Stadionreglement

Stadion reglement AZ NV / AFAS Stadion / AFAS Trainingscomplex

Artikel 1 
Onderhavige voorwaarden zijn bindend voor een ieder (hierna te noemen ‘toeschouwer’ die op enig moment aanwezig is in of rond het AFAS Stadion, het AFAS Trainingscomplex of in of rond bijbehorende gebouwen en terreinen, daaronder begrepen toegangen en toegangswegen (hierna in totaliteit aangeduid als AFAS Stadion en AFAS Trainingscomplex). Dus in onderhavige voorwaarden zal onder AFAS Stadion, mochten er wedstrijden gespeeld worden, ook het AFAS Trainingscomplex bedoeld worden. 

Artikel 2 
De standaardvoorwaarden van de KNVB, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, d.d. juni 2002 (nr. 181-2002) zijn tevens van toepassing. 

Artikel 3 
De voorwaarden veiligheidsbeleid van 31 juli 2001, voorschriften wedstrijdorganisatie van 31 juli 2001 en de voorwaarden verstrekking (Seizoen)ClubCard van 31 juli 2001 zijn tevens van toepassing. 

Artikel 4 
Het betreden van het AFAS Stadion is op eigen risico. AZ is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade, zelfs niet indien deze het gevolg mocht zijn van enige mate van onachtzaamheid, onjuist of gebrekkig handelen van één of meer van voornoemde instellingen/rechtspersonen. 

Artikel 5 
Aanwijzingen van de stewards en/of de politie moeten door de toeschouwers te allen tijde worden opgevolgd en zijn bindend. Ter bescherming van de veiligheid van de toeschouwer kunnen toeschouwers worden gefouilleerd. Bij weigering van fouillering kan de toeschouwer worden verwijderd vanuit het stadion van AZ. 

Artikel 6 
Het is een toeschouwer te allen tijde verboden het speelveld te betreden op straffe van de maximale straf die AZ op grond van artikel 28 van dit huishoudelijk reglement kan opleggen. 

Artikel 7 
Het is verboden het AFAS Stadion van AZ te betreden of daarin te verblijven terwijl de toeschouwer verkeert onder invloed van alcohol, hard- of softdrugs of in bezit is van alcohol en/of hard- of softdrugs dan wel verkeert onder invloed van of in bezit is van enige andere het gedrag mogelijk beïnvloedbare stof en waardoor naar het oordeel van de steward, belast met de toegangscontrole, blijkt dat een toeschouwer door onder invloed van of in het bezit te zijn van voornoemde stoffen voor de openbare orde en veiligheid van hem/haar of anderen kan worden gevreesd. 

Artikel 8 
Wanneer naar het oordeel van AZ blijkt tijdens de wedstrijd dat een toeschouwer zodanig onder invloed is van alcoholhoudende drank of drugs, dat daardoor de openbare orde en veiligheid van hem/haar kan worden bedreigd, zal de betreffende toeschouwer worden verwijderd uit het stadion van AZ. 

Artikel 9 
Het meevoeren, voorhanden hebben of tonen van spandoeken met naar het oordeel van AZ discriminerende, aanstootgevende of kwetsende teksten en/of tekens is ten strengste verboden. 

Artikel 10 
Het gooien in het AFAS Stadion van AZ met enig materiaal, vast of vloeibaar, is verboden. 

Artikel 11 
Bij het aantreffen bij een toeschouwer van kettingen, slag-, steek- of stootwapens, dan wel (naar oordeel van AZ en/of politie) dergelijke ongeoorloofde voorwerpen, zal betreffende toeschouwer worden overgedragen aan de politie. 

Artikel 12 
Het meevoeren, voorhanden hebben en gebruiken van elke vorm van vuurwerk is verboden. Bij het aantreffen van vuurwerk in welke vorm dan ook bij de fouillering bij de toegangscontrole, wordt door de steward het vuurwerk ingenomen en het vuurwerk en de toeschouwer (tevens bezitter van het vuurwerk) overgedragen aan de politie. 

Artikel 13 
Bij het constateren in het stadion van het afsteken van vuurwerk zal de betreffende toeschouwer worden aangehouden door politie of steward en zal proces verbaal worden opgemaakt, de boete opgelegd door de KNVB naar aanleiding van het afsteken van het vuurwerk zal verhaald worden bij de supporter. 

Artikel 14 
Professionele foto- of filmapparatuur mag niet worden meegenomen door toeschouwers. Persfotografen of fotograferende toeschouwers die foto’s maken ten behoeve van commerciële doeleinden of anderszins dienen vooraf toestemming te krijgen van de Persvoorlichter van AZ. Het is verboden voor toeschouwers om videocamera’s het stadion mee in te nemen. 

Artikel 15 
Ongeoorloofde voorwerpen/materialen (o.a. blikjes, flesjes etc.) kunnen door de steward of politie in beslag genomen of ingenomen worden. Ingenomen voorwerpen/materialen kunnen na de wedstrijd bij de betreffende uitgang afgehaald worden tegen inlevering van een bij inname afgegeven bon. 

Artikel 16 
Met een geldig toegangsbewijs voorzien van de vereiste controlestroken dan wel een deugdelijk ander schriftelijk bewijs wat men te allen tijde moet kunnen tonen, mag men alleen de sector / of het tribunedeel betreden waarvoor het geldig is. Het is verboden zich op te houden in, of zich te begeven naar een ander gedeelte van het AFAS Stadion van AZ of elders plaats te nemen zonder dat dit noodzakelijk is dan op de zitplaats, waarvoor het toegangsbewijs geldig is. 

Artikel 17 
Alle aanwezige trappen, gangpaden, toegangen en bordessen moeten te allen tijde vrijgehouden worden. Dit geldt tevens voor vluchtroutes, -deuren en -poorten. 

Artikel 18 
Wanneer men niet plaatsneemt op de zitplaats, waarop het toegangsbewijs recht geeft, kan men na constatering hiervan, door een steward en/of politie om een legitimatie worden gevraagd. Indien men weigerachtig blijft om op de goede plaats te gaan zitten c.q. überhaupt te gaan zitten kan men verwijderd worden uit het stadion van AZ. Staan voor de stoel binnen de doelstelling van sfeerverhoging wordt alleen getolereerd in de aangewezen sfeervakken. In voorkomende gevallen kan een stadionverbod het gevolg zijn. 

Artikel 19 
In het geval de toeschouwer met behulp van zijn/haar (Seizoen)Club-Card toegangskaarten koopt, dan wel toegangskaarten laat kopen en deze toegangskaarten vervolgens aan derden verstrekt, dan wel aan derden laat verstrekken blijft de toeschouwer tevens verantwoordelijk voor de gedragingen van de persoon, die met behulp van voornoemde toegangskaart het AFAS Stadion van AZ betreedt. Het is de toeschouwers verboden om de op de voornoemde wijze verkregen toegangskaarten ter beschikking te stellen, cq te verkopen aan supporters van de tegenpartij. Het vorenstaande geldt tevens in het geval met behulp van de (Seizoen)Club-Card toegangsbewijzen worden gekocht bij TicketBox of een dergelijke andere instelling (waarbij de toeschouwer tevens zelf verantwoordelijk is voor het in ontvangst nemen van de juiste, met de eigen (Seizoen)Club-Card gekochte, toegangskaart bij voornoemde instelling). 

Artikel 19a 
In het geval de sponsor met behulp van zijn/haar sponsorschap of (Bussiness)Club-Card, toegangskaarten koopt, dan wel toegangskaarten laat kopen en deze toegangskaarten vervolgens aan derden verstrekt, dan wel aan derden laat verstrekken blijft de sponsor tevens verantwoordelijk voor de gedragingen van de persoon, die met behulp van voornoemde toegangskaart het stadion van AZ betreedt. Het is de sponsors verboden om de op de voornoemde wijze verkregen toegangskaarten ter beschikking te stellen, cq te verkopen aan supporters van de tegenpartij. Het vorenstaande geldt tevens in het geval met behulp van de (Bussiness)Club-Card toegangsbewijzen worden gekocht bij TicketBox of een dergelijke andere instelling (waarbij de sponsor tevens zelf verantwoordelijk is voor het in ontvangst nemen van de juiste, met de eigen (Bussiness)Club-Card gekochte, toegangskaart bij voornoemde instelling). 

Artikel 20 
Sponsors en businessclubleden van AZ zijn verantwoordelijk voor het feit dat hun genodigden op de hoogte zijn van de gedragsregels beschreven in het huishoudelijk reglement. Genodigden worden bestraft als zij het huishoudelijk reglement overtreden.

Artikel 21 
Het is de toeschouwer verboden om in het stadion of direct in de omgeving van het stadion handelswaar te verkopen. 

Artikel 22 
Wanneer men in het bezit is van enige parkeerkaart, uitgegeven door AZ dan dient men bij gebruik van deze kaart, de betreffende kaart bij aankomst te tonen aan de externe parkeerwacht. 

Artikel 23 
Voor Vak LM (actievak) in het stadion van AZ geldt tevens het Huishoudelijk reglement. 

Artikel 24 
Wanneer geconstateerd wordt dat een toeschouwer aanwezig is in het AFAS Stadion van AZ al of niet tijdens een wedstrijd, waarvan de toegang tot het AFAS Stadion van AZ hem/haar is ontzegd middels een stadionverbod zal betreffende zich moeten kunnen legitimeren aan AZ en zal hij/zij verwijderd worden uit het AFAS Stadion van AZ. Dit zal tevens tot gevolg hebben dat de overtreding zal worden gerapporteerd aan de KNVB. 

Artikel 25 
Als een toeschouwer het stadion van AZ bezoekt, stemt deze ermee in dat het mogelijk is dat video- en audio opnamen worden gemaakt. Na onregelmatigheden, ongevallen of andere gebeurtenissen in het stadion van AZ of in verband met incidenten buiten het stadion waarbij supporters betrokken zijn, kan AZ opnamen aan derden ter beschikking stellen. 

Artikel 26 
Het is toeschouwers verboden zich in het stadion van AZ schuldig te maken aan racisme en/of discriminatie door ondermeer spreekkoren. 

Artikel 27 
Het is niet toegestaan fietsen te plaatsen in of nabij het stadion van AZ waardoor gevaar of hinder kan ontstaan. Aanwijzingen hieromtrent dienen te worden opgevolgd. 

Artikel 28 
Overtredingen en/of handelingen in strijd met de bepalingen uit onderhavig huishoudelijk reglement worden per overtreding bestraft met een geldboete van maximaal € 5.000 en/of verwijdering uit het stadion van AZ en/of het opleggen van een stadionverbod, onverminderd het recht van AZ om ontstane schade (ten gevolge van ondermeer vernieling, beschadiging, opgelegde boetes door de KNVB door gedrag van supporters etc.) integraal te verhalen op de veroorzaker (s) of andere aansprakelijke.