Terug

Huishoudelijk Reglement AZ NV

Artikel 1. Definities

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

a. Stadion: het AFAS Stadion gevestigd aan de Stadionweg 1, 1812 AZ te Alkmaar, het terrein rondom het AFAS Stadion, het terrein van het AFAS Trainingscomplex, overige bijbehorende gebouwen en terreinen bij en rond het AFAS Stadion en AFAS Trainingscomplex gevestigd aan de Zuiderweg 72A, 1456 NH te Wijdewormer, daaronder begrepen toegangen en toegangswegen;

b. Gebruiker: gebruiker van het huishoudelijk reglement, waaronder AZ NV evenals de organisatoren van andere evenementen in het AFAS Stadion;

c. Bezoeker: een ieder die op enig moment aanwezig is in het Stadion, evenals de oorspronkelijke rechthebbende van een toegangsbewijs voor het Stadion en de houder van een toegangsbewijs;

d. Lid (of Leden) AZ Netwerk: een ieder waarmee AZ NV een overeenkomst tot het gebruik van een Business Seat, Skybox of Logeplaats heeft gesloten;

e. Toegangsbewijs: een bewijs, voorzien van de vereiste controlestroken, dat toegang geeft tot een voetbalwedstrijd of ander evenement in het Stadion, dan wel een ander schriftelijk bewijsstuk waaruit de bevoegdheid om zich ter plaatse te bevinden, blijkt;

f. Legimitatiebewijs: een geldig bewijs zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht of een geldig rijbewijs zoals bedoeld in artikel 107 van de Wegenverkeerswet 1994. Als legitimatiebewijs in de zin van dit huishoudelijk reglement wordt eveneens geaccepteerd een toeristenkaart;

g. Clubcard: pas met foto verstrekt door AZ NV of de KNVB, waaronder seizoensclubkaart en KNVB-pas.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1     Dit huishoudelijk reglement is van toepassing tussen de Gebruiker en de Bezoeker(s) evenals Leden van het AZ Netwerk.

2.2     Naast dit huishoudelijk reglement zijn tussen de Gebruiker en de Bezoeker(s) evenals Leden van het AZ Netwerk tevens van toepassing de standaardvoorwaarden van de KNVB, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Utrecht onder nummer 181/2002. Op de Leden van het AZ Netwerk waarmee AZ NV een overeenkomst tot het gebruik van een Skybox heeft gesloten, is tevens het Huishoudelijk Reglement Business Rooms en Business Units van toepassing.

2.3     Daarnaast zijn als integraal verbindend tussen de Gebruiker en de Bezoeker(s) evenals de Leden van het AZ Netwerk van toepassing wetgeving, verordeningen, besluiten, bepalingen en algemene voorwaarden van overheidswege evenals van de KNVB, UEFA en/of FIFA. Ook de bepalingen van de strafwetgeving zijn, voor zover dit gedragingen op de openbare weg betreft, van (overeenkomstige) toepassing.

 

Artikel 3. Toegang tot het Stadion

3.1     Iedere Bezoeker dient wanneer hij in het Stadion en op de satelliet parkeerplaatsen aanwezig is, dan wel gebruik maakt van de shuttlebussen, te beschikken over een geldig toegangs- en legitimatiebewijs. De Bezoeker heeft slechts toegang via de daartoe bestemde paden.

3.2     Elke medewerker van Gebruiker, dan wel een door haar aangewezen derde, heeft te allen tijde de bevoegdheid te verlangen dat de Bezoeker aantoont dat hij over een geldig toegangsbewijs beschikt en gerechtigd is zich daar te bevinden waar hij ten tijde van controle wordt getroffen of mogelijk doende is zich te begeven. Desgevraagd dient de Bezoeker zich te legitimeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs of clubcard.

3.3     Het is verboden zich op te houden in, of te begeven naar een ander gedeelte van het Stadion dan dat gedeelte waartoe het toegangsbewijs de Bezoeker recht geeft (zijnde de plaats zelf, de ruimte noodzakelijk om de plaats te bereiken en om het Stadion te verlaten en de bijbehorende publieke voorzieningen).

3.4     Bij het verlaten van het gedeelte van het Stadion waartoe het toegangsbewijs recht geeft, vervalt de geldigheid van het toegangsbewijs onherroepelijk.

3.5     Personen onder de 18 jaar hebben geen toegang tot de sponsorruimtes in het Stadion zonder begeleiding van een volwassene.

3.6     Kinderen onder 10 jaar hebben geen toegang tot het Stadion zonder begeleiding van een volwassene.

3.7     De Bezoeker mag slechts daar plaatsnemen waarop het toegangsbewijs recht geeft, waarbij de nummering van de zitplaatsen moet worden aangehouden. Gebruiker behoudt zich het recht voor de oorspronkelijke rechthebbenden van een toegangsbewijs een andere plaats toe te wijzen dan de plaats die op het toegangsbewijs staat aangegeven, zonder dat daarbij recht ontstaat op restitutie en/of schadevergoeding.

3.8     Aanwijzingen van medewerkers van Gebruiker, evenals politie, brandweer, GGD en/of ieder ander bevoegd gezag, dienen door de Bezoeker onverwijld te worden opgevolgd.

 

Artikel 4. Toegangsbewijs

4.1     Een ieder dient zich bij de aankoop van een toegangsbewijs te kunnen legitimeren met een legitimatiebewijs. Voor de aankoop van toegangsbewijzen voor voetbalwedstrijden geldt dat tevens een clubcard dient te worden getoond.

4.2     Bezoeker geeft de medewerkers van Gebruiker het recht op de gegevens op het legitimatiebewijs direct of indirect over te nemen, onder andere door het maken van een fotokopie.

4.3     Voor zover er een bijzondere procedure van kaartverkoop wordt opgelegd door regelgeving van de KNVB, de FIFA en/of de UEFA of anderszins van overheidswege, dan wordt de regelgeving met betrekking tot die kaartverkoop geacht onderdeel uit te maken van dit huishoudelijk reglement. Een ieder, die op een andere dan de aldus beschreven wijze een toegangskaart heeft verkregen, kan onder innemen van het toegangsbewijs de toegang tot het Stadion ontzegd worden.

4.4     Het is verboden toegangsbewijzen al dan niet commercieel te verkopen.

4.5     Evenementen, waaronder wedstrijden, worden zoveel mogelijk gehouden c.q. gespeeld op de op het toegangsbewijs vermelde tijdstip(pen), en dag(en). Het recht op het aanbrengen van wijzigingen, dan wel het herstellen van fouten terzake, wordt door de gebruiker echter te allen tijde voorbehouden.

4.6     De afgelasting, het spelen zonder publiek, het staken en/of niet uitspelen, dan wel de verplaatsing van wedstrijden c.q. evenementen op last van de landelijke, provinciale of gemeentelijke overheid, de KNVB/UEFA/FIFA dan wel door laatstgenoemden aangestelde of aangewezen derden, wordt aangemerkt als overmacht en bevrijden de Gebruiker van de verplichting tot nakoming zonder dat de Bezoeker aanspraak kan maken op restitutie van (enig deel van) de toegangsprijs of andere compensatie dan wel schadevergoeding.

 

Artikel 5. Parkeren

5.1     Er bestaat voor de Bezoekers de mogelijkheid tot parkeren (tot twee uur na afloop van een voetbalwedstrijd of ander evenement) op het terrein van het Stadion, evenals op satellietparkeerplaatsen die door Gebruiker zijn aangewezen.

5.2     Op het parkeerterrein gelden, naast dit huishoudelijk reglement, de regels van het openbaar verkeer evenals de regels welke door middel van verkeersborden of aanwijzingen van medewerkers van Gebruiker zijn aangegeven.

 

Artikel 6. Vluchtwegen

6.1     De Bezoeker dient zich bij aankomst in het Stadion op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt moeten worden.

6.2     Toegangen, trappen, gangpaden, bordessen en dergelijken zijn mede bestemd om, in geval van gevaar, een makkelijke toegang dan wel uitgang te bieden. Het is de Bezoeker dan ook ten strengste verboden zich onnodig op of bij dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is.

 

Artikel 7. Lift en roltrap

7.1     Het is verboden de personenliften zwaarder te belasten dan staat aangegeven.

7.2     Het is verboden de roltrappen en liften anders dan voor het vervoer van personen en handzame voorwerpen te gebruiken. Voor eventuele schade veroorzaakt door gebruik op niet toegestane wijze dan wel ondeugdelijk gebruik van de liften en/of roltrappen is hij of/zij die de schade heeft veroorzaakt aansprakelijk jegens AZ NV en/of de Gebruiker.

7.3     In geval van calamiteiten is het gebruik van de liften verboden.

 

Artikel 8. Ongeoorloofde voorwerpen en gedrag

8.1     Het is verboden in het Stadion de volgende voorwerpen evenals daarbij en daarmee vergelijkbare voorwerpen mee te nemen, dan wel voorhanden en/of in het bezit te hebben:

- flessen;

- glazen;

- blikjes;

- stokken;

- spandoeken met, naar de mening van medewerkers van Gebruiker, discriminerende of provocerende teksten;

- kettingen;

- slag-, steek- of stootwapens;

- voorwerpen die een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid, de veiligheid en/of de openbare orde.

8.2     Het is verboden in het Stadion vuurwerk mee te nemen, dan wel voorhanden te hebben en/of te bezitten, alsook het ontsteken daarvan.

8.3     Het is verboden in het Stadion te gooien met enig voorwerp of enige vloeistof.

8.4     Het is verboden zich in het Stadion te gedragen op een wijze die door anderen als provocerend, bedreigend, beledigend, discriminerend of hinderlijk kan worden ervaren, een en ander ter beoordeling van de Gebruiker.

8.5     Het is verboden in het Stadion middelen te gebruiken dan wel voorhanden te hebben die naar het oordeel van de medewerkers van de Gebruiker, onnodige hinder of overlast aan derden veroorzaken dan wel de mogelijkheid hebben om gevaar te doen ontstaan voor of schade toe te brengen aan een ander persoon of andermans goed.

8.6     Het is de Bezoeker verboden om in het Stadion op welke wijze dan ook zodanig geluid te produceren dat dit hinder of overlast veroorzaakt voor de Gebruiker evenals voor andere Bezoekers van het Stadion.

8.7     Het is verboden enig gevaar voor goederen of voor het leven of de gezondheid van zichzelf dan wel anderen te creëren. Met name is het verboden lichtmasten, hekken, daken, dug-outs en/of andere voorwerpen of bouwwerken in en om het Stadion te beklimmen, het speelveld te betreden en/of op de stoelen te gaan staan.

8.8     Het is de Bezoeker verboden schade toe te brengen aan eigendommen toebehorend aan de Gebruiker evenals aan eigendommen toebehorend aan andere Gebruikers. Eventuele schade zal worden verhaald op de overtreder.

8.9     Het meebrengen van dieren in het Stadion door anderen dan daartoe door de Gebruiker gemachtigde medewerkers is verboden.

8.10   Medewerkers van de Gebruiker, evenals de politie, zijn steeds gerechtigd de Bezoeker te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in voorkomend geval in bewaring te nemen dan wel te vernietigen.

 

Artikel 9. Dranken, drugs, roken en handelswaar

9.1     Het is de Bezoeker verboden het Stadion, de satellietparkeerplaatsen dan wel de shuttlebussen te betreden of daarin te verblijven terwijl men verkeert onder invloed van alcohol en/of drugs (zowel hard- als softdrugs).

9.2     Het meebrengen van dranken en/of drugs in het Stadion is verboden.

9.3     De koop en het nuttigen van (alcoholhoudende) dranken is slechts toegestaan in de daartoe aangewezen plaatsen c.q. ruimtes.

9.4     Roken is niet toegestaan in het Stadion.

9.5     Het in en om het Stadion verkopen dan wel aanbieden van handelswaren zoals dranken, etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals, vlaggen, is slechts toegestaan voor zover daartoe schriftelijke toestemming is verkregen van Gebruiker en op voorwaarde dat de daartoe van overheidswege vereiste vergunningen voorhanden zijn. Op verzoek van medewerkers van Gebruiker dient deze schriftelijke toestemming op eerste verzoek te worden overhandigd.

9.6     Gebruiker behoudt zich het recht voor om de verkoop van handelswaren, dranken en etenswaren in zijn geheel of gedeeltelijk te (doen) staken op bepaalde tijden en/of in bepaalde delen van het Stadion.

9.7     Bezoeker dient afval van onder meer de genuttigde dranken en etenswaren te deponeren in de daartoe bestemde afvalbakken.

 

Artikel 10. Beeld- en/of geluidsopnamen

10.1   Met uitzondering van, naar het oordeel van Gebruiker, bevoegde persfotografen, - filmers of -journalisten, is het maken van beeld en/of geluidsopnamen in het Stadion verboden.

10.2   Het maken en openbaar maken van beeld- en/of geluidsopnamen ten behoeve van radio en/of televisie is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker en/of de KNVB.

10.3   In het Stadion is een videobewakingssysteem operationeel. Bezoeker realiseert zich en gaat ermee akkoord dat er video-opnames van hem of haar gemaakt kunnen worden.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1   Het betreden van het Stadion is op eigen risico. Gebruiker, noch haar medewerkers zijn aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook die door de oorspronkelijke rechthebbende of de houder van een toegangsbewijs of door een Bezoeker is geleden.

11.2   Bezoeker is aansprakelijk voor alle directe en/of indirecte schade die hij/zij veroorzaakt jegens Gebruiker en/of derden, al dan niet ten gevolge van het niet naleven van dit huishoudelijk reglement en vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden ter zake.

11.3   De oorspronkelijk rechthebbende van het toegangsbewijs is in het kader van dit huishoudelijk reglement medeverantwoordelijk en medeaansprakelijk voor schade veroorzaak door de houder van dit toegangsbewijs.

11.4   Indien om veiligheidsredenen door Gebruiker, politie, KNVB of van andere (overheids)instanties noodzakelijk wordt geoordeeld dat één of meer Bezoekers in het Stadion geweerd of verwijderd dienen te worden, dient deze Bezoeker c.q. dienen deze Bezoekers de desbetreffende instructies op te volgen en heeft Bezoeker geen recht op restitutie en/of schadevergoeding.

 

Artikel 12. Overige bepalingen

12.1   Gebruiker heeft het recht derden aan te wijzen om datgene wat in dit huishoudelijk reglement staat te effectueren.

12.2   Indien één of meer van bovengenoemde bepalingen niet (geheel) rechtsgeldig zijn of zullen worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van ongeldigheid van een bepaling treedt hiervoor in de plaats een nieuwe bepaling die met de oude, niet-rechtsgeldige bepaling zoveel mogelijk overeenkomst, qua inhoud en qua strekking.

12.3   Gebruiker behoudt zich het recht voor dit huishoudelijk reglement te wijzigen en/of aan te vullen indien zij dit noodzakelijk acht.

 

Artikel 13. Sancties

13.1   Een ieder die op enigerlei wijze in strijd handelt met het in dit huishoudelijk reglement bepaalde, kan door medewerkers van Gebruiker dan wel door Gebruiker aangewezen personen evenals door politie, zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot het Stadion worden geweigerd ofwel uit het Stadion worden verwijderd, dan wel overgedragen worden aan de politie. Een en ander heeft tot onmiddellijk en onherroepelijk gevolg dat het toegangsbewijs van de overtreder ingenomen kan worden en zijn geldigheid verliest zonder dat enig recht op restitutie ontstaat.

13.2   Gebruiker is gerechtigd, in geval van strijdig handelen als hiervoor bedoeld, dan wel indien sprake is van een strafbaar feit of van een gedraging waardoor het aanzien van Gebruiker en/of de KNVB en/of daarbij betrokken derden wordt geschaad, zowel in als buiten het Stadion, doch in relatie staande tot een voetbalwedstrijd en/of evenement in het Stadion, de betrokkene(n) voor de toekomst de toegang tot een of meerdere wedstrijden en/of evenementen en wedstrijden te ontzeggen, al dn niet onder tijdslimiet en voorts al die maatregelen te nemen, die tot handhaving van een dergelijke matregel noodzakelijk zijn. Ditzelfde geldt onverkort voor de oorspronkelijk rechthebbende op basis van het gedrag van de houder van het toegangsbewijs.

13.3   Indien bezoeker onrechtmatig c.q. onbevoegd het speelveld van het Stadion betreedt, zal Gebruiker direct een landelijk stadionverbod bij de KNVB aanvragen voor de betreffende Bezoeker. Voorts zal aan Bezoeker een stadionverbod voor de duur van 5 jaar voor het Stadion worden opgelegd. Tevens verbeurt Bezoeker alsdan een direct opeisbare boete van € 5.000,-.

13.4   Indien Bezoeker in strijd handelt met artikel 8.3 van dit huishoudelijk reglement, en het betreffende voorwerp of vloeistof op het speelveld terecht komt en/of een speler of medewerker van Gebruiker raakt, zal naast de strafbedreiging die voortvloeit uit de standaardvoorwaarden van de KNVB, een stadionverbod voor de duur van 5 jaar voor het Stadion worden opgelegd door Gebruiker. Tevens verbeurt Bezoeker alsdan een direct opeisbare boete van € 5.000,-.

13.5   Indien aan Bezoeker een stadionverbod in de zin van artikel 10.2 standaardvoorwaarden is opgelegd en deze Bezoeker handelt in strijd met de standaardvoorwaarden, het huishoudelijk reglement dan wel een strafbaar feit pleegt en/of zich zodanig gedraagt dat daarmee het aanzien van het voetbal wordt geschaad, alsdan verbeurt voornoemde Bezoeker een onmiddellijk opeisbare geldboete van € 500,- per keer, zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk zal zijn.

13.6   Indien ten gevolge van enig handelen van Bezoeker in strijd met dit huishoudelijk reglement, aan Gebruiker een sanctie wordt opgelegd door de KNVB/UEFA/FIFA, zal Gebruiker de daaruit voorvloeiende schade verhalen op de overtreder.

13.7   Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een achteraf gebleken ten onrechte opgelegde sanctie, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Gebruiker.