Terug

Algemene Business Seat en Business Loge Seat Voorwaarden AZ N.V. 2023

Artikel 1 Definities
1. Additionele Vergoeding: de door de Luxe Stoelhouder, die heeft gekozen voor het afnamepakket Alle Competitiewedstrijden, aan AZ verschuldigde extra vergoeding voor het gebruik van de Business Seats of Business Loge Seats bij Overige Wedstrijden, een en ander zoals nader omschreven in artikel 9 en 11 van de Voorwaarden.
2. AFAS Stadion:  het voetbalstadion waar het eerste elftal van AZ haar thuiswedstrijden speelt.
3. Alle Competitiewedstrijden: alle thuiswedstrijden van het eerste team van AZ in de Eredivisie en derhalve exclusief alle overige thuiswedstrijden van het eerste team van AZ zoals doch niet uitsluitend wedstrijden in de Eredivisie Play-offs, wedstrijden in het kader van de KNVB Beker, wedstrijden in het kader van Europese clubcompetities (thans: UEFA Champions League, UEFA Europa League en UEFA Europa Conference League) en oefenwedstrijden die worden gespeeld in het AFAS Stadion.
4. Alle Wedstrijden: alle thuiswedstrijden van het eerste team van AZ, waaronder doch niet uitsluitend wedstrijden in de Eredivisie, wedstrijden in de Eredivisie Play-offs, wedstrijden in het kader van de KNVB Beker (tot de finale), wedstrijden in het kader van Europese clubcompetities (thans: UEFA Champions League, UEFA Europa League en UEFA Europa Conference League) en oefenwedstrijden die worden gespeeld in het AFAS Stadion.
5. AZ N.V. (hierna: “AZ”):  de gebruiker van deze Algemene Business Seat en Business Loge Seat Voorwaarden.
6. AZ Netwerk Seizoenkaart: De plastic, losse of online kaarten met barcode die op vertoning aan medewerkers van AZ of de door AZ ingeschakelde derden toegang verschaffen tot het hoofdgebouw van het AFAS Stadion.
7. Business Loge Seats: de comfortabele stoelen in het AFAS Stadion op het zogeheten “Business Loge Terras” met business to business faciliteiten die bestemd zijn voor de zakelijke markt.
8. Business Loge Seathouder: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die met AZ een Overeenkomst aangaat met betrekking tot het gebruik van 1 of meerdere Business Loge Seats dan wel ter zake onderhandelt evenals de rechtspersoon of natuurlijke persoon die bij AZ een offerte opvraagt en door AZ een offerte wordt toegezonden.
9. Business Seats: de comfortabele stoelen in het AFAS Stadion op het zogeheten “Business Seats Terras” met business to business faciliteiten die bestemd zijn voor de zakelijke markt.
10. Business Seathouder: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die met AZ een Overeenkomst aangaat met betrekking tot het gebruik van 1 of meerdere Business Seats dan wel ter zake onderhandelt evenals de rechtspersoon of natuurlijke persoon die bij AZ een offerte opvraagt en door AZ een offerte wordt toegezonden. 
11. Huishoudelijk Reglement AZ: de door AZ geformuleerde voorwaarden die gelden voor een ieder die op enig moment aanwezig is in en/of rondom het AFAS Stadion, het terrein van het AFAS Trainingscomplex, daaronder begrepen toegangen en toegangswegen. Het Huishoudelijk Reglement AZ maakt integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.
12. Luxe Stoelen: een verzamelterm waaronder zowel Business Seats als de Business Loge Seats worden verstaan.
13. Luxe Stoelhouder: de Business Loge Seathouder en/of de Business Seathouder.
14. Netto Vergoeding: het op de offerte vermelde bedrag dat door de Luxe Stoelhouder aan AZ daadwerkelijk moet worden betaald na aftrek van een eventueel door AZ aan de Luxe Stoelhouder verleende korting in verband met het afsluiten van een meerjarige overeenkomst.
15. Offerte: het door de Luxe Stoelhouder ingevulde formulier inhoudende een aanbod van AZ om Luxe Stoelen te gebruiken, welk formulier door AZ volledig ingevuld, ondertekend en leesbaar retour moet worden ontvangen.
16. Overeenkomst: de bindende overeenkomst tussen AZ en de Luxe Stoelhouder, in welke vorm dan ook, evenals de wijziging(en) en aanvulling(en) daarop.
17. Overige Wedstrijden: alle thuiswedstrijden van het eerste team van AZ die niet vallen onder Alle Competitiewedstrijden, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend worden verstaan: wedstrijden in de Eredivisie Play-Offs, wedstrijden in het toernooi om de KNVB beker (tot de finale), de UEFA Europa Conference League, de UEFA Europa League en de UEFA Champions League. 
18. Partijen: AZ en de Luxe Stoelhouder wanneer zij gezamenlijk worden bedoeld.
19. Vergoeding: het op de offerte vermelde standaard bedrag voor het gebruik van de Luxe Stoelen bij wedstrijden als omschreven in respectievelijk artikel 8 (voor Business Seats) en artikel 9 (voor Business Loge Seats) van deze Voorwaarden.
20. Standaardvoorwaarden KNVB: De Standaardvoorwaarden KNVB, die zijn gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 181/2002, zijn verbindend voor het publiek dat voetbalwedstrijden van betaald voetbal organisaties bezoekt in Nederland. Deze voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst, met dien verstande dat de Voorwaarden altijd prevaleren boven de Standaardvoorwaarden van de KNVB ingeval deze twee sets voorwaarden in strijd zijn met elkaar. De Standaardvoorwaarden van de KNVB zijn kosteloos te downloaden op https://www.knvb.nl/themas/vei... of zullen op eerste verzoek kosteloos door AZ aan de Luxe Stoelhouder worden verzonden.
21. Voetbalseizoen: het seizoen lopende van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar.
22. Voorwaarden: onderhavige Algemene Business Seat en Business Loge Seat Voorwaarden AZ N.V. 2021.

Artikel 2 Toepassing
1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van AZ met betrekking tot het gebruik van Luxe Stoelen, evenals op alle door AZ te sluiten Overeenkomsten met betrekking tot het gebruik van Luxe Stoelen, een en ander met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Luxe Stoelhouder.
2. Het tot stand komen van een Overeenkomst, zoals in artikel 4 van deze Voorwaarden omschreven, houdt in dat deze Voorwaarden door de Luxe Stoelhouder zijn aanvaard.
3. Afwijkingen van deze Voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Afwijkingen gelden alsdan alleen voor de betreffende aanbiedingen, offertes, aanvraagformulieren en Overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn.
4. Indien AZ niet steeds de strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich dat deze Voorwaarden niet van toepassing zijn en/of dat AZ het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen strikte naleving van deze Voorwaarden te verlangen.
5. Indien de Luxe Stoelhouder een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, blijven de artikelen van deze Voorwaarden, of de onderdelen daarvan, die onredelijk bezwarend zijn voor de Luxe Stoelhouder omdat ze voorkomen op de lijst als bedoeld in artikel 6:236 BW dan wel in strijd zijn met de bepalingen van dwingend consumentenrecht, buiten toepassing. De overige bepalingen blijven in dat voorkomende geval onverkort van toepassing.
6. De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverlet. De strijdige, niet rechtsgeldige bepaling, wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling waarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 
1. Alle door AZ verstrekte aanbiedingen en offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, of indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.
2. Alle door AZ verstrekte opgaven van aantallen, plaatsen, tarieven en degelijke worden met de grootst mogelijke zorg kenbaar gemaakt, zonder echter dat er door of vanwege AZ voor wordt ingestaan dat er zich geen afwijkingen kunnen of zullen voordoen. Mochten deze zich onverhoopt wel voordoen dan binden zij AZ in geen geval.

Artikel 4 Overeenkomst
1. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand door de schriftelijke bevestiging en aanvaarding door AZ van een door de Luxe Stoelhouder volledig ingevuld en ondertekende offerte.
2. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van AZ is het de Luxe Stoelhouder verboden rechten of plichten uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.
3. AZ is bevoegd om een verzoek tot het aangaan van een Overeenkomst om haar moverende redenen geheel of gedeeltelijk te weigeren of de uitvoering van al lopende Overeenkomsten op te schorten. Deze bevoegdheid kan onder meer worden ingeroepen vanwege de inhoud, de aard, de strekking of de vorm van een dergelijk verzoek, evenals vanwege technische bezwaren, weigering van (vooruit)betaling of strijdigheid van het verzoek met de belangen van AZ dan wel derden waaronder andere Luxe Stoelhouders, klanten en relaties van AZ.

Artikel 5 Inhoud, wijziging en annulering van de Overeenkomst
1. De Luxe Stoelhouder draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door AZ niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de Luxe Stoelhouder daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon,  e-mail en soortgelijke transmissiemedia.
2. Gehele of gedeeltelijke wijziging van de Overeenkomst door de Luxe Stoelhouder is slechts mogelijk indien AZ daarmee schriftelijk instemt. AZ kan aan de schriftelijke instemming voorwaarden verbinden. Ongeacht de door AZ bedongen voorwaarden, is de Luxe Stoelhouder bij een gehele of gedeeltelijke wijziging van de Overeenkomst tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de wijziging en vrijwaart zij AZ ter zake.
3. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AZ is de Luxe Stoelhouder niet gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren. AZ kan aan haar schriftelijke toestemming voorwaarden verbinden. Ongeacht de door AZ bedongen voorwaarden, is de Luxe Stoelhouder bij een gehele of gedeeltelijke annulering tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart zij AZ ter zake.

Artikel 6 Prijzen, tarieven en vergoedingen 
1. Alle door AZ opgegeven prijzen, tarieven en vergoedingen zijn in euro’s en gelden exclusief omzetbelasting en overige van overheidswege opgelegde heffingen en verhogingen. 
2. De prijzen, tarieven en vergoedingen die AZ voor de door haar te verrichten prestaties heeft opgegeven, gelden uitsluitend voor de prestaties conform de overeengekomen specificaties.

Artikel 7 Gebruik van de Luxe Stoelen 
1. De Luxe Stoelhouder is bekend met en aanvaardt de Luxe Stoelen zoals die door AZ aan haar ter beschikking worden gesteld. Bij het indelen van de stoelen probeert AZ zo veel mogelijk rekening te houden met de wensen van de Luxe Stoelhouder, doch de Luxe Stoelhouder kan daar op geen enkele wijze rechten aan ontlenen. De Luxe Stoelhouder is zodoende gebonden aan het door AZ aangegeven vak-, stoel- en rijnummer van de Luxe Stoelen.
2. De Luxe Stoelhouder is ermee bekend dat de mogelijkheid bestaat dat AZ bij bepaalde wedstrijden op basis van de regelgeving van de KNVB en/of de UEFA verplicht is om een aantal Luxe Stoelen af te staan aan KNVB en/of UEFA, hetgeen tot gevolg kan hebben dat de Luxe Stoelhouder bij de desbetreffende wedstrijden geen gebruik kan maken van haar Luxe Stoelen. In een voorkomend geval zal AZ ervoor zorg dragen dat aan de Luxe Stoelhouder andere tribuneplaatsen ter beschikking zullen worden gesteld, waaraan de Luxe Stoelhouder alsdan ook gebonden is.
3. De Luxe Stoelhouder kan van de Luxe Stoelen gebruik maken bij of tijdens voor het publiek toegankelijke thuiswedstrijden van het eerste elftal van AZ die onder verantwoordelijkheid van AZ in het AFAS Stadion worden gespeeld, een en ander met inachtneming van hetgeen in de Voorwaarden is bepaald ten aanzien van de Overige Wedstrijden. Indien aan AZ een sanctie wordt opgelegd inhoudende dat één of meer van voornoemde wedstrijden zonder publiek moeten worden gespeeld, geeft dat de Luxe Stoelhouder nimmer het recht op restitutie van enig deel van de Vergoeding en ontstaat er evenmin een recht op een schadevergoeding voor de Luxe Stoelhouder. Voor andere evenementen dan de thuiswedstrijden van het eerste elftal van AZ geldt de Overeenkomst in het geheel niet. De Luxe Stoelen kunnen alsdan derhalve op basis van deze Overeenkomst niet door de Luxe Stoelhouder worden gebruikt, maar wel door derden.
4. De Luxe Stoelhouder draagt ervoor zorg dat zowel zijzelf als eventuele genodigden zich correct gedragen conform hetgeen is bepaald in het Huishoudelijk Reglement AZ en conform hetgeen in zakelijke kringen als gepast wordt beschouwd. De Luxe Stoelhouder is volledig verantwoordelijk voor het gedrag van haar genodigden. Voorts dienen de Luxe Stoelhouder en haar genodigden de Standaardvoorwaarden KNVB na te leven. Aanwijzingen van veiligheidspersoneel, stewards en/of medewerkers van AZ dienen door de Luxe Stoelhouder en haar genodigden onmiddellijk en stipt te worden opgevolgd.
5. Het is de Luxe Stoelhouder of eventuele genodigden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AZ niet toegestaan om reclame-uitingen, in welke vorm dan ook, tegen of aan de Luxe Stoelen aan te (doen) brengen, dan wel (andere) veranderingen aan te (doen) brengen in het uiterlijk van de Luxe Stoelen.
6. Indien de Luxe Stoelhouder tevens de beschikking heeft over parkeerkaarten dient zij haar auto te parkeren op de op deze kaarten aangeduide plaats. AZ adviseert om tijdig doch tenminste 1 uur voor aanvang van de wedstrijd de auto te parkeren. Het parkeren geschiedt op eigen risico van de Luxe Stoelhouder.
7. Alle kosten die verband houden met het gebruik van communicatie- en commerciële mogelijkheden ingevolge de Overeenkomst komen voor rekening van de Luxe Stoelhouder.

Artikel 8 Vergoeding voor het gebruik van de Business Seats
1. De Business Seathouder is verplicht en gehouden aan AZ een Vergoeding te betalen voor het gebruik van de Business Seats bij de thuiswedstrijden van het eerste team van AZ. Deze reikwijdte van deze Vergoeding is afhankelijk van het feit of de Business Seathouder heeft gekozen voor Alle Wedstrijden of Alle Competitiewedstrijden. 
2. Indien de Business Seathouder heeft gekozen voor Alle Wedstrijden behelst de Vergoeding de volgende thuiswedstrijden van het eerste team van AZ:
   a. In de reguliere competitie (thans: Eredivisie), inclusief Eredivisie Play-Offs; 
   b. Tot de finale van het toernooi om de KNVB beker; 
   c. Wedstrijden in de Europese clubcompetitie tot de finale van het desbetreffende toernooi (thans: UEFA Champions League, UEFA Europa League en UEFA Europa Conference League); 
   d. In het AFAS Stadion door AZ gespeelde oefenwedstrijden. 
3. Indien de Business Seathouder heeft gekozen voor Alle Competitiewedstrijden behelst de Vergoeding de volgende thuiswedstrijden van het eerste team van AZ:
   a.   In de reguliere competitie (thans: Eredivisie), exclusief Eredivisie Play-Offs; 
   b.   In het AFAS Stadion door AZ gespeelde oefenwedstrijden.
4. In de door de Business Seathouder aan AZ te betalen Vergoeding voor het gebruik van de Business Seats is voorts inbegrepen:
   a. de vrije toegang tot de Kees Kist Lounge in het AFAS Stadion vanaf twee uur voor de wedstrijd tot twee uur na de wedstrijd; 
   b. drank (doch beperkt tot bier, wijn, frisdrank, koffie of thee) tijdens de rust van de wedstrijd;
   c. 1 parkeerkaart per twee Business Seats;
   d. lidmaatschap van het AZ Netwerk met business to business faciliteiten.
5. Voor het gebruik van de Business Seats bij de Overige Wedstrijden is de Business Seathouder die heeft gekozen voor het afnamepakket Alle Competitiewedstrijden per thuiswedstrijd een Additionele Vergoeding verschuldigd aan AZ overeenkomstig het in artikel 9 van de Voorwaarden weergegeven (betaal)schema. 
 
Artikel 9 Additionele Vergoeding voor Overige Wedstrijden 
1. De hoogte van de door de Business Seathouder aan AZ per Overige Wedstrijd verschuldigde Additionele Vergoeding correspondeert met een vooraf (afhankelijk van de soort wedstrijd) voor de desbetreffende wedstrijd vastgesteld percentage van de oorspronkelijke Vergoeding (dus zonder eventueel verleende korting) voor het gebruik van de Business Seats, zulks overeenkomstig het navolgende schema:
   a. per thuiswedstrijd in de Eredivisie Play-Offs: maximaal 9% van de oorspronkelijke Vergoeding (dus zonder eventueel verleende korting) voor het gebruik van de Business Seats;
   b. per thuiswedstrijd in het kader van het toernooi om de KNVB Beker: maximaal 9% van de oorspronkelijke Vergoeding (dus zonder eventueel verleende korting) voor het gebruik van de Business Seats; 
   c. per thuiswedstrijd in de UEFA Europa League of UEFA Europa Conference League (inclusief kwalificatieronden indien van toepassing): maximaal 12% van de oorspronkelijke Vergoeding (dus zonder eventueel verleende korting) voor het gebruik van de Business Seats;
   d. per thuiswedstrijd in de UEFA Champions League (inclusief kwalificatieronden): maximaal 15% van de oorspronkelijke Vergoeding (dus zonder eventueel verleende korting) voor het gebruik van de Business Seats;
   e. per oefenwedstrijd: maximaal 3% van de oorspronkelijke Vergoeding (dus zonder eventueel verleende korting) voor het gebruik van de Business Seats;
   f. De in dit artikellid genoemde percentages betreffen maximum percentages. AZ kan altijd besluiten een lager percentage te hanteren.
2. Het bepaalde in dit artikel is gebaseerd op de opzet van de diverse competities en toernooien zoals die ten tijde van het opstellen van deze Overeenkomst bekend is. Indien hierin gedurende de looptijd van de Overeenkomst verandering optreedt, is AZ gerechtigd eenzijdig de percentages vast te stellen en/of te wijzigen, waarbij dit zoveel als mogelijk zal geschieden in overeenstemming met de geest van het bepaalde in dit artikel. 

Artikel 10 Vergoeding voor het gebruik van de Business Loge Seats
1. De Business Loge Seathouder is verplicht en gehouden aan AZ een Vergoeding te betalen voor het gebruik van de Business Loge Seats bij Alle Wedstrijden van het eerste team van AZ. 
2. In de onder artikel 1 onder (i) door de Business Loge Seathouder aan AZ te betalen Vergoeding voor het gebruik van de Business Loge Seats is voorts inbegrepen:
   a. de vrije toegang tot de Georg Kessler Lounge in het AFAS Stadion, inclusief gebruik van een voor de Business Loge Seathouder gereserveerde plaats aan een tafel, vanaf twee uur voor de wedstrijd tot twee uur na de wedstrijd;
   b. 1 stadionparkeerkaart per 2 Business Loge Seats;
   c. het gebruik van een driegangendiner / lunchbuffet (afhankelijk van het tijdstip van de wedstrijd) in de Georg Kessler Lounge;
   d. lidmaatschap van het AZ Netwerk met business to business faciliteiten.
3. Het gebruik van het driegangendiner / lunchbuffet / drank is reeds inbegrepen bij het afnamepakket voor Alle Wedstrijden van de Business Loge Seathouder. Indien de Business Loge Seathouder een of meerdere extra gasten meeneemt bij een Wedstrijd, is de Business Loge Seathouder verplicht aan AZ een Extra Vergoeding te betalen voor iedere extra gast, bestaande uit enerzijds (i) een Vergoeding voor het gebruik van de Extra Business Loge Seat(s), en anderzijds (ii) een Vergoeding van respectievelijk € 37,50 voor het driegangendiner of € 27,50 voor het lunchbuffet (afhankelijk van het tijdstip van de wedstrijd) en € 25,- per persoon voor de drank.

Artikel 11 Betaling
1. De in het kader van de Overeenkomst aan AZ verschuldigde Vergoeding en de eventueel aan AZ verschuldigde Additionele Vergoeding worden (steeds) door middel van een factuur bij de Luxe Stoelhouder naar het door de Luxe Stoelhouder opgegeven adres in rekening gebracht. Betaling door de Luxe Stoelhouder dient te allen tijde te geschieden in euro’s en te worden voldaan door middel van storting of overschrijving op de door AZ opgegeven bankrekening.
2. De door de Luxe Stoelhouder aan AZ verschuldigde Netto Vergoeding voor het betreffende Voetbalseizoen dient volledig te zijn voldaan voor of uiterlijk op 1 juli bij aanvang van het Voetbalseizoen of, indien de Overeenkomst door de Luxe Stoelhouder later dan 1 juli wordt aangegaan, binnen 14 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst. Een door de Luxe Stoelhouder aan AZ verschuldigde Additionele Vergoeding dient volledig te zijn voldaan binnen 14 dagen na de Overige Wedstrijd waarvoor de Additionele Vergoeding verschuldigd is. 
3. De overeengekomen en/of door AZ opgegeven betalingstermijnen gelden steeds als fatale betalingstermijnen.
4. De Luxe Stoelhouder kan zich niet beroepen op enig recht van korting, opschorting of inhouding. Compensatie door de Luxe Stoelhouder is slechts toegestaan indien AZ de vordering van de Luxe Stoelhouder schriftelijk heeft erkend.
5. Betalingen worden, ongeacht de benoeming, eerst geacht te zijn geschied ter voldoening van de opengevallen rente en kosten, en vervolgens ter voldoening van de oudste, openstaande factuur.
6. Bij overschrijding van de fatale betalingstermijn is de Luxe Stoelhouder van rechtswege in verzuim en is AZ gerechtigd om zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling incassomaatregelen te treffen. Vanaf het moment dat de Luxe Stoelhouder in verzuim is, is zij aan AZ een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand (cumulatief) over het verschuldigde, waarbij elke ingetreden maand als volle maand geldt, onverminderd de overige rechten die AZ ten opzichte van de Luxe Stoelhouder wegens niet of niet tijdige volledige betaling geldend kan maken.
7. Indien AZ genoodzaakt is haar vordering uit handen te geven, komen, afgezien van haar verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten daaronder vallende voor rekening van de Luxe Stoelhouder, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke laatste gefixeerd wordt op 15 % van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 750,-.
8. AZ is gerechtigd en bevoegd, wanneer zich een situatie van verzuim voordoet, zoals omschreven in lid 6 van dit artikel, om de uitvoering van de Overeenkomst onverwijld op te schorten en te staken, totdat de Luxe Stoelhouder integraal aan haar openstaande financiële verplichtingen heeft voldaan. In dat kader verleent AZ de Luxe Stoelhouder slechts dan (weer) toegang tot de Luxe Stoelen en de daaraan gekoppelde ruimtes en/of het parkeerterrein nadat de Luxe Stoelhouder jegens AZ aan al haar (lopende) financiële verplichtingen heeft voldaan. AZ gaat in het verlengde daarvan pas over tot de uitgifte van de AZ Netwerk Seizoenkaart of de losse toegangskaarten aan de Luxe Stoelhouder indien de Luxe Stoelhouder aan al haar (lopende) financiële verplichtingen heeft voldaan. Indien om welke reden dan ook reeds een AZ Netwerk Seizoenkaart is uitgegeven aan de Luxe Stoelhouder, terwijl de Luxe Stoelhouder nog niet volledig aan haar (lopende) financiële verplichtingen jegens AZ heeft voldaan, zal AZ de AZ Netwerk Seizoenkaart of de losse toegangskaarten blokkeren en wordt aan de Luxe Stoelhouder geen toegang (meer) tot de Luxe Stoelen en de daaraan gekoppelde ruimtes en het parkeerterrein verleend.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en schade
1. De Luxe Stoelhouder en haar genodigden houden zich geheel op eigen risico op in en rondom het AFAS Stadion en in de aan de Luxe Stoelen gekoppelde ruimtes. AZ is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van de Luxe Stoelen of toetreding tot het AFAS Stadion of voornoemde gekoppelde ruimtes of het parkeerterrein.
2. AZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door de Luxe Stoelhouder geleden schade, tenzij deze het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een onrechtmatige daad van AZ. In dat geval is AZ enkel en alleen aansprakelijk voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering van AZ wordt gedekt, en wel tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
3. Indien de verzekeraar van AZ om welke reden dan ook niet overgaat tot uitkering, dan wel de schade onverhoopt niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van AZ in het voorkomende geval beperkt tot de Netto Vergoeding van de Overeenkomst. AZ is niet verplicht tot verdere vergoeding van schade en kosten, hoe dan ook genaamd en van welke aard dan ook, bedrijfsschade (waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst), immateriële schade of andere gevolgschade van de Luxe Stoelhouder daarbij inbegrepen.
4. AZ is voorts niet aansprakelijk in geval van overmacht, zoals omschreven in artikel 14 van deze Voorwaarden.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van AZ.
6. De Luxe Stoelhouder vrijwaart AZ volledig ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van enige schade welke beweerdelijk zou zijn ontstaan als gevolg van of in verband met het gebruik van de Luxe Stoelen door de Luxe Stoelhouder zelf en/of door haar genodigden. Voorts vrijwaart de Luxe Stoelhouder AZ tegen boetes die aan AZ worden opgelegd door gedragingen en/of nalatigheden van de Luxe Stoelhouder en/of haar genodigden.
7. De Luxe Stoelhouder is zelf volledig verantwoordelijk voor het rechtsreeks betalen en afdragen van alle belastingen, mogelijke naheffingen en/of boetes die zij verschuldigd is aan de desbetreffende autoriteiten die op welke wijze ook gerelateerd zijn aan de uitvoering van de rechten onder de Overeenkomst, zoals doch niet uitsluitend de verkrijging van toegangskaarten voor voetbalwedstrijden en vrijwaart AZ volledig in geval AZ hieromtrent wordt aangesproken vanwege het nalaten van betaling van de hiervoor genoemde bedragen door de Luxe Stoelhouder.

Artikel 13 Overmacht
1. Omstandigheden buiten de wil en toedoen van AZ om, al dan niet ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de Overeenkomst redelijkerwijs niet langer van AZ kan worden verlangd, gelden als overmacht, ongeacht blijvend of tijdelijk, en bevrijden AZ van de verplichtingen tot nakoming.

Artikel 14 Looptijd 
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de op de offerte vermelde en door AZ geaccordeerde periode. De Overeenkomst eindigt, behoudens tussentijdse beëindiging overeenkomstig de bepalingen van deze Voorwaarden, na ommekomst van deze periode, doch uitsluitend indien een van Partijen (AZ enerzijds en de Luxe Stoelhouder anderzijds) de Overeenkomst per aangetekende brief en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie (3) maanden voor de einddatum van deze periode heeft opgezegd.
2. Indien de Overeenkomst niet overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel is opgezegd, wordt de Overeenkomst telkens, automatisch en stilzwijgend voor een periode van één (1) jaar verlengd. De Overeenkomst eindigt (behoudens tussentijdse beëindiging overeenkomstig de bepalingen van deze voorwaarden) alsdan indien een van Partijen (AZ enerzijds en de Luxe Stoelhouder anderzijds) de Overeenkomst per aangetekende brief heeft opgezegd tegen de alsdan geldende einddatum met een opzegtermijn van drie (3) maanden.
3. De verlenging van de Overeenkomst als bedoeld in lid 2 vindt telkens plaats tegen de alsdan door AZ, voor het Voetbalseizoen waarop de verlenging ziet, vastgestelde tarieven en condities. AZ is in dat kader verplicht uiterlijk 1 maart van ieder Voetbalseizoen de tarieven en condities betreffende het daaropvolgende Voetbalseizoen aan de Luxe Stoelhouder kenbaar te maken.

Artikel 15 Ontbinding en beëindiging
1. Indien de Luxe Stoelhouder tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst (inclusief de toepasselijke voorwaarden) heeft AZ het recht de Overeenkomst tussentijds te ontbinden, doch niet voordat AZ de Luxe Stoelhouder eerst tevergeefs schriftelijk in gebreke heeft gesteld en haar daarbij een redelijke termijn van acht (8) dagen heeft vergund om alsnog na te komen.
2. In afwijking van het in lid 1 bepaalde is AZ gerechtigd en bevoegd de Overeenkomst onmiddellijk tussentijds te ontbinden zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist en zonder schadeplichtig te zijn, indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet of dreigt te gaan doen:
   a. op één of meerdere vermogensbestanddelen van de Luxe Stoelhouder wordt conservatoir of executoriaal beslag gelegd;
   b. het faillissement van de Luxe Stoelhouder wordt aangevraagd;
   c. de Luxe Stoelhouder in staat van faillissement wordt verklaard;
   d. aan de Luxe Stoelhouder wordt, al dan niet voorlopig, surseance van betaling verleend of zodanige surseance van betaling door de Luxe Stoelhouder wordt aangevraagd;
   e. de Luxe Stoelhouder overlijdt, handelingsonbekwaam is, onder curatele en/of onder bewind wordt gesteld;
   f. de onderneming van de Luxe Stoelhouder wordt gestaakt en/of ontbonden en/of geliquideerd en/of aan een derde overgedragen;
   g. AZ in staat van faillissement wordt verklaard;
   h. de Luxe Stoelhouder handelingen verricht of nalaat, waardoor de goede naam van AZ en/of haar relaties, klanten en opdrachtgevers in ernstige mate in diskrediet wordt gebracht;
   i. de Luxe Stoelhouder niet langer voldoet aan door of krachtens de wet gestelde regels of voorschriften.
3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 laat onverlet dat AZ steeds (gehele of gedeeltelijke) nakoming en/of schadevergoeding van de Luxe Stoelhouder kan vorderen.
4. Indien AZ op het moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Dit houdt onder meer in dat AZ in geen geval verplicht is om over te gaan tot restitutie van de door de Luxe Stoelhouder gedane betalingen van de Vergoeding.

Artikel 16 Rechten van industriële en intellectuele eigendom
1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AZ is het de Luxe Stoelhouder niet toegestaan logo’s, merken, handelsnamen of andere intellectuele eigendommen van AZ te gebruiken in haar communicatie (advertenties en andere reclame uitingen daaronder begrepen) met derden.
2. In geval van overtreding van dit artikel verbeurt de Luxe Stoelhouder per overtreding aan AZ een direct en zonder ingebrekestelling opeisbare boete van € 10.000,-, alsmede een boete van € 1.000,- voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd haar gehoudenheid tot betaling aan AZ van een volledige schadevergoeding te dezer zake indien deze meer dan gemelde boetebedragen mocht belopen.

Artikel 17 Overige bepalingen
1. Partijen zijn jegens elkaar verplicht tot wederzijdse geheimhouding van vertrouwelijke bedrijfsaangelegenheden waarvan zij bij de uitvoering van de Overeenkomst kennis nemen. Ook na beëindiging van de Overeenkomst blijft deze verplichting op Partijen rusten.
2. Het is AZ al dan niet door gebruikmaking van naam, logo’s, afbeeldingen, merken en/of andere rechten van intellectuele eigendom van de Luxe Stoelhouder toegestaan kenbaar te maken dat de Luxe Stoelhouder een van haar contractspartijen is.
3. AZ neemt de bedrijfsgegevens van de Luxe Stoelhouder op in haar bestanden. De Luxe Stoelhouder geeft AZ toestemming om de Luxe Stoelhouder op de hoogte te stellen van acties en aanbiedingen van AZ en van haar commerciële partners.
4. De Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden treden in de plaats van alle tussen Partijen hieraan voorafgaand gevoerde onderhandelingen, toezeggingen, correspondentie en bestaande overeenkomsten.
5. De Luxe Stoelhouder zal zich op geen enkele wijze mengen in het beleid van AZ en heeft dan ook geen inspraak in de besteding van de door haar beschikbaar gestelde gelden uit hoofde van de Overeenkomst.
6. AZ verleent aan de Luxe Stoelhouder geen branche-exclusiviteit. Het is AZ derhalve toegestaan om met meerdere partijen uit dezelfde branche soortgelijke Overeenkomsten te sluiten.
7. Indien AZ wijzigt van betaald voetbal divisie waarin zij uitkomt (van Eredivisie naar Eerste Divisie en vice versa) heeft dat geen invloed op de Overeenkomst. Het geeft de Luxe Stoelhouder dan ook niet het recht de Overeenkomst tussentijds te beëindigen. 
8. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Daarnaast zijn het Huishoudelijk Reglement AZ, de Standaardvoorwaarden KNVB en overige reglementen van de KNVB, UEFA en FIFA van toepassing. De Luxe Stoelhouder accepteert dat de reglementen een beperking van de gebruiksrechten kunnen inhouden doch dat deze beperking niet verder gaat dan strikt noodzakelijk.
9. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn zullen worden beslecht door de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar. 

Artikel 18 Wijziging en uitleg van de voorwaarden
1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
2. Deze Voorwaarden kunnen worden gewijzigd en aangepast. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. De wijzigingen en aanpassingen treden in werking 21 dagen na bekendmaking, tenzij anders is vermeld bij bekendmaking.