Terug

Algemeen

Algemene voorwaarden van de naamloze vennootschap A.Z. N.V., gevestigd te Alkmaar.

1. Toepassing 

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de naamloze vennootschap A.Z. N.V., verder te noemen 'AZ', evenals op alle door AZ te sluiten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende werkzaamheden, de levering van goederen en diensten daaronder begrepen, zulks met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de wederpartij. 

  2. Het tot stand komen van een overeenkomst, zoals in artikel 3 van deze voorwaarden omschreven, houdt in dat deze voorwaarden door de wederpartij zijn aanvaard. 

  3. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Afwijkingen gelden alsdan alleen voor de betreffende aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn. 

  4. Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, blijven de artikelen van deze voorwaarden, of de onderdelen daar van, die onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij omdat ze voorkomen op de lijst als bedoeld in artikel 6: 236 BW dan wel in strijd zijn met de bepalingen van dwingend consumentenrecht, buiten toepassing. De overige bepalingen blijven in dat voorkomende geval onverkort van toepassing. 

2. Aanbiedingen 

  1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tenzij zij een termijn voor aanvaarding bevatten. 

  2. Indien een aanbieding of offerte een vrijblijvend aanbod bevat en door de wederpartij wordt aanvaard, heeft AZ het recht het aanbod binnen 7 dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 

  3. Mondelinge aanbiedingen en offertes kunnen niet bindend zijn, tenzij deze door AZ naderhand schriftelijk zijn bevestigd. 

3. Overeenkomsten 

  1. Alle onderhandelingen door of namens AZ vinden plaats onder het formele voorbehoud van goedkeuring door het bestuur van AZ, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Een overeenkomst wordt eerst bindend door de schriftelijke bevestiging door het bestuur van AZ, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. 

  2. De tekst van een bevestiging, zoals in lid 1 van dit artikel omschreven, is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst. 

  3. Wordt tegen de tekst en inhoud van een bevestiging, zoals in lid 1 van dit artikel omschreven, binnen 8 dagen na ontvangst niet door de wederpartij geprotesteerd, dan bindt deze de wederpartij. 

  4. Mocht de overeenkomst namens de wederpartij worden gesloten door een derde, dan staat deze derde ervoor in, dat de wederpartij deze voorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden al ware hij zelf wederpartij. 

  5. AZ is gerechtigd om ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. 

  6. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AZ is het de wederpartij verboden rechten of plichten uit hoofde van een overeenkomst aan derden over te dragen. 

  7. Annulering van de overeenkomst door de wederpartij is slechts mogelijk wanneer AZ daarmee schriftelijk instemt. In dat geval is de wederpartij een minimale schadeloosstelling verschuldigd van 25% van het door AZ ingevolge de overeenkomst in rekening te brengen bedrag inclusief omzetbelasting, onverminderd het recht van AZ op volledige schadevergoeding. Alsdan is de wederpartij bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart hij AZ terzake. 

4. Levering 

  1. Levering door AZ geschiedt franco, tenzij anders overeengekomen. 

  2. AZ is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport tot levering. 

  3. Opgegeven levertijden kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. 

  4. Bij niet tijdige levering dient AZ eerst schriftelijk door de wederpartij in gebreke te worden gesteld, waarbij AZ een redelijke termijn tot nakoming dient te worden gegeven, welke termijn nooit korter kan zijn dan 7 dagen. AZ kan binnen deze termijn nimmer schadeplichtig zijn. 

  5. AZ heeft het recht om een overeenkomst in deelleveringen na te komen. Bij levering in gedeelten dient iedere levering als een afzonderlijke transactie te worden beschouwd. 

5. Reclame 

  1. De wederpartij is verplicht onmiddellijk na de uitvoering van de overeenkomst, de levering van goederen en diensten daaronder begrepen, de door AZ geleverde prestaties grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan AZ onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen. 

  2. Indien de wederpartij niet binnen 8 dagen na de dag van de levering AZ wijst op de gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de wederpartij geacht met de staat waarin de prestaties voornoemd zijn geleverd in te stemmen en vervalt het recht op reclame. 

  3. De wederpartij is gehouden de klachten nauwkeurig te specificeren onder overlegging van relevant bewijsmateriaal. 

  4. AZ dient onmiddellijk in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien reclame naar het oordeel van AZ juist is, zal AZ de keuze hebben hetzij een billijke schadevergoeding tot ten hoogste het factuurbedrag van de geleverde prestatie toe te kennen, hetzij het geleverde, indien en voor zover mogelijk, kosteloos te vervangen na teruglevering van het aanvankelijk geleverde, dan wel in overleg met de wederpartij zorg te dragen voor een adequate oplossing. 

  5. AZ is niet verplicht tot verdere vergoeding van schade en kosten, hoe dan ook genaamd. 

  6. Reclames geven de wederpartij geen recht op ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten, op te schorten dan wel uit te stellen. 

6. Aansprakelijkheid/schade 

  1. AZ aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de wederpartij geleden schade indien die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis of uit onrechtmatige daad en dan slechts voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering van AZ wordt gedekt, en wel tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering. 

  2. Indien de verzekeraar van AZ om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst met een maximum van € 2.500,--. 

  3. AZ is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht, zoals omschreven in artikel 7 van deze voorwaarden. 

  4. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van AZ. 

  5. AZ is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade of enige gevolgschade, hoe ook genaamd en van welke aard dan ook. 

  6. Wanneer AZ ter uitvoering van een overeenkomst van de wederpartij materialen aangeleverd krijgt die bestemd zijn voor schriftelijke dan wel audiovisuele publicatie en verspreiding door of namens AZ, zoals beelddragers, geluidsdragers, logo's, advertenties en foto's, dan staat de wederpartij ervoor in, dat er op deze materialen geen enkele eigendomsbeperkingen, eigendomsrechten, auteursrechten en intellectuele eigendomsaanspraken rusten die door derden kunnen worden ingeroepen om deze publicatie en verspreiding tegen te gaan dan wel te beletten. De wederpartij vrijwaart AZ tegen aanspraken van eventuele derden dienaangaande, onverminderd het recht van AZ om van de wederpartij aanvullende schadevergoeding te vorderen. 

7. Overmacht 

  1. Omstandigheden buiten de wil en toedoen van AZ om, al dan niet ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet langer van AZ kan worden verlangd, gelden als overmacht, ongeacht blijvend of tijdelijk, en bevrijden AZ van de verplichtingen tot nakoming. 

  2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: oorlog, onrusten, natuurrampen, stormschade, overstromingen, abnormale weersomstandigheden, sneeuw, sneeuwval, vorst, werkstakingen, veiligheidsrisico, uitsluiting van of gebrek aan personeel, wanprestatie van derden die door AZ ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst werden ingeschakeld, alsmede alle belemmeringen, veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Overmacht van de zijde van leveranciers valt ook onder deze overmachtbepaling. 

  3. Onder overmacht wordt tevens verstaan afgelasting dan wel verplaatsing van wedstrijden op last van de overheid, de KNVB/UEFA/FIFA dan wel door de KNVB/UEFA/FIFA aangestelde en aangewezen derden, zoals scheidsrechters. 

  4. Ingeval van overmacht heeft AZ het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op schadevergoeding. 

8. Ontbinding/beëindiging 

  1. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst dan wel zich omstandigheden voordoen als vermeld in lid 2 van dit artikel, heeft AZ het recht de overeenkomst onmiddellijk tussentijds te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. In dat geval zal de wederpartij niet gerechtigd zijn tot enigerlei schadeloosstelling en is de wederpartij gehouden om alle schade, kosten en interessen als gevolg van de tussentijdse ontbinding/beëindiging aan AZ te vergoeden. 

  2. AZ is onder meer gerechtigd de overeenkomst tussentijds te ontbinden indien de wederpartij in gebreke blijft tijdig te betalen of andere verplichtingen uit de overeenkomst (inclusief deze voorwaarden) na te komen, of conservatoir of executoriaal beslag gelegd wordt op één of meerdere vermogensbestanddelen van de wederpartij, of de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, of de wederpartij overlijdt of onder curatele wordt gesteld, of de wederpartij wordt ontbonden of geliquideerd, of de wederpartij handelingen verricht of nalaat waardoor de goede naam van AZ in ernstige mate in diskrediet wordt gebracht, of AZ in staat van faillissement wordt verklaard, of de wederpartij melding maakt van betalingsonmacht. 

9. Betaling 

  1. De in het kader van de overeenkomst verschuldigde bedragen worden door middel van een factuur in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, zijnde de fatale betalingstermijn, tenzij hiervan met toestemming van AZ wordt afgeweken. 

  2. De wederpartij kan zich niet beroepen op enig recht van korting, opschorting of inhouding. Compensatie door de wederpartij is slechts toegestaan indien AZ de vordering van de wederpartij schriftelijk heeft erkend. 

  3. Betalingen worden, ongeacht de benoeming, eerst geacht te zijn geschied ter voldoening van de opengevallen renten en kosten, en vervolgens ter voldoening van de oudste, openstaande factuur. 

  4. Bij overschrijding van de fatale betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is hij vervolgens een contractuele rente verschuldigd van 1 % per maand (cumulatief) over het verschuldigde, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, onverminderd de overige rechten die AZ ten opzichte van de wederpartij wegens niet of niet tijdige betaling geldend kan maken. 

  5. AZ is gerechtigd en bevoegd, wanneer zich een situatie van verzuim voordoet, zoals omschreven in lid 3 van dit artikel, om de aan de wederpartij in het kader van de met hem gesloten overeenkomst ter beschikking gestelde faciliteiten onverwijld tijdelijk in te trekken en op te schorten, totdat de wederpartij integraal aan zijn openstaande financiële verplichtingen heeft voldaan. 

  6. Indien AZ genoodzaakt is zijn vordering uit handen te geven, komen, afgezien van zijn verdere afspraken op schadevergoeding, alle kosten daaronder vallende voor rekening van de wederpartij, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke laatste gefixeerd wordt op 15 % van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,--. 

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

  1. Op overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

  2. Alle geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn dan wel uit nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, de uitvoering ervan inbegrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar.