Terug

Voorwaarden Seizoenkaart 2024/2025

1.    AZ biedt in het seizoen 2024/2025 drie verschillende typen seizoenkaarten aan: i) een seizoenkaart voor wedstrijden van AZ1, ii) een seizoenkaart voor wedstrijden van de AZ Vrouwen, en iii) een seizoenkaart voor wedstrijden van Jong AZ.

2.    Wanneer in de onderhavige “algemene voorwaarden seizoenkaart 2024/2025” wordt gesproken over “de/een seizoenkaart” wordt hiermee een of meerdere van de onder 1. genoemde seizoenkaarten bedoeld. Zulks telkens afhankelijk van het type seizoenkaart(en) dat de seizoenkaarthouder in bezit heeft. 

3.    De seizoenkaart geeft uitsluitend recht van toegang bij voor het publiek toegankelijke thuiswedstrijden van het desbetreffende elftal van AZ in de Eredivisie, danwel de Vrouwen Eredivisie, danwel de Eerste Divisie, exclusief de wedstrijden in eventueel te spelen play-offs en wedstrijden in verband met een Europese clubcompetitie.

4.    De seizoenkaart blijft te allen tijde eigendom van AZ. Verlies van de seizoenkaart dient onmiddellijk gemeld te worden bij AZ.

5.    Het betreden van het stadion en/of het trainingscomplex van AZ geschiedt geheel op eigen risico. AZ kan derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor enige schade, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van AZ. AZ is niet aansprakelijk voor het gedrag van andere bezoekers in het stadion en/of het trainingscomplex.

6.    De seizoenkaart is persoonsgebonden. Het is mogelijk om de seizoenkaart incidenteel over te dragen aan iemand in dezelfde leeftijdscategorie. Een dergelijke overdracht is eveneens mogelijk van ouder op kind. De seizoenkaarthouder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van de seizoenkaart. Indien de vervanger zich niet aan de voorwaarden en/of regels houdt, heeft dit mede gevolgen voor de seizoenkaarthouder.

7.    Het meenemen en/of ontsteken van vuurwerk en het meenemen en/of onder invloed zijn van alcoholische dranken en/of enige stof die het gedrag mogelijk beïnvloedt in het stadion en/of het trainingscomplex is ten strengste verboden. Het is verboden zich in staat van dronkenschap en/of onder invloed van enige stof die het gedrag mogelijk beïnvloedt in het stadion en/of het trainingscomplex te begeven.

8.    Het is ten strengste verboden in het stadion en/of het trainingscomplex te gooien met een voorwerp of vloeistof.

9.    Het is verboden om voorwerpen in het stadion en/of het trainingscomplex mee te nemen, voorhanden te hebben of te bezitten die een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid, de veiligheid en/of de openbare orde.

10.    Het is verboden om in het stadion en/of het trainingscomplex te roken.

11.    Het is verboden binnen het stadion en/of het trainingscomplex beeld- en/of geluidsopnamen te maken en/of daaraan mee te werken voor enig ander doel dan gebruik in de privésfeer. Het maken van beeld- en/of geluidsmateriaal ten behoeve van openbaarmaking via radio, televisie, internet of mobiele toepassingen in welke vorm dan ook is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van AZ. De thuiswedstrijden van AZ waarvoor de seizoenkaart recht op toegang biedt, zijn evenementen met een commercieel karakter die openbaar worden gemaakt. In het kader van de door AZ, of door derden met schriftelijke toestemming van AZ, in dat verband te maken beeld- en/of geluidsopnamen van de wedstrijden is het mogelijk dat jouw portret openbaar wordt gemaakt c.q. wordt verveelvoudigd. Je kunt hiertegen geen bezwaar maken, en voor zover vereist doe je afstand van jouw portretrechten middels aanschaf van de seizoenkaart.

12.    Het is strikt verboden om vóór, tijdens en/of na het bijwonen van wedstrijden van AZ wanordelijkheden te veroorzaken, dan wel aan wanordelijkheden deel te nemen. Onder wanordelijkheden wordt in elk geval verstaan: gedragingen die onder meer zouden kunnen leiden tot 1) verstoring van een wedstrijd en/of 2) het ontstaan van gevaar voor één of meerdere personen en/of 3) het ontstaan van schade en/of 4) het ernstig kwetsen van een bepaalde bevolkingsgroep of perso(o)n(en). Indien naar het uitsluitend oordeel van AZ komt vast te staan dat je wanordelijkheden hebt veroorzaakt, dan wel daarbij betrokken bent geweest, dan wel zich zodanig heeft gedragen dat daardoor de reputatie van AZ wordt geschaad, dan wel de voorwaarden en regels van toepassing op de seizoenkaart hebt overtreden, zal een stadionverbod worden opgelegd ofwel door de KNVB ofwel door AZ. Daarnaast zal AZ de door haar als gevolg van je gedragingen geleden en te lijden schade (waaronder begrepen een door een tuchtrechtelijk orgaan van de KNVB, FIFA of de UEFA opgelegde boete) op je verhalen. Ook handelingen buiten het stadion en/of het trainingscomplex, die de goede naam en de belangen van de club schaden, naar het oordeel van AZ, kunnen leiden tot het opleggen van een stadionverbod en/of starten van een verhaalsactie.

13.    Indien een tuchtrechtelijk orgaan van de KNVB, FIFA of UEFA aan AZ een sanctie oplegt, die tot gevolg heeft dat AZ je geen toegang mag verschaffen tot het stadion en/of het trainingscomplex, ontstaat geen recht op terugbetaling van gelden en evenmin op schadevergoeding, schadeloosstelling of enige vorm van compensatie.

14.    Het opleggen van een stadionverbod leidt tot blokkade en inname van de seizoenkaart die op naam staat van de betreffende persoon en/of waarmee deze toegang tot de betreffende wedstrijd(en) heeft verkregen, zonder recht op restitutie. Hetzelfde geldt ten aanzien van fraude en misbruik van de seizoenkaart. Indien AZ van mening is dat in een individueel geval een minder vergaande maatregel dan de in dit artikel 12 beschreven maatregel de voorkeur verdient, staat het haar vrij een minder vergaande maatregel op te leggen aan de betreffende seizoenkaarthouder.

15.    Het is verboden plaats te nemen op een andere plek dan waar de seizoenkaart recht op geeft. De vakaanduiding en, indien van toepassing, de stoelnummering moet strikt worden aangehouden. AZ behoudt zich het recht voor in specifieke gevallen een plaatswijziging toe te passen.

16.    Een aanvraag voor een seizoenkaart ten aanzien van het mindervalidenvak en de blindentribune dient te worden onderbouwd met een medische verklaring die deugdelijk is in de ogen van AZ. Een dergelijke seizoenkaart kan worden aangevraagd per e-mail (klantenservice@az.nl) of telefonisch (072 547 80 36) via de klantenservice van AZ.

17.    Een ingevulde en ingediende aanvraag voor een seizoenkaart voor het seizoen 2024/2025 kan niet meer worden herroepen. AZ behoudt zich het recht voor om een aanvraag te weigeren als zij dit goeddunkt. Indien AZ de aanvraag accepteert, ontstaat er een bindende overeenkomst tussen AZ en de aanvrager, waarvan de hier genoemde voorwaarden en regels onderdeel uitmaken.

18.    Een seizoenkaart wordt aangegaan voor de periode van één voetbalseizoen, lopende van 1 juli tot en met 30 juni. Tussentijdse beëindiging door een seizoenkaarthouder is niet mogelijk.

19.    Een seizoenkaarthouder heeft bij verlenging van de seizoenkaart niet per definitie recht op dezelfde plek als waarop zijn geldende seizoenkaart recht gaf. AZ houdt zich het recht voor om indien zij het nodig acht, bijvoorbeeld omdat dit ten goede komt aan de indeling van de tribune, de seizoenkaarthouder te verplaatsen.

20.    Betaling van de seizoenkaart geschiedt via iDeal of indien gewenst via een ander door AZ aangewezen betaalmiddel. Indien AZ het verschuldigde bedrag niet tijdig volledig heeft ontvangen, kan van de seizoenkaart geen gebruik worden gemaakt. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

21.    Op de verkoop van seizoenkaarten en het bezoeken van wedstrijden zijn de Standaardvoorwaarden van de KNVB, de Algemene Voorwaarden van AZ, het Stadionreglement van AZ en het Protocol Cameratoezicht van AZ van toepassing.
 
22.    Het bezoeken van een thuiswedstrijd van AZ met een seizoenkaart kan onderhavig zijn aan aanvullende overheidsmaatregelen. Een seizoenkaarthouder is verplicht dergelijke overheidsmaatregelen te volgen. Het niet kunnen bezoeken van een thuiswedstrijd van AZ vanwege het niet voldoen aan de aanvullende overheidsmaatregelen geeft geen recht tot restitutie.

23.    Op basis van de toepasselijke regelgeving kan AZ verplicht zijn om gegevens te delen van haar supporters.

24.    AZ behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden en regels te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden en regels worden onmiddellijk na wijziging van kracht. Meer in het bijzonder behoudt AZ zich het recht voor om de voorwaarden en regels te wijzigen indien toepasselijke wet- en/of regelgeving van overheidswege of vanuit de KNVB, FIFA en/of UEFA wijzigt.
 
25.    Met het ondertekenen van de aanvraag voor een seizoenkaart, geef je AZ toestemming om je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres in haar bestanden op te nemen. Deze gegevens mogen voorts worden gebruikt om je schriftelijk, telefonisch en per e-mail op de hoogte te houden van alle informatie die verband houdt met AZ en/of haar partners. Mocht je geen prijs stellen op voornoemde informatie dan kun je AZ door middel van een e-mail naar klantenservice@az.nl op de hoogte stellen, of je afmelden middels de daarvoor bedoelde link onderaan dergelijke door AZ verzonden e-mails.

26.    De seizoenkaarthouder staat voor de juistheid van de verstrekte persoons- en adresgegevens. Wijzigingen hierin dienen te worden doorgegeven aan AZ.