Protocol cameratoezicht

Dit is het protocol cameratoezicht van AZ.

1. Hoofdstuk I – Inleiding en definities

AZ N.V. (hierna: “AZ”) maakt zowel in het AFAS Stadion als op het AFAS Trainingscomplex gebruik van cameratoezicht. Daardoor worden persoonsgegevens verwerkt. Met dit Protocol Cameratoezicht (hierna: dit "Protocol") geeft AZ informatie over de wijze waarop AZ het cameratoezicht heeft geïmplementeerd binnen haar organisatie en hoe zij omgaat met (de verwerking van) persoonsgegevens in dit kader. Hieronder treft u de definities aan welke in dit Protocol worden gebruikt.

AP: Autoriteit Persoonsgegevens;

AVG: verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);

AZ: Een naamloze vennootschap en betaaldvoetbalorganisatie, statutair gevestigd te Alkmaar, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 412.38.026, waarvan haar eerste team (AZ 1) de thuiswedstrijden in de Eredivisie speelt in het AFAS Stadion te Alkmaar en haar tweede team (Jong AZ) de thuiswedstrijden hoofdzakelijk speelt op het AFAS Trainingscomplex te Wijdewormer;

KNVB: de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, statutair gevestigd te Zeist, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40478591;

Protocol: het onderhavige Protocol Cameratoezicht.

2. Hoofdstuk II – Informatievoorziening cameratoezicht
2.1. Contactgegevens AZ
Voor vragen over dit Protocol is AZ bereikbaar op telefoonnummer 072-5478006. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is privacy@az.nl.

2.2. Gebieden en soort camera's
Cameratoezicht wordt door AZ in het AFAS Stadion en op het AFAS Trainingscomplex ingezet met een statisch en dynamisch camerasysteem en wel in de volgende gebieden:
* toeschouwersvakken;
* plaatsen waar fouilleringwerkzaamheden worden verricht;
* toegangspunten tot het stadion/ stadionterrein;
* toegangswegen en het stadionplein.

24 uur per dag nemen de camera’s beelden op. Vanuit een commandoruimte en de centrale receptie kunnen camera's direct worden bediend en kunnen camerabeelden rechtstreeks worden bekeken door beveiligingsmedewerkers.

2.3. Doeleinden van de verwerkingen van persoonsgegevens
Door AZ wordt cameratoezicht op de in artikel 2.2 van dit Protocol genoemde manier ingezet om de goederen en personen van AZ, waaronder haar personeel, eventueel ingeschakelde (hulp)personen en haar bezoekers gedurende een voetbalwedstrijd preventief te beschermen. Door het cameratoezicht kunnen incidenten (zoals: diefstal van goederen, vernieling, het gebruik van fysiek of verbaal geweld, het gooien van voorwerpen op het speelveld, het afsteken van vuurwerk en/of overige wanordelijkheden) daarnaast vroegtijdig worden gesignaleerd, waardoor proactief kan worden ingegrepen zodat de situatie niet (verder) escaleert. In het geval een incident plaatsvindt, kan de vermoedelijke dader door de inzet van cameratoezicht ook sneller worden opgespoord en kan het bewijsmateriaal dienen als bewijs in een procedure voor de door AZ ingestelde gedragscommissie, de KNVB Commissie Stadionverboden en/of de overheidsrechter (repressief). Zonder dit cameratoezicht zou AZ niet in staat zijn om de voorgenoemde doeleinden te verwezenlijken. Voorts stelt de KNVB, middels de door haar uitgevaardigde licentie-eisen, als voorwaarde voor deelneming aan de competities betaald voetbal door AZ 1 en Jong AZ, dat door AZ bij alle thuiswedstrijden van deze teams gebruik wordt gemaakt van cameratoezicht. Om de in dit artikel 2.3 genoemde redenen is cameratoezicht voor AZ noodzakelijk.

2.4. Grondslag van de verwerkingen van persoonsgegevens
De met het cameratoezicht gepaard gaande verwerkingen van persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van AZ, haar personeel, eventueel ingeschakelde (hulp)personen en bezoekers van het AFAS Stadion en/of het AFAS Trainingscomplex (art. 6 lid 1 onder f AVG). Deze belangen bestaan onder meer uit het beheer van de goederen van AZ en uit de veiligheid van het personeel, eventueel ingeschakelde (hulp)personen en bezoekers van AZ. Voorts liggen deze belangen in het feit dat, ingevolge de licentie-eisen van de KNVB, geen wedstrijden van AZ 1 en Jong AZ mogen worden gespeeld zonder het gebruik van cameratoezicht. AZ heeft bij haar overwegingen omtrent het cameratoezicht zoveel als mogelijk rekening gehouden met de belangen van de personen van wie gegevens verwerkt worden. Dat blijkt uit de overwegingen die in het kader van het cameratoezicht door AZ zijn gemaakt. Het cameratoezicht door AZ wordt bovendien uitgevoerd in lijn met de Beleidsregels cameratoezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens.

2.5. Informeren van betrokkenen
AZ informeert de betrokkenen over het cameratoezicht door middel van borden bij de (hoofd)ingang van zowel het AFAS Stadion als het AFAS Trainingscomplex alsmede aan de randen van de cameragebieden. Daarnaast is dit Protocol in zijn geheel gepubliceerd op de website van AZ (www.az.nl).

2.6. Verwerkers en andere derden
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van AZ worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen daarbij te allen tijde onder verantwoordelijkheid van AZ en mogen in geen geval eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens.

Persoonsgegevens kunnen door AZ aan (opsporings)instanties en andere betaaldvoetbalorganisaties worden verstrekt als AZ daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Voor zover het betreft de verstrekking van de gegevens aan (opsporings)instanties geldt dat dit uitsluitend geschiedt binnen de kaders van het door AZ met de lokale driehoek afgesloten Convenant Gegevensuitwisseling In alle voornoemde gevallen geldt dat de verstrekking van persoonsgegevens geschiedt binnen de wettelijke regels over het gebruik van camerabeelden.

2.7. Bewaartermijn
AZ bewaart de camerabeelden uiterlijk 48 uur gerekend vanaf het moment dat de camerabeelden gemaakt zijn, dan wel, in geval van een incident, tot het moment dat dit incident is afgehandeld. In het laatste geval worden de camerabeelden bewaard tot uiterlijk het moment dat een uitspraak van de door AZ ingestelde gedragscommissie, de KNVB Commissie Stadionverboden en/of een overheidsrechter onherroepelijk is geworden. Hierna worden de camerabeelden door AZ verwijderd.

2.8. Rechten van betrokkenen
Op basis van de AVG heeft de betrokkene diverse rechten. De betrokkene heeft het recht om AZ te verzoeken om inzage van (art 15 AVG) ,rectificatie van (art. 16 AVG) en/of wissing van persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft de betrokkene het recht om AZ te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft de betrokkene het recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de AP is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. Dit is namelijk niet in alle gevallen mogelijk.

Als u van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met AZ via de in artikel 2.1 van dit Protocol genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de AP.

2.9. Wijzigingen
Dit Protocol kan door AZ worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit Protocol op de website van AZ te raadplegen. De huidige versie van het Protocol is opgesteld en gepubliceerd op 23 oktober 2018.