Reglement gedragscommissie AZ

Begripsbepalingen

In dit Reglement wordt verstaan onder:

 • AZ: De betaaldvoetbalorganisatie AZ N.V.
 • AFAS Stadion: Het voetbalstadion dat is gelegen aan de Stadionweg 1, 1812 AZ te Alkmaar.
 • AFAS Trainingscomplex: Het trainingscomplex van AZ dat is gelegen aan de Zuiderweg 72A, 1456 NH te Wijdewormer
 • De Directie: De (statutaire) directie van AZ.
 • De Veiligheidscoördinator: De door de Directie aangewezen persoon die functie van Veiligheidscoördinator binnen AZ bekleedt.
 • De Supporters Liaison Officer (SLO): De door de Directie aangewezen persoon die de functie van Supporters Liaison Officer binnen AZ bekleedt.
 • De Lokale Driehoek: Het overleg tussen de burgemeester, politie en Openbaar Ministerie van Alkmaar, zijnde de gemeente waarin het eerste team van AZ haar thuiswedstrijden speelt.
 • Supportersvereniging AZ: De officiële supportersvereniging van AZ.
 • De Regels en Voorwaarden: De regelgeving zoals uitgevaardigd door de KNVB, UEFA en AZ, waaronder doch niet uitsluitend wordt verstaan de door de KNVB opgestelde Standaardvoorwaarden en het door AZ opgestelde Huishoudelijk Reglement alsmede de afspraken die tussen de AZ en de Supportersvereniging AZ zijn gemaakt.
 • Betrokkene: De persoon die ervan wordt verdacht c.q. beschuldigd de Regels en Voorwaarden te hebben overtreden.
 • De Gedragscommissie AZ: De door de AZ opgerichte commissie die adviseert over het al dan niet sanctioneren van een Betrokkene vanwege het overtreden van de Regels en Voorwaarden.
 • Lokaal Stadionverbod: Het door AZ, vanwege de overtreding van de Regels en Voorwaarden door een Betrokkene, aan die Betrokkene opgelegde verbod om zich gedurende de looptijd van het stadionverbod in, op of rondom het AFAS Stadion, het AFAS Trainingscomplex en overige terreinen van AZ te begeven alsmede om uitwedstrijden van AZ te bezoeken.
 • Landelijk Stadionverbod: Het door de KNVB, vanwege de overtreding van de Regels en Voorwaarden door een Betrokkene, aan die Betrokkene opgelegde verbod om gedurende de looptijd van het stadionverbod betaald voetbal wedstrijden of wedstrijden van Nederlandse vertegenwoordigende elftallen te bezoeken.
 • Alternatieve Sanctie: De door AZ, vanwege de overtreding van de Regels en Voorwaarden, aan een Betrokkene opgelegde sanctie, niet zijnde een Lokaal Stadionverbod of Landelijk Stadionverbod.
 • Dit Reglement: Het onderhavige Reglement inzake de samenstelling, werkwijze en procedures betreffende de Gedragscommissie AZ.

Artikel 1 Vaststelling Reglement

Dit Reglement is door AZ vastgelegd in overleg met zowel de Supportersvereniging AZ als de Lokale Driehoek en beschrijft de wijze waarop de Gedragscommissie AZ is samengesteld, de Gedragscommissie AZ zijn werkzaamheden uitvoert alsmede de procedures die van toepassing zijn ingeval een Betrokkene wordt verdacht c.q. beschuldigd van het overtreden van de Regels en Voorwaarden. 

Artikel 2 Doel Gedragscommissie AZ

De Gedragscommissie AZ geeft advies aan de Directie betreffende de vraag of Betrokkene dient te worden gesanctioneerd voor het overtreden van de Regels en Voorwaarden alsmede over de aard en omvang van die sanctie.

Artikel 3 Samenstelling Gedragscommissie AZ

 1. De Gedragscommissie AZ bestaat uit drie leden:
     a. De Veiligheidscoördinator
     b. De SLO
     c. Een afgevaardigde van de Politie Noord-Holland

Artikel 4 Procedure Gedragscommissie AZ

 1. Naar aanleiding van een (beweerdelijke) overtreding van de Regels en Voorwaarden door een Betrokkene, ontvangt die Betrokkene een schriftelijke oproep om te verschijnen voor een persoonlijk gesprek met de Gedragscommissie AZ. Uitgangspunt is dat dit gesprek wordt gehouden binnen twee (2) weken na de desbetreffende overtreding. Indien een opgeroepen Betrokkene om hem moverende redenen besluit om geen gehoor te geven aan de oproep, zal de Gedragscommissie AZ de zaak behandelen op basis van het dossier zoals dat voorhanden is.
 2. Een Betrokkene is gerechtigd om zich bij het in lid 1 van dit artikel genoemde gesprek te laten vergezellen door een (juridisch) adviseur en/of een bestuurslid van de Supportersvereniging AZ.
 3. De Gedragscommissie AZ adviseert naar aanleiding van het in lid 1 van dit artikel genoemde gesprek aan de Directie of de Betrokkene dient te worden gesanctioneerd en voor zover van toepassing, tevens wat de aard en omvang van die sanctie zou moeten zijn.
 4. De Gedragscommissie AZ laat zich bij de beoordeling van een zaak leiden door de gerechtvaardigde belangen van alle belanghebbenden en oordeelt met inachtneming van redelijkheid en billijkheid, waarbij het standpunt c.q. de verklaring van de Betrokkene nadrukkelijk dient te worden meegewogen in de beoordeling van de zaak.
 5. De Gedragscommissie AZ hanteert als uitgangspunt dat indien geen sprake is van recidive en er geen sprake is van een overtreding van de Regels en Voorwaarden waardoor de openbare orde en/of veiligheid in het geding is gebracht (waarvan bijvoorbeeld wel sprake is bij bedreiging van een steward, mishandeling van een steward, openlijke geweldpleging tegen personen of goederen, racistische en/of beledigende spreekkoren en het afsteken van vuurwerk), in dat geval wordt volstaan met een waarschuwing aan Betrokkene.

Artikel 5 Voorlopige maatregel

 1. In geval een Betrokkene wordt verdacht c.q. beschuldigd van een dusdanige overtreding van de Regels en Voorwaarden, dat de openbare orde en/of veiligheid daarmee wel in het geding is gebracht, kan de Gedragscommissie AZ aan de Directie adviseren om aan die Betrokkene een voorlopige maatregel op te leggen. Deze voorlopige maatregel houdt specifiek in dat de desbetreffende Betrokkene tot het moment dat de procedure is afgerond, geen thuis- en uitwedstrijden van de teams van de AZ mag bezoeken en het die Betrokkene niet is toegestaan het AFAS Stadion en/of het AFAS Trainingscomplex te betreden.
 2. De voorlopige maatregel als genoemd in lid 1 van dit artikel kan aan een Betrokkene worden opgelegd voor de periode totdat de Directie een besluit heeft genomen over de sanctionering van Betrokkene.

Artikel 6 (Voorwaardelijke) Sancties & Bijzondere voorwaarden

 1. 1. Indien de Gedragscommissie AZ van mening is dat niet kan worden volstaan met een waarschuwing en derhalve aan Betrokkene een sanctie dient te worden opgelegd, kan zij de Directie adviseren om de navolgende sancties of een combinatie daarvan aan een Betrokkene op te leggen:
       a. Een melding / verzoek aan de KNVB voor het opleggen van een Landelijk Stadionverbod.
       b. Een Lokaal Stadionverbod.
       c. Een Alternatieve Sanctie.
 2. De Gedragscommissie AZ kan aan haar advies verbinden dat een sanctie al dan niet gedeeltelijk in voorwaardelijke vorm aan de Betrokkene moet worden opgelegd en daar bijzondere voorwaarden aan verbinden, mits redelijk en uitvoerbaar.
 3. Als niet-limitatieve opsomming van voorbeelden van bijzondere voorwaarden als bedoeld in lid 2 van dit artikel kunnen worden beschouwd: een meldingsplicht van een Betrokkene, het laten uitvoeren door een Betrokkene van activiteiten ten algemene nutte en een verbod voor een Betrokkene op het bezoeken van uitwedstrijden van de AZ.
 4. De Gedragscommissie AZ laat zich bij haar advies ter zake van de aard en omvang van de sanctie in beginsel leiden door de richtlijnen die de KNVB hanteert (en zijn neergelegd in het KNVB Handboek Competitiezaken), maar is vrij om daarvan om haar moverende redenen af te wijken.
 5. Ingeval de Gedragscommissie AZ de Directie adviseert om aan een Betrokkene een Lokaal Stadionverbod of Landelijk Stadionverbod op te leggen, kan de Directie besluiten om de Gedragscommissie AZ respectievelijk de KNVB te verzoeken om toestemming te verlenen om die Betrokkene een alternatieve straf te laten uitvoeren, zulks echter niet voordat 1/4e van de termijn van het desbetreffende stadionverbod is verstreken. Nadat deze toestemming is verleend en de alternatieve straf door de Betrokkene is uitgevoerd, wordt de resterende looptijd van het stadionverbod omgezet van een onvoorwaardelijk stadionverbod naar een voorwaardelijk stadionverbod.
 6. Indien aan een Betrokkene een Landelijk Stadionverbod is opgelegd voor de duur van tenminste negen (9) maanden, kan die Betrokkene op vrijwillige basis een meldingsovereenkomst aangaan met de KNVB. Indien KNVB, Politie en AZ hiermee instemmen, kan Betrokkene als onderdeel van de meldingsovereenkomst de helft van het onvoorwaardelijke gedeelte van het landelijk stadionverbod laten omzetten in een voorwaardelijk gedeelte. In een voorkomend geval bepaalt de KNVB in samenspraak met het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV) bij welk politiebureau Betrokkene zich dient te melden tijdens alle officiële wedstrijden van AZ (of te wel alle wedstrijden in de Eredivisie, Eredivisie Play-offs, KNVB Beker, UEFA Champions League, UEFA Europa League en Johan Cruijff Schaal). Ondanks dat de meldingsplicht niet geldt voor vriendschappelijke wedstrijden van AZ, is het Betrokkene op basis van het opgelegde Landelijk Stadionverbod niet toegestaan deze wedstrijden te bezoeken.
 7. Indien aan een Betrokkene een Landelijk Stadionverbod wordt opgelegd voor de duur van tenminste twaalf (12) maanden, wordt aan de desbetreffende Betrokkene door de KNVB een geldboete opgelegd van € 450,-, tenzij sprake is van minderjarigheid van die Betrokkene, in welk geval de boete respectievelijk € 250,- (voor personen van 16 tot 18 jaar) of € 100,- (voor personen van 12 tot 16 jaar) bedraagt.
 8. Indien een Betrokkene gedurende de looptijd van een aan hem / haar opgelegd Landelijk Stadionverbod toch een of meerdere wedstrijden van AZ bezoekt, wordt bij de eerste constatering door de KNVB aan die Betrokkene een boete opgelegd van € 900,-, bij de tweede overtreding een boete van € 1.500,- en bij de derde overtreding een boete van € 2.000,-. Deze boetes zullen door de KNVB worden aangewend ter bevordering van de veiligheid in het betaald voetbal. In alle voornoemde gevallen wordt de duur van het Landelijk Stadionverbod verlengd vanwege overtreding van de voorwaarden behorende bij het Landelijk Stadionverbod.

Artikel 7 Besluit & Beroep

 1. De Directie neemt het uiteindelijke besluit ten aanzien van het al dan niet sanctioneren van een Betrokkene, zulks met uitdrukkelijke inachtneming van het advies van de Gedragscommissie AZ.
 2. Indien naar de mening van de Directie sprake is van zwaarwegende redenen, is zij bevoegd het advies van de Gedragscommissie AZ naast zich neer te leggen en een daarvan afwijkend besluit ten aanzien van een Betrokkene te nemen. De Directie dient een dergelijk afwijkend besluit deugdelijk gemotiveerd te melden aan de Gedragscommissie AZ.
 3. De Directie communiceert het besluit aan de Betrokkene. In de communicatie over het besluit wordt vermeld dat het besluit na advies van de Gedragscommissie AZ tot stand is gekomen.
 4. Indien de Directie besluit om een Betrokkene bij de KNVB aan te melden voor een Landelijk Stadionverbod, staat voor die Betrokkene, bij wijze van beroep, de rechtsgang via de Commissie Stadionverboden van de KNVB open.
 5. Indien de Directie besluit om aan een Betrokkene een Lokaal Stadionverbod of een andersoortige sanctie (niet zijnde het aanmelden bij de KNVB voor een Landelijk Stadionverbod) op te leggen, staat daartegen voor de Betrokkene geen beroep of bezwaar open.