Terug

Voorwaarden Webshop

(Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AZ Fancentrum voor consumenten)

Artikel 1. Toepasselijkheid

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de naamloze vennootschap AZ N.V., alsmede op alle bestellingen en overeenkomsten tussen de naamloze vennootschap AZ N.V. en haar klanten. 

  2. AZ N.V. heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden alsmede de inhoud van haar website te wijzigen.

  3. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud aanvaardt.

  4. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend ten aanzien van de betreffende aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

  1. Alle aanbiedingen en offertes van AZ N.V. zijn vrijblijvend en AZ N.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

  2. AZ N.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten op/in haar website. Aan onjuiste of onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

  3. Indien een aanbieding of offerte een vrijblijvend aanbod bevat en door de wederpartij wordt aanvaard, heeft AZ N.V. het recht het aanbod binnen 7 dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

  4. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

  5. Mondelinge aanbiedingen en offertes kunnen zijn slechts bindend, indien en voorzover deze door AZ N.V. naderhand schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3. Prijzen en betalingen 

  1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

  2. Betaling dient onmiddellijk bij bestelling te geschieden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

  3. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijke bankrekening van AZ N.V.

  4. Indien de klant met enige betaling in gebreke blijft, is AZ N.V. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

  5. Indien een prijs abusievelijk foutief op de site van AZ N.V. is vermeld en dit door AZ N.V. aan de klant schriftelijk is medegedeeld, heeft de klant het recht de bestelling te annuleren of de bestelling tegen de juiste prijs te laten uitvoeren. Zie tevens artikel 9.

Artikel 4. Levering

  1. De door AZ N.V. opgegeven levertijd zijn slechts indicatief, opgegeven levertijden kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

  2. De levering van de producten geschiedt op het moment waarop de producten gereed zijn voor verzending. 

  3. De verzendkosten zullen worden afgerekend tegen het dan geldende tarief. Dit tarief is op de website van AZ N.V. vermeld en wordt tevens tijdens het orderproces vermeld.

  4. AZ N.V. heeft het recht om een overeenkomst in deelleveringen na te komen. 

  5. AZ N.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade als ontstaan doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven afleveradres.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

  1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen hij of zij op grond van enige overeenkomst aan AZ N.V. verschuldigd is, volledig heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment waarop de producten op het door de klant vooraf opgegeven afleveradres worden afgeleverd. 

Artikel 6. Garantie

  1. De termijnen en voorwaarden zijn altijd gelijk aan die, welke de fabrikant van het betreffende product hanteert. Bij de garantieaanvraag dient een geldig aankoopbewijs te worden overlegd. 

Artikel 7. Reclames, garantie en aansprakelijkheid

  1. AZ N.V. garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs kunnen worden gesteld. 

  2. De klant is verplicht om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is dient de klant AZ N.V. hiervan onmiddellijk per ommegaande schriftelijk op de hoogte te brengen.

  3. Indien AZ N.V. niet binnen 8 dagen na de dag van aflevering door de klant wordt gewezen op eventuele gebreken, die bij een grondig onderzoek konden worden opgemerkt, alsdan wordt de klant geacht in te stemmen met de staat waarin de bestelde producten zijn afgeleverd en alsdan vervalt tevens het recht op reclame.

  4. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft AZ N.V. de keuze het desbetreffende product tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw product dan wel het aankoopbedrag volledig of gedeeltelijk aan de klant te restitueren.

  5. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat e.d. kunnen nimmer grond voor reclame opleveren.

  6. Indien het geleverde product niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is AZ N.V. niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

  7. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken als aan de klant toekomend uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de klant is verkocht en geleverd.

  8. Wanneer de producent van een gebrekkig product aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van AZ N.V. beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van het aankoopbedrag.

  9. Onverminderd het bovenstaande is AZ N.V. niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de klant.

Artikel 8. Overmacht

  1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft AZ N.V. in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de gedane bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat AZ N.V. gehouden is tot enige schadevergoeding.

  2. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop AZ N.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor AZ N.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen. Overmacht van de zijde van leveranciers valt ook onder deze overmachtbepaling.

Artikel 9. Disclaimer

  1. Hoewel bij het gereedmaken van de site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. AZ N.V. is dat ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de website.

Artikel 10. Diversen

  1. Indien de klant aan AZ N.V. schriftelijk opgave doet van een adres, is AZ N.V. gerechtigd naar dat opgegeven adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan AZ N.V. schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden verzonden.

  2. Wanneer door AZ N.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat AZ N.V. deze voorwaarden soepel toepast.

  3. Indien een (1) of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met AZ N.V. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door AZ N.V. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de klant aldaar woonplaats heeft.

  2. Alle geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn dan wel uit nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolgd mochten zijn, de uitvoering ervan inbegrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar.