alwaar een Voetbalwedstrijd plaatsvindt van (een) vertegenwoordigend(e) elftal(len) van de KNVB dan wel een Voetbalwedstrijd in het kader van de KNVB bekercompetitie.
7.5 De stadiondirectie en/of het clubbestuur van de ontvangende Club behouden zich het recht voor om de verkoop van handelswaren, daaronder mede begrepen de verkoop van Alcoholhoudende dranken, in zijn geheel dan wel op bepaalde tijden en/of in bepaalde delen van het Stadion te verbieden of te doen staken.

Artikel 8 Ongeoorloofde voorwerpen en gedrag
8.1 Het is verboden om voorwerpen in het Stadion mee te nemen die een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid, de veiligheid en/of de openbare orde, waaronder doch niet uitsluitend:
- flessen;
- glazen;
- blikjes;
- stokken (langer dan 1 meter en met een grotere diameter dan 2 cm);
- spandoeken en/of andere voorwerpen waarop, naar het oordeel van de stewards, het beveiligingspersoneel en/of de politie, discriminerende en/of provocerende teksten, afbeeldingen of vormen staan afgebeeld;
- kettingen;
- slagwapens;
- steekwapens;
- stootwapens.
8.2 Het is verboden in het Stadion Vuurwerk mee te nemen dan wel voorhanden en/of in bezit te hebben en/of dit te ontsteken.
8.3 Het is verboden in het Stadion te gooien met enig voorwerp en/of enige vloeistof.
8.4 Het is verboden in het Stadion middelen aan te wenden dan wel voorhanden en/of in bezit te hebben die, naar het oordeel van de stadiondirectie en/of het clubbestuur, stewards, het beveiligingspersoneel en/of de politie, onnodige hinder en/of overlast aan derden veroorzaken of kunnen veroorzaken, gevaar kunnen doen ontstaan voor en/of schade kunnen toebrengen aan een anders persoon of goed. Daaronder zijn mede begrepen middelen tot het produceren van geluid, dat het niveau dat normaliter door een supporter pleegt te worden voortgebracht, te boven gaat.
8.5 Het is verboden zich in het Stadion te gedragen op een wijze die anderen als provocerend, bedreigend of beledigend kunnen ervaren. Voorts is het verboden enig gevaar voor de gezondheid en/of de veiligheid van zichzelf of anderen te scheppen dan wel aan anderen schade toe te brengen.
8.6 Het is verboden in het Stadion lichtmasten, hekken, daken, dug-outs en andere toestellen en/of bouwwerken te beklimmen. Het is voorts verboden het (speel)veld te betreden (waaronder ook het zonder expliciete toestemming van de Club betreden van het terrein direct grenzend aan het (speel)veld dat niet vrij toegankelijk is voor het Publiek).
8.7 Het is verboden dieren mee te nemen in het Stadion. Dit geldt niet voor de stewards, het beveiligingspersoneel en/of de politie.
8.8 Stewards, het beveiligingspersoneel en/of de politie zijn gerechtigd het Publiek te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in beslag te nemen, nadat daarvoor toestemming is verleend of indien sprake is van een verdenking in de zin van artikel 27 Wetboek van Strafvordering. Wanneer de gevraagde toestemming niet wordt verleend hebben de stewards, het beveiligingspersoneel en/of de politie het recht betrokkene de toegang tot het Stadion te weigeren / de betrokkene te bevelen het Stadion te verlaten / de betrokkene uit het Stadion te verwijderen.

In beslag genomen voorwerpen worden op verzoek van de eigenaar na afloop van de wedstrijd aan de eigenaar teruggegeven, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen.


8.9. Het Publiek dient zich herkenbaar en identificeerbaar in het Stadion te bevinden, met dien verstande dat het niet is toegestaan het gezicht zodanig te bedekken door middel van hoofddeksels, shawls en/of andere materialen waardoor herkenning door stewards en/of het beveiligingspersoneel en/of de politie en/of biometrische toepassingen (deels) onmogelijk wordt gemaakt.
8.10. Het is een (S)CC-houder van een uitspelende Club niet toegestaan om zich in en/of rondom het Stadion waar een Evenement plaatsvindt op te houden zonder in het bezit te zijn van een geldig Toegangsbewijs, indien door de lokale autoriteit is besloten tot verplicht georganiseerd vervoer naar het Stadion van de thuisspelende Club (zogeheten “combiregeling”).

Artikel 9 Beeld- en/of geluidsopnamen
9.1 Het is verboden beeld- en/of geluidsopnamen te maken en/of daaraan mee te werken van (enige activiteit van) het Evenement en/of van de aanwezige bezoekers voor enig ander doel dan gebruik in de privé-sfeer. Bovenstaande geldt niet voor, naar het oordeel van de Club, bevoegde persfotografen, -filmers of journalisten voor zover deze de grenzen van hun accreditatie niet overschrijden. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen ten behoeve van radio, televisie, internet en/of mobiele toepassingen in welke vorm dan ook is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de desbetreffende Club die hieromtrent zeggenschap geniet.
9.2 Een ieder die zich in het Publiek bevindt bij een Evenement:

a. erkent dat het Evenement een publiek, openbaar en commercieel Evenement is;
b. stemt in met opname en/of gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en/of afbeelding door middel van al dan niet live uitgezonden of opgenomen audio en video display, uitzending of andere vorm van distributie, zoals foto's of andere huidige of toekomstige media technologieën;
c. geeft onvoorwaardelijk toestemming tot het gebruik van opname/afbeeldingen, zoals beschreven onder b., om niet, voor onbepaalde tijd en wereldwijd;
d. stelt noch de Club noch partijen die met toestemming van de Club gebruik maken van het beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het gebruik van dit beeld- en/of geluidsmateriaal;
e. doet afstand van zijn/haar portretrecht, voor zover het gaat om beelden in of rond het Stadion waarbij hij / zij herkenbaar in beeld komt.

Artikel 10 Sanctie
10.1 Een ieder die handelt in strijd met deze Standaardvoorwaarden dan wel ten aanzien van wie een vermoeden bestaat dat hij/zij zich schuldig maakt aan voetbalgerelateerd wangedrag dan wel zich zodanig heeft gedragen dat daardoor het aanzien en/of het belang van het voetbal wordt geschaad, kan door stewards het beveiligingspersoneel en/of de politie zonder voorafgaande waarschuwing:
- de toegang tot het Stadion worden geweigerd;
- uit het Stadion worden verwijderd; dan wel
- worden overgedragen aan de politie.
Dit heeft tot onmiddellijk gevolg dat het Toegangsbewijs van betrokkene(n) zijn geldigheid verliest en kan worden ingenomen, zonder dat enig recht op restitutie ontstaat.
10.2 De KNVB is gerechtigd om, met inachtneming van de voor het betreffende seizoen vastgestelde Richtlijn termijn stadionverbod, welke is in te zien en te downloaden op www.knvb.nl, (landelijke) Stadionverboden op te leggen aan een ieder die volgens een melding van een Club of het Openbaar Ministerie in en/of buiten het Stadion in het kader van een Evenement:
- heeft gehandeld in strijd met deze Standaardvoorwaarden; en/of
- een strafbaar feit heeft begaan; en/of
- ten aanzien van wie een vermoeden bestaat dat deze zich schuldig heeft gemaakt aan voetbalgerelateerd wangedrag; en/of
- zich zodanig heeft gedragen dat daardoor het aanzien en/of het belang van het voetbal wordt geschaad;
zulks onverminderd enige plicht tot schadevergoeding op grond van het civiele recht. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van Clubs om (lokale) Stadionverboden op te leggen.
10.3 Indien de KNVB op grond van artikel 10.2 een Stadionverbod heeft opgelegd, verbeurt betrokkene aan de KNVB een voor onmiddellijke opeising vatbare geldboete van maximaal € 450,- per handeling in strijd met deze Standaardvoorwaarden of per strafbaar feit en/of gedraging waardoor het aanzien en/of het belang van het voetbal wordt geschaad, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is. Het boetebedrag zal door de KNVB worden aangewend ter bevordering van de veiligheid in het betaalde voetbal. Deze geldboete laat onverlet de bevoegdheid van de Club en/of een derde tot het eisen van schadevergoeding op grond van het civiele recht.
10.4 Indien aan een persoon een Stadionverbod wordt opgelegd is deze persoon verplicht om binnen zes weken een officiële, goed gelijkende, recente kleurenpasfoto ter beschikking te stellen aan de KNVB, zodat op een behoorlijke naleving van het Stadionverbod kan worden toegezien. Indien niet of niet tijdig aan deze verplichting wordt voldaan, dan wordt de duur van het Stadionverbod verdubbeld op een door de KNVB aangegeven wijze. De KNVB is gerechtigd de kleurenpasfoto te verstrekken aan de Clubs ten behoeve van het identificeren van personen aan wie een stadionverbod is opgelegd.
10.5 Onverminderd het bepaalde in deze Standaardvoorwaarden is de KNVB tevens bevoegd om een Stadionverbod op te leggen op grond van een door een Club aan de KNVB verstrekte volmacht.
10.6 De KNVB is gerechtigd om de duur van een Stadionverbod te verlengen, indien sprake is van het overtreden van een op grond van artikel 10.2 dan wel artikel 10.5 opgelegd Stadionverbod.
10.7 Indien sprake is van overtreding van een door de KNVB opgelegd Stadionverbod, ongeacht of dit Stadionverbod is opgelegd op grond van artikel 10.2 dan wel artikel 10.5 van deze Standaardvoorwaarden, verbeurt betrokkene aan de KNVB een voor onmiddellijke opeising vatbare geldboete van maximaal € 900,- voor de eerste overtreding, maximaal € 1500,- voor de tweede overtreding en maximaal € 2000,- voor de derde en elke volgende overtreding, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is. Het boetebedrag zal door de KNVB worden aangewend ter bevordering van de veiligheid in het betaalde voetbal. Deze geldboete laat onverlet de bevoegdheid tot het eisen van schadevergoeding op grond van het civiele recht.
10.8 De KNVB kan die maatregelen nemen die, naar zijn oordeel, voor de handhaving van een op grond van artikel 10.2, 10.5 en 10.6 opgelegd Stadionverbod noodzakelijk zijn.
10.9 De maatregelen als bedoeld in artikel 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 en 10.7 worden de betrokkene bij deurwaardersexploot aangezegd. De kosten daarvan komen ten laste van de betrokkene.
10.10 De KNVB is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die is ontstaan als gevolg van een - naar achteraf blijkt - ten onrechte opgelegd Stadionverbod, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de KNVB.

Artikel 11 Beroep
11.1 In geval de KNVB conform het bepaalde in de artikelen 10,2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 en/of 10.7 een persoon een Stadionverbod en/of een geldboete heeft opgelegd, kan diegene beroep aantekenen bij de commissie stadionverboden van de KNVB. Het beroep heeft geen schorsende werking en laat de mogelijkheden om het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen onverlet.
11.2 Het beroepschrift dient aangetekend te worden verzonden aan de commissie stadionverboden van de KNVB en binnen 14 dagen na dagtekening van het besluit door de commissie stadionverboden van de KNVB te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan het beroep niet-ontvankelijk is. De commissie stadionverboden van de KNVB zal op een ontvankelijk beroepschrift binnen 30 dagen na ontvangst beslissen en het besluit schriftelijk aan betrokkene toezenden. Deze termijn kan door de commissie stadionverboden van de KNVB met 30 dagen worden verlengd. De commissie stadionverboden doet daarvan schriftelijk mededeling aan betrokkene. De in dit artikel genoemde termijnen gelden niet indien betrokkene zelf om uitstel verzoekt.
11.3 De Commissie Stadionverboden kan de beslissing van de KNVB om een Stadionverbod en/of geldboete op te leggen bevestigen dan wel (geheel of gedeeltelijk) wijzigen of vernietigen.

Titel III: Bepalingen met betrekking tot (S)CC-houders


Artikel 12 Aanvraag, Eigendom en gebruik van de (S)CC
12.1 De Club behoudt zich te allen tijde het recht voor om een aanvraag voor het aanschaffen van een (S)CC en/of ander Toegangsbewijs te weigeren respectievelijk niet te honoreren.
12.2 De (S)CC blijft te allen tijde eigendom van de Club. De (S)CC-houder dient zijn (S)CC op eerste verzoek/aanzegging van de Club bij de Club in te leveren indien één van de in artikelen 10, 12, 14 en/of 17 van deze Standaardvoorwaarden bedoelde gevallen zich voordoet.
12.3 Het is niet toegestaan om tegelijkertijd een SCC en een Club Card op dezelfde naam te bezitten. Het is ook niet toegestaan om meer dan één Club Card op dezelfde naam te bezitten. Het bezit van meerdere SCC op dezelfde naam is wel toegestaan, zulks met in achtneming van artikel 5 van deze Standaardvoorwaarden.
12.4 Het gebruik van de Club Card is strikt persoonlijk. Het is de houder van de Club Card niet toegestaan om een Club Card door een ander te laten gebruiken.
12.5 Het is de houder van een SCC toegestaan om een SCC voor wat betreft het Toegangsrecht te laten gebruiken door een ander persoon, doch niet voor wat betreft het Aankooprecht.
12.6 Het Uitkaartrecht wordt alleen toegekend aan personen die in het Seizoen waarvoor het Uitkaartrecht wordt aangevraagd geregistreerd zijn als (S)CC-houder. Het Uitkaartrecht is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 13 De overige rechten en plichten van de (S)CC-houder
13.1 De (S)CC geeft een Aankooprecht tot koop van Toegangsbewijzen voor Evenementen van Clubs via de daartoe door de Club aangewezen verkoopkanalen. Dit Aankooprecht houdt geen garantie in voor het verkrijgen van een Toegangsbewijs voor een Evenement. Daarnaast kan een Club aan een (S)CC andere voordelen verbinden.
13.2 De Club bepaalt het aantal uit te geven Uitkaartrechten, alsmede de wijze van uitgifte hiervan.
13.3 Op verzoek van stewards, het beveiligingspersoneel en/of de politie is de (S)CC-houder verplicht om op eerste verzoek zijn/haar (S)CC aan deze genoemde personen te tonen.
13.4 De (S)CC-houder is verplicht om op eerste verzoek van de Club een officiële kleurenpasfoto met een duidelijke afbeelding van de (S)CC-houder aan de Club te verstrekken. De (S)CC-houder is verplicht zich bij het verstrekken van de pasfoto te legitimeren met een geldig Legitimatiebewijs.

Artikel 14 Beëindiging geldigheid (S)CC
14.1 De Club is bevoegd om de geldigheid van de (S)CC al dan niet tijdelijk (geheel of gedeeltelijk) te beëindigen indien:
a. de (S)CC-houder, of iemand die via de (S)CC-houder of met gebruikmaking van de (S)CC toegang heeft verkregen tot een Evenement of Stadion, van wie een vermoeden bestaat dat hij/zij zich schuldig maakt aan voetbalgerelateerd wangedrag dan wel zich zodanig heeft gedragen dat daardoor het aanzien en/of het belang van het voetbal wordt geschaad;
b. de (S)CC-houder niet de verplichtingen naleeft, zoals vastgelegd in deze Standaardvoorwaarden;
c. de (S)CC-houder, of iemand die via de (S)CC-houder of met gebruikmaking van de (S)CC toegang heeft verkregen tot een Evenement of Stadion, enige maatregel is opgelegd naar aanleiding van (voetbalgerelateerd) wangedrag bij enig Evenement of in enig Stadion;
d. de (S)CC-houder, of iemand die via de (S)CC-houder of met gebruikmaking van de (S)CC-houder toegang heeft verkregen tot een Evenement of Stadion, op enigerlei wijze deze voorwaarden overtreedt of zich schuldig maakt aan voetbalgerelateerd wangedrag;
e. de (S)CC-houder onjuiste gegevens heeft verstrekt bij de aanvraag van de (S)CC;
f. de (S)CC-houder anderszins onjuiste informatie heeft verstrekt of frauduleus handelt in het kader van zijn registratie als (S)CC-houder of in het kader van enige activiteit die samenhangt met zijn hoedanigheid van (S)CC-houder;
g. de (S)CC-houder fraude pleegt bij het verkrijgen van Toegangsbewijzen;
h. beëindiging of opschorting om andere redenen naar het oordeel van de Club noodzakelijk is.
14.2 De geldigheid van de (S)CC zal in ieder geval per direct eindigen indien en zodra de (S)CC-houder komt te overlijden, dan wel indien de (S)CC-houder zijn instemming als vermeld in artikel 15.1 geheel of gedeeltelijk intrekt.
14.3 De (S)CC-houder kan ingeval van (be)ëindiging van de geldigheid van de (S)CC geen gebruik (meer) maken van de aan de (S)CC verbonden rechten.

Artikel 15 Registratie
15.1 De (S)CC-houder erkent en stemt in met registratie van de navolgende gegevens door de Club: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, kleurenpasfoto, geboortedatum en soort identiteitsbewijs. Deze gegevens zullen worden geregistreerd in een gegevensbestand van de Club en/of van een organisatie die de gegevens in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de Club verwerkt, voor het uitvoeren van de (S)CC-overeenkomst.
15.2 Alle gegevens van de (S)CC-houder als genoemd in artikel 15.1 van deze Standaardvoorwaarden, kunnen in verband met de doeleinden als genoemd in artikel 15.3 van deze Standaardvoorwaarden, door de Club worden verstrekt aan de KNVB en visa versa. In dit verband zijn Clubs ook gerechtigd om deze gegevens onderling uit te wisselen. Voor zover de Club(s) in het kader van deze uitwisseling aanvullende gegevens over de (S)CC-houder ontvang(en), zullen deze slechts worden gebruikt voor de in artikel 15.3 van deze Standaardvoorwaarden genoemde doeleinden.
15.3 Het verwerken van de in dit artikel genoemde gegevens, heeft tot doel het (kunnen) identificeren van personen:

 • - die in of in de directe nabijheid van het Stadion in strijd handelen met deze Standaardvoorwaarden; en/of
 • - waarvan het vermoeden bestaat dat deze personen zich schuldig hebben gemaakt aan (voetbalgerelateerd) wangedrag; en/of
 • - die zich in of in de directe nabijheid van het Stadion dusdanig hebben gedragen dat daardoor het aanzien en/of het belang van het voetbal wordt geschaad; en/of
 • aan wie een Stadionverbod is opgelegd teneinde hen de toegang tot het Stadion te kunnen ontzeggen respectievelijk het Stadionverbod te handhaven.

15.4 Een Club en/of de KNVB is tevens gerechtigd om de kleurenpasfoto als genoemd in artikel 15.1 van de Standaardvoorwaarden, aan de politie en/of het Openbaar Ministerie te verstrekken, doch uitsluitend ten behoeve van één van de in artikel 15.3 van de Standaardvoorwaarden omschreven doelen, in het bijzonder handhaving van een Stadionverbod.
15.5 Indien en zodra de Club op grond van artikel 14.1 van de Standaardvoorwaarden de geldigheid van een (S)CC (al dan niet tijdelijk) heeft beëindigd dan wel de KNVB aan een (S)CC-houder op grond van artikel 10.2 van de Standaardvoorwaarden een Stadionverbod heeft opgelegd, wordt het nummer van de (S)CC automatisch in een gegevensbestand van de KNVB geregistreerd. Deze registratie is gelijk aan de duur van de beëindiging en/of het Stadionverbod.
15.6 De KNVB is gerechtigd om het nummer van alle in artikel 15.5 van de Standaardvoorwaarden genoemde (S)CC’s aan een Club ter beschikking te stellen voor de in artikel 12.3 en artikel 15.3 van de Standaardvoorwaarden vermelde doeleinden.
15.7 De (S)CC-houder heeft het recht een overzicht te verlangen van de over hem door de Club geregistreerde gegevens en daarvan correctie, verwijdering of afscherming te verzoeken indien de gegevens onjuist, irrelevant voor de doeleinden zijn of anderszins in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden verwerkt. De (S)CC-houder kan zich wenden tot de KNVB, afdeling juridische zaken, Postbus 515, 3700 AM Zeist.
15.8 De verwerking van de in dit artikel genoemde gegevens door de KNVB, is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. De voorwaarden waaronder deze gegevens worden verwerkt, zijn in te zien op de website van de KNVB (www.knvb.nl) en in de Gedragscode van de KNVB.
15.9 De verwerking van de in dit artikel genoemde gegevens door de Club, is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. De voorwaarden waaronder deze gegevens worden verwerkt, zijn in te zien op de website van de betreffende Club en/of op te vragen bij de betreffende Club.

Artikel 16 Verlies of diefstal van de (S)CC

16.1 De (S)CC-houder is verplicht om bij verlies of diefstal van de (S)CC direct melding daarvan te doen aan de Club alsmede aangifte te doen bij de politie.
16.2 De Club verstrekt de (S)CC-houder zo spoedig mogelijk een vervangende (S)CC tegen de werkelijke kosten, tegenover overlegging van een afschrift van het proces-verbaal van aangifte.

Artikel 17 Geldigheidsduur van een (S)CC en annulering

17.1 Tenzij een onbepaalde duur is overeengekomen, is een SCC geldig voor de duur van één Seizoen
17.2 De SCC-houder kan zijn/haar SCC schriftelijk (tussentijds) annuleren, doch uitsluitend ingeval van een overeengekomen onbepaalde duur kan restitutie plaatsvinden. Restitutie beperkt zich in dat geval uitsluitend tot de resterende duur van het Seizoen.
17.3 Een Club Card kan worden afgesloten voor één of meerdere Seizoenen. De Club Card is geldig gedurende de daarop vermelde periode. De houder van een Club Card kan zijn/haar Club Card tussentijds annuleren, doch er vindt geen restitutie plaats.

Titel IV: Slotbepalingen

Artikel 18 Wijziging van de Standaardvoorwaarden

De KNVB kan deze Standaardvoorwaarden te allen tijde wijzigen. De gewijzigde voorwaarden
zijn onmiddellijk na wijziging van kracht.

Artikel 19 Exoneratiebeding
Het Publiek bevindt zich geheel op eigen risico in het Stadion. De Club is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade en/of kosten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Club.

Artikel 20 Toepasselijk recht
Op deze Standaardvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21 Inlichtingen en afschriften
Inlichtingen omtrent en afschriften van deze voorwaarden worden, binnen redelijke grenzen, op aanvraag verstrekt door de KNVB, afdeling juridische zaken betaald voetbal, postbus 515, 3700 AM Zeist (telefoon: 0343 – 499 518 en telefax: 0343 – 499 198). Deze voorwaarden zijn tevens op internet te raadplegen/downloaden via www.knvb.nl en gedeponeerd bij de Rechtbank te Utrecht.


Voorwaarden tegemoetkoming Coronacrisisvan de naamloze vennootschap A.Z. N.V., gevestigd te Alkmaar

 1. Uitsluitend een door AZ uitgegeven Tegoedbon of Coupon is rechtsgeldig.
 2. De Tegoedbon/Coupon kent een limitatief aantal mogelijkheden tot inwisseling.
 3. De gewenste keuze van tegemoetkoming dient tijdig en schriftelijk te worden doorgegeven aan AZ. AZ behoudt zich het recht voor om deze keuze goed te keuren.
 4. Indien u uw keuze niet of niet tijdig schriftelijk heeft doorgegeven aan AZ, wordt ervan uitgegaan dat u alsnog heeft gekozen voor het steunen van AZ en dat u afziet van de mogelijkheid tot tegemoetkoming.
 5. De Tegoedbon heeft in beginsel een looptijd van vierentwintig (24) maanden, welke looptijd aanvangt op moment van verstrekking door AZ van de Tegoedbon aan u.
 6. De Coupon voor merchandise artikelen kan uitsluitend ingewisseld worden in het seizoen 2020/2021.
 7. Indien u een geldelijke tegemoetkoming wenst, is het uitsluitend mogelijk de restwaarde van de Tegoedbon/Coupon voor merchandise artikelen in de twaalfde of vierentwintigste maand van de looptijd middels een schriftelijk verzoek in te wisselen voor de geldelijke waarde van de Tegoedbon.
 8. Wanneer u afziet van een tegemoetkoming en kiest voor ‘Steun je club’ dan wel de Tegoedbon/Coupon voor merchandise artikelen verzilvert voor een van de inwisselmogelijkheden, betekent dit dat er in dit verband over en weer tussen u en AZ geen rechten en verplichtingen meer zijn.
 9. Op de door u gemaakte keuze is geen wettelijke bedenktijd van toepassing.
 10. AZ behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden Tegemoetkoming Coronacrisis op elk moment naar redelijkheid te wijzigen.
 11. AZ heeft te allen tijde het recht om bij u aanvullende gegevens (zoals het Toegangsbewijs) op te vragen. Wanneer deze gegevens niet worden overgelegd heeft AZ het recht de Tegoedbon/Coupon voor merchandise artikelen niet te verstrekken dan wel ongeldig te verklaren.
 12. Handelen in strijd met deze Voorwaarden Tegemoetkoming Coronacrisis en/of fraude kan leiden tot verval van de geldigheid van de Tegoedbon/Coupon voor merchandise artikelen.
 13. Slechts de koper van het Toegangsbewijs is gerechtigd de Tegoedbon/Coupon voor merchandise artikelen in te wisselen. Het is niet toegestaan de Tegoedbon/Coupon voor merchandise artikelen te kopiëren of na te maken, bij overtreding waarvan het recht op c.q. de geldigheid van de Tegoedbon/Coupon voor merchandise artikelen komt te vervallen.
 14. Indien één van de artikelen in deze Voorwaarden Tegemoetkoming Coronacrisis ongeldig wordt verklaard, blijven de overige artikelen onverkort van toepassing.
 15. Naast deze Tegemoetkoming Voorwaarden zijn mede op de Tegoedbon/Coupon voor merchandise artikelen van toepassing de KNVB Standaardvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van AZ. Ingeval van strijdigheid tussen de voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit deze Voorwaarden Tegemoetkoming Coronacrisis. 
 1. De seizoenkaart geeft uitsluitend recht van toegang bij voor het publiek toegankelijke thuiswedstrijden van het eerste elftal van AZ in de Eredivisie, exclusief de wedstrijden in de eventueel te spelen play-offs.
 2. De seizoenkaart blijft te allen tijde eigendom van AZ. Verlies van de seizoenkaart dient onmiddellijk gemeld te worden bij AZ.
 3. Het betreden van het stadion geschiedt geheel op eigen risico. AZ kan derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor enige schade, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van AZ. AZ is niet aansprakelijk voor het gedrag van andere bezoekers in het stadion.
 4. De seizoenkaart is persoonsgebonden. Het is mogelijk om de seizoenkaart incidenteel over te dragen aan iemand in dezelfde leeftijdscategorie. Een dergelijke overdracht is eveneens mogelijk van ouder op kind. De seizoenkaarthouder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van de seizoenkaart. Indien de vervanger zich niet aan de voorwaarden en/of regels houdt, heeft dit mede gevolgen voor de seizoenkaarthouder.
 5. Het meenemen en/of ontsteken van vuurwerk en het meenemen en/of onder invloed zijn van alcoholische dranken en/of enige stof die het gedrag mogelijk beïnvloedt in het stadion is ten strengste verboden. Het is verboden zich in staat van dronkenschap en/of onder invloed van enige stof die het gedrag mogelijk beïnvloedt in het stadion te begeven.
 6. Het is ten strengste verboden in het stadion te gooien met een voorwerp of vloeistof.
 7. Het is verboden om voorwerpen in het stadion mee te nemen, voorhanden te hebben of te bezitten die een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid, de veiligheid en/of de openbare orde.
 8. Het is verboden om in het stadion te roken.
 9. Het is verboden binnen het stadion beeld- en/of geluidsopnamen te maken en/of daaraan mee te werken voor enig ander doel dan gebruik in de privésfeer. Het maken van beeld- en/of geluidsmateriaal ten behoeve van openbaarmaking via radio, televisie, internet of mobiele toepassingen in welke vorm dan ook is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van AZ. De thuiswedstrijden van AZ waarvoor de seizoenkaart recht op toegang biedt, zijn evenementen met een commercieel karakter die openbaar worden gemaakt. In het kader van de door AZ, of door derden met schriftelijke toestemming van AZ, in dat verband te maken beeld- en/of geluidsopnamen van de wedstrijden is het mogelijk dat jouw portret openbaar wordt gemaakt c.q. wordt verveelvoudigd. Je kunt hiertegen geen bezwaar maken, en voor zover vereist doe je afstand van jouw portretrechten middels aanschaf van de seizoenkaart.
 10. Het is strikt verboden om vóór, tijdens en/of na het bijwonen van wedstrijden van AZ wanordelijkheden te veroorzaken, dan wel aan wanordelijkheden deel te nemen. Onder wanordelijkheden wordt in elk geval verstaan: gedragingen die onder meer zouden kunnen leiden tot 1) verstoring van een wedstrijd en/of 2) het ontstaan van gevaar voor één of meerdere personen en/of 3) het ontstaan van schade en/of 4) het ernstig kwetsen van een bepaalde bevolkingsgroep of perso(o)n(en). Indien naar het uitsluitend oordeel van AZ komt vast te staan dat je wanordelijkheden hebt veroorzaakt, dan wel daarbij betrokken bent geweest, dan wel zich zodanig heeft gedragen dat daardoor de reputatie van AZ wordt geschaad, dan wel de voorwaarden en regels van toepassing op de seizoenkaart hebt overtreden, zal een stadionverbod worden opgelegd ofwel door de KNVB ofwel door AZ. Daarnaast zal AZ de door haar als gevolg van je gedragingen geleden en te lijden schade (waaronder begrepen een door een tuchtrechtelijk orgaan van de KNVB, FIFA of de UEFA opgelegde boete) op je verhalen. Ook handelingen buiten het stadion, die de goede naam en de belangen van de club schaden, naar het oordeel van AZ, kunnen leiden tot het opleggen van een stadionverbod en/of starten van een verhaalsactie.
 11. Indien een tuchtrechtelijk orgaan van de KNVB, FIFA of UEFA aan AZ een sanctie oplegt, die tot gevolg heeft dat AZ je geen toegang mag verschaffen tot het stadion, ontstaat geen recht op terugbetaling van gelden en evenmin op schadevergoeding, schadeloosstelling of enige vorm van compensatie.
 12. Het opleggen van een stadionverbod leidt tot blokkade en inname van de seizoenkaart die op naam staat van de betreffende persoon en/of waarmee deze toegang tot de betreffende wedstrijd(en) heeft verkregen, zonder recht op restitutie. Hetzelfde geldt ten aanzien van fraude en misbruik van de seizoenkaart. Indien AZ van mening is dat in een individueel geval een minder vergaande maatregel dan de in dit artikel 11 beschreven maatregel de voorkeur verdient, staat het haar vrij een minder vergaande maatregel op te leggen aan de betreffende seizoenkaarthouder.
 13. Het is verboden plaats te nemen op een andere plek dan waar de seizoenkaart recht op geeft. De vakaanduiding en, indien van toepassing, de stoelnummering moet strikt worden aangehouden. AZ behoudt zich het recht voor in specifieke gevallen een plaatswijziging toe te passen.
 14. Een aanvraag voor een seizoenkaart ten aanzien van het mindervalidenvak en de blindentribune dient te worden onderbouwd met een medische verklaring die deugdelijk is in de ogen van AZ. Een dergelijke seizoenkaart kan worden aangevraagd per e-mail ( klantenservice@az.nl) of telefonisch (072 547 80 36) via de klantenservice van AZ.  
 15. Een ingevulde en ingediende aanvraag voor een seizoenkaart voor het seizoen 2021/2022 kan niet meer worden herroepen. AZ behoudt zich het recht voor om een aanvraag te weigeren als zij dit goeddunkt. Indien AZ de aanvraag accepteert, ontstaat er een bindende overeenkomst tussen AZ en de aanvrager, waarvan de hier genoemde voorwaarden en regels onderdeel uitmaken.
 16. Een seizoenkaart wordt aangegaan voor de periode van één voetbalseizoen, lopende van 1 juli tot en met 30 juni. Tussentijdse beëindiging door een seizoenkaarthouder is niet mogelijk.
 17. Een seizoenkaarthouder heeft bij verlening van de seizoenkaart niet per definitie recht op dezelfde plek als waarop zijn geldende seizoenkaart recht gaf. AZ houdt zich het recht voor om indien zij het nodig acht, bijvoorbeeld omdat dit ten goede komt aan de indeling van de tribune, de seizoenkaarthouder te verplaatsen.
 18. Betaling van de seizoenkaart geschiedt via iDeal of indien gewenst via een ander door AZ aangewezen betaalmiddel. Indien AZ het verschuldigde bedrag niet tijdig volledig heeft ontvangen, kan van de seizoenkaart geen gebruik worden gemaakt. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
 19. Op de verkoop van seizoenkaarten en het bezoeken van wedstrijden zijn de Standaardvoorwaarden van de KNVB, de Algemene Voorwaarden van AZ, het Stadionreglement van AZ en het Protocol Cameratoezicht van AZ van toepassing. 
 20. Het bezoeken van een thuiswedstrijd van AZ met een seizoenkaart kan onderhavig zijn aan aanvullende overheidsmaatregelen (bijvoorbeeld het dragen van een mondmasker). Een seizoenkaarthouder is verplicht dergelijke overheidsmaatregelen te volgen. Het niet kunnen bezoeken van een thuiswedstrijd van AZ vanwege het niet voldoen aan de aanvullende overheidsmaatregelen geeft geen recht tot restitutie.
 21. Op basis van de regelgeving en het beleid van de GGD kan AZ verplicht zijn om gegevens te delen van haar supporters, indien bron- en contactonderzoek is vereist.
 22. AZ behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden en regels te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden en regels worden onmiddellijk na wijziging van kracht. Meer in het bijzonder behoudt AZ zich het recht voor om de voorwaarden en regels te wijzigen indien toepasselijke wet- en/of regelgeving van overheidswege of vanuit de KNVB, FIFA en/of UEFA wijzigt.  
 23. Met het ondertekenen van de aanvraag voor een seizoenkaart, geef je AZ toestemming om je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres in haar bestanden op te nemen. Deze gegevens mogen voorts worden gebruikt om je schriftelijk, telefonisch en per e-mail op de hoogte te houden van alle informatie die verband houdt met AZ en/of haar partners. Mocht je geen prijs stellen op voornoemde informatie dan kun je AZ door middel van een e-mail naar klantenservice@az.nl op de hoogte stellen, of je afmelden middels de daarvoor bedoelde link onderaan dergelijke door AZ verzonden e-mails.
 24. De seizoenkaarthouder staat voor de juistheid van de verstrekte persoons- en adresgegevens. Wijzigingen hierin dienen te worden doorgegeven aan AZ.