Terug

Standaardvoorwaarden KNVB

KNVB Standaardvoorwaarden geldend vanaf 1 juli 2023. Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, onder nummer 181/2002.

 

Titel I: Inleidende bepalingenInleiding

Deze Standaardvoorwaarden zijn door de KNVB opgesteld teneinde een aantal doelen te verwezenlijken. Uitgangspunt is dat eenieder die betrokken is bij de voetbalsport in Nederland, en niet in de laatste plaats het Publiek, er belang bij heeft dat voetbalevenementen op een ordelijke en veilige wijze verlopen. Gedragingen van personen (alleen of in een groep) die de openbare orde en/of de veiligheid bij voetbalevenementen verstoren dan wel in gevaar brengen, zijn schadelijk voor het aanzien en het belang van het Nederlandse voetbal. Teneinde een ordelijk en veilig verloop in de ruimste zin van het woord te kunnen bewerkstelligen en onordelijk en onveilig gedrag bij voetbalevenementen te kunnen beteugelen, heeft de KNVB onder meer de onderhavige Standaardvoorwaarden opgesteld. Deze Standaardvoorwaarden dienen strikt te worden nageleefd.

 

Artikel 1 Definities

In deze Standaardvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Aankooprecht: de bevoegdheid van een (S)CC-houder tot het kopen van één of meer Toegangsbewijzen;
b. Alcoholhoudende dranken: een drank die bij een temperatuur van 20 graden Celsius voor meer dan een half volumeprocent uit alcohol bestaat, als bedoeld in de Drank- en Horecawet;
c. Club: de KNVB en/of een vereniging, stichting, naamloze vennootschap of besloten vennootschap die is toegelaten tot deelneming aan de competities van de sectie betaald voetbal (eredivisie en eerste divisie);
d. Club Card: de door een Club uitgegeven card, waaronder mede begrepen de digitale card, waarmee een Aankooprecht is verkregen;
e. Commissie Stadionverboden: de commissie stadionverboden van de KNVB;
f. Drugs: (verboden) middelen als bedoeld in de Opiumwet onder lijst I en lijst II alsmede andere middelen die het bewustzijn en gedrag van een persoon ongunstig kunnen beïnvloeden en bij gebruik door een persoon kunnen leiden tot schade aan de gezondheid en gevaar voor het publiek;
g. Evenement: gebeurtenis die plaatsvindt in een Stadion of op een (voetbal)terrein, waaronder in ieder geval begrepen een Voetbalwedstrijd als bedoeld onder w., dan wel een gebeurtenis waaraan een Club deelneemt;
h. KNVB: de vereniging Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, statutair gevestigd te Zeist;
i. Legitimatiebewijs: een geldig bewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht;
j. Persoonlijke beschermingsmiddelen: uitrusting die bestemd is om te worden gedragen of vastgehouden teneinde de eigen of een andere persoon zoveel mogelijk te beschermen tegen overdracht van het virus SARS-CoV-2;
k. Publiek: eenieder die in of buiten Nederland een Evenement bijwoont, dan wel anderszins aanwezig is in of rond het Stadion vóór, tijdens of na het tijdstip van aanvang van een Evenement;
l. Reglement commissie stadionverboden: het door de KNVB opgestelde reglement betreffende beroepschriften als bedoeld in de Standaardvoorwaarden;
m. SCC: Seizoen Club Card: de door de Club uitgegeven card, waaronder mede begrepen de digitale card, waarmee zowel een Aankooprecht als een Toegangsrecht is verkregen;
n. (S)CC: (Seizoen) Club Card: een verzamelwoord voor alle onder d.) en m.) beschreven cards;
o. (S)CC-houder: (Seizoen) Club Card-houder: eenieder die een (Seizoen) Club Card (al dan niet met een Uitkaartrecht) heeft aangevraagd en verkregen van de Club;
p. Seizoen: de periode van 1 juli van enig jaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar;
q. Stadion: het Stadion of (voetbal)terrein waar Evenementen plaatsvinden, alsmede de bijbehorende gebouwen en terreinen, daaronder begrepen de toegangen en toegangswegen;
r. Stadionverbod: het verbod om gedurende een bepaalde tijd in en/of in de directe nabijheid van een Stadion aanwezig te zijn, tenzij hiervoor voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend door de KNVB;
s. Standaardvoorwaarden: de onderhavige Standaardvoorwaarden;
t. Toegangsbewijs: een geldig (digitaal) bewijs voorzien van de vereiste controlevoorzieningen dan wel een ander geldig (digitaal) bewijsstuk waaruit de bevoegdheid zich in het Stadion te bevinden blijkt en waaraan een Toegangsrecht is verbonden;
u. Toegangsrecht: de bevoegdheid om met een geldig (digitaal) bewijs toegang te krijgen tot een Stadion om een Evenement bij te wonen;
v. Uitkaartrecht: het aan een (S)CC verbonden Aankooprecht voor de koop van Toegangsbewijzen voor uitwedstrijden van een Club.
w. Voetbalwedstrijden:

• Voetbalwedstrijden van Clubs in het kader van de mannen veldvoetbalcompetities eredivisie betaald voetbal, eerste divisie betaald voetbal, tweede divisie amateurvoetbal, Onder 21 competitie betaald voetbal en de Onder 18 competitie betaald voetbal;
• Voetbalwedstrijden van Clubs in het kader van de vrouwen veldvoetbalcompetities vrouwen eredivisie en vrouwen eerste divisie (beloften vrouwen);
• Voetbalwedstrijden in het kader van het toernooi om de KNVB beker (mannen) en de KNVB beker (vrouwen);
• Voetbalwedstrijd om de Johan Cruijff-schaal;
• Voetbalwedstrijden in binnen- en buitenland van Clubs in het kader van de FIFA en/of UEFA clubcompetities;
• overige voetbalwedstrijden, waaronder mede begrepen vriendschappelijke wedstrijden, in binnen- en buitenland waaraan een Club deelneemt;
• Voetbalwedstrijden in binnen- en buitenland van vertegenwoordigende elftallen van de KNVB;
• Voetbalwedstrijden van vertegenwoordigende elftallen van buitenlandse voetbalbonden, die plaatsvinden in Nederland
• Overige voetbalwedstrijden waarop de Standaardvoorwaarden van toepassing zijn verklaard;
x. Vuurwerk: ieder pyrotechnisch artikel zoals omschreven in het Vuurwerkbesluit, ter vermaak of anderszins, dat explosieve stoffen of een explosief mengsel van stoffen bevat die tot doel hebben warmte, licht, geluid, gas of rook dan wel een combinatie van dergelijke verschijnselen te produceren door middel van zichzelf onderhoudende exotherme chemische reacties waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend begrepen alle soorten en categorieën van consumentenvuurwerk, professioneel vuurwerk en theatervuurwerk (pyrotechnische artikelen voor theatergebruik), maar ook noodseinmiddelen zoals (hand)fakkels, handstakels en rookpotten.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

De Standaardvoorwaarden zijn verbindend voor eenieder die een Toegangsbewijs heeft gekocht en/of verkregen, dan wel een (S)CC heeft gekocht en/of verkregen, alsmede voor het Publiek. Het maakt daarbij niet uit op welke manier een Toegangsbewijs dan wel een (S)CC is gekocht dan wel verkregen.

 

Titel II: Rechten en plichten van het Publiek en Clubs

 

Artikel 3 Toegang tot het stadion en opvolgen aanwijzingen

3.1 Het Publiek dient, bij het betreden van het Stadion en gedurende de periode dat het in het Stadion aanwezig is, te beschikken over een geldig Toegangs- en Legitimatiebewijs. Het Publiek dient te allen tijde op eerste verzoek van een steward, het beveiligingspersoneel en/of de politie aan te kunnen tonen over een geldig Toegangs- en Legitimatiebewijs te beschikken, deze te kunnen overleggen en de identiteit te laten controleren.
3.2 Het is voor het Publiek verboden om zich op te houden in en/of te begeven naar een ander gedeelte van het Stadion dan waartoe het Toegangsbewijs de houder van het Toegangsbewijs uitdrukkelijk het recht geeft.
3.3 Het Publiek mag slechts daar plaatsnemen waartoe het Toegangsbewijs uitdrukkelijk het recht geeft.
3.4 Bij het verlaten van dat gedeelte van het Stadion waartoe het Toegangsbewijs het recht geeft, vervalt de geldigheid van het Toegangsbewijs voor het betreffende Evenement onherroepelijk.
3.5 Toegangen, trappen en gangpaden zijn mede bedoeld om in geval van calamiteiten een gemakkelijke toegang dan wel uitweg te bieden. Het is het Publiek dan ook verboden zich bij of op dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden dan wel het verlaten van het Stadion.
3.6 Aanwijzingen van/namens de directie en/of het bestuur van het Stadion en/of van de Club, stewards, stadionspeakers, het beveiligingspersoneel en/of de politie dienen te allen tijde onmiddellijk door het Publiek te worden opgevolgd.

 

Artikel 4 Datum en tijdstip Voetbalwedstrijden

4.1 Voetbalwedstrijden worden zoveel als mogelijk gespeeld op de vastgestelde en/of op het Toegangsbewijs vermelde dag(en), tijdstip(pen) en locatie(s). De organisatoren van Voetbalwedstrijden behouden zich echter te allen tijde het recht voor ter zake wijzigingen aan te brengen, indien dit naar hun oordeel nodig is.
4.2 Het Publiek heeft geen recht op restitutie van (enig deel van) de prijs van een Toegangsbewijs en/of enige andere (financiële) compensatie in de volgende gevallen:

a. het afgelasten van een Voetbalwedstrijd die nog niet is aangevangen, maar op enig moment alsnog wordt gespeeld; en/of
b. het staken of het niet uitspelen van een Voetbalwedstrijd die is aangevangen; en/of
c. het op grond van een uitspraak van een tuchtrechtelijk orgaan, de KNVB of het openbaar gezag zonder Publiek over- of uitspelen van een reeds eerder gespeelde of gestaakte Voetbalwedstrijd; en/of
d. het verplaatsen van een Voetbalwedstrijd in tijd en/of locatie,
terwijl er wel toegang is, of zal worden verleend, tot het Stadion waar de Voetbalwedstrijd heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden.

 

Artikel 5 Overdraagbaarheid en aansprakelijkheid

5.1 Het is verboden om Toegangsbewijzen aan te bieden, (door) te verkopen en/of af te geven, tenzij sprake is van een individuele transactie in de privésfeer en dit de veiligheid niet in gevaar brengt.
5.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Club is het verboden om direct en/of indirect Toegangsbewijzen voor Voetbalwedstrijden als bedoeld in artikel 1 onder f. en Toegangskaarten voor Evenementen als bedoeld in artikel 1 onder e. te gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals doch niet uitsluitend voor de promotie en/of reclame van artikelen, als prijs in prijsvragen en/of als een onderdeel van een arrangement (daaronder mede begrepen arrangementen aangeboden door busondernemingen, (bus) touroperators of reisbureaus).
5.3. Handelen in strijd met deze bepalingen leidt tot verval van de geldigheid van het Toegangsbewijs, zonder recht op restitutie van de aankoopprijs.
5.4. Personen die een Toegangsbewijs hebben aangekocht en/of verkregen en dit Toegangsbewijs doorverkopen en/of vrijwillig afstaan aan derden zijn en blijven, onverminderd de aansprakelijkheid van deze derden zelf, hoofdelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze derden in en/of aan het Stadion.

 

Artikel 6 Reglementen, statuten en overige toepasselijke regelingen

Voetbalwedstrijden worden gespeeld met in achtneming van de statuten, reglementen en overige toepasselijke regelingen van de KNVB en/of de organisaties waarbij de KNVB te eniger tijd aangesloten is dan wel waaraan de KNVB zich onderworpen heeft, alsmede de overige toepasselijke wetten en regelingen van de Rijksoverheid en/of lokale overheden.
Het Publiek is verplicht deze statuten, reglementen en overige toepasselijke wetten en regelingen na te leven.

 

Artikel 7 Alcohol, Drugs en handelswaren

7.1 Het is het Publiek verboden om in staat van dronkenschap en/of onder invloed van Drugs het Stadion te betreden en/of in het Stadion aanwezig te zijn.
7.2 Het meebrengen van Alcoholhoudende dranken en/of Drugs in het Stadion is te allen tijde verboden. Het nuttigen van Alcoholhoudende dranken is uitsluitend toegestaan in het Stadion, indien en voor zover daartoe expliciete toestemming is verkregen van de directie en/of het bestuur van het Stadion en/of van de thuisspelende en/of uitspelende Club en onder de voorwaarde dat de daartoe van overheidswege vereiste vergunningen voorhanden zijn.
7.3 Het in het Stadion verkopen dan wel aanbieden dan wel met het oog daarop aanwezig hebben van handelswaren, inclusief doch niet uitsluitend dranken, etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals en vlaggetjes, is slechts toegestaan indien en voor zover daartoe expliciete toestemming is verkregen van de directie en/of het bestuur van het Stadion en/of van de thuisspelende en/of uitspelende Club en onder de voorwaarde dat de daartoe van overheidswege vereiste vergunningen voorhanden zijn.
7.4 De KNVB behoudt zich te allen tijde het recht voor om reclame-uitingen, daaronder mede begrepen reclame-uitingen die verband houden met en/of het gevolg zijn van directe dan wel indirecte reclameacties/reclamehandelingen van een niet rechtstreeks aan de KNVB gelieerde sponsor, te weren uit een Stadion alwaar een voetbalwedstrijd plaatsvindt van (een) vertegenwoordigend(e) elftal(len) van de KNVB dan wel een voetbalwedstrijd in het kader van het toernooi om de KNVB Beker of om de Johan Cruijff-schaal.
7.5 De directie en/of het bestuur van het Stadion en/of van de thuisspelende en/of uitspelende Club behouden zich het recht voor om de verkoop van handelswaren, daaronder mede begrepen de verkoop van Alcoholhoudende dranken, in zijn geheel dan wel op bepaalde tijden en/of in bepaalde delen van het Stadion te verbieden of te doen staken.

 

Artikel 8 Ongeoorloofde voorwerpen en gedrag

8.1 Het is verboden om voorwerpen in het Stadion mee te nemen die een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid, de veiligheid en/of de openbare orde, waaronder doch niet uitsluitend:
- flessen;
- glazen;
- blikjes;
- stokken (langer dan 1 meter en met een grotere diameter dan 2 cm);
- spandoeken en/of andere voorwerpen waarop, naar het oordeel van de stewards, het
beveiligingspersoneel en/of de politie, discriminerende en/of provocerende teksten, afbeeldingen of vormen staan afgebeeld;
- kettingen;
- slagwapens;
- steekwapens;
- stootwapens.

8.2 Het is verboden in het Stadion Vuurwerk mee te nemen dan wel voorhanden en/of in bezit te hebben en/of dit te ontsteken. Bovenstaande geldt niet voor een gespecialiseerd pyrotechnisch bedrijf dat is ingehuurd door de Club, waarbij de Club beschikt over de in dit verband benodigde vergunning(en) respectievelijk de schriftelijke toestemming van overheidswege.
8.3 Het is verboden in het Stadion te gooien met enig voorwerp en/of enige vloeistof.
8.4 Het is verboden in het Stadion middelen aan te wenden dan wel voorhanden en/of in bezit te hebben die, naar het oordeel van de directie en/of het bestuur van het Stadion en/of van de thuisspelende en/of uitspelende Club, stewards, het beveiligingspersoneel en/of de politie, onnodige hinder en/of overlast aan derden veroorzaken of kunnen veroorzaken, gevaar kunnen doen ontstaan voor en/of schade kunnen toebrengen aan een anders persoon of goed. Daaronder zijn mede begrepen middelen tot het produceren van geluid, dat het niveau dat normaliter door een supporter pleegt te worden voortgebracht, te boven gaat.
8.5 Het is verboden zich in het Stadion te gedragen op een wijze die anderen als provocerend, bedreigend of beledigend kunnen ervaren. Voorts is het verboden enig gevaar voor de gezondheid en/of de veiligheid van zichzelf of anderen te scheppen dan wel aan anderen schade toe te brengen.
8.6 Het is verboden in het Stadion lichtmasten, hekken, daken, dug-outs en andere toestellen en/of bouwwerken te beklimmen. Het is voorts verboden het (speel)veld te betreden (waaronder ook het zonder expliciete toestemming van de Club betreden van het terrein direct grenzend aan het (speel)veld dat niet vrij toegankelijk is voor het Publiek).
8.7 Het is verboden dieren mee te nemen in het Stadion. Dit geldt niet voor de stewards, het beveiligingspersoneel en/of de politie. Ook voor personen met een handicap of chronische ziekte is het toegestaan om, na voorafgaande goedkeuring van de Club, een assistentiehond mee te nemen naar het Stadion. Goedkeuring kan worden onthouden indien naar het oordeel van de Club sprake is of kan zijn van een situatie waarin de assistentiehond niet kan worden toegelaten tot het Stadion, bijvoorbeeld indien de veiligheid en/of de gezondheid van het Publiek in gevaar komt dan wel zou kunnen komen.
8.8 Stewards, het beveiligingspersoneel en/of de politie zijn gerechtigd het Publiek te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in beslag te nemen, nadat daarvoor toestemming is verleend of indien sprake is van een verdenking in de zin van artikel 27 Wetboek van Strafvordering. Wanneer de gevraagde toestemming niet wordt verleend hebben de stewards, het beveiligingspersoneel en/of de politie het recht betrokkene de toegang tot het Stadion te weigeren/de betrokkene te bevelen het Stadion te verlaten/de betrokkene uit het Stadion te verwijderen.
In bewaring genomen voorwerpen worden op verzoek van de eigenaar na afloop van de wedstrijd aan de eigenaar teruggegeven, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen.
8.9 Het Publiek dient zich herkenbaar en identificeerbaar in het Stadion te bevinden, dat wil zeggen dat het niet is toegestaan het gezicht zodanig te bedekken door middel van hoofddeksels, shawls en/of andere materialen waardoor herkenning door stewards en/of het beveiligingspersoneel en/of de politie en/of biometrische toepassingen (deels) onmogelijk wordt gemaakt. Dit artikel vindt geen toepassing voor zover de op grond van dit artikel verboden gezichtsbedekking geheel of gedeeltelijk het gevolg is van het dragen van Persoonlijke beschermingsmiddelen.
8.10 Ter beveiliging van goederen en personen wordt door Clubs gebruikgemaakt van videocameratoezicht.
8.11 Indien door de lokale autoriteit is besloten tot verplicht georganiseerd vervoer naar het Stadion van een thuisspelende Club (zogeheten “combiregeling”), is het een (S)CC-houder van de uitspelende Club niet toegestaan om zich in en/of rondom het Stadion waar het betreffende Evenement plaatsvindt, op te houden zonder in het bezit te zijn van een geldig Toegangsbewijs,
8.12 Het is niet toegestaan om te roken in een Stadion.

 

Artikel 9 Beeld- en/of geluidsopnamen en data van Voetbalwedstrijden

9.1 Het is, voor enig ander doel dan gebruik in de privésfeer, verboden om 1) beeld- en/of geluidsopnamen te maken en/of daaraan mee te werken van (enige activiteit van) het Evenement en/of van de aanwezige bezoekers en 2) data van Voetbalwedstrijden ten behoeve van kansspelen te verzamelen en/of door te geven.
Bovenstaande geldt niet voor, naar het oordeel van de Club, bevoegde persfotografen, -filmers of journalisten of andere door de Club aangewezen personen voor zover deze de grenzen van hun accreditatie niet overschrijden. Het (medewerken aan het) maken van beeld- en/of geluidsopnamen van (enige activiteit van) het Evenement en/of van de aanwezige bezoekers ten behoeve van bijvoorbeeld radio, televisie, internet en/of mobiele toepassingen in welke vorm dan ook, en het verzamelen en/of doorgeven van data van Voetbalwedstrijden ten behoeve van kansspelen, zulks met uitzondering van data die betrekking hebben op gebeurtenissen die ingevolge de Regeling kansspelen op afstand zijn uitgesloten van weddenschappen, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Club die hieromtrent zeggenschap geniet.
9.2 Eenieder die zich in het Publiek bevindt bij een Evenement:

a. erkent dat het Evenement een publiek, openbaar en commercieel Evenement is;
b. stemt in met, dan wel heeft geen bezwaar tegen, het maken van opnamen en/of het gebruik en/of het publiceren van zijn/haar, portret en/of afbeelding door middel van al dan niet live uitgezonden of opgenomen audio en video display, uitzending of andere vorm van distributie, zoals foto's of andere huidige of toekomstige media technologieën, waaronder mede begrepen het uitzenden van Evenementen en campagnes van de Club die gerelateerd zijn aan Evenementen; c. stelt noch de Club noch partijen die met toestemming van de Club gebruik maken van het beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het gebruik van dit beeld- en/of geluidsmateriaal.

 

Artikel 10 Sanctie

10.1 Eenieder die handelt in strijd met de Standaardvoorwaarden dan wel ten aanzien van wie een vermoeden bestaat dat hij/zij zich schuldig maakt aan voetbalgerelateerd wangedrag dan wel zich zodanig heeft gedragen dat daardoor het aanzien en/of het belang van het voetbal wordt geschaad, kan door stewards, het beveiligingspersoneel en/of de politie zonder voorafgaande waarschuwing:
- de toegang tot het Stadion worden geweigerd;
- uit het Stadion worden verwijderd; dan wel
- worden overgedragen aan de politie.
Dit heeft tot onmiddellijk gevolg dat het Toegangsbewijs van betrokkene(n) zijn geldigheid verliest en kan worden ingenomen, zonder dat enig recht op restitutie ontstaat.
10.2 De KNVB is gerechtigd om, met inachtneming van de voor het betreffende Seizoen vastgestelde Richtlijn termijn stadionverbod, welke is in te zien en te downloaden op https://www.knvb.nl, Stadionverboden op te leggen aan eenieder die volgens een melding van een Club of het Openbaar Ministerie in en/of buiten het Stadion in het kader van een Evenement:
- heeft gehandeld in strijd met de Standaardvoorwaarden; en/of
- een strafbaar feit heeft begaan; en/of
- ten aanzien van wie een vermoeden bestaat dat deze zich schuldig heeft gemaakt aan voetbalgerelateerd wangedrag; en/of
- zich zodanig heeft gedragen dat daardoor het aanzien en/of het belang van het voetbal wordt geschaad;
zulks onverminderd enige plicht tot schadevergoeding. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van Clubs om lokale stadionverboden op te leggen.
10.3 Indien de KNVB op grond van artikel 10.2 van de Standaardvoorwaarden een Stadionverbod heeft opgelegd, verbeurt betrokkene aan de KNVB een voor onmiddellijke opeising vatbare geldboete van maximaal € 450,- per handeling in strijd met de Standaardvoorwaarden of per strafbaar feit en/of gedraging waardoor het aanzien en/of het belang van het voetbal wordt geschaad, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is. Het boetebedrag zal door de KNVB worden aangewend ter bevordering van de veiligheid in het betaalde voetbal. Deze geldboete laat onverlet de bevoegdheid van de Club en/of een derde tot het eisen van schadevergoeding.
10.4 Indien aan een persoon een Stadionverbod wordt opgelegd, is deze persoon verplicht om binnen zes weken een officiële, goed gelijkende, recente kleurenpasfoto ter beschikking te stellen aan de KNVB, zodat op een behoorlijke naleving van het Stadionverbod kan worden toegezien. Indien niet of niet tijdig aan deze verplichting wordt voldaan, dan wordt de duur van het Stadionverbod verdubbeld op een door de KNVB aangegeven wijze. De KNVB is gerechtigd de kleurenpasfoto te verstrekken aan de Clubs ten behoeve van het identificeren van personen aan wie een Stadionverbod is opgelegd.
10.5 Onverminderd het bepaalde in de Standaardvoorwaarden is de KNVB tevens bevoegd om een Stadionverbod op te leggen op grond van een door een Club aan de KNVB verstrekte volmacht.
10.6 De KNVB is gerechtigd om de duur van een Stadionverbod te verlengen, indien sprake is van het overtreden van een op grond van artikel 10.2 dan wel artikel 10.5 van de Standaardvoorwaarden opgelegd Stadionverbod.
10.7 Indien sprake is van overtreding van een door de KNVB opgelegd Stadionverbod, ongeacht of dit Stadionverbod is opgelegd op grond van artikel 10.2 dan wel artikel 10.5 van de Standaardvoorwaarden, verbeurt betrokkene aan de KNVB een voor onmiddellijke opeising vatbare geldboete van maximaal € 900,- voor de eerste overtreding, maximaal € 1500,- voor de tweede overtreding en maximaal € 2000,- voor de derde en elke volgende overtreding, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is. Het boetebedrag zal door de KNVB worden aangewend ter bevordering van de veiligheid in het betaalde voetbal. Deze geldboete laat onverlet de bevoegdheid tot het eisen van schadevergoeding.
10.8 De KNVB kan die maatregelen nemen die, naar zijn oordeel, voor de handhaving van een op grond van artikel 10.2, 10.5 en 10.6 van de Standaardvoorwaarden opgelegd Stadionverbod noodzakelijk zijn.
10.9 De maatregelen als bedoeld in artikel 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 en 10.7 van de Standaardvoorwaarden worden de betrokkene bij deurwaardersexploot aangezegd. De kosten daarvan komen ten laste van de betrokkene.
10.10 De KNVB is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die is ontstaan als gevolg van een - naar achteraf blijkt - ten onrechte opgelegd Stadionverbod, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de KNVB.

 

Artikel 11 Beroep

11.1 In geval de KNVB conform het bepaalde in artikel 10 van de Standaardvoorwaarden een persoon een Stadionverbod en/of een geldboete heeft opgelegd, kan diegene beroep aantekenen bij de Commissie Stadionverboden, met inachtneming van het Reglement commissie stadionverboden. Het beroep heeft geen schorsende werking en laat de mogelijkheden om het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen onverlet.
11.2 Het beroepschrift dient binnen 14 dagen na dagtekening van het besluit van de KNVB door de Commissie Stadionverboden te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan het beroep niet-ontvankelijk is.
11.3 Het beroepschrift dient, tenzij dit niet mogelijk is omdat betrokkene niet beschikt over een e-mailadres, in de vorm van een pdf-bestand per e-mail te worden verzonden aan de Commissie Stadionverboden via beroep.stadionverboden@knvb.nl. Indien het voor betrokkene niet mogelijk is om het beroepschrift per e-mail te verzenden, dan dient het beroepschrift aangetekend te worden verzonden aan de Commissie Stadionverboden.
11.4 Als tijdstip waarop het beroepschrift door de Commissie Stadionverboden is ontvangen, geldt het tijdstip waarop de e-mail het systeem van de gegevensverwerking van de KNVB heeft bereikt respectievelijk de datum van ontvangst van het aangetekende beroepschrift.
11.5 De Commissie Stadionverboden zal op een ontvankelijk beroepschrift binnen 30 dagen na ontvangst beslissen en het besluit aan betrokkene toezenden. Deze beslistermijn kan door de Commissie Stadionverboden eenmalig met 30 dagen worden verlengd.
11.6 De termijn voor het nemen van een besluit wordt door de Commissie Stadionverboden opgeschort:

a. met ingang van de dag na die waarop de Commissie Stadionverboden betrokkene uitnodigt om het beroep aan te vullen, tot de dag waarop het beroep is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken;
b. met ingang van de dag na die waarop de Commissie Stadionverboden betrokkene mededeelt dat voor het besluit op het beroep redelijkerwijs noodzakelijke informatie is opgevraagd, tot de dag waarop deze informatie is ontvangen of verder uitstel niet meer redelijk is;
c. gedurende de termijn waarvoor betrokkene schriftelijk met een uitstel heeft ingestemd;
d. zolang de opschorting aan betrokkene kan worden toegerekend; of
e. zolang de Commissie Stadionverboden door overmacht niet in staat is een besluit te nemen.
In geval van overmacht deelt de Commissie Stadionverboden zo spoedig mogelijk aan betrokkene mede dat de beslistermijn is opgeschort, alsmede binnen welke termijn het besluit wel tegemoet kan worden gezien. Indien de opschorting eindigt, doet de Commissie Stadionverboden daarvan in de gevallen bedoeld onder sub b, d en e, zo spoedig mogelijk mededeling aan betrokkene, onder vermelding van de termijn binnen welke het besluit alsnog zal worden genomen.
11.7 Ieder bericht van de Commissie Stadionverboden geschiedt langs elektronische weg, met gebruikmaking van het e-mailadres dat door betrokkene is gebruikt voor de indiening van het beroepschrift, tenzij betrokkene niet beschikt over een e-mailadres, in dat geval zal ieder bericht worden verzonden per aangetekende brief.
11.8 De Commissie Stadionverboden kan het besluit van de KNVB om een Stadionverbod en/of geldboete op te leggen bevestigen dan wel (geheel of gedeeltelijk) wijzigen of vernietigen en is bevoegd om uitstel te verlenen ten aanzien van de termijn genoemd in artikel 11.2 van de Standaardvoorwaarden.
11.9 Een afschrift van de bij de KNVB beschikbare informatie die de basis heeft gevormd voor het besluit om een Stadionverbod en/of een geldboete op te leggen en/of in het kader van de behandeling van een beroepschrift is opgenomen in het (beroeps)dossier van de Commissie Stadionverboden, zal in beginsel op eerste verzoek en kosteloos met betrokkene worden gedeeld. Betrokkene dient een verzoek hiertoe te sturen naar: beroep.stadionverboden@knvb.nl. Indien het voor betrokkene niet mogelijk is om het verzoek per e-mail te verzenden, dan dient het verzoek aangetekend te worden verzonden aan de afdeling veiligheidszaken van de KNVB, Postbus 515, 3700 AM Zeist. Informatie die na verzending aan betrokkene is opgenomen in het (beroeps)dossier, zal zo spoedig mogelijk worden nagezonden. De KNVB behoudt zich het recht voor om informatie uitsluitend i) geanonimiseerd te zenden en/of ii) ter inzage aan te bieden.
11.10 Beroepen worden door de Commissie Stadionverboden schriftelijk behandeld tenzij de Commissie Stadionverboden een mondelinge behandeling noodzakelijk en/of wenselijk acht.

 

Titel III: Bepalingen met betrekking tot (S)CC-houders


Artikel 12 Aanvraag, Eigendom en gebruik van de (S)CC

12.1 De Club behoudt zich te allen tijde het recht voor om een aanvraag voor het aanschaffen van een (S)CC en/of ander Toegangsbewijs aan voorwaarden te verbinden, te weigeren respectievelijk niet te honoreren. Een aanvraag voor het aanschaffen van een (S)CC en/of ander Toegangsbewijs zal door een Club in ieder geval worden geweigerd respectievelijk niet worden gehonoreerd voor zover het personen betreft aan wie een Stadionverbod is opgelegd, gedurende de looptijd van dit Stadionverbod.
12.2 De (S)CC blijft te allen tijde eigendom van de Club. De (S)CC-houder dient zijn (S)CC op eerste verzoek/aanzegging van de Club bij de Club in te leveren indien één van de in artikelen 10, 12, 14 en/of 17 van de Standaardvoorwaarden bedoelde gevallen zich voordoet.
12.3 Het is niet toegestaan om tegelijkertijd een SCC en een Club Card op dezelfde naam te bezitten. Het is ook niet toegestaan om meer dan één Club Card op dezelfde naam te bezitten. Het bezit van meerdere SCC op dezelfde naam is wel toegestaan, zulks met in achtneming van artikel 5 van de Standaardvoorwaarden.
12.4 Het gebruik van de Club Card is strikt persoonlijk. Het is de houder van de Club Card niet toegestaan om een Club Card door een ander te laten gebruiken.
12.5 Het is de houder van een SCC toegestaan om een SCC voor wat betreft het Toegangsrecht te laten gebruiken door een ander persoon, doch niet voor wat betreft het Aankooprecht.
12.6 Het Uitkaartrecht wordt alleen toegekend aan personen die in het Seizoen waarvoor het Uitkaartrecht wordt aangevraagd geregistreerd zijn als (S)CC-houder. Het Uitkaartrecht is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

Artikel 13 De overige rechten en plichten van de (S)CC-houder

13.1 De (S)CC geeft een Aankooprecht tot koop van Toegangsbewijzen voor Evenementen van Clubs via de daartoe door de Club aangewezen verkoopkanalen. Dit Aankooprecht houdt geen garantie in voor het verkrijgen van een Toegangsbewijs voor een Evenement. Daarnaast kan een Club aan een (S)CC andere voordelen verbinden.
13.2 De Club bepaalt het aantal uit te geven Uitkaartrechten, alsmede de wijze van uitgifte hiervan.
13.3 Op verzoek van stewards, het beveiligingspersoneel en/of de politie is de (S)CC-houder verplicht om op eerste verzoek zijn/haar (S)CC aan deze genoemde personen te tonen.
13.4 De (S)CC-houder is verplicht om op eerste verzoek van de Club een officiële kleurenpasfoto met een duidelijke afbeelding van de (S)CC-houder aan de Club te verstrekken. De (S)CC-houder is verplicht zich bij het verstrekken van de pasfoto te legitimeren door middel van een geldig Legitimatiebewijs of een door de Club gehanteerde digitale identificatiemogelijkheid.
13.5 Naast de Standaardvoorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van Clubs verbonden worden aan een (S)CC. Deze aanvullende voorwaarden mogen geen bepalingen inhouden die in strijd zijn met de bepalingen van de Standaardvoorwaarden.

 

Artikel 14 Beëindiging geldigheid (S)CC

14.1 De Club is bevoegd om de geldigheid van de (S)CC al dan niet tijdelijk (geheel of gedeeltelijk) te beëindigen, indien:
a. de (S)CC-houder, of iemand die via de (S)CC-houder of met gebruikmaking van de (S)CC toegang heeft verkregen tot een Evenement of Stadion, in strijd heeft gehandeld met de Standaardvoorwaarden, een strafbaar feit heeft begaan, zich vermoedelijk schuldig heeft gemaakt aan voetbalgerelateerd wangedrag dan wel zich zodanig heeft gedragen dat daardoor het aanzien en/of het belang van het voetbal wordt geschaad;
b. de (S)CC-houder niet de verplichtingen naleeft, zoals vastgelegd in de Standaardvoorwaarden;
c. de (S)CC-houder, of iemand die via de (S)CC-houder of met gebruikmaking van de (S)CC toegang heeft verkregen tot een Evenement of Stadion, enige maatregel is opgelegd naar aanleiding van (voetbalgerelateerd) wangedrag bij enig Evenement of in enig Stadion;
d. de (S)CC-houder onjuiste gegevens heeft verstrekt bij de aanvraag van de (S)CC;
e. de (S)CC-houder anderszins onjuiste informatie heeft verstrekt of frauduleus handelt in het kader van zijn registratie als (S)CC-houder of in het kader van enige activiteit die samenhangt met zijn hoedanigheid van (S)CC-houder;
f. de (S)CC-houder fraude pleegt bij het verkrijgen van Toegangsbewijzen;
g. beëindiging of opschorting om andere redenen naar het oordeel van de Club noodzakelijk is.
14.2 De geldigheid van een Club Card zal per direct eindigen indien en zodra de Club Card-houder komt te overlijden.
14.3 De geldigheid van een SCC zal per de overeengekomen einddatum eindigen indien en zodra de SCC-houder is komen te overlijden. Tot aan deze overeengekomen einddatum kan door de erfgenamen van de SCC-houder gebruik worden gemaakt van de SCC, doch uitsluitend voor zover het betreft het Toegangsrecht dat is verbonden aan de SCC en een en ander met inachtneming van het bepaalde in de Standaardvoorwaarden.
14.4 De (S)CC-houder kan ingeval van (be)ëindiging van de geldigheid van de (S)CC geen gebruik (meer) maken van de aan de (S)CC verbonden rechten.

 

Artikel 15 Verwerking van persoonsgegevens

15.1 De voorwaarden waaronder persoonsgegevens door de KNVB worden verwerkt, zijn in te zien op de website van de KNVB (https://www.knvb.nl/info/3043/privacy).
15.2 De voorwaarden waaronder persoonsgegevens door een Club worden verwerkt, zijn in te zien op de website van de betreffende Club en/of op te vragen bij de betreffende Club.

 

Artikel 16 Verlies of diefstal van de (S)CC

16.1 De (S)CC-houder is verplicht om bij verlies of diefstal van de (S)CC direct melding daarvan te doen aan de Club alsmede aangifte te doen bij de politie.
16.2 De Club verstrekt de (S)CC-houder zo spoedig mogelijk een vervangende (S)CC tegen de werkelijke kosten, tegenover overlegging van een afschrift van het proces-verbaal van aangifte.

 

Artikel 17 Geldigheidsduur van een (S)CC en annulering

17.1 Tenzij anders is overeengekomen, is een SCC geldig voor de duur van één Seizoen.
17.2 De SCC-houder kan zijn/haar SCC schriftelijk (tussentijds) annuleren, doch uitsluitend ingeval van een overeengekomen onbepaalde duur kan restitutie plaatsvinden. Restitutie beperkt zich in dat geval uitsluitend tot de resterende duur van het Seizoen.
17.3 Een Club Card kan worden afgesloten voor een of meer Seizoenen. De Club Card is geldig gedurende de daarop vermelde periode. De houder van een Club Card kan zijn/haar Club Card tussentijds annuleren, doch heeft alsdan geen recht op restitutie.

 

Titel IV: Slotbepalingen

 

Artikel 18 Inwerkingtreding en wijziging van de Standaardvoorwaarden

18.1 Deze versie van de Standaardvoorwaarden is in werking getreden op 1 juli 2023.
18.2 De KNVB kan de Standaardvoorwaarden te allen tijde wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn onmiddellijk na wijziging van kracht.

 

Artikel 19 Toepasselijk recht

Op deze Standaardvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 20 Inlichtingen en afschriften

Inlichtingen omtrent en afschriften van deze Standaardvoorwaarden worden, binnen redelijke grenzen, op aanvraag verstrekt door KNVB Contact, Postbus 515, 3700 AM Zeist (telefoon: 088 – 0275050, e-mail: contact@knvb.nl). Deze Standaardvoorwaarden zijn tevens op internet te raadplegen/downloaden via https://www.knvb.nl en gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.